2020

Wat vertelt de numerologie ons over het komende jaar?

Het jaar 2020 valt onder de werking van het getal 2 en de verhoogde potentie ervan, het meestergetal 22, met als grondgetal het getal 4. Want in de numerologie werkt men met de reeks 1-9, dus alles wordt teruggebracht tot één cijfer. In dit geval dus 2+2=4.

Met het cijfer 4 wacht ons een jaar waarin gevraagd wordt verantwoordelijkheid te nemen over ons leven. De verbinding met onze innerlijke leiding wordt extra gestimuleerd.

Het meestergetal 22 is verbonden met het opbouwen van een nieuw leven en een nieuwe wereld. Cruciaal voor het voortbestaan van de Aarde en al haar bewoners.

Lieve mensen, ik wens jullie allemaal een wonderbaarlijk 2020 in Licht en Liefde!

Veronica

Event.nl, https://wp.me/s6gVD9-2020

Visioen 2: Identificatie in de stof creëert de scheiding en daarmee het mogelijke conflict

[Bron: Hiddinga, Man, vrouw en zielenbewustzijn, 26]

‘De twee zielenhelften zullen elkaar altijd aantrekken. Op aarde gebeurt dit via het mechanisme van man en vrouw, maar bedenk goed dat er niet zoiets bestaat als een mannelijke en vrouwelijke ziel. Slechts de stoffelijke uitdrukking is die van de twee geslachten zoals je die op aarde kent. Op andere planeten is dit anders, kijk maar.’

Ik keek nu weer naar verschillende planeten en zag dat de verschillende zielenhelften hier soms geen verschil kenden zoals dat uitgedrukt werd op aarde in twee geslachten. Niet elke levensvorm had een mannelijk en vrouwelijk element nodig om zich bijvoorbeeld voort te planten en te vermenigvuldigen, maar de verschillen tussen de twee zielenhelften werden op andere niveaus uitgespeeld.

Dit was opmerkelijk, want dit betekende dat het verschil tussen het mannelijke en vrouwelijke niet universeel was en dat ook gedachten over mannelijke energie of kracht of d vrouwelijke energie dus geen universele verschijnselen waren, maar iets anders. Op andere planeten lag het accent juist wel op het verschil tussen de twee geslachten en was de biologie van die wezens zodanig dat zij elkaar wel nodig hadden om zich voort te kunnen planten.

Er bestonden veel verschillende uitdrukkingen voor hoe dit in de stof functioneerde. Sommige levensvormen werden gedomineerd door vrouwelijke wezens en er waren maar een paar mannelijke wezens onder hen. Deze wezens stonden nog aan het begin van hun geestelijke evolutie en hun niveau was erg laag. Andere gingen heel zacht en heel trouw met elkaar om en de liefde tussen de twee geslachte waren ontroerend zo mooi, dat dit bij mij heel veel emoties opriep. Vervolgens werd mijn aandacht weer getrokken door de aarde en ik zag daarop het menselijke toneel zoals we dat op dit moment kennen.

De engel sprak nu en zei: ‘Zoals je ziet, zijn er heel veel vormen waarin de ziel zich kan uitdrukken; de menselijke vorm met het daarmee verbonden menszijn is slechts een van de zeer vele vormen die alle een onderdeel zijn van God. Veel mensen maken de fout dat zijn de ziel te veel met het menszijn identificeren. De vraagstukken worden daardoor een beetje omgedraaid. Men is geen mens, of wat voor wezen dan ook, maar men moet als mens, of als ander type wezen, een les leren die de ziel laat groeien, en niet anders. Kijk nu nog maar eens naar de aarde en kijk naar de geschiedenis ervan.’

Ik keek nu weer naar de aarde en zag een wondermooie planeet die op elk moment in de geschiedenis een juweel was in de schepping, maar zij was niet uniek, want er waren ook andere, net zo mooie planeten in dezelfde schepping. Ik zag het mannelijke aspect en ook het vrouwelijke in de natuur van de aarde. En kon op energetisch niveau de processen zien die hen dreven. Plotseling werd het duidelijk waarom er bepaalde problemen ontstonden. Oorspronkelijk had de mannelijke energie van nature de aanleg om alles wat mooi opgebouwd was, te vernietigen, terwijl de vrouwelijke energie slechts instandhield om datgene te bewaren wat al mooi was.

Beide krachten konden niet evolueren op deze wijze en de mannelijke energie moest opbouwend en vernieuwend worden, gevoed door de inspiratie en liefde van de vrouw. Ik zag nu het conflict en keek de engel vragend aan. De engel sprak en zei: ‘Dit is de grote les op aarde die zowel mannen als vrouwen, hoe wijs ook, niet begrijpen. De vrouw verwijt de man en de man verwijt de vrouw en elkaar verwijten zij de dingen die zij waarnemen en ervaren van elkaar, door elkaar en met elkaar in de stof. Maar dit alles is slechts schijn, want het is slechts stoffelijk en de zielen kunnen naar believen en willekeur in een vrouwelijk of een mannelijk lichaam incarneren. De reden dat deze verschillen er zijn, is om een les te geven die specifiek op aarde geleerd moet worden, namelijk het in harmonie brengen van de twee energieën om op deze wijze werkelijke liefde tot stand te brengen. Als d mannelijke energie zo zou kunnen evolueren tot een scheppende kracht in plaats van een vernietigende kracht en de vrouw haar kracht zou kunnen gebruiken om samen met die scheppende kracht een energie te creëren die opbouwend is, dan kunnen er wonderen verricht worden. Er zijn vele voorbeelden van dergelijke relaties te vinden in jullie menselijke geschiedenis.

Mannen die spiritueel bewuster waren, konden samen met hun vrouw enorme projecten opzetten. Er is dan en volledige eenheid en achter elk succesvolle man staat een sterke vrouw die hem daarin begeleidt. Achter elke succesvolle vrouw, zowel in kunst als in andere zaken staat een man die zij liefheeft en die haar de inspiratie geeft om dit te doen. Dit hoeft niet altijd in de stof te zijn. Zulke mensen kunnen in het leven best vaak alleen zijn maar de bezielingsenergie is er. Maar als deze liefde niet aanwezig is, dan wordt de scheppingskracht omgezet in een vernietigingskracht en de meeste oorlogen zijn begonnen door mannen die door het vrouwelijke verlaten waren. De grootste vernietigende krachten komen voort uit hen bij wie de tegengestelde kracht ontbreekt of bij wie zij met geweld door ontrouw of wat dan ook is weggenomen. Bedenk echter wel dat dit in werkelijkheid slechts schijn is, want er bestaan geen verschillen tussen de zielenhelften. De verschillen en de ogenschijnlijke problemen worden veroorzaakt door de mens zelf, doordat hij of zij zich identificeert met datgene wat hij of zij in het leven is. Door te zeggen: ”ik ben man/vrouw” in plaats van te zeggen: “ik ben een mens met een goddelijke ziel” creëert men een verschil waar in werkelijkheid geen verschil moet zijn. Op het moment dat men zich met deze verschillen identificeert, creëert men automatisch een weerstand en een afscheiding. Door deze afscheiding ontstaan dan twee groepen, die in het leven vaak tegenover elkaar staan. Met andere woorden, door zichzelf te identificeren met het lichaam dat men op dat moment heeft, creëert men zelf de afscheiding, terwijl men in werkelijkheid juist naast elkaar moet staan, want de ziel is zo gesplitst dat men juist gezamenlijk te werk moet gaan. Geen mens op aarde kan als alleenstaand individu iets tot stand brengen dat van blijvende waarde is. Sommige mensen denken dat wel, maar hebben altijd toch de tegengestelde kracht als een invloed in hun leven gehad, want anders zou er geen creatie plaats hebben kunnen vinden, ondanks het feit dat men misschien alleen is op dat moment. Nu lijken er in de wereld veel onrechtvaardigheden te bestaan. Veel vrouwen hebben de neiging om te denken dat het juist de vrouw is die altijd op de tweede plaats komt, gezien haar behandeling door de geschiedenis heen in de verschillende culturen, terwijl veel mannen in het Westen zich nu bedreigd voelen on hun status. Dit heeft te maken met het zielsniveau van hen die nu geïncarneerd zijn. Zoals je weet is de aarde bevolkt met menselijke wezens waarvan het overgrote merendeel zich niet bewust is van de goddelijke oorsprong en de goddelijke energie die in hem/haarzelf woont. Alleen het lichaam en de cultuur waarin men geboren is telt nog bij hen. Men ziet dus alleen verschillen en daardoor conflicten in plaats van te zien dat er juist geen verschil is en dat alles met elkaar samen moet werken om de werkelijke stap naar de goddelijke liefde te maken. Het is dus een telkens wederkerende les die de zielen van dit moment moeten ondergaan. Omdat men als ziel zowel in een mannenlichaam als in vrouwelijk lichaam geboren kan worden, maakt het karmisch gezien niet uit en is het slechts de ziel en de zielenontwikkeling die uiteindelijk telt. Het menselijk ras zal ooit verdwijnen [op aarde als de aarde zelf én de mens in de volgende fase van 5D aankomt], want op den duur kan het menselijk bestaan aan de ziel geen lessen meer bieden. Zover is het nog niet, maar de ogenschijnlijke verschillen tussen man en vrouw die nu nog bestaan zijn dan ook al weg, want ook de mens evolueert naar het nieuwe niveau wat nu nog als een openbaring in jullie leeft, maar wat straks voor jullie ook stoffelijke werkelijkheid gaat worden. Kijk maar eens naar de planeten, dan zal ik je de toekomst laten zien.

Ik keek nu weer naar de planeten die in de ruimte zichtbaar waren gemaakt. Ik zag hun geschiedenis en vervolgens kreeg ik als een versnelde film hun toekomst te zien. Ik zag alles door een vreemde, lichtgevende mist omgeven en in deze mist waren vele energieën werkzaam, wat zich manifesteerde als een diepblauw licht dat bijna violet was. In dit licht leek het alsof onzichtbare handen alle materiaal dat voorhanden was, aan het kneden waren en op een gegeven moment was het gereed. Nieuwe planeten werden nu zichtbaar en kwamen uit de mist tevoorschijn.

Er waren nu veel minder planeten te zien en bepaalde levensvormen bestonden niet meer. Kennelijk waren deze levensvormen niet meer nodig om de ziel in de toekomst nog een les te kunnen bieden. Ook de aarde in haar vertrouwde vorm was nu weg, maar in haar plaats was er een nieuwe planeet en ook hier kon ik weet menselijke wezens waarnemen die een nieuwe fase in hun zielenbestaan waren begonnen. Ik zag nu dat de ogenschijnlijke verschillen die we op aarde kenden allemaal verdwenen ware en dat er volledige harmonie was tussen het mannelijke en het vrouwelijke en ik zag iets dat me erg veel vreugde gaf. Mannelijke en vrouwelijke energieën waren in balans en er heerste geen gevoel van ‘minder zijn’ of ‘meer zijn’ bij mannen en vrouwen in dat stadium. Men groeide op een gelijke wijze en in relatie met elkaar, in plaats van als individu, zoals dat nu vaak gebeurt op aarde, hetgeen veel scheidingen tot gevolg heeft.

De engel sprak nu weer en zei: ‘Dat is de toekomst en ook jouw toekomst, dat weet je al. Denk niet meer aan dat wat je nu op aarde ziet. Het is een oud systeem van een oude gedachte en wordt al niet meer door de oorspronkelijke goddelijke kracht onderhouden, maar door een andere energie die ook door God gegeven is maar de taak heeft om de aarde en de mens in stand te houden totdat de nieuw aarde gereed is. De laatste lessen worden geleerd en dat sterft de aarde, ook dat heb je kunnen zien. Draag de liefde die je hebt in je en draag deze uit in het nieuwe systeem, want daar ligt de toekomst. Het oude systeem en het oude denken, zowel in het groot als in het klein, op individueel niveau, kun je niet veranderen. Sommige mensen kun je laten ontwaken, maar dat is alles. De verschillen tussen man en vrouw, culturen en andere dingen zijn slechts schijn; dat weet je al en je hebt nu mogen zien waarom het zo is. Het is een les die gegeven is, waaruit mannen en vrouwen moeten leven en die hen tot bewustwording moet voeren.  Als alles in orde was, werd men immers niet uit zichzelf bewust. Al er geen tegenstellingen bestonden, die men overigens zelf door het eigen denken in het leven roept, dan had men ook niet de wilskracht ontwikkeld om er iets aan te doen.

Deze laatste twee zinnen geven aan wat het verschil is tussen engelen en mensen. Engelen zijn automatisch vanuit hun wezen ‘wetend’, terwijl de mens ervoor gekozen heeft om door zijn bewustzijnsreis volkomen bewust te worden van de levens in de lagere en laagste stoffelijke dimensies. Die ervaring missen de engelen.

Ik wens iedereen een goed en gezegend 2020 toe!

Vrouw en man en zielenbewustzijn

[Bron: Jaap Hiddinga, Man, vrouw en zielenbewustzijn. 2006; 7-9]

‘Het was een prachtig gezicht en het leek wel een soort sprookjesparadijs. In het midden van het ‘landschap’ leek een soort tempel te staan met daarin een soort kelk die vaag iets weg had van een bloem. De ‘tempel’ leek van witte steen gebouwd te zijn en de kelk was zachtroze, vermengd met goud en zilver. In de kelk stonden een man en een vrouw. Zij waren in alle mogelijke opzichten perfect, dat wil zeggen dat zij én uiterlijk én als ziel ontzettend mooi waren. Zij keken naar elkaar in een diepe vorm van liefde en zij gingen in elkaar op in een diepe verrukking en leken een te zijn. De engel sprak nu en zei: ‘Wat je nu ziet is een universeel beeld maar dan in de vorm zoals die door de mens begrepen wordt. Je denkt een man en een vrouw te zien waar in werkelijkheid geen man en vrouw kunnen zijn, want dit zijn slechts aardse gedachten. In Gods schepping is de ziel in twee helften gedeeld en deze zielenhelften, of verenigende zielen, zullen altijd bij elkaar horen en altijd naar elkaar zoeken. Ook in de mens op aarde zit dat gevoel. Bij andere levensvormen is ditzelfde gevoel aanwezig en ook de basis van dit beeld, maar in andere vormen die voor hen herkenbaar zijn. Wat echter nodig is is liefde, want dit is de kracht die alles instandhoudt. Deze kracht, of energie, is van God zelf en omdat elke ziel een onderdeel is van God en God in zich draagt, los van de stoffelijke vorm, zal de goddelijke liefde ook deel zijn van elke ziel. Je gaat nu een transformatie meemaken van man en vrouw naar het zielenbewustzijn en naar God toe.’

Ik keek weer naar het beeld van de man en de vrouw in de kelk. Plotseling zag ik een verandering die als een soort versnelde film zichtbaar was. Ik zag hoe de vormen van de man en de vrouw als het ware oplosten en verdwenen en daaruit kwamen twee lichtende gestalten die langzaam transformeerden naar een nieuwe vorm die bijna niet meer menselijk was. Ik zag de twee gestalten die nu pure zielenvormen waren, in elkaar opgaan. Ik zag aan de energie dat zij nu een proces van bewustzijn ervoeren waarbij het licht steeds intenser werd. Plotseling leek het alsof de twee gestalten in elkaar versmolten en na enige tijd één geworden waren, terwijl de eigen identiteit die zij als individu hadden toch bewaard bleef. Het was een wonderlijk en ongelooflijk gezicht waarin vele gevoelens in mijzelf werden aangeraakt. Ik zag dat de energie die zichtbaar was als een prachtig licht nu samensmolt en er een verbintenis werd gemaakt tussen deze energie en het goddelijke door middel van een soort lichtgevend koord dat kennelijk de zielsverbinding met God zelf vormde. Ik zag vanuit dit goddelijke licht ook weer nieuwe energie, in de vorm van ander licht, naar het paar terugstromen en zij leken te groeien in dit enorme licht. Plotseling was het proces gereed en ik zag een entiteit die uit twee zielenhelften bestond die voorheen als man en vrouw zichtbaar waren geweest. Deze entiteit leek nu een te worden met God zelf en het licht bleef maar groeien en groeien, totdat het zo verblindend werd dat het niet langer mogelijk was om een nog iets in te zien. De engel sprak nu weer en zei: ‘Wat je nu in een heel snel tempo gezien hebt, is de energetische voorstelling van de transformatie van man en vrouw naar een zielenbewustzijn dat hen als verenigde ziel naar God brengt. Dit is het pad dat elk levende wezen, waar dan ook in de neutrale zone (Visioenen en uittredingen, Visioen 2) moet ondergaan. Dit is de weg die ook elk mens zal gaan, want men zal het zielenbewustzijn moeten leren kennen voordat men aks man of als vrouw bewust met dat manzijn en vrouwzijn om kan gaan. De les die men moet leren, is om zich niet te identificeren met het lichaam maar om de zielenkracht die men in zich heeft te ervaren. Pas dan kan men verder in werkelijke liefde in relaties op aarde en in de sferen zoals God dit bedoeld heeft. Dit is de weg die men te gaan heeft.’

Ik plaats hierbij de volgende kanttekening. In de tekst staan twee bijna gelijkluidende begrippen of woorden: de ‘verenigende ziel’ en de ‘verenigde ziel’. Er is geen sprake van een drukfout, maar het bijvoeglijk naamwoord ‘verenigende’ drukt duidelijk een proces uit, namelijk ‘op weg naar de verenigde’ ziel en dat is gelijksoortig aan de Verenigde Naties, dus een statisch organisatiebegrip of in de menselijke sfeer tussen vrouw en man een organisch begrip. Ieder mens op aarde (en andere bewoonde planeten) is maar een deel van de eenheidsziel voordat hij/zij in afgesplitste vorm op weg waren vanuit het koninkrijk der hemelen naar de lagere dimensionale gebieden in ons universum; voordat zij dus als eenheidsziel de keuze maakten om een afdaling naar lagere dimensies te ondernemen en af te reizen. Dit proces kan op deze site gelezen onder de categorie ‘neutrale zone’. Daar leest men wat de neutrale zone is en waarom die zone bestaat.

Visioen 4 De geschiedenis en de lessen van de derde periode (dl 2 en slot)

‘Er kwam een pauze en de lichten gingen weer aan en het wezen dat bij mij was zei: ‘Wat je nu in grote lijnen gezien hebt is de geschiedenis van de planeet waar je nu woont. Het is de derde evolutieperiode en zoals je weet komen er nog vier en je hebt er al twee doorlopen. Op andere planeten in het heelal en het universum hebben eveneens soortgelijke evoluties plaatsgehad, maar dan volledig anders, met geheel andere lessen. Het is de bedoeling van de Schepper dat elk denkbaar toneel in het universum wordt gecreëerd om de ziel de kans te geven de noodzakelijke lessen te leren en ervaringen op te doen. De ziel verrijkt hierdoor haar bestaan en groeit. De liefde van de Schepper is groot en oneindig en heeft alle geduld. Inden je een les niet kunt vinden, wordt deze voor je gecreëerd. Ook indien je belangstelling uitgaat naar bepaalde ervaringen, zullen je de tijd en de mogelijkheid gegeven worden om deze te doorleven en te begrijpen. De goddelijke bedoeling loopt echter niet altijd parallel met de wensen van de mensen en er ontstaan daardoor ook veel problemen.  Deze periode is jullie gegeven om in alle vrijheid alles op te bouwen en te ervaren wat je maar wilt en je hebt zelf[s] de vrijheid om je tegen de goddelijke liefde te verzetten. Toch zullen de lessen geleerd moeten worden en het is de bedoeling dat iedere ziel alles ondergaat. Je zag daarom dat telkens wanneer de mens denkt alles bereikt te hebben en zonder geestelijke hulp verder te kunnen, er iets gebeurt waardoor deze plannen volledig in de war worden gestuurd. De mens mag dan wel denken en hopen dat hij alles zelf kan, maar hij wordt in zijn streven bijgestaan door de onzichtbare hand van God die hem helpt dit te bereiken. Op het moment dat het bereikt lijkt te zijn, haalt God soms deze “hand” weg en gebeuren er rampen. Dit gebeurt echter alleen omdat de mens zich, door zijn geloof in zijn eigen onfeilbaarheid, zijn eigen ongeluk op de hals heeft gehaald.

Indien de goddelijke hulp herkend en dankbaar ervaren wordt, kan men ongestoord verder; dit is een belangrijke eerste les.’ Ik glimlachte en moest onwillekeurig denken aan het verhaal van Odysseus, die door te denken dat hij het nu zonder de hulp van goden kon doen, een lange en zware reis moest maken voordat hij de liefde mocht ervaren. Het was een gevaarlijke reis vol lessen en ineens begreep ik deze oude verhalen. De reis van Odysseus was niets anders dan de reis die van de mens zelf door het leven, dus niet gemaakt hoeft te worden indien men de ‘goden’ of ‘goddelijke liefde en vertrouwen’ trouw blijft.

Het wezen vervolgde: ‘De eerste en belangrijkste les in de derde periode van de evolutie van de ziel is het erkennen en erkennen van de goddelijke hand en de bescherming in alles. Alles wordt de ziel gegeven indien men met de Schepper samenwerkt, maar alles wordt haar afgenomen indien men dit aanmatigend bejegent en verwerpt.’

Het wezen vervolgde: ‘Er zijn nog vele andere lessen te leren, want op het moment dat de ziel de hand van God erkent, wordt haar ook het geestelijk bewustzijn geopenbaard en de goddelijke liefde. Het leren van deze lessen kan echter niet plaatsvinden in het milieu dat op dit moment bestaat en daarom moet dit worden aangepast. Dit is de overgang naar het vierde stadium van de zielenevolutie en dit gaat snel gebeuren.

Je weet dat vele mensen dit aanvoelen maar niet begrijpen. Men denkt, verwacht, en in sommige gevallen hoopt men het zelfs, dat de aarde door oorlogen en problemen geplaagd zal worden en dat daaruit een nieuwe aarde of nieuw “Jeruzalem” geboren zal worden. Dit denken is verkeerd, want de werkelijkheid is anders. De goddelijke liefde is absolute liefde en daarin komt geen kwaad voor. God heeft geen kwaad in de zin, maar de ziel heeft wel haar eigen toekomst geschapen. Wat men gezaaid heeft zal men nu moeten oogsten en vanwege Gods liefde krijgt iedere ziel een kans om deze liefde te ervaren en te beleven en daardoor te groeien. Deze goddelijke liefde geeft dus een nieuwe kans, maar dat betekent ook dat er zich in praktische zin best wel problemen kunnen voordoen. Deze problemen creëert de mens zelf, want alle lessen dienen echt geleerd te worden. Daarom zullen er soms oorlogen zijn en natuurrampen voor degenen die dit door eigen handelen zichzelf op de hals hebben gehaald, maar het is niet goed om bang te zijn voor situaties die zich niet zullen voordoen of die niet voor jou bedoeld zijn. Alles wat je overkomt, of wat je denkt dat je zal overkomen, ligt in jezelf besloten en je krijgt wat je zelf gezaaid hebt.

Het is dus niet goed om doem te profeteren, want het is geen doem die er wacht. Juist verlossing is de toekomst, maar de vorm waarin die verlossing komt, is niet wat de mens verwacht. Ook zie je hier weer angst voor situaties die men niet begrijpt. Er komt een “verandering”, maar dat is geen “ramp”, ook al zullen vele mensen dit in de stof als problematisch ervaren. Alleen de angst om iets te verliezen is je grootste vijand. De angst om geld, huis, baan en zelfs het stoffelijke leven te verliezen is datgene wat het probleem veroorzaakt. Niet de verandering zelf, die slechts louterend voor de ziel is.’

Het wezen vervolgde: ‘Je gaat nu voor de tweede helft van de film zien en dit is de toekomst. De toekomtis vreemd en wordt door geen mens op aarde begrepen, want het denken is te beperkt. Let nu goed op en kijk goed.’

De ‘film’ begon weer te draaien. Ik zag het ‘nu’ en zal alle gebeurtenissen zoals ik die ook voor een gedeelte zelf meemaakte. Het was wonderlijk, want ik zag dat er angsten in de wereld waren die de mensheid in hun greep hielden, maar het vreemde was dat deze angsten in werkelijkheid niet echt waren, maar door de mens zelf werden gecreëerd en instandgehouden. Ik zag angst voor oorlogen, kernwapens, maar ook angst voor werkloosheid en voor de dood. Kortom, alle angsten die men kende, maar er was niets werkelijk. Vele angsten werden zelfs met grote ijver instandgehouden, want men wilde niet zonder deze angst leven en klampte zich eraan vast. De angst was een vorm van bestaan geworden die duidelijk door anderen geëxploiteerd werd. Vele problemen, zoals Oost-Westverhoudingen, waren niet echt maar bestonden slechts doordat enkele mensen die uit eigenbelang in het leven hadden geroepen. De mensheid hield zichzelf dus voor de gek door een angst te creëren die niet eens nodig was. Ik zag een batterij kernraketten waarmee de ene helft van de aarde deed alsof hij de andere helft van de aarde bedreigde, maar de raketten waren volkomen leeg en functioneerden niet eens. Ik zag het bizarre toneelspel van de twintigste eeuw en zag dat God zei: ‘Nu is het genoeg, dit gemodder kan zo niet langer doorgaan, want de ene leugen wordt slechts instandgehouden door de andere leugen en leugens worden een vorm van waarheid door weer nieuwe leugens. De mens is de weg kwijt en ik zal opnieuw licht brengen in de duisternis.‘ Ik zag dat het gehele zichtbare heelal een verandering onderging, en alle materie en iedere geestelijke manifestatie werden aangepast en begonnen sneller te trillen.[i] Elke ster en elke planeet werd aangepast en ‘schoongemaakt’ en leugens konden niet langer bestaan. Alles ‘trilde’ anders en men was ‘doorzichter’[ii] geworden en kon in elkaar de waarheid zien. Dit was een geweldige schok voor velen, want het stoffelijke had de waarheid verborgen voor velen, want het stoffelijke had de waarheid verborgen gehouden. Elke ziel werd nu gemeten en afhankelijk van dit resultaat werden enorme lessen ervaren en geleerd. Het heelal schokte en daar waar leugens het grootst waren, vonden de zwaarste veranderingen plaats in de vorm van materiële rampen. Daar waar de angst het grootst was, was de ramp het grootst. Alles wat men in onwetendheid gezaaid had, moest men nu oogsten en de mensheid schreeuwde om hulp. Men verweet God dat zij van niets wisten en ‘te goeder trouw gehandeld hadden’, doch de Schepper antwoordde: ‘De weg naar de goddelijke liefde is er altijd geweest, vele lessen gedurende evenzovele eeuwen zijn u gegeven, maar men heeft niet geluisterd en niet begrepen. Omdat men in dit stadium van de evolutie niet geestelijk kan zien betekent dit niet dat er daarom niet is. Denk geen ogenblik dat ge alleen zijt, want ik zie u elke dag en elk uur en elke seconde. Ik ken uw gehele ziel en u kunt niets voor mij verborgen houden. Houd uzelf en anderen en bovenal mij niet voor de gek en denk niet dat niemand u ziet in uw handelen. De les in deze periode was het herkennen en erkennen van de goddelijke liefde in alle manifestaties onder “blinde” omstandigheden. Het is gemakkelijk om hierin te geloven en te vertrouwen indien men dagelijks hiermee vertrouwd is, maar erg moeilijk indien men niets ziet. Hoort indien men oren heeft en ziet indien men ogen heeft, alleen zij dit kunnen hebben mij ervaren en de goddelijke liefde gevonden, denk nooit dat er niets is omdat je het niet stoffelijk kunt zien.’

Na verloop van tijd kwam het geheel weer tot rust, maar alles was anders en d sterren en planeten in de sterrennevels zagen er ‘stralender en schoner’ uit. Ik zag dat in het gebeuren vele mensen hun stoffelijke lichaam hadden moeten afleggen, en niet alleen op aarde, maar ook op andere bewoonde planeten was dit het geval geweest. Het gebeuren was ‘kosmisch’ en zeer zeker niet beperkt tot de aarde. Zelfs in het ervaren van de rampen waren de mensen in hun denken hoogmoedig geweest en in werkelijkheid was de aarde slechts een van de vele planeten die deze veranderingen ondergingen. De zielen die hun stoffelijk lichaam achter zich hadden gelaten, werden allen naar een soort school gestuurd en kregen ‘onderwijs’. Er waren nu niet veel mensen overgebleven en het geheel deed mij denken aan de situaties die ik in het verleden waargenomen had aan het begin van het eerste deel van de ‘film’. Ik begon te denken dat dit gebeuren wel eens cyclisch zou kunnen zijn, maar ik wist dat ik op al mijn vragen wel antwoord zou krijgen en zweeg en keek weer naar de ‘film’. Ik zag een planeet die er stralend uitzag en wist dat dit de aarde was, doch niet de oude planeet maar een planeet bezield door de geest die eertijds de oude aarde bezield had. Het was er erg mooi en de kleuren waren rijk en helder. Geen mensenhand had deze planeet nog beroerd en deze werd aan ons gegeven als een nieuw en schoon systeem om de volgende lessen te leren. Ik zag dat de wezens die de ‘overgang’ fysiek hadden overleefd, nu deze planeet bewoonden en dat nieuwe lessen werden geleerd. Gaandeweg verspreidde men zich en de bevolking groeide en werd bezield door die nu de nieuwe lessen moesten leren. God had zijn belofte gehouden. De nieuwe lessen die behoorden bij het nieuwe en vierde tijdperk waren eenvoudig genoeg, maat toch moeilijk gebleken voor de mensheid, en behelsden:

  • Het ontwikkelen van de goddelijke liefde voor de Schepper, de zielenhelft en de medemens;
  • Het vanuit deze liefde ontwikkelen van de oorspronkelijke goddelijke eigenschappen;
  • Het vanuit deze liefde ontwikkelen van de samenwerking met de omgeving en de natuur;
  • De vereniging met de verenigde ziel.

Ik zag dat het leven zich ontwikkelde en dat de mensheid vele lessen leerde, maar ook in dit nieuwe stadium werden vele fouten gemaakt. De Schepper vond dit niet erg, want zijn geduld was groot. Hij zorgde ervoor dat iedere ziel alle kansen kreeg om te leren en dat hij net zolang het systeem in al zijn stadia instandhield totdat iedere ziel de vreugde van de goddelijke liefde gevonden had. Ik zag enige geschiedenissen in deze nieuwe periode, maar het waren slechts grote lijnen en kennelijk was het niet goed om de toekomst in detail te kennen. De ‘film’;  was nu ten einde en de lichten gingen weer aan. Het wezen dat mij al die tijd gezelschap gehouden had, sprak: ‘Je hebt nu het heden, het verleden en een stukje toekomst gezien. Dit is je gegeven, opdat je daaruit kunt begrijpen wat er gebeurt. Er zullen je nog vele andere lessen gegeven worden en je zult vele en vreemde verre reizen mogen maken. Het doel is dat je een les kunt brengen, maar de toekomst is iets wat de ziel zelf bepaalt. Geestelijk gezien zullen er vele veranderingen komen, zoals je gezien hebt, maar hoe dat uitgedrukt wordt in de stof bepaalt ieder mens voor zichzelf. Het is daarom niet goed om de toekomst als een onheilssituatie te beschouwen en bedenk goed, wat ik nu ga zeggen is belangrijk. Het is onmogelijk voor een mens op aarde om de toekomst te zien en te voorpellen, want God staat dit niet tor. De toekomst ligt in iedere ziel besloten en is slechts het resultaat van eigen handelen. Men kan wel eens een voorgevoel hebben van een bepaalde gebeurtenis, maar dat is geen voorspelling. Slechts de ziel zelf weet wat hij of zij ervaren moet, want wat de ziel gezaaid heeft, zal zij moeten oogsten en niets kan dat veranderen. Ieder maakt dus altijd zijn eigen toekomst. Hoe dit in het materiële leven in de stof voor ieder mens uitpakt is niet jouw zorg, noch jouw verantwoordelijkheid. Zoals gezegd, ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden en voor at hem overkomt. De toekomst zal zwaar worden, maar bedenk goed: wat ik gezegd heb houdt ook een belofte in en God zendt geen kwaad. Indien je niets te vrezen hebt, zal je ook niets gebeuren, maar dit werkt anders dan de mens denkt.’

[Visioenen en uittredingen, pp. 47-52]

Deze beide blogs worden opgenomen in het manuscript.


[i] Dit is wat er momenteel gaande is inde vorm van de ‘Shift’ naar 5D.

[ii] Het kenmerk van het niet meer grofstoffelijke 3D-lichaam, maar het fijnstoffelijke 5D-lichaam met de helderziendheid om elkaars aura’s (in elkaar de waarheid zien’) te kunnen schouwen.

Visioen 4 De geschiedenis en de lessen van de derde periode

‘Ik werd meegenomen naar een filmzaal en bij mij was een wezen van licht. Het wezen sprak: ‘Het is van belang dat je vele situatie in het leven beter begrijpt en daarom zullen we je een stik geschiedenis laten zien en een stuk toekomst. Dit is geen geschiedenisles, maar een geestelijke boodschap van goddelijke liefde. Je zult alles waarnemen in de vorm van een “journaalfilm”. Kijk er goed naar en na afloop zal je een bijzondere les gegeven worden.’

‘Ik zag de planeet aarde en zag dat er ‘leven’ geschapen werd. In een snel tempo, waarbij het leek of de film versneld werd afgedraaid, zag ik dat de aarde een ontwikkeling meemaakte van ‘terravorming’. Uit een dorre vulkaanachtige planeet werden langzaam maar zeker eenvoudige levensvormen gecreëerd en deze zorgden ervoor dat de atmosfeer veranderde en minder giftig werd. Het geheel was als een kettingreactie en de eerste primitieve levensvormen begonnen zich te ontwikkelen. De planeet koelde snel af en er ontstonden zeeën die gevuld waren met kleine wezens die uitgroeiden tot enorme dieren. Ik zag dat de aarde groen werd en vol met bomen, struiken, grassen en bloemen stond. De atmosfeer veranderde en de kleuren van een blauwe hemel met een bijzonder felle zon die bijna wit was gaven het geheel een bijzondere aanblik. Ik was ontroerd en dacht eraan hoe mooi dit was, zonder dat een mensenhand dit had aangeraakt. Uit de oceanen en planten kwamen de eerste levensvormen die op dieren leken, maar ik kende ze niet. Ze leken beslist niet op de dinosauriërs die in boeken vermeld staan. Sterker nog, het viel mij op dat gedurende de hele film, die kennelijk de ontwikkeling van de aarde beschreef, geen enkele ‘dinosaurus’ in de bekende zin van het woord te zien was. Wel waren er zeer grote wezens[i], maar zij zagen er compleet anders uit en ik kende ze niet.

Een gehele evolutie vond plaats en sommige wezens verdwenen, terwijl andere verschenen.

Op een gegeven moment zag ik een beeld van een grote vruchtbare vlakte die aan de ene kant aan een zee grensde en aan de andere kant omgeven was door bergen.[ii] Het was een mooi vlakte met veel gras, bomen en bloemen en een kaal stuk zand. Er verschenen zilveren stippen aan de horizon die snel naderbij kwamen. Eenmaal dichterbij gekomen, bleken het ‘vliegtuigen’[iii] te zijn en ze landden op de vlakte die ik zojuist gezien had. Het waren er vijfentwintig en vreemde wezens klommen eruit. De wezens keken op normale mensen en zij begonnen de aarde te bevolken. Er kwamen nog meer wezens, die er anders uitzagen, en al deze groepen verspreidden zich over het land. Hoewel de meeste wezens een menselijk voorkomen hadden, zagen zij er toch anders[iv] uit en brachten zij hun eigen cultuur mee naar de aarde. Sommige wezens leken in het geheel niet op mensen, maar leefden in zeeën of verdwenen in de bergen.

De ontwikkeling van de aarde duurde voort, maar werd af en toe geremd door geweldige natuurverschijnselen, die rampzalig waren voor hen die dergelijke situaties meemaakten. Een geweldige komeet sloeg in op de aarde en vaagde bijna alles weg. Een andere keer veranderde de magnetische aardas en werd de planeet bijna aan stukken gescheurd. In weer een andere situatie passeerde een geweldig hemellichaam de planeet zo dicht dat de magnetische krachten geweldige aardschokken veroorzaakten en vele rampen teweegbrachten. Al deze situaties zorgden ervoor dat de planeet er heel anders uit was gaan zien. Gaandeweg was er te weinig land meer overgebleven en als gevolg van het feit dat enkele grote kometen op de aarde waren ingeslagen, was het waterniveau sterk gestegen.

De mensen hadden een enorm incasseringsvermogen en hadden na elke tegenslag het geheel weer opgebouwd. Steeds nieuwe volkeren bewoonden de aarde in allerlei wisselende gedaantes en aantallen en de mensen hadden allerlei moeilijkheden te verduren, waardoor ze bepaalde lessen leerden. Tot op heden echter waren het alleen de natuur en het kosmische geweld die de aarde beïnvloed en gevormd hadden, maar daar kwam nu ook verandering in. De mensen lieten hun eigen sporen na en de gevolgen van het gebruik van vuur en andere processen [?] waren ook duidelijk te zien. De mensen begonnen steeds slimmer [?] te worden en hadden op den duur een enorme technologische beschaving opgebouwd.[v] Zij begonnen echter ook elkaar de stukken vruchtbaar land te betwisten[vi] en oorlogen braken uit omdat men elkaar het licht in de ogen niet gunde.[vii] Ook deze oorlogen hadden hun uitwerking en gaandeweg ontstond er een oorlog die deed denken aan een atoomoorlog, want er vonden geweldige explosies plaats en de mensheid werd vrijwel volledig vernietigd. De aarde was nu weer woest en ledig en al het mooie dat ik zag aan het begin van de film was verdwenen.

Er waren enkele menselijke wezens overgebleven die wanhopig bij elkaar waren gekropen en zichzelf in leven trachtten te houden met het eten van insecten en dieren. Planten groeiden er niet. De ontwikkeling begon opnieuw, maar ditmaal met sneller resultaat, en uit dit oertafereel werden opnieuw grote volken en beschavingen geboren. Grote stukken land en eilanden werden bevolkt door mensen met veel verstand en technologische kennis. Maar telkens als een beschaving een hoogtepunt had bereikt, ontstond er een soort ontevredenheid en een aanmatigende superioriteit in de mensen, waardoor zij zichzelf vernietigden. Ik zag dat vele beschavingen zo verdwenen waren en de namen Atlantis en Lemurië kwamen in mijn hoofd op, maar ook namen van volkeren waar ik nog nooit van gehoord had en die ik ook niet kende uit de mythen en legendes. Deze beschavingen waren kennelijk zo grondig verwoest, dat zij geen enkel spoor hadden nagelaten, zelfs niet in de vertellingen.

Ik zag grote vloedgolven die periodiek de aarde met water bedekten en de mensheid kreeg het niet gemakkelijk. Ook zag ik dat er steeds weer hulp op kwam dagen en wezens van andere planeten hielpen de mensen telkens weer hun leven op te bouwen. Op het moment dat zij dat gedaan hadden, verdwenen zij weer. De ‘film’ begon nu langzamerhand wat bekende beelden te vertonen en ik zag beschavingen opdoemen die mij deden denken aan Griekenland, Egypte, China, India enzovoort. Hieruit werden weer nieuwe mensen geboren en langzamerhand kwamen we door de taferelen van de geschiedenis heen die men redelijk denkt te kennen.

Ik zag allerlei bekende gebeurtenissen zoals het Romeinse Rijk, de Middeleeuwen, de situatie rond het Christusgebeuren, maar ook de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de werkelijke betekenis van deze gebeurtenissen en ten slotte was dit gedeelte van de ten einde.[viii]

Wordt vervolgd


[i] Als het ‘menselijke’ wezens waren, dan zouden dat Pleiadiërs kunnen zijn – zoals Kryon dat in zijn teksten aangeeft – want hoger geëvolueerde mensen zoals de Pleiadiërs, 6D en hoger hebben die lichaamsgrootte en staan ook in Genesis beschreven, maar niet onder de herkomst van de Pleiaden.

[ii] Zo wordt Atlantis ook beschreven.

[iii] Pleiadiërs werden met zulke ruimteschepen aangevoerd of gebracht.

[iv] Alle planeten worden bevolkt door verschillende menselijke types die allemaal een vergelijkbaar, maar andere DNA-structuur hebben aangepast aan hun eigen planetaire omstandigheden.

[v] Als ze inderdaad afkomstig waren van andere hoog beschaafde planeten, zoals de Pleiaden, dan kan en mag dat geen verbazing wekken. Dat was de eerste periode een kwestie van aanpassen en nieuwe omstandigheden en materialen leren gebruiken. Alsof mensen op Mars landen en daar geheel andere omstandigheden aantreffen van zowel klimatologische omstandigheden als natuurverschijnselen.

[vi] Dit maakt duidelijk dat door welke omstandigheden dan ook er geen sprake was van hogere geestelijke beschavingen die boven 3D uitkwamen. Of er was al sprake van vermenging van buitenaardse bezoekers en inheemse mensengroepen.

[vii] Hoe dit verklaard moet of kan worden is onduidelijk, want dit zijn 1D-verschijnselen.

[viii] Bron: Jaap Hiddinga, Visioenen en uittredingen, p.44-47

In aanvulling op oude blog en nu aangevuld uit Visioenen en uittredingen over het eind van de 3e evolutiefase, de huidige die nu afgesloten wordt

https://jwjongejans2014.wordpress.com/2015/12/31/het-absolute-bestaan-en-de-oneindigheid-door-jaap-hiddinga/

De engel sprak: ‘Alles wat je nu ziet hebben jullie ook meegemaakt en het leven in de derde periode is het meest intensieve. Dit is zo omdat alles als werkelijk ervaren wordt. Het geestelijke bewustzijn van de mens is nog niet ontwikkeld en pas tegen het einde van deze periode zullen mensen bewust worden van God en hun goddelijke afkomst. Dat is de les van de derde periode, die nu voor jullie vrijwel voorbij is. Op een volgende reis mag je de geschiedenis van de derde periode in detail zien, ook jullie eigen geschiedenis dus. We gaan nu naar het einde van de derde periode en dit is iets wat je wel zal interesseren, want dit is jullie toekomst die staat te gebeuren. ‘

We gingen naar het einde van dit stadium en ik zag een stuk van het zichtbare heelal en daarin vele sterrennevels, sterren en planeten. Het geheel ‘trilde’ en ‘leefde’ volgens een bepaalde harmonie, maar plotseling kwam er een zee van licht en vreemde wezens veranderden de harmonie van het geheel. Ik zag dat twaalf sterrennevels, waartoe ook bet melkwegstelsel behoort, aan sterke energetische veranderingen onderhevig waren en dat alles een ‘octaaf sneller ging trillen’. Praktisch gesproken betekende dit dat vele stoffelijke manifestaties werden verwijderd en veranderd. Op planeten als de aarde werden ook dergelijke veranderingen geconstateerd en deze werden door de wezens die op een dergelijke planeet woonden als rampen ervaren. Toch waren het geen echte rampen vanuit het ‘goddelijke’ standpunt beschouwd. Een oud en onleefbaar geworden systeem werd eens behoorlijk opgeschud en vernieuwd en veel ‘kaf’ werd weggeworpen. Het opgeruimde, schoongemaakte en vernieuwde systeem was nu geschikt gemaakt voor de lessen van de ziel in de nieuwe vierde periode.

Alle zielen die bij de veranderingen aan het eind van de derde periode hun stoffelijke lichaam hadden achtergelaten, werden verzameld in een soort opvangcentrum. Hier kregen zij begeleiding en onderwijs en alle gebeurtenissen en lessen die in de derde periode hadden plaatsgevonden, werden opnieuw bekeken en er werd hun veel duidelijk gemaakt. De zielen kregen nieuwe opdrachten en de belangrijkste daarvan was het ontwikkelen, ervaren en ook in praktijk brengen van de goddelijke liefde jegens de Schepper en de medemens. Veel vrijheden moesten nu worden ingeleverd en dit speciaal op het gebied van de relaties met de medemens. Er werd gewezen op het feit dat door middel van de liefde de verbinding met de ontbrekende zielenhelft bewerkstelligd moest worden. Dit was de les van de vierde periode.

De engel sprak weer en zei: ‘Dit is nu toekomst voor jullie, maar voor andere zaken is dit al verleden, want het proces is continu. Zoals je ziet is de vierde periode stoffelijk gezien vrijwel identiek aan de derde periode, maar de vrijheden van de derde periode zijn niet langer toegestaan. De mens moet leren en de Schepper zal hen niet laten doormodderen.’

Ik keek naar de geschiedenis van de vierde periode die nu nog voor ons lag. Ik kon slechts de grote lijnen waarnemen en ontdekte dat ook hier de nodige problemen ingebouwd waren. De mens op aarde kijkt vaak uit naar een nieuwe periode of ‘nieuwe era’ die als hemels beschouwd kan worden en waarin alles ‘goed’ is en waarin de fouten van het verleden niet meer gemaakt zullen worden. Helaas blek dat niet het geval. Ook de vierde periode was slechts een van de vele stadia in de werkelijke evolutie naar het Licht en had haar eigen moeilijkheden. De kiem van het einde van deze periode werd al in de eerste jaren gelegd en ondanks het feit dat deze periode werkelijk mooier en ‘liefdevoller’ was dan de derde periode, was zij zeker niet volmaakt.

We zweefden nu naar de overgang van het vierde stadium naar het vijfde en ik ontdekte dat de stoflichamen nu zo sterk waren veranderd, dat zij niet langer als materieel konden worden beschouwd. De vele dimensies die op elke manifestatie inwerken en bepalen wat elke manifestatie is, waren al zo sterk veranderd ten opzichte van de ons bekende systemen dat je ze niet meer kon herkennen. Wat mij opviel was dat er een soort ontsnappingsmechanisme was ingebouwd dat op elk gewenst moment in elk mogelijk stadium van de evolutie kon functioneren, ongeacht waar men was. Indien de ziel zich wezenlijk bewust werd van zijn goddelijke afkomst en de goddelijke liefde in al zijn volheid begrepen had, dan was het mogelijk om de gehele evolutiestroom te verlaten en terug te keren naar de ‘hemel’ waar de engelen op je wachten. Met andere woorden, de zwaarte en de duur van de evolutie binnen de evolutiestroom werden door de ziel zelf bepaald en niet door God. Het was niet mogelijk om ooit God de schuld te geven van datgene wat iemand overkwam. Men bleef in de evolutie uit vrije wil en men kan door bewustwording deze ook verlaten. Dit gebeurde dan ook en het was duidelijk dat aan het einde van de vierde periode, en zeker aan het einde van de vijfde periode , vele zielen het systeem al verlaten hadden. Zij hadden de geestelijke lessen geleerd en waren verenigd in het Licht. Alleen de hardnekkigste gevallen moesten verder en verder tot de overgang naar de zesde periode zichtbaar werd. Deze overgang ging vrijwel geruisloos, maar er was een belangrijk verschil. De zielen hadden nu alleen nog maar een geestlichaam en geen stoflichaam meer om uit te drukken wat zij wilden. Dit bracht verlichting, maar ook beperkingen. De lessen die in de vierde en vijfde periode gemakkelijk waren, werden daardoor extra moeilijk. Met andere woorden, hoie langer men over het bewustwordingsproces deed, des te moeilijker werd het. Ondanks de moeilijkheden lukte het toch vele zielen de lessen te leren en tegen de tijd dat de zevende periode zou aanbreken, waren er nog slechts weinigen die de laatste lessen moesten ondergaan.

In het zevende stadium moest er echter ook het geestlichaam worden ingeleverd en de lessen konden u alleen als pure ziele zielenhelften ondergaan worden. Dit bracht vele problemen met zich mee, en de lessen die hier gegeven werden waren zuiver energetisch en het was niet mogelijk om zich er een voorstelling van te maken. De zevende periode was de enige periode die geen vastgesteld einde kende. Dit stadium stopte vanzelf op het moment dat de laatste ziel de stap naar de goddelijke liefde had gezet.

De engel sprak weer en zei: ‘Op dit moment is de evolutie volbracht en alle zielen die zich in deze groep bevinden, zijn teruggekeerd naar het goddelijke licht. Wat er dan gebeurt kun je nog niet begrijpen maar word je in de toekomst duidelijk gemaakt. Maar zoals je ziet begint deze evolutie telkens opnieuw, want er komen nieuwe zielen die door het afscheidingsmechanisme naar de neutrale zone worden gebracht. Je kunt dan ook stellen dat alles eeuwig is en dat gebeurtenissen niet ophouden te “bestaan”. Het begrip “tijd’ kun je dan niet meer toepassen, want het is ook mogelijk om waar te nemen dat alles statisch is en dat slechts de ziel beweegt door allerlei situaties. Deze situaties worden dan gevild met steeds weer nieuwe zielen. Hiervan uitgaande mag je dus veronderstellen dat op een ander niveau de Tweede Wereldoorlog (bijvoorbeeld) nog steeds aan de gang is, maar dan met geheel andere zielen. De beweging van de ziel door de evolutie is dan de stuwende kracht die als tijd wordt ervaren. Dit is gecompliceerd, maar je mag dit meemaken in een aparte reis waarin je alle dimensies mag zien en alles zal worden uitgelegd.’

‘Je hebt nu de evolutiestromen gezien die mogelijk zijn voor de ziel en je hebt in detail de evolutiestroom mogen zien waar je zelf toe behoort. Het heeft niet zoveel zin om je alle mogelijkheden te laten zien, want die zijn voor jullie onbegrijpelijk, maar het is van belang dat je weet dat ze bestaan. We gaan nu terug naar de aarde en de volgende keer mag je nieuwe reizen maken.’ na deze lange en interessante reis door het verleden, het heden en de toekomst die alle continu en gelijktijdig aanwezig waren, keerde ik terug op aarde.’ 

‘De nieuwe tijd is aangebroken’

25 December 2019 / Door Marcelius

Alles wordt anders! 2020………? Universal Channeling

Wat betekent dit vanaf nu? Er komen heftige energiestromen (big energy bursts of X-ray gamma).

We worden opgeschaald en oude patronen zullen vervagen. Lichamelijk zal dit vaak onprettig aanvoelen.

Het gaat gepaard met klachten over vermoeidheid en een bedrukkend gevoel bij de borststreek of rug.

Concentratie zal hierdoor ook verzwakken en kan men soms niet helder denken, voelen of onthouden.

Interstellaire en planetaire verschuivingen met als doelstelling te transformeren naar de ‘nieuwe jij’.

En dat voelen wij allemaal, wat ik graag wil aanraden is om voldoende vitaminen en mineralen te nemen.

De meeste mensen hebben hierin een tekort, bij inname hiervan stimuleert u in ieder geval het immuunsysteem.

Mede hierdoor blijft u meer evenwichtig en nuanceert u de eventuele ondervonden klachten.

Het voelt wezenlijk anders, je zult niet veel affiniteit meer hebben met (bepaalde) mensen of systemen.

Jij voelt, en ziet de zaken anders. Het borrelde allang in jou en weet in jouw bewustzijn dat alles anders moet.

Daar zijn wij voor klaargestoomd. Het voelt nog wat onwennig; net als zovelen met u.

Houd moed! Zet door en verzamel dat wat echt nodig is.

Marcelius

www.marceliusmediumhealer.nl   

Kerstgedachte aan de vooravond van 2020 (dl4)

Openbaring 6:1-17 De eerste zes zegels geopend; De evolutie van de mensheid

‘En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die er op zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

Hieruit blijk in zekere zin: ‘Zo boven, zo beneden’. Als je eenmaal de aardse dualiteit hebt overwonnen – en dus het stoffelijk zwaard heb afgeworpen om steeds de strijd met je medemens aan te gaan -, je dan je vervolgens geestelijk strijdend door de lagere dimensionale door om zielen te redden die inde klauwen van de duistere machten zijn en zichzelf daaruit niet kunnen bevrijden.

‘En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! En een tweede, rossig paard kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, dat zij elkaar zouden afslachten en hem werd een groot zwaard gegeven.

Waarom werd ‘gegeven de vrede van de aarde weg te nemen’? Omdat de mens daar vanuit zijn innerlijk leven nog niet aan toe was en daarom moesten al die ‘verborgen verlangens’ worden weggenomen om aldus de dualiteit te overwinnen.

‘En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie , een zwart paard en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

Leer rechtvaardig te handelen met je medemens!

‘En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren van de aarde.

Dit vers ligt het verlengde van het voorgaande vers waar de ‘vrede op aarde werd weggenomen’: waar de mensheid nog niet toe is aan het loslaten van de dualiteit en strijd zoekt, daar wordt dus kosmisch ingegrepen om de mens te leren zich aan de evolutiewetten te houden door eerst contact op te bouwen met zijn Hoger Zelf.

‘En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar twee zelen van hen, die geslacht waren om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit paard gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Kosmisch gesproken zijn bekend die door prediking en evangelisatie om het leven gaan komen en krijgen de slachtoffers de tijd om te rusten tot het moment dat alle doden geteld zijn en er geen meer bij komt, omdat dat aantal – en niet alleen dat aantal, maar ook hun namen – gegeven en bekend is.

‘En ik zag toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart en de maan werd geheel en al bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als en boekrol die wordt opgerold en iedefe berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrijen verborgen zich in de holen en de rotsen van de bergen. En zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die gezeten is op de troon en voor de toorn van het Lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

Over dit slotvers: In de eerste plaats staan grote aardbevingen en de verduistering van zon en maan voor de natuurcycli die in de kosmos gelden en waar de mens zich ook rekenschap van moet (leren) geven. Het zijn kortom normale processen binnen de stoffelijke werelden en universa, want die zijn allemaal gegeven aan de mensheid om zich te leren ontwikkelen van een onbewuste ziel op weg naar volkomen bewustzijn en dan moeten al die natuurverschijnselen geleerd en gekend worden.

Dat dit natuurgeweld voor de onvoorbereide mensheid als een straf komt is begrijpelijk en logisch, maar waar ze in dit stadium van ontwikkeling nog niet uit eigen kracht en behoefte geleerd hebben om zich voor te bereiden op deze natuurverschijnselen, breekt eens het moment aan dat zij zelf gaan zoeken naar deze kosmische waarheden en cycli. Onvoorbereiden zullen zich vanuit hun overlevingsdrang verstoppen in holen en gaten, maar dat heeft geen zin omdat zij zich nog niet bewust zijn dat de zielendood niet bestaat en dat alleen het aardse lichaam wordt achtergelaten. En zonder aards voertuig komen ze bevrijd aan in de vijfde dimensie om zich te gaan voorbereiden op een volgend leven in de stoffelijke kosmos, die dus zoals uitgelegd alleen tot dienst van mensheid staat als de mens maar weet dat het een leerschool is.

En dat tot slot gesproken wordt over de toorn van Hem die gezeten is op de (heilige) zetel en de toorn van het Lam, is verklaarbaar in de ogen en oren van een driedimensionale (3D) mensheid, die nog niet verder heeft leren kijken (en denken) naar de kosmische werkelijkheid. ‘Toorn’ en ‘boosheid’ of ‘woede’ zijn namelijk 3D-begrippen omdat kennis van Goed en Kwaad ook 3D is, omdat in de multidimensionale geestelijke werelden geen Kwaad bestaat. Daarom schijnt daar de eeuwige geestelijke zon altijd. Geen dag en nacht meer, geen zomer en winter meer. En man en vrouw zijn versmólten tot de oorspronkelijke eenheidsziel.

Amen.

Wordt vervolgd in de serie ‘Openbaring’

Kerstgedachte aan de vooravond van 2020 (dl3)

Openbaring 5:1-14 De verzegelde boekrol en het Lam

‘En ik zag in de rechterhand van Hem [patriarchale samenleving in oudtestamentische tijden], die op de troon zat, een boekrol [alle wereldgodsdiensten werken met boeken omdat zonder er geen leerproces mogelijk is], beschreven van binnen en van buiten [in iedere religie spelen innerlijk en buitenwereld een belangrijke rol] ‘wel[goed]verzegeld’ met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien [Is in een dualistische wereld ook niet mogelijk, tenzij je als ingewijde én zuivere priester/profeet door het leven trekt]. En een uit de oudsten zei tegen mij: Ween niet, zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

‘En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam [dit zal symbool voor Jezus staan], als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde [de zeven[i] wereldreligies]. En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.

‘En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vier en twintig oudsten zich voor het Lam[ii] neer, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij heersen op de aarde.

Uit deze laatste zin blijkt dat priesters de taak hebben om te heersen op aarde, en dat betekent natuurlijk om het volk – lees: de bevolking – geestelijk te leiden.

‘En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal tienduizenden tienduizendtallen en duizend duizendtallen, zeggende met luider stem:

Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

‘En alle schepsel[s] in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:

Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid.

‘En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neer en aanbaden.

Mijn constatering luidt op deze eerste kerstdag dat van deze mooie beelden weinig is terechtgekomen en dat wijt ik aan de mensheid die evenals de Joden door Mozes uit de Egyptische gevangenschap werden bevrijd, op de berg de Sinaï luid om het Gouden Kalf dansen en feest vierden, niet weten dat Mozes de berg afdaalde met de stenen Thora in zijn handen en van ergernis om dit gedrag de stenen liet vallen. Ja, hoe het materialisme heeft toegeslagen op aarde omdat het volk niet goed werd begeleid door ‘priesters’ ofwel de leidende hogepriesters van Israël, noch in enig andere godsdienst waar (ook theologische) opleidingstrajecten een bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van een technocratische eliteklasse en met name in de katholieke wereld van de middeleeuwen. Nu, in het heden, kunnen we concluderen dat de technocratie leidt tot ten minste enige bewustwording van de mensheid. We leren te onderscheiden wat zuiver en onzuiver is. En daarmee alleen is het op den duur mogelijk om het dualisme te overwinnen en het pad der wedergeboorte te ontstijgen.


[i] Hindoeïsme

[ca 1500 v.Chr.]

, jodendom [1200-200 v.Chr.], boeddhisme [6e en 5e eeuw v.Chr.], confucianisme [551 – 479 v.Chr.], taoïsme [2500 v.Chr.]/shintoïsme [372 v.Chr.], christendom 33 n.Chr.], islam [6e eeuw na Chr.

[ii] Met een hoofdletter in de tekst

‘De taak van Nederland in deze wereld’

Het Meesterschap

‘Nederland heeft haar kosmische wond in Vissen in het 10de huis. Vanaf afgelopen zomer is deze kosmische wond geactiveerd. Deze wond gaat over bestuurlijk bedrog en misleiding. Het beste scenario voor het Meesterschap is het neerzetten van een praktische organiserende visie en doel voor de hele wereld. En ook besturen door rekening te houden met het niet zichtbare en dat alles met alles energetisch is verbonden. Mogelijk zelfs energetisch besturen, waarin er een plek is voor spiritualiteit en energiewerkers. Er is in dit Meesterschap voor Nederland een bestuurlijke kwaliteit van het collectief en de collectieven wereldwijd. Als het Meesterschap van de wond begrepen is, dan kan de Kernkwaliteit van Nederland ook eindelijk positief stromen. Deze kernkwaliteit is een bestuurlijke visie van vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustzijn. Ook heeft Nederland transformerende kwaliteiten voor bewustzijn en het Watermantijdperk.’

[Bron: Manuela van der Knaap, https://www.lichtwerkersnederland.nl/2019/12/25/christmas-ring-of-fire-en-2020-manuela-van-der-knaap-lichtwerkers-nederland/ ]