Categorie archief: Kerstboodschap

Kerstgedachte aan de vooravond van 2020 (dl2)

Op deze kerstochtend werd ik wakker met de behoefte om na te gaan wat de bijbel in deze hectische en chaotische tijden ons nog te zeggen heeft en met name of de klimaatcrisis herkenbaar is in het nieuwtestamentische slothoofdstuk de ‘Openbaring van Johannes’. Eigenlijk opende ik dit meest mystieke en geheimzinnige boek met de gedachte dat niemand een dergelijk orakel nog zal lezen, laat staan begrijpen en dat het eigenlijk maar helemaal geschrapt zou moeten worden uit de ‘canon van de bijbel’. Maar na lezing van de eerste tien verzen kwam ik tot een andere conclusie, namelijk dat ik wel tegen ‘herkenbare’ teksten symboliek aanliep, waar ik in feite dagelijks mee werk.

Een eerste voorbeeld is de aanmoediging ‘Wie overwint [in geestelijke zin: blijf in je eigen kracht staan bij het bestuderen van heilige teksten], hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik [Christus] heb overwonnen [mijn kruisigingsdood] en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.’ (Openbaring 3: 21-22)

Een tweede voorbeeld van ‘hetgeen geschieden moet’, en dus een typering dat er kosmische lijnen zijn uitgezet en die ook voor de aarde gelden:

De vier en twintig oudsten en de vier dieren’ [4: 1-11]

Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bezuin met mij sprak, zei: Klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond [5D!] kwam ik in vervoering des geestes [in 5D-denken] en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon [Overziel] gezeten. En die er op gezeten was, was van aanzien, de diamant en ‘sardius’[i] gelijk; en een regenboog [LHBTI’ers] was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren vierentwintig tronen en op die tronen waren vierentwintig oudsten [de zielen met alle levens op aarde – vanuit het directe begin en dus als de symbolische Adam en Eva hebben meegemaakt – en die daarom de grootste levenservaring hebben opgedaan die maar op aarde mogelijk is] gezeten, in witte [zuiverheid] klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofd [de hoogste staat van kosmische wijsheid]. En van d troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods [die ons universum beheersen]. En voor de troon was als een glazen zee, kristal [een kosmisch kristal met het kenmerk van opslagcapaciteit, waarin dus de aardse Akasha Kronieken opgeslagen liggen] waarin gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren [de vier soorten schepselen die op aarde voorkomen], vol ogen van voren en van achteren [5D]. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier een gelaat van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de voer dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen [5D] vol ogen n zij hadden dag noch nacht rust [in 5D bestaat er geen onderscheid tussen dag en nacht – dus tijd en ruimteloos – en straalt alleen maar een eeuwige geestelijke zon], zeggende:

                Heilig, heilig, heilig is de Heer [Overziel] God, de Almachtige, die was en die is en die komt.

En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich neerwerpen voor Hem , die op de troon gezeten is en hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheid leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende:

Gij, onze Heer [Schepper,] en God [Overziel], zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

Tot slot van dit deel, dat gevolgd wordt door een nóg interessanter derde deel, hierbij de ontdekking die ik deed: hier worden zoals op meerdere plekken binnen de Openbaringen een aantal waarden genoemd die heel normaal klinken, maar waarin toch iets bijzonders verborgen ligt: ‘eer’, dat het middeleeuwse begrip ‘heerlijkheid’, voortbrengt en daarmee macht. Maar nu gaat het om ‘geestelijke’ eer en dat is totaal iets anders dat de middeleeuwse eer als het recht van de sterkste. En dat is dus uitgesproken aards dualisme dat niets met geestelijk leven te maken heeft.

Kosmisch denken gaat dus uit van de ‘eer’ aan je eigen Hoger Zelf, de godskiem in ieder mens, en dat levert een kosmische ‘heerlijkheid’ op, al is het jammer dat dit op de afwezigheid van feministisch denken weerspiegelt, want ‘vrouwelijkheid’ bestaat niet; én laten we dus maar denken in termen van het bijwoord ‘heerlijk’: zoals bij eten, ‘zonnen’ en slapen. ‘Heerlijkheid’ gebaseerd op ‘eerlijkheid’ en dat is ongeslachtelijk: v/m. en zoals we in het volgende deel zullen zien: diegenen die volgens de kosmische wetten leven, verdienen lof en eer waarmee ze heerlijk door de paradijselijke tuinen van de nondualiteit kunnen bewegen en genieten van de schoonheid van de kosmische natuur.

Wordt vervolgd


[i] http://www.christipedia.nl/Artikelen/S/Sardius_(edelsteen)

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Sardius

Kerstgedachte aan de vooravond van 2020; de overziel als overkoepelende ziel

Deze ochtend begon ik aan mijn gebruikelijke, jaarlijkse meditatie over het kerstgebeuren ofwel het kerstverhaal, veelal geassocieerd met het christelijke geloof. Op dit ‘geboorte’terrein ben ik onbekend met hoe andere godsdiensten omgaan met de geboorte van hun profeet of leider, dus hun oprichters. Ik vermoed namelijk dat waar Jezus van Nazareth voor de christenen als de messias van het nieuwe christelijke geloof als geboortemoment wordt beschouwd omdat de joden zelf nog steeds in afwachting zijn van ‘hun’ komende messias – hoe andere wereldgodsdiensten die ontstaansgeschiedenis ‘vieren’. Bestaat er een soortgelijke geboorteviering als kerst? Hoe wordt de geboorte van Boeddha gevierd? Of de geboorte van Mohammed als profeet van de islam? Of van Lao Tse van het confucianisme? Kortom van alle historische scheppers van de respectieve godsdiensten?

Ik kwam op die vraag vanwege mijn eerste blik op deze ochtend op het scherm van BNR waar ik Marianne Zwagermans blog zag staan over ‘censuurkartel’ en een boeiend artikel in het FD over een nieuw verschenen boek van de beroemde Franse econoom Picketty, genaamd ‘Kapitaal en Ideologie’.

Hoezo kunnen deze thema’s met de geboorte van Jezus te maken hebben? Dat zal ik uitleggen.

Ik ben gisteren bezig geweest met het begrip ‘Overziel’, die ik al vaker was tegengekomen, maar nooit echt bij stil had gestaan. Wat houdt dat woord in? Ik kwam erachter via Google dat het eigenlijk een ander, dus identiek woord is van wat christenen God, de schepper noemen.

Zo kom je namelijk op de parallelle begrippen uit als van de ‘ziel’ en de ‘Overziel’. Van God en van de mens, maar klopt die vergelijking wel? Geen idee, maar dat heb ik uit het Google-materiaal gehaald. In feite – als ik die teksten en sites goed begrepen heb – betekent de Overziel niets anders zal de scheppende kosmische kracht als geheel in het en het DNA van de scheppende ziel van het heelal. En zijn mensen als ‘zielkiemen’ of ‘ziel(en)zaad’, ofwel leerling-goden en dus leerling monniken om zich het geestelijke leven eigen te leren maken, vergelijkbaar met ‘ziel’ en ‘Overziel’, waarbij dit laatste begrip staat voor de scheppende kracht/macht en de ziel de menselijke poging is om te groeien naar de status van Overziel.

Dat gezegd zijnde, kom ik op de twee thema’s censuurkartel en kapitalisme als ‘afgrijselijk’ of super materialistische begrippen in deze wereld. Gekoppeld aan een andere theorie dat alle beschavingsgeschiedenissen ‘nog steeds spelen’ en aan de orde zijn; en ‘altijd’ zullen blijven spelen op met name de aarde als planeet met leven voor de mensheid die naar de geestelijke volmaaktheid ofwel Verlichting streeft omdat het zijn ‘erfgoed’ is.

Zodat in een andere dimensionale lagen van deze aarde ook nog steeds andere beschavingsperioden bestaan. Zoals dat van de Neanderthalers, de Middeleeuwen, de 20e -eeuwse wereldoorlogen en de aanstaande toekomst van het volwaardig bestaande Aquariuseeuw of -tijdperk. Dat betekent ook dat onze huidige tijd al door voorgangers van een andere menselijke ‘stroming’ al is geleefd en dat na ons ook weer een nieuwe ‘stroming’ het begin van dit Aquariustijdperk weer zal doormaken. Het zijn dus allemaal dezelfde ‘toneelstukken’ – dezelfde patronen – die door alle oude en nieuwe beschavingen doorlopen worden. Iedere mensenstroom wordt dit vaste patroon van evolutie geconfronteerd.

Deze theorie is namelijk voor mij heel vanzelfsprekend, maar zal nooit bewezen kunnen worden zolang we op deze aarde leven, want dan zijn we nog steeds afgesloten van de 5D-kwantumvelden of -sferen, waarin geen materie meer bestaat. Want daar is alles ‘geestes’energie.

Het geheim van deze aardse planeet en de mensenmassa’s die de aarde herbergt is volgens mij dat van tevoren alles vaststaat zoals alles is de kosmos of het heelal vaststaat, maar dan wel in een ‘voortdurende beweging’, want het Leven is volgens mijn overtuiging Beweging, Verandering en Groei. En de mensenziel die in/aan zijn afdaling (devolutie) bezig was naar de laagste levensdimensie – en dat is de aarde – is nu aan de terugweg (evolutie) begonnen naar de geestelijke eeuwigheid om zijn volmaakte kosmische BewustZijn op te bouwen, die andere mensensoorten – buiten de aarde – niet tot hun eigen DNA (mogen) kunnen rekenen omdat zij als zielenwezen in het Paradijs – voorafgaande aan de ‘Val’ – daarvoor niet gekozen hebben, respectievelijk daarvoor verantwoordelijk zijn.

Dat betekent dus dat alle mensen zelf voor hun eigen levensplan hebben gekozen en die met hun adviseurs (gidsen en Meesters) hebben vastgesteld en deze eeuwige ontwikkelingsplannen zijn gaan uitvoeren.

Daarbij hoort ook dat op de meest verdichte stoffelijke werelden van – voor onze ogen – zichtbare planeten, dat alle ontwikkelingsstadia moeten worden doorlopen, maar nu in deze fase van kosmische evolutie ook belangrijk vanwege de dichte materie, dat er een beginpunt (‘geboorte van baby’) bestaat en een eindpunt (stervensmoment), waarin het stofkleed wordt afgelegd of ‘uitgedaan’. Geboorte en dood dus, van zowel de – ieder – mens als van de – iedere – godsdienst. Daarom werden er mensen geboren en daarom ook godsdiensten. Want als we het – ongeveer oudste – Perzische rijk van Zoroaster https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme op aarde – na dus de ondergang van Atlantis en Lemurië – met alle opvolgende beschavingen vergelijken, komen overal dezelfde soort evolutie-fasen voor, en zit er volgens mij een ‘eeuwig’ en dus ‘blijvend’ gelijkmatig ontwikkelingspatroon in.

Dat is de evolutie van ‘grofstoffelijkheid’ naar het stadium van Verlichting, zodat de mensenziel die deze verlichting heeft bereikt, nooit meer op aarde hoeft te worden geboren (gereïncarneerd) omdat je dan boven de dualiteit bent uitgegroeid.

En daarom zijn de geboortes van alle profeten en messiassen die de aarde ooit gekend heeft, allemaal van wezenlijk belang omdat de beginnende mens(enziel) op aarde geleerd moet worden hoe hij vanuit de diepste stoffelijke levens op deze grofstoffelijke aarde, kon/kan leren zoeken om boven de dualiteit uit te groeien. Zo wordt dus niet alleen de persoonlijke verlichting bereikt maar ook een collectieve Verlichting in de vorm van de transcendentie van de 3e dimensie naar de 5e (met 4D als tussenschakel) van de hele mensheid en van ons universum/Galaxie.

Omdat de kosmische Overziel als Albron heeft ‘bepaald’ of ‘uitgedacht’ dat Leven , Licht, LiefdesEnergie, Verandering allemaal bij elkaar horen, heeft Het ook bepaald dat de mensheid op aarde daarbij geholpen moest worden door middel van verschillende, en dus uiteenlopende godsdiensten om de mens te laten leren zelf naar die Overziel te zoeken. En ik gebruik nu verder alleen dat woord Overziel omdat ik daarmee van de verkeerde godsbeelden kan afkomen want God is een oud begrip dat geheel misvormd is geraakt door de verkeerde voorstellingen die de mensheid op aarde zelf heeft gemaakt of geschapen.

Ik wens iedereen een gezegende en prettige kerstbeleving toe!

Ga in vreugde, dan ontmoet je vreugde

December 2019 / Dorien

“Lieve mensen,

Mooie dagen staan voor de deur. Jullie hebben grote verwachtingen van deze heilige tijd en dat is ook terecht. Sta erbij stil dat jullie zelf deze verwachtingen waarmaken en dat doe je door je te verheugen, positief te denken en liefde uit te stralen. De kersttijd is wereldwijd een tijd van goedheid en licht. Wij zien de aarde in de decembermaand oplichten door alle goede gedachten en blije gezichten. Die positiviteit en blijdschap straalt ook uit op de mensen die het niet zo goed hebben. Stuur dus liefde aan die mensen maar blijf zelf wel blij en vrolijk.

Er komt nu een omwenteling in jullie bewustzijn. Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat er meer liefde, begrip en innerlijke kracht van elk individu uit moet gaan. Als je een kerstwens wilt doen, spreek dan de wens uit dat ieder mens eigenliefde krijgt en zijn innerlijke kracht mag voelen opborrelen. Als alle mensen deze wens tegelijk zou uitspreken, zou de wereld in één ogenblik veranderen in een paradijs.

Moeilijke momenten blijven komen, zo is het leven nu eenmaal, lieve mens, maar het is jouw keuze hoe je die gebeurtenissen gaat zien. Weet dan dat Mijn helpers naast je staan en Mijn engelen achter jou staan om je met hun vleugels te omarmen. Die zekerheid moet in ieder van jullie verankerd zitten. Weet ook dat vreugde een belangrijk onderdeel is van het grote lichtende pad dat ieder mens moet gaan. Als je in vreugde gaat, zul je ook vreugde ontmoeten; het is de wet van wederkerigheid. Vreugde doet ook het lichaam zingen. Het verhoogt je trilling en geeft energie. Als je dus even je energie kwijt bent, denk dan aan iets heerlijks.

Wij hier vieren ook feest tussen alle drukte van hulpverlening door. Zonder deze feesten is het niet mogelijk om te blijven helpen. Dus ook hier is die liefdevolle vreugde oppermachtig. Wij gaan ervoor zorgen dat voor ieder van jullie in deze tijd een klein tipje van de sluier tussen hemel en aarde wordt opgelicht. Dat kan zijn een blije gebeurtenis of een plotselinge ingeving hoe je iets moet doen waar je al tijden mee worstelde. Of iets anders, dat is aan jou om te herkennen, lieve mens! Alle zegen is voor jou en ga in vreugde het nieuwe jaar in. Je bent nooit alleen.

Ontvangen door Dorien Hoogerheide

December 2019

Kerstboodschap 2017

BEWUSTWORDING DOOR RELATIES / Door Trienke Minkema

Posted: 24 Dec 2017 01:30 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 24-12-17]

BEWUSTWORDING DOOR RELATIES

Geplaatst 24 december 2017 / Door Trienke Minkema

Deze tijd, die zal kunnen aanvoelen als een beproeving, is slechts nog maar een inleiding naar een inwijding in diepere lagen van uw bewustzijn.

Totale overgave aan het leven is nu vereist.

Relaties kunnen inzicht geven in de geheimen van God’s werken die zich in u kunnen openbaren als u zich hiervoor wilt openstellen.

Relaties kunnen dienen om het verlangen naar éénwording in uzelf, het samensmelten van de man en de vrouw in uzelf, te doen ontwaken. Om zodoende een stimulerende werking te zijn die tot deze kosmische verbintenis kan leiden. Ook wel genoemd: ‘Het innerlijk huwelijk.’

Te beleven als de wil tot overgave aan God in u aanwezig is.

Niet het afhankelijk zijn van een relatie, maar het ontvankelijk kunnen zijn voor God’s Liefde geeft waarachtig geluk dat eeuwig is. Het kunnen ontvangen van God’s Liefde geeft genezing aan alles wat de ziel verwond heeft in vele levens. Afhankelijkheid maakt zwak, doch ontvankelijkheid geeft kracht aan uw innerlijke macht.

De emoties die door deze zuivering zullen kunnen worden opgeroepen zullen eerst vanuit de geest door de stof heen moeten worden beleefd alvorens zij kunnen terugkeren tot hun oorsprong alwaar zij zullen oplossen. Orde scheppen in de emotionele chaos is nu vereist alvorens u kunt verder gaan op uw innerlijke reis. Relativeren om tot volledige vrede te kunnen komen in uw hart is noodzakelijk.

Pas als de vrede zich in uw hart gevestigd heeft kan er overgave zijn aan alles wat het Universum u te bieden heeft. Vanuit en in die éénheid zal de mensheid eens leven en dan zal de hemel zich op aarde vestigen.

Maar vooreerst is daar de taak van de éénling, als voorloper en wegbereider voor de massa en later voor de mensheid, om deze innerlijke weg te gaan.

Weet dat velen met u zijn.

Wij allen zijn één, in Hem.

veranderen voor waarheid

© trienke minkema

Een Kerstboodschap maar ook weer een boodschap voor elke dag

Channeling via Rita Pulmans / 15 december 2017

Posted: 16 Dec 2017 01:59 AM PST [via wakkeremensen.blogspot.nl, 16-12-18]

Een Kerstboodschap maar ook weer een boodschap voor elke dag.

Channeling via Rita Pulmans / 15 december 2017

“ Alles komt tevoorschijn omdat het aan het licht wordt blootgesteld, en wat aan het Licht wordt blootgesteld wordt zelf licht.”

Paulus.

Kinderen van de nieuwe aarde, kinderen van de nieuwe tijd.

Lieve mensen, alles vraagt om liefde.

“Vrede op aarde aan de mensen van goede wil” zingen jullie tijdens jullie mooie vieringen.

Is Kerstmis enkel voor de mensen van goede wil?

Laat alles tevoorschijn komen, zelfs de onwil, het veroordelen, de angst, kwaadheid of wat dan ook, datgene wat vrede behoeft.

Datgene wat in het licht wenst te komen, te staan, te zijn.

Deze kersttijd is een prachtig moment om hier bij stil te staan.

Niet zo maar even, maar intens voelend, vanuit je Lichtpuntje hier diep van binnen. In jouw goddelijk Hart induikend in de sfeer van Vrede en Liefde.

Zijn jullie klaar geliefden om Licht van vrede en liefde te stralen, te zenden, te delen met diegene of dat wat het Licht in zichzelf nog niet herkent?

Durf jij jou stralende Licht en Liefde te delen met diegene die je – of sommigen althans onder jullie – die je veracht, die jij vernedert of die jou heeft vernederd?

Durf jij en wil jij je Licht veelvuldig stralen naar al wat jou heeft pijn gedaan.

Kun jij je intense prachtige ChristusLicht, het grote Licht dat in allen aanwezig is, delen?

Durf jij het aan?

Zend het naar de verdrukten, de eenzamen, de moedeloze, straal het naar diegene, naar alles wat het Licht in zichzelf nog niet ziet, niet herkent.

Dit alles steeds met respect voor de vrijheid van de wil van de ander.

Steeds in de onvoorwaardelijke liefde van Jezus.

En aldus voor het Hoogste goed van alles en iedereen.

Het Licht is in iedereen aanwezig, zelfs in de grootste “boosdoener”.

Het Licht is ook aanwezig in de diepste duistere velden.

In ieder gecreëerd wezen of toestand, daar is het Licht.

Deze woorden beschreven in uw heilige geschriften:

Jezus is “ter helle” nedergedaald”, staan voor het Licht wat in de duisternis is gebracht.

Jezus heeft ook daar vanuit zijn intense liefde, het sprankelende Licht in laten dalen.

Voor alle wezens groot of klein, duister of licht, moedwillig of gewillig, voor iedereen en alles.

Laat dit je inzicht zijn geliefden, in de sfeer van Kerstmis, in het Licht van het Christuskind, om dit te herinneren.

Straal je Licht in intensiteit en welwillendheid naar jezelf, de medemens, en de hele wereld.

Heel jezelf en je verleden.

Zodat je toekomst jou zal bevestigen in een wereld van vreugde en Liefde.

Gebruik je stralenpakket, volledig, en steeds met de woorden: Voor het hoogste goed van alles en iedereen, in respect voor de vrije wil van de ander.

Gebruik het voor heling van je wonden, pijn of wat dan ook wat heling vermag.

Mooi is het bij het sturen van Licht en liefde het volledige pakket van Prismalicht te gebruiken.

Daar elke straal op zich verbonden is in de kwaliteiten van elke straal. 7 maal 7 maal.

Benut deze geliefden.

Gebruik de pure GodsLicht stralen.

Het prismalicht bevat alle hoedanigheden die jou zullen ondersteunen hierin.

Hiermee zal alles in ommekeer kunnen komen, zelfs de grootste duisternis.

Zodat Vrede overal het antwoord kan zijn.

Gebruik deze veelvuldig, niet enkel en alleen voor de ander maar ook voor jezelf, naar jezelf. Je
onzekerheden, je boosheid, ziekte, onmacht, of wat dan ook.

Verander jezelf en de wereld zal veranderen.

De 1e straal is blauw en staat voor Goddelijke Wil, wilskracht, Goddelijk plan en doel, bescherming, macht en kracht. Deze straal zal jou hierin steunen bij moeilijke opgaven.

De 2e straal is goud-geel en staat voor verlichting, wijsheid en bewustzijn. Dit is wat jij zendt aan diegene die de ontvanger zal zijn, in de mate van het kunnen ontvangen van diegene.

De 3e straal is roze en drukt Goddelijke liefde en inspiratie uit, in dat wat jij doet op dat moment.

De 4e straal is wit. Het is de ascentievlam, de witte vuurkern die binnenin alle stralen te vinden is.

Deze zal enkel ontvangen worden door diegene die het kan ontvangen op dat moment. Wees niet angstig hierin, het zal door ons -de goddelijke wereld- in goede banen worden geleid.

Vraag steeds om onze hulp en bescherming.

Deze vlam staat voor zuiverheid, harmonie, balans en perfectie.

De 5e straal is groen.

Deze straal is de manifestatie van Goddelijke waarheid, perfectie en genezing.

Gebruik deze ook veelvuldig voor jezelf geliefden.

De 6e straal is purper met goud.

Deze straal is de straal van vrede, devotie, altruïsme en dienstbaarheid.

Dit is wat jij kan helpen bewerkstelligen op het moment van zending van deze straal.

De 7e straal is violet.

Het is de straal van vrijheid, vergeving, compassie, magie, transmutatie en zuivering van karma.

Deze wensen zijn jullie allen toebedeeld geliefden:

Vrede, Vrijheid en Liefde in het kwadraat.

Wij wensen jullie allen een gezegend Lichtfeest en een vernieuwend Nieuw-jaar.

De Meesters van de 7 Stralen

© Copyright Rita Pulmans

Channeling van Rita Pulmans.

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Een mooie Kerstboodschap 2016: het volmaakte goddelijke Wezen heeft de mens naar zijn beeld geschapen vanuit de onvolmaakte Oersubstantie en daar ligt de oorsprong van het bestaan van het onvolmaakte in de schepping en dus alles beneden de hoogste goddelijke frequenties

De Oerkracht

Als we dus de Schepping zien als de Oerkracht, waaruit alles is ontstaan en we zien al die krachten die daarin wetmatig aanwezig zijn, dan zou je eigenlijk op deze manier over God moeten denken: God is de Alkracht en die Alkracht zou u kunnen zien als het goddelijke lichaam – wij zoeken immers naar aardse begrippen voor de hoogste dingen – en dat is Alkracht, dus de Oerkracht als het lichaam van God, waarin het hoogste denkvermogen. De Oerkracht doet niets uit zichzelf. Deze is substantie, maar het goddelijk Denkvermogen weet uit de Oerkracht, die negatief is, subjectief de stof te nemen waardoor het leven als het ware tot actie komt. Het is een betrekkelijk eenvoudige verklaring van alles wat is en werkt. Er is dan ook maar één wet, waaruit alles voortkomt wat is. Het is het hoogste denkvermogen, de hoogste intelligentie die bestaat.

Het goddelijke Denkvermogen kneedt de oerstof, de Oersubstantie en vormt het om tot alles wat leeft. Uit de onvolmaakte oerstof wordt tenslotte het volmaakte gebouwd en dat is juist waar het om gaat. Het blijft mysterie. De oplossing van de volmaakte mens, dus dat wat de goddelijke Kracht van de mens heeft gemaakt, zoals Hij volgens Zijn hoogste denkvermogen – ik moet het menselijk zeggen en dat is altijd jammer – dat beeld heeft gemaakt. Wij kunnen vast en zeker zijn dat de goddelijke kracht de mens in beginsel uit Zijn beeld heeft geschapen, maar dat beeld van het goddelijke Wezen zal in de volmaking volkomen op gelijk niveau komen met het goddelijke. Dat is het opgaan van de mens in het goddelijke wezen, gekomen vanuit de onvolmaakte Oersubstantie tot het volmaakte zijn.

[Deze tekst is afkomstig van mijn leermeester Meester Psycho]

Zondagochtendmeditatie voorafgaand aan kerst 2016

Geen mooier begin – voor mij dan wel te verstaan – dan iedere zondagochtend te starten ofwel te beginnen met een gesproken tekst ofwel channeling van Kryon,  ‘van de Magnetische Dienst’, zoals hij zich altijd via YouTube introduceert. Geen mooier begin omdat je een wezen van hoger bewustzijn hoort spreken of beter: voelt spreken in letterlijk onze aardse taal, in zijn geval in het Engels want sprekend door Engelstalige mediums.

Een kerstmeditatie zoals ik in de titel heb aangegeven: https://youtu.be/LfudNQ-dVKY omdat deze tekst  in mijn gevoel direct aansluit op de kerstgedachte: ‘Who you are?’, want kerst draait – bij mij – om de boodschap van het Licht.

Wat is het Licht? Het Licht is de afwezigheid van donker, duister. In spirituele termen vertaald: afwezigheid van geestelijk inzicht, want Licht is de Bron-Energie, de Basisenergie van het Leven op aarde en van het Leven in het Heelal. Licht is Bewustzijn, Bewust-Zijn. En niets anders.

Duisternis is vanwege de afwezigheid van de Lichtbewustzijn in de 3-dimesionale aardse leefomgeving, en dus instinctief leven zoals bij dieren en onbewust leven zoals bij de mens op aarde.  Dat onbewuste Zelfbewustzijn van de mens moet dus geactiveerd worden tijdens zijn leven op aarde en lukt dat, dan is zijn leven geslaagd. Dat is de kernboodschap van kerstmis, de geboorte van de boodschapper Jezus, die óók met zijn geboorte de start in een onbewust lichaam moest meemaken – en in mijn visie dus ook geen God op aarde was, zoals de christelijke leerstelling luidt, maar mens tussen alle andere mensen – , om in snel tempo hoogbewust te worden en zijn leven in volmaakt BewustZijn kon afsluiten en dus Verlicht was en nu de Opgestane Meester die over de aarde waakt.

De mens, geschapen door de scheppende en creatieve Bron op een moment X in de gemanifesteerde of stoffelijke kosmos of het Heelal, start als goddelijk kiemdeeltje (zielenkern) onbewust vanuit het volkomen Bewust-Zijn van de scheppende Energie zelf. Dit kiemdeeltje volgt zijn evolutiepatroon, niet de aardse Darwinevolutie, maar de bewustzijnsevolutie, de creatieve evolutie ter opbouw van zijn eigen, nog potentiële KernBewustZijn, dat wakker moet worden gemaakt in het aardse levensproces, dat aardse leven omdat er op aarde creatieve handelingen door mensen nodig zijn om de aarde zelf levend te houden en het aardse Bewustzijn ook moet groeien. De aarde is immers ook een levend wezen, die/dat gevoed moet worden door de mensheid. Het is potentieel aanwezig, want erfdeel van de Bron zelf. Dit is wat sommigen het oorspronkelijke Bewustzijn noemen, maar ik vind aanduiding ‘oorspronkelijk’ misleidend. Waarom: oorspronkelijk suggereert het begin, de start van het leven en dat begin bestaat niet: het Leven is eindeloos, zonder begin en zonder einde. ‘Oorspronkelijk’ gebruiken betekent dus aards, materieel denken. En dat is een illusie (Hindoeïstische universaliteit) omdat het materiële denken in de geestelijke wereld niet bestaat: daarin is alles NU, zonder tijd en ruimte, die typisch aardse begrippen zijn.

Als je met je gevoel naar bovengenoemde tekst luistert, komt de Energie die in de tekst besloten ligt, bij je binnen in je hart en dan voel je de schoonheid van die tekst (dit is ook de eerste keer dat ik dit zo heb ervaren en nu begrijp ik ook de (overweldigende) emoties die mij veelvuldig in mijn leven ‘plagen’).

En dan ervaar je de tekst vanuit het Energetisch Beginsel zelf en niet vanuit de rationaliteit van het stoffelijke leven. Dat wilde ik met jullie delen. Ik wens jullie dus een ge-Zegen-de Kerst toe vanuit het ChristusBewustZijn, dat in ons allen nog slapende is. Amen.