Categorie archief: vergeving

‘Het stellen van grenzen kan nodig zijn’

[Bron: Gabriela en Reint Gaastra-Levin, Jij bent God, zeggen Maria Magdalena, Jezus en Maria. 2009; 132]

Het aanvaarden van het kwade en ongewenste

‘Maria Magdalena en Jezus: “Het aanvaarden van het kwade ‘kwade’ begint bij jezelf, bij het onder ogen zien van alle kenmerken van jezelf die je als kwalijk of niet wenselijk beschouwt of zaken die jij van jezelf afkeurt. Alle menselijke creaties, ook de meest vreemde, zijn er in wezen opgericht om je hart te openen en om je bewuster te worden van je eigen Goddelijkheid. Jullie kunnen pas echt met deze intentie in contact komen wanneer jullie het oordeel over het ‘kwade’ in jezelf loslaten. Alle zogenaamde kwalijke gedachten en ongewenste handelingen zijn namelijk in wezen niets anders dan een zoektocht naar je eigen Goddelijke essentie en dat is liefde.

Dat sluit overigens niet uit dat in de relatie met het ‘kwade’ het stellen van grenzen nodig kan zijn. Jullie kunnen deze grenzen vanuit je hart stellen en vervolgens zonder oordeel naar het ontstaan van het zogenaamde ‘kwade’ kijken. Na contact te hebben gemaakt met de ware redenen van het ontstaan van dit ‘kwade’ en onwenselijke kunnen jullie daar mogelijk verantwoordelijkheid voor nemen.

De achtergronden van de oorzaak van het ‘kwade’ kunnen pas onthuld worden wanneer jullie daar zonder enige veroordeling aandacht aan geven. Om dit te kunnen doen, hebben jullie vertrouwen  en overgave nodig. Vertrouwen en overgave bevorderen het verder openen van je hart waardoor je in een positieve spiraal omhoog terecht komt, een ontwikkeling die jullie bewustzijnsgroei op een dieper niveau ondersteunt.

Vanuit vertrouwen en overgave kunnen jullie ook voor het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor het verder openen van je hart kiezen door ongewenste en ‘kwalijke’ kanten te omarmen. Om dat te doen dienen jullie gebruik te maken van je scheppingskracht. Deze lracht kun je via je woorden tot uiting brengen. (…)’

Vergeving

‘Vergeving is een eenvoudige en doeltreffende mentale en lichamelijke ontgifting. Negatieve gedachten vergiftigen ons lichaam. Eerst word je psychisch ziek en vervolgens lichamelijk.’

[bron: Ulrich Emil Deprée, Ho’oponopono. Het Hawaïaanse vergevingsritueel. AnkhHermes, 4e dr., 2016]

Jezus: Vergeving kalmeert de stormen van pijnlijke emoties binnenin.

8 maart 2019 / door John Smallman [via wakkeremensen.blogspot.nl, 13-3-19]

De Eenheid die God is, die is Al Dat Is, omvat ieder bewuste wezen dat ooit geschapen is of ooit geschapen zal worden: Er bestaat GEEN afscheiding! Ooit. Maar levend in vorm, als mens, ontgaat jullie de werkelijkheid hiervan. Jullie zijn de waarheid vergeten en vanwege de ernstig beperkte overtuigingen, die het mens-zijn jullie oplegt, hebben jullie goddelijke Begeleiding nodig om je weg naar Huis te vinden. En die Begeleiding – de Heilige Geest – is altijd bij jullie en wacht geduldig op jullie om de tijd te nemen om te luisteren.

Als mensen, levend in vorm, zijn jullie ego’s uiterst luidruchtig en maken het jullie zeer moeilijk (jullie zijn niet je ego, hoewel jullie ego’s dat niet willen beseffen) om de gedempte bescheiden stem voor God te horen. Soms horen jullie wel, maar weigeren om haar te geloven en denken dat jullie het beter weten. Jullie zijn allemaal tijden lang tegen je intuïtie ingegaan, tegen jullie innerlijke weten en, wanneer de zaken niet uitwerkten zoals jullie gehoopt hadden, betreurden jullie het niet naar je intuïtie geluisterd te hebben. Jullie intuïtie zal je nooit op een dwaalspoor brengen. Niettemin, dat betekent niet dat jullie pad altijd gladjes zal verlopen, want voordat jullie incarneerden hebben jullie voor jezelf een pad uitgezet dat jullie zou confronteren met de lessen die jullie moesten leren en dat jullie er voor kozen om die te leren. 

De meesten van jullie hebben vele levens gehad als mens en hebben nog niet alle lessen geleerd die geschikt zijn voor jullie omstandigheden. Welnu, terwijl jullie ontwaken nadert, moeten deze lessen geleerd worden om jullie in staat te stellen vooruit te komen. Binnenin ieder mens doen deze lessen zich nu op ontelbare manieren voor en veroorzaken op vele plaatsen en in veel relaties chaos, verwarring en ruzie. De manier om hiermee om te gaan is te luisteren! Jullie goddelijke Begeleiding is altijd bij je en Zijn boodschap is altijd consequent, ze is altijddezelfde: “Bemin elkaar!” 

Diep in jullie harten weten jullie dat dit waar is en toch negeren jullie dit wanneer jullie er voor kiezen om te worden aangevallen door een liefdeloos oordeel van iemand anders over jullie, of door liefdeloze woorden aan jullie gericht en in plaats van met Liefde te antwoorden kiezen jullie er voor om te antwoorden – of eerlijker gezegd – op een gelijkwaardige liefdeloze manier te reageren. Veel mensen vallen anderen onophoudelijk aan of verdedigen zich tegen anderen en hoewel het meestal in stilte in hun gedachten gedaan wordt, wat mensen in hun denken doen vestigt hun overtuigingen, de overtuigingen volgens welke ze leven en die hun levens sturen: “Ik kan niemand vertrouwen; Ik word altijd aangevallen; Er is niemand die mij waardeert; Niemand begrijpt me; Niemand HOUDT van me!”

Zo lang als jullie wachten op een ander wachten om liefdevol te zijn, zo lang zullen jullie blijven wachten om bemind te worden in plaats van te worden aangevallen. Liefde en verandering begint bij jezelf! Per slot van rekening, zoals jullie al zo vaak verteld is: Er is niemand anders! 

Gedurende de laatste vijf tot zes decennia zijn veel mensen hier voor ontwaakt en hebben hun gewoontes en gedrag veranderd. Als gevolg hiervan is, op een schaal die nooit eerder bij de mensheid gezien is, het besef toegenomen van de noodzaak om in alle relaties over te stappen van angst naar liefde, van persoonlijke relaties tot internationaal politieke en alles daar tussenin. Het is deze enorme verandering in het collectieve bewustzijn dat jullie zo krachtig voorwaarts naar jullie onvermijdelijke ontwaken leidt . . . en zonder uitstel.

Jullie ontwaking vereist dat al jullie genegeerde en ontkende kwesties – alles binnenin jullie dat niet afgestemd is op Liefde – in jullie bewustzijn omhoog komen zodat ze kunnen worden losgelaten. Dit betekent dat jullie iedereen moeten vergeven die bij jullie een of andere vorm van pijn of lijden veroorzaakt heeft. De meesten van jullie zijn er zich van bewust, of worden zich er van bewust, dat wat jullie ervaren als een aanval dat heel vaak niet is, dat jullie een situatie of een communicatie in feite verkeerd hebben waargenomen. Echter, op dat moment  hebben jullie ofwel verdedigend gereageerd of de ander aangevallen, hetgeen tot escalatie en ruzie leidde wat niet alleen onnodig was, maar ook pijnlijk en voor de relatie zeer beschadigend.

Voordat er echter vergeven wordt lijkt het eisen van een vonnis en schadeloosheid voor het aangedane onrecht normaal, rechtvaardig en noodzakelijk en de enige manier voor mensen om in iedere vorm van gemeenschap of samenleving vredig met elkaar samen te leven – Regels moeten er zijn en moeten worden opgevolgd . . . of anders!

Dit is de manier waarop mensen hun levens tijdperken lang geleid hebben. Het is geen vergeving om gedane zaken gewoon los te laten omdat de aanvallende persoon veroordeeld is en gepast gestraft en jullie het gevoel en de overtuiging geeft dat het recht gediend is, terwijl jullie tegelijkertijd doorgaan vast te houden aan een gevoel van rechtvaardiging vanwege het resultaat. Welnu, steeds meer mensen beginnen de onwerkbaarheid van deze overtuiging te doorzien en zijn hun houding en gedrag aan het veranderen om dit besef te overwegen.

Vergeving doet zich voor wanneer jullie er voor kiezen om elkaar volledig en absoluut te vergeven, zonder enige voorwaarden en iedere pijn die jullie ervaren en gekoesterd hebben – soms vele jaren – loslaten. Wanneer jullie dat doen vinden jullie vrede binnenin jezelf. Binnen dat gevoel van vrede gebeurt er iets anders verbazingwekkends: jullie komen tot de ontdekking dat jullie jezelf kunnen vergeven voor alle onrecht dat jullie hebben begaan dat anderen gekwetst heeft en dat jullie, tot op dit moment, ofwel ontkend omdat jullie je er zo voor schamen, ofwel gerechtvaardigd hebben vanwege jullie overtuiging dat het perfect redelijke reacties waren op andermans aanval op jullie.

Vergeving kalmeert de potentiële energie die van binnen stormen van pijnlijke emoties kan opbouwen –  die vaak zeer lange tijd, soms decennia lang, liefdevol worden vastgehouden en die van tijd tot tijd krachtig uitbarsten – volledig en volkomen oplossen. Totdat jullie echt vergeven zullen jullie dit onmogelijk vinden om te geloven. En wanneer jullie wel vergeven zal jullie hele gewaarwording van het leven uitermate ten goede veranderen, omdat al die jaloers gekoesterde haat en gevoelens van verbittering, over hoe anderen jullie in het verleden behandeld hebben, zich niet meer in jullie geheugen zal blijven herhalen en deze gebeurtenissen in de huidige tijd sterk doen herleven en op die manier ieder gevoel van vrede of vreugde ontzeggen.

Het proces van vergeving – en het is een proces – vereist erkenning en aanvaarding van jullie menselijkheid en van jullie goddelijkheid. Jullie goddelijkheid is vanzelfsprekend perfect, maar jullie menselijke kant zit in het proces van de ontwikkeling van spiritualiteit en vergeving is daar een groot deel van. Er zijn er maar weinig onder jullie die geen wrok en verontwaardiging jegens anderen koesteren voor waargenomen verkeerde behandeling, terecht of onterecht, die dagelijks doorgaat om jullie vermogen om jullie vredig te voelen te verstoren voor wie weet hoe lang. Wanneer herinneringen aan verkeerde behandeling die omhoog komen sterke emoties van angst, pijn, boosheid en verontwaardiging veroorzaken, wordt jullie gevoel van vreugde om gewoon maar te leven geblokkeerd of voor jullie verborgen. Wanneer binnenin jullie oprechte vergeving plaatsvindt, jullie zullen dit weten, omdat die stormen van pijnlijke emoties er dan niet meer zullen zijn en jullie zullen jezelf voornamelijk ontdekken in een toestand van vrede en tevredenheid.    

Derhalve, plaats in jullie dagelijkse periodes van contemplatie, meditatie of in gewone ontspanning terwijl “jullie gewoon de rozen ruiken”, de intentie van het laten varen van de oordelen die jullie gevoel van gerechtvaardigdheid stimuleren en die jullie verbieden om te vergeven omdat jullie geloven dat recht moet geschieden en waarop moet worden toegezien. Het zijn deze lang vastgehouden houdingen die de mensheid door de tijdperken heen zoveel pijn en lijden berokkend hebben. De meesten van jullie hebben er per slot van rekening geen moeite mee om kleine kinderen te vergeven voor hun vergissingen en fouten. Probeer daarom te beseffen dat, hoewel jullie lichamen bewonen van volwassen afmetingen – en dat waarschijnlijk al decennia lang gedaan hebben – er binnenin jullie een klein kind is dat van tijd tot tijd naar buiten komt. Nu is het de tijd om jullie liefde voor dit vaak angstige kind – dat, terwijl het opgroeide naar volwassenheid, ongetwijfeld veel ervaringen van pijnlijk en beledigend gedrag heeft gehad, intensief te vernieuwen – en verwelkom het met een liefdevolle omarming in jullie armen, en het volledig vergeven voor ieder verkeerd gedrag of wandaad dat het ooit heeft begaan. Dit zal niet ogenblikkelijk bereikt worden, want verwonding – mentaal, emotioneel of fysiek – opgelopen tijdens de kindertijd, laten diepe littekens achter die tijd en liefdevolle zachtheid vragen om te genezen.    

Geef jezelf de tijd om te genezen, probeer het niet te overhaasten – overhaasten, het zoeken van onmiddellijke voldoening, is tegenwoordig in veel delen van de wereld endemisch. Jullie innerlijke kind heeft tijd nodig, jullie tijd! Dus, verschaf deze bereidwillig en liefdevol en luister er met groot geduld en mededogen naar. Leg uit dat jullie het volledig en tot het uiterste zullen ondersteunen en dat jullie er zullen zijn wanneer het bang is en dat jullie het zullen helpen om op te groeien – zoals het zeer zeker wil . . . herinneren jullie je niet, jullie deden dat? – door er te zijn met wijze begeleiding wanneer het zich bedreigd voelt of noodlijdend. Liefde is de offergave dat jullie innerlijke kind van jullie nodig heeft en verdient en alleen jullie kunnen hiervoor zorgen. Het is zeer waarschijnlijk dat, toen jullie klein waren degenen die voor jullie zorgden of verondersteld werden voor jullie te zorgen, je niet de tijd gaven die jullie nodig hadden. Daarom is het een noodzaak dat jullie volledig begrijpen . . . eer het in jullie innerlijke kind! 

Jullie liefhebbende broeder Jezus, die jullie innerlijke kind altijd eert.https://johnsmallman2.wordpress.com/

‘Velen spreken in deze tijd over vergeving zonder dat zij werkelijk in contact zijn geweest met de energie ervan’

HET ZAADJE VAN VERGEVING / Door Trienke Minkema

Posted: 13 May 2018 01:35 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 13-5-18]

HET ZAADJE VAN VERGEVING

Door Trienke Minkema

Als u alleen vergeeft vanuit uw hoofd en niet vanuit de verbinding tussen uw hoofd en uw hart, dan verricht u slechts een technische handeling wat betreft vergeven. Vergeving is een kracht op zich. Het is een energie die zich op het juiste moment bij u aandient als u bereid bent uw schaduwdelen te erkennen.

Als u uw hart kunt openen en uw liefde vrij kan stromen naar datgene waar nog een oordeel op ligt, dan kan dit alles naar het licht gebracht worden en in de liefde oplossen. Het zaadje van liefde kan wortel schieten en uitgroeien tot een breed draagvlak, waar ook anderen door kunnen worden gedragen.

Velen spreken in deze tijd over vergeving zonder dat zij werkelijk in contact zijn geweest met de energie ervan.

Pas als het hart zich heeft bevrijd, kunt u de volle omvang van de betekenis van vergeving bevatten. Het is een stille kracht die desondanks een grote werking heeft. In zijn volle omvang kan hij slechts stralen als u uw zonnevlecht heeft gezuiverd van de onverwerkte en vastgezette emoties die zich daar hebben vastgezet. Deze zijn vaak als wolken en sluiers verworden die verhinderen dat uw innerlijke zon onvoorwaardelijk naar alles en iedereen kan stralen.

Daarom is het van het grootste belang eerst te kijken in hoeverre u uzelf heeft verschoond van uw verdriet, kwaadheid, haat of andere onaangename gevoelens. Dit kan gebeuren door het uitspreken of het uithuilen ervan. Daarna kan er echt worden gesproken van verwerking en loslaten. Uw zuivere zonnekracht voegt zich dan bij uw hart. Deze wordt daardoor lichter en geeft u dan de nodige kracht om ook in de buitenwereld te kunnen blijven staan.

U hoeft uzelf niet langer te verschuilen achter de rol van dader of slachtoffer. Er kan geen oordeel meer zijn omdat schuldgevoelens misvattingen zijn. U weet dat u slechts oordeelt over een onbewust deel van uzelf. Als u bereid bent uw eigen klus te klaren, dan zal er een moment komen dat u ontdekt dat ook uw oude pijnen voorgoed verdwenen zijn. Vaak zonder dat u dat zelf in de gaten heeft gehad.

Het zaadje van de vergeving schoot wortel en kon uitdijen in uzelf.

Het is de kracht van de onvoorwaardelijke liefde van de Christus.

Vergeving is geworden tot een staat van bewustzijn.
*********
veranderen voor waarheid

© trienke minkema