Update van gisteren

Een aantal opmerkingen over tweelingzielen uit de losse pols, gebaseerd op jarenlang opgebouwde verzameling van de relevante data

Vooraf of inleiding:

1.            Het begrip tweelingziel(en) is evenals het spirituele begrip reïncarnatie (en karma) en onderhevig aan vele soorten definities en inzichten met betrekking tot de inhoud van deze woorden. Die verschillende definities die in de literatuur voorkomen zijn enerzijds verwarrend, maar anderzijds in mijn ogen nuttig voor de oefening hoe met deze begrippen om te gaan. Ik ben er al jaren lang mee bezig en dat betekent in bewuste vorm er concreet studie van makend over de periode van een halve eeuw. (op mijn 14e met de eerste spirituele boeken begonnen en nu 69 jaar).

2.            Wat ik hierna schrijf is mijn inzicht en dat kan/zal volledig kunnen verschillen met andere inzichten en dat is multidimensionaal ook mogelijk omdat mijn definitie van de Eeuwige is dat er ‘Alles mogelijk is’ in de schepping en dus dat ‘niets onmogelijk is’. ik zal zelf dus ook nooit in discussie gaan met iemand die mijn stellingen wenst aan te vallen omdat iedere opvatting legitiem is, maar ieder mens afhankelijk is van zijn eigen geestelijke ontwikkelingsgraad. ‘Waarheid’ als een absoluut begrip is onbestaanbaar – beter is alleen te spreken van ‘werkelijkheid’ -, want – om een poligheid (of polariteit) van het leven als voorbeeld te nemen – materie bestaat niet zonder antimaterie en geest bestaat niet zonder antigeest, en Christusbewustzijn zonder de Antichrist. In mijn visie is de oneindige veelvormigheid en veelsoortigheid een kernbegrip in of binnen de schepping. En deze schepping bestaat naast de gemanifesteerde schepping tevens uit de ongemanifesteerde, potentiele schepping, aangezien alles ‘in aanleg’ aanwezig is, hoewel in de praktijk anders kan uitpakken dan vanuit de kosmische blauwdruk. Dat aangezien alles uit energie bestaat.

Kernbegrippen

3.            Inmiddels ben ik zelf tot het inzicht gekomen dat er niet alleen mensen op aarde wonen, maar dat er op iedere andere planeten mensen – hoewel van heel andere vorm als onze mensheid – wonen, omdat écht onbewoonde planeten bijna niet bestaan. Het probleem van de wetenschappers is dat wij die mensen in andere dimensies levend niet kunnen waarnemen, laat staan meten of bestuderen. Zo zijn de ufo’s van onze beschermers vijfde dimensionale wezens en dito voertuigen, die dus ook immuun zijn voor ons wapentuig, stel dat een land deze voertuigen wil aanvallen. Maar de voor ons potentieel zichtbare bewoners zijn bijna allemaal – zoals bijvoorbeeld buitenaardsen – levend en bestaand in andere dimensies dan de 3e dimensie (3D) van de gemiddelde mens op aarde, maar ook op aarde komen – evenals andere planeten – multidimensionale menselijke wezens  voor. Overigens is de Binnenaarde of Holle aarde bewoond door 5D-wezens, dus ook mensen (die op ons wachten  totdat wij in 5D zijn aangekomen). Van de gehele wereldbevolking schat ik het aantal 3D-mensen op 70%, 5% 1D , 10% 2D, 10% 4D, en 5% 5D en hoger. Voor mij voelt het aan dat de komende transformatie van deze aardse mensheid, die allemaal 3D en hogere lichtfrequentiedragers zijn, in dit tijdsgewricht kunnen gaan kiezen tussen een verder verblijf in 3D omdat ze nog niet klaar zijn voor 5D want de dualiteit nog niet overwonnen), en deze vertrekken dan naar een andere 3D-planeet, waar ze hun reis voortzetten om later in 5D aan te komen. Want ieder die al in 5D zit, blijft hier op onze huidige aarde om deze te reinigen en te healen vanwege de roofbouw die hier al eeuwen heeft plaatsgevonden en waardoor de aarde zelf ziek is geworden en uitgeput is geraakt.

4.            De categorie die in 5D al verkeert of daarin spoedig aankomt (in de komende jaren), zullen daar hun tweelingziel tegenkomen, en dat is een spiritueel begrip hetgeen wil zeggen dat je daar pas toegang toe krijgt als je je eigen dualiteit hebt overwonnen en dus ook geen karma meer draagt, want dat moet eerst hersteld en getransformeerd zijn. De tussengelegen 4D-mensen zijn diegenen onder ons die maar enkele geestelijke vermogens hebben opgebouwd, zoals heldervoelendheid (zoals vandaag de dag redelijk vaak voorkomt) en helderruiken om maar twee voorbeelden te noemen. Helderziendheid en zeker kunnen zien in de toekomst (paragnosten) zijn zeldzaam.

5.            Tweelingzielen zijn die zielenkernen die samen op een moment X uit de Centrale Scheppende Bron zijn ontstaan en ‘uitgestoten’ zijn, zoals vuurvonken bij een kampvuur de lucht ingaan om vervolgens voor het menselijk oog te verdwijnen, maar ze zijn verdwenen voor ons stoffelijk oog. Daarmee bestaan die vonkregens wel degelijk, maar ze gaan hun eigen weg of vervliegen in de lucht. Wie de boeken van Jaap Hiddinga heeft gelezen, weet dat een geschapen en ‘losgelaten’ eenheidsziel na genoemd moment X in de neutrale zone kan  – naar eigen keuze – worden opgedeeld in minimaal 4 afzonderlijke parten, maar het kunnen er ook 8 en het veelvoud ervan zijn. Al die afgescheiden deelzielen hebben de taak gekregen om allen individueel door eonen aan levens aan hun zielenopbouw te beginnen en op te bouwen, tot het moment dat alle deelzielen zo ver gevorderd zijn, dat in 5D die delen bij elkaar komen om in getransformeerde eenheden samen door te gaan. Er kunnen dus supersnelle groeiprocessen ontstaan – zoals de zielen van Jezus en Maria Magdalena daarvoor gekozen hebben met hun aanvullende andere zielendelen (want minimaal 4 in getal), maar ik weet ook dat Jezus een minimaal aantal levens (3 tot 4) op aarde heeft doorgebracht en toen al boven de dualiteit was uitgegroeid. Dat hoort ook tot de mogelijkheden die er bestaan. Gemiddeld, dus tussen de super’snellen’ en super’tragen’, brengt de ‘normale’ mensenziel 1062 leven op aarde door voordat de dualiteit is overwonnen (het genoemde gemiddelde van 1062 is ook van Hiddinga). Dat om maar een begrip te presenteren van het oneindig aantal variaties die de mensenzielen scheppenderwijs ooit zelf hebben gecreëerd. Dat is de scheppingsverordening: de mens is geschapen door de Eeuwige, maar wel naar zijn beeld (bewustzijn) en gelijkenis (scheppende creatieve krachten), eeuwig en oneindig levend als ziel. Daardoor groeit de Grote centrale Ziel van de Eeuwige en Oneindige ook! Er bestaat dus ook een oneindige variatie aan bewustzijnsgroei en -ontwikkeling.

6.            Je tweelingziel vinden – door waarschijnlijk spontaan tegen ‘de ware’ aan te lopen en dat gebeurt door een ‘automatische’ herkenning aan de ogen – brengt in die 5D een heel wonderlijk patroon mee. Wat is in 5D namelijk aan de hand? In die sfeer beschikt ieder mens over alle geestelijke zintuigen, dus helderzien, helderhoren en heldervoelen – om maar dit drietal te benoemen, maar helderziendheid betekent ook alle aura’s van mensen in de eigen omgeving kunnen zien. Dat betekent dus niet alleen dat alle aura’s zuiver zijn, maar dat leugens, bedrog en misleiding ook zichtbaar zijn en dat dus niemand meer met 3D-gechikaneer kan rondlopen, of hij verraadt zichzelf. Je kunt van iedere passant op straat zien welke gedachten die persoon op dat moment heeft. Met andere woorden, je kunt in 5D ook alleen maar met authentieke gedachten en ideeën rondlopen, die vanuit de ziel geboren worden. onder die omstandigheden betekent dat ook dat de tweelingziel(en) die dan in bosjes aanwezig zijn, dat ze zich bewust zijn dat ze samen met hun natuurlijke partner leven en dat alle huwelijks spanningen ook opgelost moeten worden, omdat ze simpel vanuit het feit dat ze een tweelingziel vormen, niet uit elkaar kunnen gaan. Om deze reden heb ik ergens gelezen dat een 5D-leven moeilijker is dan 3D, omdat ieder probleem – laat staan heftig conflict – werkelijk opgelost moet worden, want je hoort immers bij elkaar. Je bent eeuwig voor elkaar bestemd en in een non-duale wereld of leefomgeving ben je niet alleen in een hoogst sensitieve staat van leven terechtgekomen, maar dient iedereen ervoor te zorgen dat er een leven met eenheidsbeleving ontstaat, in plaats van de afgescheidenheid van het heden. Vandaar dat het Aquariustijdperk ook een nieuwe Gouden Eeuw wordt genoemd omdat er dan alleen maar vrede en harmonie bestaan, en oorlogen en leugens & diefstal definitief tot het verleden behoren. Wordt die eenheidsbeleving eenmaal per tweelingziel bereikt, dan ben je klaar op de poort van het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Maar het is ook mogelijk nog in een andere richting door te groeien of te evolueren, namelijk als beheerders en bestuurders van zonne- en sterrenstelsels.

7.            Het voorgaande wil ook zeggen dat tweelingzielen in onze huidige 3D-leefomgeving een grote zeldzaamheid is en dat zeker iedere willekeurig goed stel of huwelijk helemaal niet wil zeggen dat er sprake is van een tweelingzielhuwelijk. Meestal is dat niet het geval. Zeker niet als er geen sprake is van een uiterst zeldzaam creatief talent dat bij beide echtelieden aanwezig is. Bij de installatie van de huidige president van de Verenigde Staten is via een bekend en betrouwbaar channelaar de boodschap doorgegeven  dat we Obama moesten steunen omdat Obama een Lichtwezen is en uit andere bron heb ik ook begrepen dat hij met zijn vrouw Michelle een tweelingziel zijn. Dit is ook beslist aannemelijk en te begrijpen omdat de VS onder een Republikeinse president beslist een andere uitkomst had gehad dan het presidentschap van Obama, die toch veel heeft bereikt en voorzichtige beleidsaanpak bleek zijn sterke punt te zijn, zo zullen toekomstige historici hun oordeel vaststellen, ondanks alle kritiek die Obama ten deel is gevallen. Van ‘change’ is immers weinig gekomen, maar daarvoor is het doorgeslagen populisme in dat land verantwoordelijk. Zonder Obama was het land steeds verder afgezakt. En laten we ook niet vergeten dat Obama de eerste president is geweest in de geschiedenis van zijn land die zichzelf niet uit eigen beweging kandidaat heeft gesteld, maar zich door de grote massa’s van migranten en laaggeschoolden, dus door de massa’s is overgehaald om zich kandidaat te stellen. Niet door de geijkte egotrippers, zoals geslaagde zakenlieden of miljardairs, die zich alsnog verdienstelijk voor het land willen maken. Een staatsman in deze tijd hoort geen land te regeren als zakelijk bedrijf, maar hoort naar de bevolking te luisteren en de wijsgeer te zijn die het Salomonsoordeel kan vellen.

8.            Het geheim van een tweelingzielkoppel is dat de spirituele wet opgaat van 1+1=3. Het zijn geen twee afzonderlijke zielen die samen een gelukkig en harmonieus leven kunnen leiden, maar het is een koppel dat vanuit eenheidsbewustzijn tot een gemeenschappelijke creatie van nieuwe ideeën of maatschappelijke doorbraken kan komen.

9.            Uit mijn databestand: Het splijten van de ziel in tweelinghelften

‘Op een avond in juli 1960 toen ik zat te mediteren, kwam het beeld van de tweelingziel in een visioen op. In een flits zag ik het totaalbeeld: het splijten van de ziel in tweelinghelften, een mannelijke en vrouwelijke, de lange weg die moet worden afgelegd om weer samen te komen en het alomvattende kosmische plan van afscheiding van de groepsziel en de terugkeer daarin. Alle details stonden onuitwisbaar in mijn geest geprent. Sommige zakten in de loop der tijd wat weg, maar kwamen toch telkens weer naar boven als ik er een beroep op deed.

(…)

10.          In oktober 1989 ontmoette ik dr. Maurice Pressman, een psychoanalyticus met interesse voor zowel spirituele zaken als literatuur. We ontdekten dat onze spirituele paden parallel hadden gelopen, we hadden beiden een speciale belangstelling voor de theosofie, een mystiek-filosofische wereldbeschouwing. We werden vrienden. Ik beschreef hem mijn visioen van lang geleden. Zijn begrip van de mannelijke en vrouwelijke psyche vulde het hiaat in het tweelingzielidee. Hij wist de theorie te staven en haar in te passen in het leven van alledag. Naarmate we samen verder in de materie doken kreeg het boek dat ik al die jaren niet had kunnen schrijven, eindelijk vorm.’  (uit het voorwoord door Patricia Joudry, in: Patricia Joudry en Maurice Pressman, Tweelingzielen. Vind je ware spirituele partner. Ankh-Hermes 1997, 3e ruk 1998, p. 7-8)

11.          De verenigende ziel en de tweelingziel (visioen 3) door Jaap Hiddinga: ‘Het zal de lezer opgevallen zijn dat in de bovenstaande ervaring sprake is van een verenigende ziel. Dit is de zielenhelft die elke ziel zoekt en die ons compleet zal maken. Het is het diepe gevoel dat ook ieder mens op dit moment heeft die hier bewust mee bezig is. Meestal zeggen we dan dat we zoeken naar onze tweelingziel. Dit is een beetje verwarrend, want als we de uitdrukking ‘tweelingziel’ gebruiken, bedoelen we eigenlijk ons complement, de verenigende ziel. Werkelijke tweelingzielen zijn iets heel anders en hebben ook een enorme invloed op ons leven, getuige de volgende ervaring die ik daaromtrent mocht ontvangen.’

12.          Visioen 4. De tweelingziel en zielenverwantschap

‘Ik werd opgehaald door de trouwe begeleidster die al op mij wachtte. Ze sprak: ‘Je zult nu meer kennis mogen krijgen over de ziel, zielendelen, tweelingzielen en zielsverhuizingen. Dit is van belang, want je hebt hier in de afgelopen periode veel mee te maken gehad. Het is een les die niet gemakkelijk is, want veel mensen denken bij tweelingziel aan het complement, dat in feite de verenigende ziel is. Het is lastig dat deze twee uitdrukkingen door elkaar worden gebruikt om hetzelfde te beschrijven en daarom is het goed dat deze extra kennis wordt gebracht.’

We gingen op weg en zweefden over de aarde. Ik kon alles goed waarnemen en zal alle mensen die op aarde leefden, woonden en werkten. Het was een vertrouwd gezicht, want ik had dit al heel vaak mogen zien in een ander verband tijdens andere reizen. Dit keer werd echter het energetische deel van de ziel in de mens zichtbaar gemaakt. We zagen alle mensen, maar ook tegelijkertijd hun zielen, waar deze zielen vandaan kwamen en in welke verhouding deze zielen tot elkaar stonden. Het was duidelijk dat er bepaalde groepen van zielen bestonden die bij elkaar hoorden en het bleek dat zij telkens gedurende veel levens en bestaansvormen al bij elkaar geweest waren en dat ook steeds zouden zijn totdat hun karma’s en lessen voltooid waren.

Het was vreemd en ook interessant om te zien hoe de verhouding en relatie in het ene bestaan volkomen anders was in het volgende bestaan. Zo was het mogelijk dat men in het ene leven bevriend was en in het andere juist tegenover elkaar stond als vijand. Soms was men vader of moeder van iemand en in een volgende situatie weer zoon of dochter van die ziel, of broer of zus, of wat voor combinatie dan ook. Heel duidelijk was het dat aardse familiebanden in de geest geen echte waarde hadden maar dat alleen de zielenband van belang was en dat de relatie er alleen toe diende om een bepaalde ervaring op te doen, een les te leren of karma uit te werken. Kijkend naar de zielen zag ik ook tot mijn verbazing dat bij een aantal mensen er een stuk ziel woonde dat eigenlijk onderdeel was van de ziel die al in iemand anders huisde. Het leek alsof de ziel twee lichamen tegelijkertijd bewoonde. Het opmerkelijke was dat men dit kon herkennen aan de kleur en het patroon van een bepaald energieveld dat rondom de hartstreek te zien was.

Ik keek vragend naar mijn begeleidster, want dit had ik nog niet eerder gezien. Zij sprak: ‘Wat je hier ziet is het principe van de tweelingziel. Je moet goed bedenken wat dit woord eigenlijk inhoudt. Net zoals in de stof twee lichamen (tweelingen) geboren worden uit een enkele eicel, is een tweelingziel dat stukje dat in een enkele ziel hoort. Dit is iets anders dan de complementerende ziel. Onder bepaalde omstandigheden is het wenselijk dat de ziel heel snel, heel veel ervaring ondergaat en ook een ingrijpende en moeilijke taak heeft. Om dit goed te laten verlopen is het mogelijk dat de ziel in verscheidene lichamen tegelijkertijd incarneert. Komt men elkaar tegen in zo’n leven, dat wil zeggen, de twee mensen die beide een stuk van dezelfde ziel in zich hebben, dan is er een gevoel van totale verbondenheid met die ander, een toestand waarin men zich volledig onderdeel voelt van die ander en tevens van een groter geheel, een gevoel alsof men elkaar aanvult, en dat is natuurlijk ook zo. Men gebruikt dan vaak de uitdrukking: “Het is alsof ik een stuk van mijzelf in die ander terugzie.” Soms heeft men dan ook een enorm liefdesgevoel, maar dat hoeft niet altijd. Hoewel zoiets niet vaak voorkomt, vindt het toch regelmatig plaats. Maar dit is niet het enige dat mogelijk is. In een vorige les heb je mogen zien dat er in sommige gevallen een soort zielsverhuizing plaatsvindt, waarbij de ziel achtereenvolgens meerdere lichamen kan bewonen. Dit is vooral het geval met die zielen die iets bijzonders op aarde brengen. Meestal zijn dit zielen die al heel ver gevorderd zijn, maar omdat hun ziel al niet meer geschikt is om in een aards stoflichaam te wonen, zullen zij van meerdere lichamen gebruikmaken om hun boodschap te brengen. De reden dat zij dit moeten doen, is omdat zij het lichaam zouden opbranden als zijn steeds in hetzelfde lichaam zouden wonen.’

Ik keek nu weer naar de groep mensen op aarde en zag alle mogelijke vormen van leven met daarin de bezieling Gods. Ik zag mensen met een ziel, ik zag mensen met zielendelen die elkaars tweelingziel waren, ik zag ook mensen die geboren waren om voor een korte tijd de ziel van een hogere leraar te laten spreken, ik zag ook weer de mensen zonder ziel [in het boek Visioenen en uittredingen] en vele groepen mensen die een innige zielsverwantschap met elkaar hadden. Plotseling zag ik een vreemd lichtblauw licht dat hen allemaal in zich opnam. Het leek alsof het licht hen helemaal omhulde en hen op de een of andere manier voedde met energie. De zielen straalden nu ook ditzelfde blauwe licht uit en het leek alsof de twee energievelden met elkaar verbonden werden en samensmolten. Het was een geweldig mooi gezicht en diep ontroerend, want het leek alsof dit proces van samensmelting iets oneindig liefs in zich had. Plotseling klonk er een stem vanuit dit alles omhullende licht die sprak: ‘Het is niet goed om te veel aan de processen binnen de ziel te denken, want het maakt niet uit hoe zij verdeeld of over de mensen verspreid zijn. De processen binnen de ziel zijn vreselijk gecompliceerd en verlopen niet zoals men denkt, omdat men dit te veel vanuit het menselijk denken benadert. Men kan als mens vele gevoelens hebben en vele vragen, maar soms is het antwoord vreemder dan men zou denken. Het maakt immers niet zo veel uit, want het doel is altijd hetzelfde, namelijk het leren van de lessen van goddelijke liefde en het helpen van hen die nog niet zover zijn. Als mens kunnen jullie vele gevoelens hebben en vele gedachten, maar is het echt zo belangrijk of je weet of je iemands tweelingziel bent of een zielsverhuizing meemaakt of iets geheel anders? Als je liefde voelt, dan is dat toch het gevoel van waarde is? Is het daarom niet veel belangrijker om de ware liefde voor elkaar te voelen en daarmee de ware liefde tot God? Het licht dat je nu ziet is de liefde van God en in dit licht worden alle zielen opgenomen, omdat alle zielen van wie dan ook en waar dan ook tot God behoren en in deze liefde worden opgenomen. Niemand uitgezonderd, en het maakt niet uit in hoeverre de ene meer bewust is dan de ander. Deze goddelijke liefde is voor alles en iedereen en niemand is ooit buitengesloten. Je mag je veilig voelen in deze liefde, want het is een onvoorwaardelijke liefde die niets vraagt en alleen maar geeft en door het geven wordt juist alles ontvangen. En het is deze liefde die je zelf moet ervaren en leren. Dit is de les die elke ziel, ongeacht hoe die geïncarneerd is, zal moeten leren. Ga, leer, leef en heb lief, want alleen in die liefde kun je aan deze energie toevoegen wat het jouwe is en daarmee van God is.’

Werkelijke liefde is de sleutel tot de oplossing van alle mogelijke spanningen, verschillen en onvrede, zo voegt Hiddinga er in een persoonlijke noot aan het eind van dit hoofdstuk toe. [einde]

En tot slot ook hier een tegenovergestelde opvatting of visie:

Bestaat het fenomeen Tweelingziel op aarde?

Ontvangen door Berry Vincenta

vrijdag, 18 maart 2016 16:02

Bestaat het fenomeen tweelingzielen op aarde ? (via Berry Vincenta, http://www.berryvincenta.com)

Het begrip tweelingziel is iets wat de mensheid heeft gecreëerd. Wanneer een tweelingziel in de ervaring van een mens plaatsvindt, wanneer een mens een andere mens treft die als het ware zichzelf zo herkend in die andere is de noemer die de mens daaroverheen gecreëerd heeft een tweelingziel. Maar iedere ziel is een individualiteit, het is weliswaar een onderdeel van een grote ziel maar iedere ziel draagt zijn eigen specifieke kenmerk en dat is zijn eigen kernenergie zijn eigen hoogste individualiteit in verbinding in die grote collectiviteit. In verbinding met die ene grote ziel. De verwarring voor de mens ligt hierin het is juist de grote herkenning van de ene mens in de ander die zichzelf op heel veel sporen zo duidelijk gespiegeld ziet dat deze mens dan denkt dat de ander volkomen identiek is aan zichzelf.

Dit is niet wat het is. Het is iets wat heel dichtbij komt, maar er zullen altijd heel diep verborgen toch specifieke kenmerken zijn die volkomen van deze individu zijn. Vanuit dat punt gezien blijft een ziel dus een sterk individueel kernbewustzijn.

Maar het is waar om te zeggen dat er mensen zijn op deze aarde die juist in de troost die ze vinden in de herkenning van die zogenaamde tweelingziel heel veel tot zich kunnen nemen omdat de spiegeling op een ander niveau plaats vindt dan de spiegeling van alledag. Het is een dieper ontmoeten. Het is een zo diep ontmoeten van jezelf in die ander het is daardoor alsof degene die de ander dan ontmoet zichzelf weer ontmoet. Zichzelf weer welkom kan heten op heel veel aspecten die zo helder voor hem staan dat vanuit dat punt er een soort van hele diepe heling kan ontstaan. Maar altijd, altijd zal het zo zijn dat iedere ziel zijn eigen individuele kernkracht draagt. En het altijd geldt in deze evolutie er zal een moment komen wanneer hier een grote verandering aan onderhevig zal zijn. Maar voor alsnog in deze tijdspanne is het van belang om dit te weten.

Welke verandering zal er dan komen ten aanzien van dit gegeven?

Ver, ver, ver in de toekomst zal er een moment komen waarin de collectieve ziel zoals ik dat net aan u heb uitgelegd, helemaal opgenomen zal worden in dat wat u kent als geestkracht. Ooit zal er een moment komen waarin wat nu nog beleefd wordt als de individuele ziel werkelijk teruggegeven zal worden aan dat wat u als oerbron kent. Het is van belang dat de ziel die op deze manier nu in uw leven de bruggefunctie vertegenwoordigt tussen geest en uw eigen menselijke persoonlijkheid de bruggefunctie is die wezenlijk van belang is, luister naar het woord wezenlijk.

Want het is van belang dat door middel van deze bruggefunctie de mens zijn eigen wezen weer gaat herkennen en een plaats gaat geven in de diepste materie op deze aarde. Maar ver, ver in de toekomst zal de ziel opgaan in de collectieve ziel en zal de collectieve ziel op een zo hoger veel hoger plan worden getild, dat het uiteindelijk op zal gaan in dat wat u als de hoogste geestkracht kent.

Als dat gebeurt, leven er dan geen mensen meer op de aarde?

Dit is een te eenzijdige benadering. Zie de aarde niet alleen als de aarde, maar zie de aarde als een hele hoge entiteit die in haar eigen evolutie is en binnen deze evolutie draagt zij als het ware de evolutie van alles wat op deze aarde leeft. De grote kracht van moeder aarde is haar ontvangende principe, is haar gevende kracht, is haar transformerende functie. Maar alles wat er binnen dit zonnestelsel plaats vindt aan energie, alles wat er plaats vindt in een verhoogde frequentie van energie waarin het bewustzijn collectief wordt opgetild daarin heeft ook deze aarde deze hoge entiteit een zeer belangrijke functie. Maar groeit zij ook mee in dit totale evolutie beeld. Wanneer u ver in de tijd kijkt zullen daar vele veranderingen plaats vinden. Deze hele evolutie zal steeds gaan veranderen in frequentie in bewustzijnsniveau. Het zal steeds verder als het ware uitdijen het zal veel grotere velden zichtbaar maken in het bewustzijn van de mensheid. Het web wat momenteel om de aarde is, de laag die om de aarde is, is een laag die steeds dunner wordt. Het is het dunner worden van deze sluier om de aarde die maakt dat het web waarin de mensheid zich beweegt, waarin de mensheid collectief aanwezig is in welke functie deze mens ook heeft, steeds duidelijker verbinding krijgt met dat wat u kosmos noemt.

Mijn zegen.

Jezus: Jullie zijn allemaal goddelijke kinderen van God, volmaakt geschapen en daarom eeuwig perfect

door John Smallman op 30 mei 2016

Posted: 31 May 2016 12:45 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 31-5-16]

Jezus:

Jullie zijn allemaal goddelijke kinderen van God, volmaakt geschapen en daarom eeuwig perfect.

door John Smallman op 30 mei 2016

Wij zijn allen ÉÉN! Het is echt zo simpel. Jullie hoeven niet wat dan ook te doen, omdat jullie Één zijn met God, onze goddelijke Bron en daarvoor zijn jullie individuele willen volledig gericht op één lijn met die van Hem.

Al wat jullie hebben te doen is toestaan, en wanneer jullie dat doen, zal het goddelijke veld van Liefde, welke jullie elk moment omringt,  jullie omarmen, jullie helemaal overdekken als Het door jullie stroomt, de wereld in, mensheid een duwtje gevend naar zijn onvermijdelijke ontwaking.

Jullie hebben gekozen hier te zijn, juist nu, in dit eeuwige nu moment, om krachtig het ontwakingsproces van de mensheid te assisteren en jullie doen onvervalst werk, werk dat niemand anders kan doen.

Wanneer, samen met de grote meerderheid van de mensheid, jullie ontwaken, zullen jullie verbaasd zijn met wat jullie hebben bereikt, zoals jullie ogenschijnlijk blindelings hebben gewerkt in de illusie, om dit stadium van het Goddelijke Plan tot bloei te brengen.

Jullie zijn ieder wezens van intens Licht –Liefde- Licht dat tijdelijke heel veel ingetogen is omdat jullie menselijke vormen, Zijn/Haar goddelijke intensiteit niet konden weerstaan. Omdat Het enkel schemerig wordt ervaren, hebben jullie moeilijkheid om Het te voelen, in Het te weten voor wat Het is, en toch, diep van binnen, weten jullie het wel dat Liefde jullie, ware, onveranderlijke en eeuwige aard is.

En dat is waarom al de kanalen doorgaan met jullie te adviseren over jullie noodzaak om ten minste eenmaal dagelijks naar binnen te gaan en te verbinden met en communiceren met jullie goddelijke Bron, de Bron waarvan jullie nooit afgescheiden zijn geworden, jullie eeuwige Levensbron, God, AL DAT IS.

Jullie en God zijn zeker voorgoed ÉÉN!

Als mensen is het voor jullie buitengewoon moeilijk om hier een gevoel voor te krijgen, maar dat verandert niets.

Éénheid is de enige staat van bestaan, omdat, in tegenstelling tot de illusionaire staat waarin de mensheid blijkbaar verblijft – met talloze verschillende culturen, nationaliteiten, politieke systemen, geografische locaties, religies, geloofssystemen, en diverse opinies over wat goed en wat verkeerd is – Het waarlijk de enige staat van bestaan is.

Er is niets anders!

Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie zeker zullen, zullen jullie volledig begrijpen wat dit betekent. En natuurlijk, er is alleen NU, het eeuwige en eeuwigdurende moment waarin alles zich voordoet en waarin jullie zullen ontwaken!

 

Terwijl jullie wachten op het plaatsvinden van deze gedenkwaardige gebeurtenis, is het voor jullie frustrerend, omdat jullie Goddelijk is beloofd dat jullie zullen ontwaken en niets lijkt te gebeuren, de illusie lijkt jullie nog steeds volledig te verzwelgen. Natuurlijk, eeuwig Één zijnde met God, zijn jullie al helemaal ontwaakt.

De illusie is, door zijn aard, illusionair. Het is slechts een zeer tijdelijke droomtoestand.

Als mensen, hebben jullie allen, tijdens het slapen, regelmatig de droomstaat ervaren en soms hebben deze dromen volledig echt geleken, op het moment dat ze zich voordeden.

Dan worden jullie wakker en zijn ze weg of vervagen snel uit jullie geheugen.

Echter, sommige van jullie hebben zulke zware trauma’s ervaren gedurende jullie levens, dat ze ervoor zorgen dat jullie dromen zo afschuwelijk werkelijk zijn, dat jullie er alles aan doen om te voorkomen dat jullie gaan slapen.

Omdat jullie menselijke staat, zo’n diepe droomtoestand is en het zo onomstotelijk echt lijkt te zijn, en iedereen met wie jullie wisselwerken, jullie droom lijkt te delen en het met jullie eens zijn dat het echt is, dat het de enige werkelijkheid is.

Maar jullie ervaren allemaal de illusie of droom verschillend, en dit wordt duidelijk wanneer jullie anderen over halen van jullie juistheid en hun onjuistheid en zij proberen jullie over te halen dat zij gelijk hebben en jullie het mis.

Omdat jullie dit zo intens voelen werken jullie heel hard om jullie zelf te overtuigen van jullie juistheid en van de andere zijn onjuistheid. Dan voeren jullie oorlog om onrecht om te zetten naar recht. Dit is echt krankzinnig en jullie zouden redelijkerwijs mogen denken dat dit duidelijk moet worden.

Niettemin, de meesten van jullie zijn uiterst onwillig om jullie gehechtheid los te laten van jullie gevoel van gelijk hebben en het zien van fout bij anderen en dus houden jullie vast aan de droom en doen jullie jullie uiterste best om het echt te maken.

Oordeel is hier de belangrijkste kwestie. Want om jullie gelijk te krijgen, moeten jullie anderen verkeerd beoordelen. Dat is waarom al de goddelijke kanalen die jullie aan het assisteren zijn bij het proces van ontwaken, jullie blijven vertellen om op te houden met oordeel, het gewoon laten gaan.

Jullie kunnen, jullie kiezen er niet voor, omdat wanneer jullie gelijk blijken te hebben, jullie een enorme ego hoogte ervaren. Het is een beetje als het kopen van een lot van een loterij – er zijn buitengewoon weinig winnaars! Maar omdat ongelijk hebben zo pijnlijk is en het jullie zulk intens lijden lijkt te brengen, blijven jullie oordelen, wanhopig hopend dat jullie dit keer zullen winnen – en dan verliezen jullie alweer!

Echter, wanneer jullie ophouden om te oordelen, zullen de pijn en lijden oplossen. De weg naar Huis, de weg om te ontwaken, is door te kiezen om liefdevol te zijn in welke situatie dan ook die zich voordoet. In eerste instantie is dit moeilijk omdat de behoefte om gelijk te hebben, de behoefte voor acceptatie door anderen intens is. En de reden hiervoor is, omdat jullie, jullie persoonlijke krachten hebben weggeven aan anderen, daarbij hun oordeel over jullie toestaande, en het volledig onder de voet lopen van jullie eigen gevoel van zelfacceptatie.

En wanneer jullie jezelf niet accepteren dan kunnen jullie niet van jezelf houden en zoals Liefde jullie natuur is, iets zonder waar jullie niet kunnen verdragen om te bestaan, zoeken jullie het buiten je zelf in de acceptatie van anderen.

Dus, zal Ik jullie er nog maar eens  aan herinneren :

“Jullie zijn allemaal goddelijke kinderen van God, volmaakt geschapen en daarom eeuwig perfect!”

Jullie gebrek aan vertrouwen in jullie zelf is een aspect van het illusionaire gevoel van afscheiding. Als jullie afgescheiden zouden zijn van jullie Bron, waarvan jullie weten dat het onmogelijk is, dan zouden jullie machteloos zijn, onbemind en onzacht. Maar jullie zijn eeuwig Één met God en daarvoor zijn jullie wezens van oneindig vermogen en eindeloze Liefde, het vermogen en de Liefde waarmee God jullie doordrongen heeft op het moment van jullie schepping.

Alsjeblieft, blijf jullie er alleen maar aan herinneren aan deze goddelijke Waarheid en zeg tegen jezelf wanneer jullie mediteren, overdenken, of gewoon ontspannen in jullie heilige ruimte, bij het altaar van binnen waar Liefde verblijft :

“Ik ben goddelijke geliefd op/in ieder moment van mijn bestaan omdat ik een volmaakt kind van God ben en daarvoor onberispelijk op alle manieren.”

Wanneer jullie dit tegen jezelf zeggen met krachtige intentie en jullie harten toe staan om volledig open te zijn, zullen jullie de Liefde voelen die eeuwig in jullie verblijft, want het is de wil van God dat jullie dit doen.

Jullie liefhebbende broer Jezus.

vertaald door of voor Wakkere Mensen.

Van mij voor iedereen.

https://johnsmallman2.wordpress.com/2016/05/30/you-are-all-the-divine-children-of-god-created-perfect-and-therefore-eternally-perfect/

 

“Jezelf Met de Nieuwe Energie Voeden”

Aartsengel Zadkiel: “Jezelf Met de Nieuwe Energie Voeden” / Juni 2016 / Linda Robinson

Posted: 31 May 2016 12:50 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 31-5-16]

Aartsengel Zadkiel

“Jezelf Met de Nieuwe Energie Voeden”

Juni 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,

Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij om ‘jezelf met de Nieuwe Energie voeden’ te bespreken.

Jullie gaan door met vele energie verschuivingen te ervaren die nieuwe, hogere dimensionale energie binnenbrengen, en dit is jullie besef aan het openen voor nieuwe mogelijkheden in het Universele Licht. Nieuwe rijken en een nieuw verreikend uitzicht komen in/naar jullie besef.

De hogere dimensionale energie heeft een kwaliteit van verfijnd Licht. De deeltjes van dit Licht zijn zeer fijn en ijl. Zij hebben een kwaliteit van zeer etherisch te zijn met eindeloze mogelijkheden. Zij roepen naar jullie en nodigen jullie uit om deze verfijnde energie te ervaren. Zij herinneren jullie aan jullie ware Thuis. Zij roepen naar jullie om de Eenheid/Eensgezindheid van de gehele Schepping te ervaren. Zij roepen naar jullie om jullie eigen energiegebied in verfijning te laten stijgen om deze verfijnde energie te incorporeren.

Je persoonlijke energiegebied wordt verbeterd wanneer jij jezelf voedt. Jezelf voeden is niet langer meer optioneel. Het is cruciaal in de nieuwe energie.

Jezelf voeden met de nieuwe energie kan je helpen om de hogere dimensionale energie te assimileren. Wanneer jij jezelf voedt, omring jij jezelf met de hartenergie van het Goddelijke Vrouwelijke. De Goddelijke Vrouwelijke energie is liefdevol, verzorgend, mededogend en begrijpend. Het verlangt ernaar om jou de voeding te geven die je gedurende eonen aan anderen verstrekt hebt. Nu, is het tijd om deze voedende energie van het Goddelijke Vrouwelijke aan jezelf te geven.

Jezelf omringen met de hartenergie van het Goddelijke Vrouwelijke stelt je in staat om je bewustzijn jegens de hogere niveaus te ontspannen en uit te breiden. Dan, kan de nieuwe hogere dimensionale energie zich zachtjes in je Wezen settelen, en begin je naar hogere niveaus op te stijgen.

Hoe vaker je de hogere frequentie energie assimileert, hoe gemakkelijker je tussen de dimensies in kunt bewegen. Als je dit doet, wordt jij je bewust op een Ziel-wetend niveau, dat Liefde de Universele vibratie van de sferen is.

Jezelf iedere dag voeden zal je vibratie helpen om hoog te blijven. Wanneer jij jezelf eerst voedt, houdt dit je wezen gevuld met Licht. Dit staat je toe om op de Universele Liefde in te tappen. Als je deze Liefde voelt, ben je in staat om van een grotere dienstverlening voor de mensheid te zijn. Het is moeilijk om met anderen te delen wat je niet eerst voor jezelf doet. Daarom, jezelf iedere dag voeden is niet egoïstisch. Tamelijk het tegendeel, het is je eigen Wezen eren door jezelf eerst te voeden en dan deze Universele Liefde met anderen te delen.

De manieren waarop je beslist om jezelf te voeden, kan variëren van tijd alleen naar samen met anderen te zijn. Het is hoogst persoonlijk, afhankelijk wat ervoor zorgt dat het hart zingt. Te doen wat ervoor zorgt dat jij je speciaal voelt en je energie herstelt, zal je helpen om jezelf te voeden.

Het is het kleine, consequent voeden van jezelf dat ervoor kan zorgen dat het hart zingt. Zelfs een paar kleine dingen iedere dag kan een brug bouwen van voor jezelf te zorgen dat jou toe zal staan om doorheen je dag te gaan met het gemakkelijker vervullen van andere verantwoordelijkheden. Wanneer je weet dat je iedere dag vriendelijke, voedende dingen voor jezelf doet, zal je Wezen waarschijnlijk meer gevuld blijven met hoger dimensionaal Licht. Het is een anticipatie en vreugde wanneer je jouw Wezen waardeert en in ere houdt.

Eén techniek die je mag wensen om te gebruiken om jezelf te voeden is om je af te stemmen op je Goddelijke Vonk, welke je verbindt met Alles Dat Is. Het is het eeuwige deel van jou dat in je hartcentrum verblijft. Hoe vaker jij je op je Goddelijke Vonk afstemt, hoe helderder het zal schijnen. Dit staat jou toe om zelfs meer Universele Liefde en Licht te ontvangen en te dragen. Je eigen wezen zingt en is gelukkig, en dit Licht straalt uit naar de mensheid, de planeet en het Universum.

Dit staat je toe om naar gebeurtenissen in je huidige omgeving te kijken vanuit en hoger perspectief. Je kunt je gemakkelijker aan andere relateren. Je beseft dat iedereen een Goddelijke Vonk binnenin heeft en dat dit is wat iedereen in Eenheid verbindt.

Een andere manier om jezelf te voeden is om zelf-waardering te beoefenen. Je kunt dit doen door je te focussen op je positieve kwaliteiten. Dit wordt niet op een opschepperige manier gedaan. Het is eerder het erkennen van die kwaliteiten die een deel zijn van wie je bent. Dit kan privé in je rustige tijd gedaan worden.

Deze kwaliteiten mogen variëren van vriendelijkheid naar loyaliteit om voor anderen behulpzaam te zijn. Je mag openstaan voor nieuwe concepten en een zoeker zijn op het spirituele pad. Focussen op positieve kwaliteiten kan helpen om je vibratie te verhogen en je hartenergie open te houden voor Universele Liefde.

Wanneer je zelf-waardering beoefent, helpt dit jou om je lichaam te voeden en vol energie te houden. Dan, ben je in staat om dit voeden naar anderen uit te breiden. Je begint om op te stijgen naar hogere dimensionale niveaus en, op z’n beurt, het te helpen om de energie van diegenen om jou heen te verheffen.

Geliefden, wij moedigen jullie aan om door te gaan met jullie zelf te voeden, zodat jullie dit voeden naar anderen uit mogen breiden. Wij zijn bij jullie als jullie jezelf en anderen met Liefde omringen.

Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.

WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde

En zo zij het.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

Vanwege een gesprek tijdens een verhuizing: Een aantal opmerkingen over tweelingzielen uit de losse pols maar wel gebaseerd op jarenlang opgebouwde verzameling van de data

Vooraf of inleiding:

1.       Het begrip tweelingziel(en) is evenals het spirituele begrip reïncarnatie (en karma) en onderhevig aan vele soorten definities en inzichten met betrekking tot deze woorden. Die verschillende definities die in de literatuur voorkomen zijn enerzijds verwarrend, maar anderzijds in mijn ogen nuttig voor de oefening hoe met deze begrippen om te gaan. Ik ben er al jaren lang mee bezig en dat betekent in bewuste vorm er concreet studie van makend een halve eeuw. (op mijn 14e met de eerste spirituele boeken begonnen en nu bijna 70 jaar).

2.       Wat ik hierna schrijf is mijn inzicht en dat kan/zal volledig kunnen verschillen met andere inzichten en dat is multidimensionaal ook mogelijk omdat mijn definitie van de Eeuwige is dat er ‘Alles mogelijk is’ in de schepping en dus dat ‘niets onmogelijk is’. ik zal zelf dus ook nooit in discussie gaan met iemand die mijn stellingen wenst aan te vallen omdat legitiem is, maar ieder persoonlijk is afhankelijk van zijn eigen geestelijke ontwikkelingsgraad. ‘Waarheid’ als een absoluut begrip is onbestaanbaar, want – om een poligheid van het leven als voorbeeld te nemen – materie bestaat niet zonder antimaterie en geest bestaat niet zonder antigeest, en Christusbewustzijn zonder de Antichrist. In mijn visie is de veelvormigheid en veelsoortigheid een kernbegrip in de schepping.

Kernbegrippen

3.       Inmiddels ben ik zelf tot het inzicht gekomen dat er niet alleen mensen op aarde wonen, maar dat er op iedere planeet mensen wonen, omdat écht onbewoonde planeten bijna niet bestaan, want wij kunnen andere dimensies niet waarnemen, laat staan meten. Maar de voor ons potentieel zichtbare bewoners zijn bijna allemaal – zoals bijvoorbeeld buitenaardsen – bijna in andere dimensies dan de 3e dimensie (verder 3D) van de gemiddelde mens op aarde, maar ook op aarde komen – evenals andere planeten – multidimensionale menselijke wezens  voor. Overigens is de Binnenaarde of Holle aarde bewoond door 5D-wezens, dus ook mensen (die op ons wachten  totdat wij in 5D zijn aangekomen). Van de gehele wereldbevolking schat ik het aantal 3D-mensen op 70%, 5% 1D, 10% 2D, 10% 4D, en 5% 5D en hoger. Voor mij voelt het aan dat de komende transformatie van deze aardse mensheid, die allemaal 3D en hogere lichtfrequentiedragers zijn, in dit tijdsgewricht kunnen gaan kiezen tussen een verder verblijf in 3D omdat ze nog niet klaar zijn voor 5D want de dualiteit nog niet overwonnen), en deze vertrekken dan naar een andere 3D-planeet, waar ze hun reis voortzetten om later in 5D aan te komen. Want ieder die al in 5D zit, blijft hier op onze huidige aarde om deze te reinigen en te healen vanwege de roofbouw die hier al eeuwen heeft plaatsgevonden en waardoor de aarde zelf ziek is geworden.

4.       De categorie die in 5D al verkeert en daarin aankomt in de komende jaren, zullen daar hun tweelingziel tegenkomen, en dat is een spiritueel begrip hetgeen wil zeggen dat je daar pas toegang toe krijgt als je je eigen dualiteit hebt overwonnen en dus ook geen karma meer hebt, want dat moet eerst hersteld en getransformeerd zijn. De tussengelegen 4D-mensen zijn diegenen onder ons die enkele geestelijke vermogens hebben opgebouwd, zoals heldervoelendheid (zoals redelijk vaak voorkomt) en helderruiken om twee voorbeelden te noemen. Helderziendheid en zeker kunnen zien in de toekomst (paragnosten) zijn zeldzaam.

5.       Tweelingzielen zijn die zielenkernen die samen op een moment X uit de Centrale Scheppende Bron zijn ontstaan en ‘uitgestoten’ zijn, zoals vuurvonken bij een kampvuur de lucht ingaan om vervolgens voor het menselijk oog te verdwijnen, maar ze zijn verdwenen voor ons stoffelijk oog. Daarom bestaan die vonkregens nog wel degelijk, maar gaan hun eigen weg. Wie de boeken van Jaap Hiddinga heeft gelezen, weet dat een eenheidsziel wordt opgedeeld in minimaal 4 afzonderlijke parten, maar het kunnen er ook 8 en het veelvoud ervan zijn. Al die afgescheiden deelzielen hebben de taak gekregen om allen individueel door eonen aan levens aan hun zielenopbouw te beginnen en op te bouwen, tot het moment dat alle deelzielen zo ver gevorderd zijn, dat in 5D die delen bij elkaar komen om in getransformeerde eenheden samen door te gaan. Er kunnen dus supersnelle groeiprocessen ontstaan – zoals de zielen van Jezus en Maria Magdalena daarvoor gekozen hebben met hun aanvullende andere zielendelen (want minimaal 4 in getal), maar ik weet ook dat Jezus een minimaal aantal levens (3 tot 4) op aarde heeft doorgebracht omdat hij toen al boven de dualiteit was uitgegroeid. Dat hoort ook tot de mogelijkheden die er bestaan. Gemiddeld, dus tussen de super’snellen’ en super’tragen’, brengt de gemiddelde mensenziel 1062 leven op aarde door voordat de dualiteit is overwonnen (het genoemde gemiddelde van 1062 is ook van Hiddinga). Dat om maar een begrip te hebben van het oneindig aantal variaties die de mensenzielen ooit zelf hebben gecreëerd. Dat is de scheppingsverordening: de mens is geschapen door de Eeuwige, maar wel naar zijn beeld (bewustzijn) en gelijkenis (scheppende creatieve krachten), eeuwig en oneindig levend als ziel. Daardoor de Grote ziel van de Eeuwige en Oneindige ook! Er bestaat dus ook een oneindige variatie aan bewustzijnsgroei en ontwikkeling.

6.       Je tweelingziel vinden – door waarschijnlijk spontaan tegen ‘de ware’ aan te lopen en dat gebeurt door een ‘automatische’ herkenning aan de ogen – brengt in die 5D een heel wonderlijk patroon mee. Wat is in 5D namelijk aan de hand? In die sfeer beschikt ieder mens over alle geestelijke zintuigen, dus helderziend, helderhoren en heldervoelen – om maar dit drietal te benoemen, maar helderziendheid betekent ook alle aura’s van mensen in de eigen omgeving kunnen zien. Dat betekent dus niet alleen dat alle aura’s zuiver zijn, maar dat leugens, bedrog en misleiding ook zichtbaar zijn en dat dus niemand meer met 3D-gechikaneer kan rondlopen, of hij verraadt zichzelf. Je kunt van iedere passant op straat zien welke gedachten die persoon op dat moment heeft. Met andere woorden, je kunt in 5D ook alleen maar met authentieke gedachten en ideeën rondlopen, die vanuit de ziel geboren worden. onder die omstandigheden betekent dat ook dat de tweelingziel(en) die dan in bosjes aanwezig zijn, dat ze zich bewust zijn dat ze samen met hun natuurlijke partner leven en dat alle huwelijks spanningen ook opgelost moeten worden, omdat ze simpel vanuit het feit dat ze een tweelingziel vormen, niet uit elkaar kunnen gaan. Om deze reden heb ik ergens gelezen dat een 5D-leven moeilijk is dan 3D omdat ieder probleem – laat staan heftig conflict – werkelijk opgelost moet worden, want je hoort immers bij elkaar. Je bent eeuwig voor elkaar bestemd en in een non-duale wereld of leefomgeving ben je niet alleen in een hoogst sensitieve staat van leven terechtgekomen, maar dient iedereen ervoor te zorgen dat er een leven met eenheidsbeleving ontstaat, in plaats van de afgescheidenheid van het heden. Vandaar dat het Aquariustijdperk ook een nieuwe Gouden Eeuw wordt genoemd omdat er dan alleen maar vrede en harmonie bestaat, en oorlogen en leugens & diefstal definitief tot het verleden behoren. Wordt die eenheidsbeleving eenmaal per tweelingziel bereikt, dan ben je klaar op de poort van het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Maar het is ook mogelijk nog in een andere richting door te groeien of te evalueren, namelijk als beheerders en bestuurders van zonne- en sterrenstelsels.

7.       Het voorgaande wil ook zeggen dat tweelingzielen in onze huidige 3D-leefomgeving een grote zeldzaamheid is en dat zeker iedere willekeurig goed stel of huwelijk helemaal niet wil zeggen dat er sprake is van een tweelingzielhuwelijk. Meestal is dat niet het geval. Zeker niet als er geen sprake is van een uiterst zeldzaam creatief talent dat bij beide echtelieden aanwezig is. Bij de installatie van de huidige president van de Verenigde Staten is via een bekend en betrouwbaar channelaar de boodschap doorgegeven  dat we Obama moesten steunen omdat Obama een Lichtwezen is en uit andere bron heb ik ook begrepen dat hij met zijn vrouw Michelle een tweelingziel zijn. dit is ook beslist aannemelijk en te begrijpen omdat de VS onder een Republikeinse president beslist een andere uitkomst had gehad dan het presidentschap van Obama, die toch veel heeft bereikt en voorzichtige beleidsaanpak bleek zijn sterke punt te zijn, zo zullen toekomstige historici hun oordeel vaststellen, ondanks alle kritiek die Obama ten deel is gevallen. Van ‘change’ is immers weinig gekomen, maar daarvoor is het doorgeslagen populisme in dat land verantwoordelijk. Zonder Obama was het land steeds verder afgezakt. En laten we ook niet vergeten dat Obama de eerste president is geweest in de geschiedenis van zijn land die zichzelf niet uit eigen beweging kandidaat heeft gesteld, maar zich door de grote massa’s van migranten en laaggeschoolden, dus door de massa’s is overgehaald om zich kandidaat te stellen. Niet door de geijkte egotrippers, zoals geslaagde zakenlieden of miljardairs, die zich alsnog verdienstelijk voor het land willen maken. Een staatsman in deze tijd hoort geen land te regeren als zakelijk bedrijf, maar hoort naar de bevolking te luisteren en de wijsgeer te zijn die het Salomonsoordeel kan vellen.

8.       Het geheim van een tweelingzielkoppel is dat de spirituele wet opgaat van 1+1=3. Het zijn geen twee afzonderlijke zielen die samen een gelukkig en harmonieus leven kunnen leiden, maar het is een koppel dat vanuit eenheidsbewustzijn tot een gemeenschappelijke creatie van nieuwe ideeën of maatschappelijke doorbraken kan komen.

9.       Uit mijn databestand: Het splijten van de ziel in tweelinghelften

10.   ‘Op een avond in juli 1960 toen ik zat te mediteren, kwam het beeld van de tweelingziel in een visioen op. In een flits zag ik het totaalbeeld: het splijten van de ziel in tweelinghelften, een mannelijke en vrouwelijke, de lange weg die moet worden afgelegd om weer samen te komen en het alomvattende kosmische plan van afscheiding van de groepsziel en de terugkeer daarin. Alle details stonden onuitwisbaar in mijn geest geprent. Sommige zakten in de loop der tijd wat weg, maar kwamen toch telkens weer naar boven als ik er een beroep op deed.

11.   (…)

12.   In oktober 1989 ontmoette ik dr. Maurice Pressman, een psychoanalyticus met interesse voor zowel spirituele zaken als literatuur. We ontdekten dat onze spirituele paden parallel hadden gelopen, we hadden beiden een speciale belangstelling voor de theosofie, een mystiek-filosofische wereldbeschouwing. We werden vrienden. Ik beschreef hem mijn visioen van lang geleden. Zijn begrip van de mannelijke en vrouwelijke psyche vulde het hiaat in het tweelingzielidee. Hij wist de theorie te staven en haar in te passen in het leven van alledag. Naarmate we samen verder in de materie doken kreeg het boek dat ik al die jaren niet had kunnen schrijven, eindelijk vorm.’  (uit het voorwoord door Patricia Joudry, in: Patricia Joudry en Maurice Pressman, Tweelingzielen. Vind je ware spirituele partner. Ankh-Hermes 1997, 3e ruk 1998, p. 7-8)

13.   De verenigende ziel en de tweelingziel  3

14.   Commentaar Jaap Hiddinga: ‘Het zal de lezer opgevallen zijn dat in de bovenstaande ervaring sprake is van een verenigende ziel. Dit is de zielenhelft die elke ziel zoekt en die ons compleet zal maken. Het is het diepe gevoel dat ook ieder mens op dit moment heeft die hier bewust mee bezig is. Meestal zeggen we dan dat we zoeken naar onze tweelingziel. Dit is een beetje verwarrend, want als we de uitdrukking ‘tweelingziel’ gebruiken, bedoelen we eigenlijk ons complement, de verenigende ziel. Werkelijke tweelingzielen zijn iets heel anders en hebben ook een enorme invloed op ons leven, getuige de volgende ervaring die ik daaromtrent mocht ontvangen.’

15.    Visioen 4. De tweelingziel en zielenverwantschap

16.   ‘Ik werd opgehaald door de trouwe begeleidster die al op mij wachtte. Ze sprak: ‘Je zult nu meer kennis mogen krijgen over de ziel, zielendelen, tweelingzielen en zielsverhuizingen. Dit is van belang, want je hebt hier in de afgelopen periode veel mee te maken gehad. Het is een les die niet gemakkelijk is, want veel mensen denken bij tweelingziel aan het complement, dat in feite de verenigende ziel is. Het is lastig dat deze twee uitdrukkingen door elkaar worden gebruikt om hetzelfde te beschrijven en daarom is het goed dat deze extra kennis wordt gebracht.’

17.   We gingen op weg en zweefden over de aarde. Ik kon alles goed waarnemen en zal alle mensen die op aarde leefden, woonden en werkten. Het was een vertrouwd gezicht, want ik had dit al heel vaak mogen zien in een ander verband tijdens andere reizen. Dit keer werd echter het energetische deel van de ziel in de mens zichtbaar gemaakt. We zagen alle mensen, maar ook tegelijkertijd hun zielen, waar deze zielen vandaan kwamen en in welke verhouding deze zielen tot elkaar stonden. Het was duidelijk dat er bepaalde groepen van zielen bestonden die bij elkaar hoorden en het bleek dat zij telkens gedurende veel levens en bestaansvormen al bij elkaar geweest waren en dat ook steeds zouden zijn totdat hun karma’s en lessen voltooid waren.

18.   Het was vreemd en ook interessant om te zien hoe de verhouding en relatie in het ene bestaan volkomen anders was in het volgende bestaan. Zo was het mogelijk dat men in het ene leven bevriend was en in het andere juist tegenover elkaar stond als vijand. Soms was men vader of moeder van iemand en in een volgende situatie weer zoon of dochter van die ziel, of broer of zus, of wat voor combinatie dan ook. Heel duidelijk was het dat aardse familiebanden in de geest geen echte waarde hadden maar dat alleen de zielenband van belang was en dat de relatie er alleen toe diende om een bepaalde ervaring op te doen, een les te leren of karma uit te werken. Kijkend naar de zielen zag ik ook tot mijn verbazing dat bij een aantal mensen er een stuk ziel woonde dat eigenlijk onderdeel was van de ziel die al in iemand anders huisde. Het leek alsof de ziel twee lichamen tegelijkertijd bewoonde. Het opmerkelijke was dat men dit kon herkennen aan de kleur en het patroon van een bepaald energieveld dat rondom de hartstreek te zien was.

19.   Ik keek vragend naar mijn begeleidster, want dit had ik nog niet eerder gezien. Zij sprak: ‘Wat je hier ziet is het principe van de tweelingziel. Je moet goed bedenken wat dit woord eigenlijk inhoudt. Net zoals in de stof twee lichamen (tweelingen) geboren worden uit een enkele eicel, is een tweelingziel dat stukje dat in een enkele ziel hoort. Dit is iets anders dan de complementerende ziel. Onder bepaalde omstandigheden is het wenselijk dat de ziel heel snel, heel veel ervaring ondergaat en ook een ingrijpende en moeilijke taak heeft. Om dit goed te laten verlopen is het mogelijk dat de ziel in verscheidene lichamen tegelijkertijd incarneert. Komt men elkaar tegen in zo’n leven, dat wil zeggen, de twee mensen die beide een stuk van dezelfde ziel in zich hebben, dan is er een gevoel van totale verbondenheid met die ander, een toestand waarin men zich volledig onderdeel voelt van die ander en tevens van een groter geheel, een gevoel alsof men elkaar aanvult, en dat is natuurlijk ook zo. Men gebruikt dan vaak de uitdrukking: “Het is alsof ik een stuk van mijzelf in die ander terugzie.” Soms heeft men dan ook een enorm liefdesgevoel, maar dat hoeft niet altijd. Hoewel zoiets niet vaak voorkomt, vindt het toch regelmatig plaats. Maar dit is niet het enige dat mogelijk is. In een vorige les heb je mogen zien dat er in sommige gevallen een soort zielsverhuizing plaatsvindt, waarbij de ziel achtereenvolgens meerdere lichamen kan bewonen. Dit is vooral het geval met die zielen die iets bijzonders op aarde brengen. Meestal zijn dit zielen die al heel ver gevorderd zijn, maar omdat hun ziel al niet meer geschikt is om in een aards stoflichaam te wonen, zullen zij van meerdere lichamen gebruikmaken om hun boodschap te brengen. De reden dat zij dit moeten doen, is omdat zij het lichaam zouden opbranden als zijn steeds in hetzelfde lichaam zouden wonen.’

20.   Ik keek nu weer naar de groep mensen op aarde en zag alle mogelijke vormen van leven met daarin de bezieling Gods. Ik zag mensen met een ziel, ik zag mensen met zielendelen die elkaars tweelingziel waren, ik zag ook mensen die geboren waren om voor een korte tijd de ziel van een hogere leraar te laten spreken, ik zag ook weer de mensen zonder ziel [in het boek Visioenen en uittredingen] en vele groepen mensen die een innige zielsverwantschap met elkaar hadden. Plotseling zag ik een vreemd lichtblauw licht dat hen allemaal in zich opnam. Het leek alsof het licht hen helemaal omhulde en hen op de een of andere manier voedde met energie. De zielen straalden nu ook ditzelfde blauwe licht uit en het leek alsof de twee energievelden met elkaar verbonden werden en samensmolten. Het was een geweldig mooi gezicht en diep ontroerend, want het leek alsof dit proces van samensmelting iets oneindig liefs in zich had. Plotseling klonk er een stem vanuit dit alles omhullende licht die sprak: ‘Het is niet goed om te veel aan de processen binnen de ziel te denken, want het maakt niet uit hoe zij verdeeld of over de mensen verspreid zijn. De processen binnen de ziel zijn vreselijk gecompliceerd en verlopen niet zoals men denkt, omdat men dit te veel vanuit het menselijk denken benadert. Men kan als mens vele gevoelens hebben en vele vragen, maar soms is het antwoord vreemder dan men zou denken. Het maakt immers niet zo veel uit, want het doel is altijd hetzelfde, namelijk het leren van de lessen van goddelijke liefde en het helpen van hen die nog niet zover zijn. Als mens kunnen jullie vele gevoelens hebben en vele gedachten, maar is het echt zo belangrijk of je weet of je iemands tweelingziel bent of een zielsverhuizing meemaakt of iets geheel anders? Als je liefde voelt, dan is dat toch het gevoel van waarde is? Is het daarom niet veel belangrijker om de ware liefde voor elkaar te voelen en daarmee de ware liefde tot God? Het licht dat je nu ziet is de liefde van God en in dit licht worden alle zielen opgenomen, omdat alle zielen van wie dan ook en waar dan ook tot God behoren en in deze liefde worden opgenomen. Niemand uitgezonderd, en het maakt niet uit in hoeverre de ene meer bewust is dan de ander. Deze goddelijke liefde is voor alles en iedereen en niemand is ooit buitengesloten. Je mag je veilig voelen in deze liefde, want het is een onvoorwaardelijke liefde die niets vraagt en alleen maar geeft en door het geven wordt juist alles ontvangen. En het is deze liefde die je zelf moet ervaren en leren. Dit is de les die elke ziel, ongeacht hoe die geïncarneerd is, zal moeten leren. Ga, leer, leef en heb lief, want alleen in die liefde kun je aan deze energie toevoegen wat het jouwe is en daarmee van God is.’

21.   Werkelijke liefde is de sleutel tot de oplossing van alle mogelijke spanningen, verschillenen onvrede, zo voegt Hiddinga er in een persoonlijke noot aan het eind van dit hoofdstuk toe. [einde]

Berry Vincenta: Het eigen levenspad

Ontvangen door Berry Vincenta en Geplaatst 30 mei 2016 op wakkeremensen.blogspot.nl

Posted: 30 May 2016 12:45 AM PDT

Het eigen levenspad

De bezieling van ieders leven. Het eigen levenspad.  

De grootste levensvraag in uw aller leven. 

Op welk punt staat ieder van u in het leven zelf. Op welk punt staat u allen in deze evolutie. Op welk punt staat u als eenling, toch verbonden, in de groep. 

U allen moet zich heel goed realiseren dat ieder mens zijn eigen weg loopt. Dat ieder mens zijn eigen stappen in dit leven aan het bezielen is.

Maar dat  de bezieling van iedere stap in het leven een individueel gebeuren is waardoor deze stappen werkelijk zijn eigen kleur kent. Het is deze kleur die maakt dat uw kleur en de kleur van de mensen om uw heen de regenboog vormen. En de regenboog vormt als het ware, als brug tussen de aarde en de hemel. En daarin bent u steeds in verbinding, niet alleen horizontaal met de omgeving, maar bent u ook verticaal in verbinding met de andere kant van de sluier. 

Het is weliswaar van belang dit te weten, maar het is van nog een groter belang dat er heel veel afhankelijkheid is gaan ontstaan tussen de mens op deze wereld en de mens van de andere kant van de sluier. De mens die zijn voetstappen neemt in volle overtuiging van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het leven zelf, weet  wat hulp geeft vanuit de andere kant. 

Maar de mens die nog niet de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen voetstappen, zal steeds naar boven blijven kijken en smeken om het leven  in te kleuren. In te kleuren dat wat door die mens zelf ingekleurd moet worden, omdat dat de keuze is geweest. 

U allen heeft gekozen voor dit leven. U allen heeft gekozen voor het leven, hoe moeilijk soms ook te begrijpen. De situaties in uw leven zijn situaties die u nodig heeft om aan te groeien. En deze groei is wat op dit moment plaatsvindt. Soms zijn er processen in het leven die door u helemaal doorleefd zijn. 

Dan komt de mens op een punt waarop er een nieuwe groei-impuls nodig is. En deze groei-impuls is iets wat u op dit moment komt zoeken. Het zoeken van deze groei-impuls is belangrijk om te zien. Deze groei-impuls heeft enerzijds alles te maken met het los kunnen laten van het verleden, de gehechtheden aan het verleden, alle afhankelijkheidsdraden aan de oude denkbeelden over uzelf. Maar heeft ook vooral te maken met het willen aannemen van dit nieuwe pad, van deze nieuwe weg, van deze nieuwe kleur in uw leven. En bent u dan in staat om uzelf als het ware zo te gaan zien vanuit ogen van het hart, vanuit deze nieuwe stroom, dat u bereid bent om op te geven dat wat niet meer in uw leven hoort, zonder schuldgevoel, zonder plichtsgevoel, zonder over verantwoordelijkheidsgevoel. 

Het is belangrijk om het onderscheid te maken in uw leven van nu tussen dat wat liefde en Liefde heet. Liefde vanuit het kleine menszijn is de liefde die altijd nog iets vraagt voor het zelf. Wanneer u dit ziet, kunt u zien vanuit uw wijsheid dat dit een weg is geweest die noodzakelijk is. Het heeft u doen groeien. Er is altijd een moment waarop de mens gaat zien dat dit soort liefde een weg is geweest. Maar dat het niet de liefde is waarover altijd gesproken wordt.  

U bent nu bezig uw hart te openen. En wanneer het hart geopend wordt, opent zich daar de onvoorwaardelijke Liefde in uw eigen Zelf.  Het is een liefde die zoals gezegd onvoorwaardelijk is. Maar eerst zal deze onvoorwaardelijke Liefde nu in dit nieuwe proces en in deze nieuwe weg uzelf moeten gelden. Deze onvoorwaardelijke Liefde uzelf zo diep lief te hebben in al uw onvermogen, in al uw onmacht, in al datgene wat nog niet perfect is. Dan zult u zichzelf ten diepste helen. Helen,al die wonden die zijn geslagen in uw diepste Zelf door het leven zelf. Maar juist vanuit deze kracht, deze grote positieve liefdesenergie zult u in staat zijn uzelf te helen.

Zult u in staat zijn zodanig te helen dat u vanuit een vernieuwd zelfbeeld en vanuit een vernieuwd ik-zijn op uw voeten gaat staan. Gaan staan, vanuit wie u bent, omarmend de wereld, toelatend de wereld in uw eigen hart, zonder enige vorm van angst, zonder enige vorm van wantrouwen. Met een volkomen vertrouwen vanuit een innerlijk Weten dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen handeling. En wanneer de mens in uw omgeving, buiten deze setting, in uw gevoel niet uw vertrouwen waard is, laat dat dan bij die mens.  

Het is die mens zijn verantwoordelijkheid, maar leef uw eigen spiritualiteit. Zet uzelf neer als dat stukje levende spiritualiteit waarin u als het ware het voorbeeld bent voor die plaats waar u bent, voor die plaats waar u leeft. Dat zendt u dan uit, dat bent u, en daarmee raakt u aan. Dan voegt u  iets toe aan dit grote collectieve wereldbewustzijn. Dan voegt u toe dat deel van uw bewustzijn waar de wereld een nieuw stukje voeding aan zal hebben. Dan zult u voelen dat u nooit meer in de onmacht hoeft te staan vanuit een kleinbeeld.  

Dan zult u uw eigen grootse Zelf kunnen gaan ervaren en zult u weten wie u bent, wat u bent en wie u vanuit uw diepste Zijn vertegenwoordigt. 

Mijn Zegen. 

http://www.berryvincenta.com/ 

SAUL: Mensheid is één met zichzelf, iedereen is familie, en de ware aard van iedereen is Liefde

door John Smallman op 24 mei 2016

Posted: 26 May 2016 02:08 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 27-5-16]

SAUL:

Mensheid is één met zichzelf, iedereen is familie, en de ware aard van iedereen is Liefde.

door John Smallman  op 24 mei 2016

Zoals Jezus jullie heeft verteld, de mensheid zijn ontwaking is imminent [= urgent]. Ik weet dat jullie voelen dat jullie dit vele, vele keren hebben horen zeggen en toch lijkt het dat niets is opgetreden om te bevestigen dat de ontwaking van de mensheid aanhoudend is, laat staan imminent [op komst]!

Maar omdat jullie geluisterd hebben naar onze boodschappen aan jullie vanuit de spirituele rijken,  jullie vertellende dat jullie ontwaken imminent is, hebben jullie, als resultaat van het luisteren naar ons, jullie collectieve intentie versterkt om het tot stand te brengen.

En, zoals jullie ook velen, velen malen verteld, de kracht van de individuele intentie, zonder het vermelden van de verbazingwekkende kracht van de collectieve intentie, is enorme en buitengewoon effectief. Jullie zijn ontwakende mensheid!

Ja, ieder van jullie vasthoudend aan de intentie, laten dit plaats vinden. Zoals zovele kanalen jullie al verteld hebben, is het jullie intentie die dit laat gebeuren. Wij, natuurlijk, ondersteunen jullie op elk moment, maar jullie laten het gebeuren. Jullie allen hebben de moedige keuze gemaakt om te incarneren gedurende deze ‘eindtijden’ om te assisteren bij deze gedenkwaardige gebeurtenis en te verzekeren dat het gebeurd. En het zal! Jullie zijn het collectief!

Jullie hebben zelfs niet het geringste besef van de enorme aantallen van jullie die kozen om te incarneren bij dit enorm belangrijke moment in de illusionaire droom van afscheiding die God’s Zoon heeft gekozen om te bouwen en ervaren zo vele eeuwen geleden.

Zoals jullie goed weten, is dit in waarheid slechts een moment geleden dat jullie gekozen hebben om het spel van afscheiding te spelen, maar jullie gebruikten jullie immense kracht en verbeelding om een omgeving te construeren die heel echt zou lijken tot degenen die zich ermee verbonden door te incarneren als mensen.

En daarom verschijnt het, intens lijden brengend aan velen, maar met de constante gehandhaafde hoop dat dingen zouden verbeteren, dat Leven gemakkelijker zou worden, met minder stress, en dat uiteindelijk vrede zou ontstaan en dat alle op Aarde, zonder uitzondering, overvloedig worden voorzien.

Wel dat moment tekent nader, omdat jullie collectieve intentie, in het bijzonder de laatste vijf of zes decennia, al meer en meer komt tot het op één lijn brengen. Eerder, voor eeuwen zoals jullie tijd meten op Aarde, kochten jullie je van harte in het geloof dat jullie ieder afgescheiden wezens waren, afgescheiden van God, Die jullie je voorstelden als een oneindige krachtig Wezen wakend over elke van jullie gedachte, woord, en actie, en jullie hard beoordelend wanneer jullie niet voldeden aan de normen, die jullie je voorstelden die Hij van jullie eiste.

Maar, God is Liefde. Hij veroordeelt nooit, want Liefde is het onvoorwaardelijk accepteren van ieder lid van God’s goddelijke familie, omdat dat de aard van Liefde is. En iedere bewuste entiteit, zonder uitzondering, is een geliefd lid van deze goddelijke familie.

Afscheiding is niet alleen illusionair, het is onmogelijk, omdat al wat God creëert eeuwig Één is met Hem. En er is niets losstaand van wat God creëert, omdat God Is…… God is Al wat bestaat.

De mensheid heeft eeuwen doorgebracht in oorlog met zichzelf, zichzelf intense pijn en lijden veroorzakend, aangezien het heeft gepoogd een veilige haven te vestigen binnenin de illusionaire omgeving, waar het kan leven in vrede met degene die beoordelen om zijn/haar vrienden en familie te zijn. De mensheid is één met zichzelf, iedereen is familie en de ware aard van iedereen is Liefde!

Het is jullie vele, vele malen verteld en toch kozen jullie voor afscheiding, door de meeste anderen te beoordelen als onacceptabel of vijanden vanwege hun veronderstelde verschillen met jullie. Jullie zien al die vreemde mensen, die duidelijk onacceptabel zijn voor de god die jullie vereren, en van wie jullie geloven, minstens vermeden te moeten worden en weggehouden van jullie dierbaren, of, nog beter, gelabeld als terroristen en vernietigd. Degene die jullie veroordelen en wensen te vernietigen zijn andere leden van God’s Één goddelijke familie.

En, natuurlijk, vele van hen, bekijken jullie door dezelfde massaal vervormde lens die jullie betekenis van waarneming is. Dit spel dat jullie hebben gespeeld, is onredelijk geworden, omdat het het stadium heeft bereikt, waar degene die het nog steeds willen spelen, maar één motief hebben, namelijk om alle te vernietigen, die hun beoordelen als zijnde onheil.

En natuurlijk, het woord ‘onheil’ betekent werkelijk ‘anders’. En afscheiding is een staat waarin jullie iedereen zien als anders, behalve jullie zelf.

Jullie hebben een gezegde, “verlies vrienden niet uit het oog, maar vijanden evenmin.” De reden hiervoor is dat jullie niemandkunnen vertrouwen! En deze houding is absolute waanzin die de illusie jullie voorlegt, omdat het erin geslaagd is jullie te overtuigen dat jullie van elkaar zijn afgescheiden. En natuurlijk, zijn jullie dat niet.

Wat jullie delen, geven, projecteren, opdringen, of op enigerlei wijze elkaar aandoen, dat doen jullie aan jullie zelf aan. Wanneer jullie in een liefdevolle relatie zijn tot iedereen – intieme partner, familielid, hele goede vriend – dan zien jullie alles dat bewonderenswaardig is over jullie zelf, naar jullie gereflecteerd als jullie in hun ogen kijken en daar acceptatie en liefde vinden.

Wanneer jullie in een betrekking zijn met conflicten, dan zien jullie alles wat jullie verachten en waar jullie van walgen over jullie zelf – waar wat ontkend wordt en heel diep begraven – naar jullie gereflecteerd.

MAAR, jullie zijn alle perfecte goddelijke wezens. Wat jullie ervaren in de illusionaire staat van zijn, van een mens te zijn, is dualiteit, tegenstellingen, verwarring en chaos. Het slaat nergens op! Waarom? Omdat het onwerkelijk is! Jullie hebben een spel geconstrueerd en zoals jullie weten wordt een spel gespeeld door tegengestelde teams of tegengestelde individuelen! Jullie hebben gekozen dit spel te spelen en hebben toen vergeten dat het een spel was en hebben al jullie menselijke intelligentie gebruikt om degene over wie jullie besloten hebben, jullie tegengestelden, jullie vijanden te zijn, om ze te slim af te zijn of te vernietigen.

Hoe, als geliefde kinderen van God, eeuwig Één met Hem en met ieder ander, kunnen jullie mogelijkerwijs vijanden hebben? Zeker, er zijn er een weinig van jullie, die dit niet zien als krankzinnigheid.

Daarvoor, ga dagelijks naar binnen, verbind met de Liefde die daar verblijft, open jullie harten volledig en sta toe en accepteer wat Het jullie in ieder moment van jullie eeuwige bestaan aanbiedt. Wanneer jullie dat van ganser harte doen, zonder enige terughouding, zal vrede jullie harten vinden en zal Liefde jullie omhelzen. Wanneer jullie toestaan dit te laten gebeuren, zal jullie hele waarneming van leven, van liefde, van mensen, volledig veranderen.

Jullie zullen alleen Liefde in anderen zien, Christusbewustzijn, jullie ware en eeuwige natuur voort schijnend en naar jullie terug reflecterend. Dagelijks naar binnen gaan, zoals meer en meer van jullie doen, en de onvoorwaardelijke Liefde accepterend, welke jullie constant wordt aangeboden, is de wereld aan het veranderen.

Wanneer jullie over het web surfen en zoeken naar alternatieve nieuws sites, welke berichten over de prachtige gebeurtenissen die plaatsvinden als resultaat van mensen die zich verbinden met en werken vanuit hun ware aard, zullen jullie zien dat de veranderingen waar jullie alle op hebben gehoopt en voor hebben gebeden, aan het gebeuren zijn. Grootste essentiële veranderingen zijn nu (right now) aan het gebeuren over de hele planeet.

Jullie zijn aan het leven in de tijd van het ontwaken van de mensheid, de tijd waar jullie voor eeuwen voor hebben gebeden en gehoopt, en het is NU!

Met zo heel veel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/2016/05/24/humanity-is-one-with-itself-everyone-is-family-and-the-true-nature-of-everyone-is-love/

Vertaald voor wakkeremensen.blogspot.nl

Eenzame klim

24 mei 2016 /  Lichtkind [via wakkeremensen.blogspot.nl, 26-5-16]

Opnieuw een dode gevallen op de Mount Everest ten gevolge van de hoogteziekte. 

Een unieke uitdaging die elk jaar door sommigen aangegaan wordt.  

Grenzen testen, angst in de ogen kijken, uithoudingsvermogen tot het uiterste getergd en dat allemaal voor dat ene ultieme gevoel: eenwording met de grootste kolos van de aarde, je binnenwereld in perfecte afstemming met de (gevaarlijke) buitenwereld. 

De stilte omvattend, respectvol doch altijd alert. 

De meeste mensen zullen niet begrijpen wat bergbeklimmers bezielt. Dat het een diepe roep van binnenuit is, sterker dan jezelf bent. 

Hoewel mede bergbeklimmers met je meegaan, ervaar je toch het alleen zijn. Het is jij en de berg. 

Moed, lef en vertrouwen zijn o.a. de vereiste kwaliteiten die je nodig hebt. 

 Lichtwerkers beklimmen hun eigen “mount everest” in hun geest en leefomgeving. 

Een eenzaam pad naar boven; de kosmos ontdekken in jezelf. Daarbij de afstemming met de aarde onder je, blijven voelen. 

De meeste mensen zullen niet begrijpen waar Lichtwerkers mee bezig zijn. Dat het een diepe roep van binnenuit is, sterker dan jezelf bent. 

En hoewel er gelukkig steeds meer Lichtwerkers zijn, is het volgen van je innerlijke pad, toch vaak een eenzaam gevoel. Het is jij en het Licht. 

Het vergt moed en vertrouwen om in overgave de missie van Licht te volgen. 

Lichtwerkers moeten hun eigen moeizame “bergen” overwinnen…..

Respectvol het Licht omvattend, doch altijd alert. 

Immers Bewustzijn = Zielegroei. 

http://www.lichtkind.nl/

http://www.nieuwedageraad.nl/

Maya wijsheid in het licht van de schepping 25 mei – 6 juni 2016

25 mei 2016  /  Elvira van Rijn [via wakkeremensen.blogspot.nl, 26-5-16]

De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien en creëren. De Tzolkin vertelt ook een groter verhaal: het verhaal van de schepping en wat we als mensheid komen doen op aarde. 

Dit is het twintigste en laatste artikel in de serie over de levenspaden van de Tzolkin. Het is anders dan alle andere artikelen. Omdat dat is wat het Rode Aarde levenspad ons laat weten: dat het anders kan, dat jij een nieuwe wereld kunt creëren, samen met mij en alle anderen. 

Timemanagement in de nieuwe tijd 

Heb je al ontdekt dat echt goede beslissingen nooit uit je denken voortkomen? En dat je soms achteraf pas de perfectie ontdekt van een beslissing die je ‘zomaar’ op basis van je gevoel, een ingeving of uit een impuls nam? Je merkt dit doordat het toeval voor je gaat werken en precies op het juiste moment de juiste mensen, informatie en spullen op jouw pad komen. Synchroniciteit is altijd een teken dat je bent afgestemd: hemel en aarde werken samen door jou heen. Dat is timemanagement van een hogere orde. Het Rode Aarde levenspad helpt je stap voor stap af te stemmen op de wijsheid van hemel en aarde. 

Je eigen plek innemen 

Het jaar 2015 ging van start in het Rode Aarde levenspad. 1 januari 2015 was het Gele Ster toon 12. Daarmee is het Rode Aarde levenspad ons collectieve gereedschap voor het jaar 2015. Alle zegel- en tooncombinaties van dit levenspad helpen je inzicht en overzicht te krijgen, waardoor je een nieuw evenwicht kunt vinden. Een evenwicht dat ontstaat als jij je eigen plek in het leven inneemt en je eigen lied zingt, samen met mij en alle anderen: het lied van de nieuwe aarde. 

Het Rode Aarde levenspad speelt een bijzondere rol voor de mensheid. Dit pad helpt ons namelijk de voeten van de hemel op aarde te zijn. Het is het pad dat ons rechtstreeks naar de bron leidt en ons leert hoe hemel en aarde via jou, mij en alle anderen kunnen samenwerken. Het helpt ons vol overgave ‘ja’ te zeggen tegen het leven en onze weerstand tegen het op aarde zijn los te laten. Het helpt je ‘niet hier willen zijn’ om te zetten in een ‘ja’ tegen het leven, ervan te genieten door je eigen lied te zingen. 

Mijn lied van de nieuwe aarde 

Jij bent de voeten van de hemel op aarde door jouw eigen lied te zingen, samen met mij en alle anderen. Ik schreef voor jou mijn eigen lied op basis van de dertien DNAfirmaties, tonen en gidsende zegels van het Rode Aarde levenspad. Dit keer met twee extra coupletten bij de zegels die als talent en ontwikkelkracht horen bij het Rode Aarde levenspad. Het zijn de twee zegels in het hart van de Tzolkin. Ze vertegenwoordigen samen de bron van het leven. Zo is de cirkel van deze artikelenreeks weer rond, die van start ging met het Witte Hond levenspad, het zielsverlangen van de mensheid. 

Ik ga daar waar mijn voeten mij brengen – Rode Aarde 1 

Ik kies het levenspad dat mij het meest pleziert 

Zo ontvang ik als vanzelf wat nodig is voor een nieuw begin 

Ik laat me leiden door overvloed 

Ik ben de spiegel voor mijzelf en anderen – Witte Spiegel 2 

Ik zie dat de waarheid zich eindeloos opnieuw ontvouwt 

Zo accepteer ik mijn uitdagingen en kom ik in balans  

Ik laat me leiden door mildheid voor mijzelf en anderen 

Ik breng energie om te vernieuwen – Blauwe Storm 3 

Ik blijf in tijden van onrust dicht bij mijzelf 

Zo kom ik in beweging en doe ik wat mijn hart me ingeeft 

Ik laat me leiden door mijn diepste wezen 

Ik breng licht, liefde en warmte – Gele Zon 4 

Ik ben de bron en het leven zelf 

Daaruit ontstaat mijn eigen vorm 

Ik laat me leiden door de wijsheid achter mijn vragen 

Ik ben mijn eigen moeder – Rode Draak 5 

Ik ben mijn eigen basis 

Zo sta ik in mijn kracht 

Ik laat me leiden door de herinnering aan wie ik werkelijk ben 

Ik ben mijn eigen vader – Witte Wind 6 

Ik ben de leraar en leerling tegelijk 

Zo regelt zich als vanzelf wat nodig is voor mijn creaties 

Ik laat me leiden door de kracht van het woord 

Ik ben een uniek kind van de schepping – Blauwe Nacht 7 

Ik voel me geborgen en thuis in mijn eigen huis 

Zo stem ik in het hier en nu af op mijzelf en het grote geheel 

Ik laat me leiden door de volmaaktheid die ik overal zie 

Ik ben het volledige potentieel – Geel Zaad 8 

Ik zaai, voed en koester de zaden van bewustzijn 

Zo ben ik een levend voorbeeld van wat ik geloof en uitdraag 

Ik laat me leiden door de sterren 

Ik ben de instinctieve vernieuwer – Rode Slang 9 

Ik transformeer de oeroude wijsheid waaraan mijn lichaam mij herinnert 

Zo ben ik trouw aan mijn idealen en bereik ik ze 

Ik laat me leiden door creativiteit 

Ik ben het begin en het einde – Witte Wereldoverbrugger 10 

Ik maak ruimte zodat ik leiding kan ontvangen 

Zo maak ik het verlangen van mijn ziel tot tastbare realiteit 

Ik laat me leiden door tijdloosheid 

Ik ben de helende hand – Blauwe Hand 11 

Ik ben de doorgang voor het licht 

Zo bevrijd ik mijzelf en laat ik los wat overbodig werd 

Ik laat me leiden door moeiteloosheid 

Ik neem mijn eigen plek in – Gele Ster 12 

Ik zie de schoonheid van mijn bestaan 

Zo krijg ik overzicht en inzicht en vind ik nieuw evenwicht 

Ik laat me leiden door licht, liefde en warmte 

Ik laat mijn licht schijnen – Rode Maan 13 

Ik surf mee op stroom van mijn gevoel 

Zo geniet ik van het leven en reik ik uit naar een nieuw begin 

Ik laat me leiden door mijn ontdekkingskracht 

Ik ben het onbevangen kind – Blauwe Aap 1 

Ik geniet van het spel van het leven en relativeer het drama 

Zo ontvang ik inspiratie uit de bron 

Dat is mijn natuurlijke talent 

Ik creëer – Gele Mens 2 

Ik kies bewust voor wat ik wil dat groeit en geef daaraan mijn volledige aandacht 

Zo kom in ik balans en ontwikkel ik mijn talent tot kracht  

Ik nodig je uit jouw eigen lied te zingen en help je graag hierbij. 

De vijftien verzen die samen het lied van jouw levenspad vormen vind je hier.  

De DNAfirmaties elke eerste zin van de coupletten, zijn afkomstig uit Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin levenspadenboek. 

In de e-wenscursus ga je zelf dagelijks met deze zinnen, het vers van de dag en het bijbehorende logboek aan de slag. 

Elvira van Rijn 

http://www.mayawijsheid.nl/

Berry Vincenta: Druk op het Bewustzijn in deze tijd. Deel 1

Ontvangen door Berry Vincenta / Geplaatst 24 mei 2016

Posted: 24 May 2016 02:20 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 25-5-16]

Druk op het Bewustzijn in deze tijd.  Deel 1 

Ontvangen door  Berry Vincenta 

Geplaatst 24 mei 2016 

Deze grote vooral innerlijke maar ook zichtbaar uiterlijke druk wordt heden door veel mensen ervaren. 

Zoals gezegd (zie eerdere doorgeving) heeft dit te maken met een grote nieuwe Kosmische Energie-instroom die inwerkt op het Totale Bewustzijn. 

Een nieuwe, duwende Beweging. 

Het dwingt een ieder zijn echte Bewustzijns-wortels recht te doen als naakte realiteit in het NU.

Het is een vernieuwende impuls die de mens áánzet écht te kijken naar zichzelf, naar zijn Bewust-Zijn. 

Te zien, dat het vullen (materieel) van innerlijke leegtes niets te maken heeft met Bewustzijn, maar met onvrede, vanuit menselijke emotievelden. Er wordt aan ieders wortels ‘geknaagd’ om de mens te ontdoen van allerlei illusies. Het stuwt de mens van nu naar ongekende hoogten en duwt naar onbekende, onbeminde  diepten.” 

Wåt laat Het zien? 

Stagnaties, manipulaties. Dat velen lijken lamgeslagen, uitgeblust, energie-arm. Dat er onrust is, collectief op een ongrijpbare manier. 

Leven tussen hoop/wanhoop. 

Dat er aan oude veiligheden wordt geschud wat allerlei soorten angsten oproept en grote verscheurde twijfel! 

Dat wantrouwen ten opzichte van hetZelf groter is dan vertrouwen, óók ten opzichte van de wereld. 

Innerlijke en uiterlijke oorlogen. 

 “Het oude Bewustzijn staat op breken en iets wat breekt, zal vernieuwd worden, niet gelijmd. 

Het dwingt een ieder zijn echte Bewustzijns-wortels recht te doen als naakte realiteit in het NU. 

Het dient begrepen te worden dat ieder mens in verbinding staat mét en dat niemand zich zal kunnen onttrekken, zoals nu vaak zo zichtbaar is in bijvoorbeeld onverschilligheid. 

Deze genoemde onverschilligheid komt voort uit diepe, diepe pijn, uit onvermogen zichzelf niet te kunnen zien in waarheid en daardoor de ander niet……” 

Wat vraagt het van ieder mens? 

Het vraagt toewijding aan deze Evolutie…

De ogen te openen, het Hart te openen. Het vraagt keuzes te maken en niet ambivalent te blijven wachten. Op weg te gaan, levend te maken de Ziels-authoriteit. 

Het vraagt daadkracht en het herwaarderen van het Leven zelf! Het vraagt oude vervormde ‘verworvenheden’ los te willen laten. Het is geweest in dienstbaarheid aan Uw groei. 

Het is een voorbereiding op de toekomst. Véél gaat van z’n plaats…. 

In  innerlijke waarheid te stáán, van binnen naar buiten gericht. Waardoor de mens waarachtig zal zijn, zoals bedoeld, en een nieuwe plaats in zal  moeten gaan nemen. 

Niemand uitgezonderd, alles zal verschuiven…. 

Laat los de angst en zie de nieuwe aandachts-krachten! 

 “Herstel opnieuw de Verbinding in Bewust-Zijn, zodat hele groepen Bewuste, Wetende Mensen, de onwetenden zullen raken, zullen tonen de waarheid van NU. Leef vanuit deze Liefdevolle aandacht Uw Leven en ieders individuele bijdragen aan dit proces zal een feit zijn!” 

Mijn zegen 

http://www.berryvincenta.com/ 

Hilarion: “Het is Tijd voor Jullie om Vrij te Vliegen!”

22 Mei 2016 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana, Posted: 23 May 2016 02:47 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 24-5-16]

Hilarion: “Het is Tijd voor Jullie om Vrij te Vliegen!” 

22 Mei 2016 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana 

Terwijl jullie de hongerige geesten binnenin jullie die begraven moeten worden in hun laatste rustplaats leggen, doordringt een grotere vrede jullie volledige wezen. De vele jaren van krachtig de polaire tegengestelden van de dualiteit in jullie Zonnevlechtchakra gevoeld te hebben verzwakken nu. Jullie ervaren vreugde en de wonderbaarlijke mogelijkheden die in/naar jullie gebied van gewaarwording komen. Jullie beginnen een vernieuwde passie te voelen om onafgemaakte projecten te voltooien terwijl jullie over nieuwe projecten nadenken en deze visualiseren. Jullie nieuwe aanvang is eindelijk gearriveerd! Grijp het moment! 

Liefde in al diens facetten ontrolt diens vleugels en opent nieuwe deuren voor jullie. Vele puzzelstukjes komen nu samen en beginnen zin te maken. Als jullie deze nieuwe openbaringen verwerken, vindt er genezing binnenin plaats en wordt diepgaand verwelkomd en ervaren. Op jullie wenkbrauw, dragen jullie de markering van de Verlichte, niet gezien door menselijke ogen, gemakkelijk gezien door de wijsgeren die jullie pad en spirituele reis begeleid hebben. Zij vieren jullie overwinning en het is goed verdiend. Neem de tijd om van deze momenten te genieten als zij voor jullie verschijnen en drink diepgaand van de bron van overvloed, welke binnenin jullie ligt. 

Het leven ontvouwt zich voor jullie in al diens glorie. Wat voor wonderen wachten er op jullie voorbij iedere hoek? Het volledige Universum staat te uwer beschikking – sta op en begroet jullie bestemming! De wereld wacht op de geschenken die jullie brengen om anderen en jullie geliefde planeet te zegenen en te genezen. Als jullie beseffen hoe diepgaand geliefd jullie zijn en altijd geweest zijn, een onbegrensde vreugde wordt gevoeld zoals een warme deken die je omringt en omwikkelt. Dit is het nieuwe begin dat jullie lang nagestreefd hebben en voorheen aldus ongrijpbaar was; het is een frisse start van vernieuwing en hoop en het wacht op jullie om het op te eisen. 

Het is tijd voor jullie om vrij te vliegen! Het is tijd om jullie stralende Licht te schijnen, zodat anderen dat van zichzelf mogen onderscheiden! Straal in jullie luister en stap in/naar jullie eigen potentieel – het enige dat jullie belemmerd heeft zijn jullie eigen voormalige beperkte inzichten geweest. De poort is nu open om aan hen voorbij te gaan naar een nieuwe horizon. Volg je hart en de aansporingen van spirit, want deze leiden jou naar je hoogste goede en grootste vreugde. Maak van het voelen van vreugde jullie dagelijkse focus, doe wat het ook is dat het neemt om dat gevoel van binnenuit jullie te brengen, want vreugde is de regenboogbrug tussen Hemel en Aarde en jullie zijn de buis. 

Gezegend zijn de liefhebbers van vrede, want zij zijn het die de Nieuwe Wereld die aangebroken is zullen erven. Ja, er is veel in jullie wereld dat nog steeds verbetering nodig heeft, doch hier zijn jullie, de veranderingen makend en het tot stand brengend. De veranderingen die gewrocht moeten worden vinden binnenin jullie plaats en verspreiden zich buitenwaarts. Dat wat jullie gedaan en bereikt hebben schijnt als een baken van hoop en mogelijkheid voor diegenen die na jullie komen. Jullie zijn geliefd voorbij iedere maatstaf door diegenen die de ogen hebben om te zien en de oren hebben om jullie boodschap te horen. Ben nu vrede op alle manieren.   

Tot Volgende Week… 

IK BEN Hilarion 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/