Van Angst tot Liefde komen

Omni-dimensional Beings door Kathy Wilson

‘We zijn verheugd dat we ons met jullie kunnen verbinden en enig prachtig nieuws kunnen delen. Het gaat over de resultaten van de huidige wereldwijde virusepidemie die over jullie planeet raast. Dit virus werd eonen geleden geschapen met de intentie dat het, alleen wanneer absoluut noodzakelijk, gebruikt zou worden om de mensen op jullie planeet te helpen om naar de volgende stap te evolueren.

Jullie zijn evolutionair in een bepaalde manier van doen vastgelopen zogezegd, en dit was één van vele methoden om te helpen jullie er weer uit los te trekken. Er werden in het verleden al andere gebruikt om jullie een duwtje voorwaarts te geven, wanneer jullie gestopt waren in je evolutionaire groei. Kijk eens naar je vroegere historische markeringen, zoals andere plagen en aarde gebeurtenissen zoals vulkanische uitbarstingen en overstromingen, die allemaal als rampen zijn betiteld.

In werkelijkheid waren het duwtjes, of ‘jump-starts’, om jullie weer op het juiste pad te krijgen. Sommige gebeurtenissen waren bedoeld om jullie weer de juiste richting op te krijgen en andere om jullie simpelweg weer in beweging te krijgen te zetten, omdat je je evolutie had vertraagd of helemaal stopgezet.

We zijn blij te zien hoie jullie reageren op deze huidige gebeurtenis, die jullie een virus-pandemie noemen. Het is in werkelijkheid lang niet zo catastrofaal als jullie media en jullie regeringen je wilt doen geloven. Maar hun reacties en jullie reacties op hún reacties, zijn beter dan we hadden kunnen hopen, of konden inplannen.

Om te beginnen doken de meesten van jullie blind in de angst, wat een perfecte reactie was, omdat jullie de mogelijkheid gaf om de ‘immens-heid’ van de energie van angst te voelen en de macht die het over jullie heeft. Maar het duurde niet lang voordat enkelen onder jullie wakker werden over het feit hoe angst je op zovele niveaus gevangen zet. En verder begonnen jullie je te realiseren dat het een gevangenis van eigen makelij was. Jullie zijn je eigen cipier en als zodanig heb je de sleutel om de deur in je cel te ontsluiten en jezelf te bevrijden. Dit is het opwindende resultaat, dat je je al begint te realiseren.

In overeenstemming met de verschuivingen in energie – dankzij de precessie van de equinox – ban mannelijke naar vrouwelijke energie, beginnen jullie je te realiseren hoeveel van je leven geregeerd wordt door angst. Er was dit wereldwijde virus voor nodig om dat duidelijk te maken. Dit betekent dat jullie onderweg zijn te verschuiven van een op angst gebaseerde realiteit naar een realiteit die gebaseerd is op liefde. Het is de eerste keer sinds jullie devolutie tot mensen op deze planeet in deze dimensie, dat jullie je leven, je realiteit, zullen gaan creëren vanuit keuzes die gebaseerd zijn op liefde en niet op angst.

Kies voor liefde

Tot u toe zijn de meeste, zo niet alle, van jullie keuzes gebaseerd geweest op angst. Je kiest ‘dit’ boen ‘dat’, omdat wanneer je ‘dat’ kiest er iets ergs met je zou kunnen gebeuren. Dit is de prioriteit van je gedachten, terwijl je al creërend door het leven gaat; keuze na keuze. Nu kunnen jullie zien wat je hebt gecreëerd met jullie op angst-gebaseerde keuzes. We hoeven ze niet op te noemen, jullie weten al wat deze uitkomsten zijn, je hoeft alleen maar te kijken wat jullie samenleving en je regeringen, voor ontelbare voorbeelden.

Dit virus van angst wordt jullie aangeboden als voorbeeld van wat jullie aan het scheppen zijn met je op angst-gebaseerde keuzes. Overal om je heen zijn de signalen van angst zichtbaar. Mensen worden uit elkaar gehaald en vrijwillig opgesloten in hun huizen als gevolg van angst [in politieke kringen, jw]. Mensen worden uit elkaar gehaald en ‘vrijwillig’ opgesloten in hun huizen als gevolg van angst. Zaken sluiten hun deuren, waarvan vele niet meer open zullen gaan. De economie worstelt, terwijl mensen niet langer banen hebben. Dit, en vele meer, zijn de resultaten van te leven op angst-gebaseerde keuzes.

Temidden van dit alles, zien we velen van jullie je hoofd oprichten en eens goed rondkijken. Jullie zien wat je angst heeft geschapen en jullie zijn ontzet. En dus kiezen velen ervoor om de angst achter je te laten en te gaan scheppen vanuit op liefde-gebaseerde keuzes. Dit is in uitlijning met de nieuwe energie van liefde waar jullie planeet zich naar aan het bewegen is, als resultaat van de precessie van de equinox.

Dit is de gehoopte verschuiving waar allen in jullie universum op hebben gewacht. Zoals we al eerder hebben gezegd over wat er op jullie planeet en in jullie dimensie gebeurt, beïnvloedt alles en allen in jullie universum. Wanneer jullie er allemaal voor kiezen om liefde te voelen van de realiteit voor allen op je planeet, in je dimensie en in jullie universum [maar helaas is de meerderheid van de wereldbevolking nog te materialistisch ingesteld, jw].

We zien jullie heel bewust je focus verschuiven van tekenen van angst naar tekenen van liefde. Jullie zijn er voor aan het kiezen om tekenen van schoonheid te zien, in plaats van ellendigheid, samenleving in plaats van zelf, compassie in plaats van afkeer, hoop in plaats van wanhoop en dankbaarheid om plaats van hebzucht. Dat is wat ons vreugde en hoop geeft voor een grotelijks verbeterde toekomst waarin jullie leven in liefde om plaats van angst.

We kijken uit naar jullie nabije toekomst, terwijl jullie doorgaan te ontwaken uit het virus van angst, waarin jullie al zovele eonen lang geleefd hebben en tot het besef komen van de helende power van liefde. Dit is waarlijk wat jullie “ascentie” noemen, want angst is van de laagste frequentie van energie en liefde is de hoogste frequentie-energie van allemaal.

[Bron: Jill van Maasdijk, ‘Shield of the Command’ <news>, juli – augustus 2020]

Aartsengel Chamuël [6.3]

De vierde wet: de wet van polariteit

‘We kennen allemaal de uitdrukking: elke medaille heeft een keerzijde. Wij leven in een dualistische wereld, waarin van alles een tegenovergestelde bestaat. Zo kennen we boven en beneden, links en rechts, binnen en buiten, dag en macht, licht en schaduw enzovoort. 

*Dit betekent ook dat 5D het ‘omgekeerde’ is van 3D: een sfeer of veld zonder ‘boven en beneden, links en rechts, binnen en buiten, dat en nacht, licht en schaduw’, aangezien die dualistische tegenstellingen niet meer bestaan in 5D: geen boven en beneden want alles is energie, geen links en rechts, maar polaire energieën, geen binnen en buiten, want ‘HET IS’, geen dag en nacht, want alleen ‘potentieel’ of ‘potentiële’ mogelijkheden die te realiseren zijn. Geen licht en schaduw, want licht kent geen schaduw, ofwel Licht is alom aanwezig en duisternis bestaat alleen bij de gratie van afwezigheid van licht; en duisteren energieën zijn zich nog niet bewust van het bestaan van dat Licht.

‘Om je volledig bewust te zijn van iets, moet je weten wat het tegenovergestelde is. Hieruit volgt dat er daders en slachtoffers zijn, die tegengestelde ervaringen hebben. Als je dit principe niet doorziet, val je voortdurend van het ene uiterste in het andere.

Dit kun je goed zien bij langdurige gewapende conflicten zoals tussen Israël en de Palestijnen, maar ook in ons dagelijks leven hebben wij voortdurend met deze wet te maken. De twee polen zijn dus slechts de twee tegenovergestelde vormen van een en dezelfde zaak. Het heeft echter weinig zin om steeds opnieuw dezelfde ervaring mee te maken. De oplossing ligt in het midden.

*Hierbij voel ik ook de behoefte om een parallel te trekken met de film The Matrix, die om hetzelfde thema draait, maar alleen binnen de context van twee verschillende pillen waartussen de mens in deze complexe en bureaucratisch-manipulatieve maatschappij te maken krijgt. In de film heet het dan in een ‘droomwereld’ verblijven dan wel wakker te worden voor de realiteit. Wat mijn persoonlijke visie op deze film betreft waar het ook nog om buitenaardsen draait, vind ik dit laatste op voorhand al onzinnig, maar ook de maatschappelijke structuren wordt een angstcomplex opgebouwd op basis waarvan de burger nooit in staat zal zijn om zich te onttrekken aan alle maatschappelijke manipulatietechnieken. Op basis van de uitleg van de Aartsengel Chamuël zie ik een bevestiging van mijn stelling dat de geprogrammeerde filmopzet van de Matrix in onze maatschappij pure fictie is. En geen werkelijkheid, want alléén in buitengebieden als Noord-Korea. Dus een uitzondering op een werkelijkheid op aarde die in de film als politiestaat en gruwelijk wordt geschetst.  

Elke vorm ontstaat vanuit het midden en heeft twee polen. Je kunt hier alleen uitstappen als je in het midden bent – de stap naar de volgende ontwikkelingsfase wordt vanuit het midden gezet. Hoe hoger het ontwikkelingsniveau is, hoe minder sterk de pendel uitslaat [? jw]. Het is interessant om eens naar het hiervoor genoemde voorbeeld in het Midden-Oosten te kijken. Je kunt de vraag wie nu de goeden zijn en wie de slechteriken, niet zomaar beantwoorden omdat de pendel soms in de ene en dan weer in de andere richting uitslaat. Zodoende kan er zich noch aan de ene, noch aan de andere kant liefde ontwikkelen.

Zoals we al eerder hebben vastgesteld, is liefde het meest fundamentele gevoel dat in alle schepselen aanwezig is. Dit gevoel ontstaat in het midden, tussen beide polen in, op het punt waar de polen elkaar opheffen. Als we naar dit neutrale midden gaan en daar naar liefde zoeken, kunnen we elk conflict binnen de kortste tijd bijleggen, maar dan moeten we ons deze wet eerst eigen maken.

Liefde verbindt de beide polen en heft ze op. Liefde verlangt niets, liefde verwacht niets, liefde is! Het wordt tijd dat wij de verantwoordelijkheid voor ons handelen en voor alles in ons leven op ons nemen! Kennis van deze wetten zal het ons een stuk gemakkelijker maken.

Als je het over liefde hebt, moet er ook verteld worden dat er mensen zijn die eigenlijk het tegenovergestelde daarvan willen. Alles wat deze mensen doen, is uiteindelijk precies het tegenovergestelde van waar jij het hier over hebt. Dit maken jullie in je huidige wereld doorlopend mee. Jullie zijn de scheppers van alles wat er nu op de aarde gebeurt. Jullie zijn degenen die dit hebben veroorzaakt, omdat jullie deze wet totaal hebben veronachtzaamd. Jullie hebben beloofd dat jullie in deze incarnatie alles zouden zuiveren wat niet gebaseerd is op liefde. Dat hebben jullie je tot doel gesteld, en nu herinneren wij jullie eraan dat jullie alles omdraaien wat niet op liefde is gebaseerd [het begrip liefde is een ‘onbekend’ begrip geworden, jw].

Neem deze uitspraak serieus, want het is de opdracht die jullie aan jezelf hebben gegeven. Wat er nu op het programma staat heeft daar nu juist mee te maken. Het gaat er nu om liefde en daarmee het opheffen van de polariteit te bewerkstelligen door je niet meer op de uitslag van de pendel te concentreren [wat een atypische – want wie werkt er in deze tijd nog met pendel? –  uitspraak! jw]. Hef alles op wat daarmee te maken heeft, houd op met oordelen en ga op zoek naar wat jullie eigenlijk willen vinden.

Wordt vervolgd

Aartsengel Chamuël [6.2]

De derde wet: de wet van trilling

‘Alles bestaat uit trilling. Elke gedachte is trilling, en trillingen beïnvloeden ons gevoel of onze emoties. Tonen, kleuren, geuren, symbolen, vormen, bewegingen – het zijn allemaal trillingen. Elk voorwerp heft zijn eigen trilling en neemt de trilling van zijn schepper en van zijn eigenaar aan. Dat betekent dat een voorwerp waar een harmonische vorm voor is uitgekozen en dat gemaakt is met veel liefde voor detail en met de intentie dat de toekomstige bezitter er zo veel mogelijk plezier aan beleeft, een dienovereenkomstige trilling heeft.

In de huidige geautomatiseerde wereld is alles gericht op massaproductie. Wij vervaardigen producten die uitsluitend een bepaald doel dienen en die liefst ook nog veel geld opleveren. Wij zijn dagelijks omringd door duizenden van dit soort nagenoeg levenloze en liefdeloze producten en zijn verbaasd dat onze directe omgeving zo weinig harmonie uitstraalt. Alles moet doelmatig zijn, waarbij het doel vaak helemaal niet het eigenlijke nut van het product is, maar heel andere, economische belangen. Er wordt meestal geen aandacht besteed aan de voor ons welzijn noodzakelijke trilling.

Hoe hoger de trilling van onze omgeving is, hoe harmonischer en liefdevoller wij leven en hoe dichter wij de uitdrukking van onze goddelijkheid benaderen. Muziek is bijvoorbeeld van grote betekenis. Hoe meer wij door harmonische klanken worden omringd, hoe beter wij ons voelen. Maar er zijn ook moderne muzieksoorten die ons trillingsniveau verlagen en onze ontwikkeling belemmeren!

In deze laatste tijd wordt ons trillingsniveau bewust laag gehouden om onze ontwikkeling te belemmeren; deze manipulatie is in alle levensgebieden aanwezig. Een daarvan is ons voedsel. Vooral de voedingsindustrie en het eten van vlees dragen bij aan de verlaging van ons trillingsniveau. Dr. Masaru Emoto heeft in zijn experimenten met water laten zien dat de waterkristallen van vorm kunnen veranderen, afhankelijk van de trilling waaraan zij zijn blootgesteld. Verreweg de mooiste kristallen ontstaan onder invloed van de trilling van liefde en dankbaarheid. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 70 procent uit water. Je kunt je voorstellen hoeveel beter wij ons voelen wanneer onze gedachten liefdevol zijn en ons werk gericht is op het optimale welzijn van iedereen.

*Op basis van het feit dat deze tekst oorspronkelijk gepubliceerd werd in 2012, kan nu met de wijsheid van de covid19-crisis achteraf worden vastgesteld dat hier eigenlijk sprake was van een hypothese met een vooruitziende blik: deze virusaanval – in het verlengde van voorgaande sars-virussen kan worden verklaard uit de conditie die al langer gaande was van een bedenkelijk voedselniveau, waarin steeds meer chemicaliën en toegevoegde bijproducten zoals smaakstoffen, die tot gevolg hebben dat het menselijke weerstandsvermogen en immuniteit steeds verder afnamen, vanwege deze ontwikkelingen. Dat geeft sterk te denken en dwingt bij de gehele voedselketen te herzien, omdat met deze slechtere kwaliteit de mensheid de gelegenheid wordt ontnomen om de transitie naar het hogere bewustzijn te verwezenlijken.

De wet van trilling doet ons ook inzien dat alles leeft – er is overal leven in de vorm van trilling, ook al kunnen we de meeste frequenties niet met onze ogen waarnemen. Alles leeft, en we moeten respectvol en liefdevol met alles omgaan. Trilling is leven. Alles leeft, zelfs de hardste steen draagt leven in zich. Elke plant, elk dier en ieder mens heeft zijn eigen individuele trilling. Liefde heeft de hoogste frequentie en is de enige energievorm die door alles heen dringt. Liefde leidt tot begrip en liefde geneest alles! Liefde is het meest fundamentele gevoel dat in alle schepsels aanwezig is. Hoe mooier en liefdevoller je omgeving ingericht is, hoe hoger de trilling is. Hoe liefdevoller iemand met zichzelf omgaat en hoe liefdevoller iemands gedachten ten opzichte van zijn omgeving en de hele schepping zijn, hoe hoger zijn persoonlijke trilling is en hoe liefdevoller zijn hele omgeving zal zijn, en daardoor zal hij een gelukkiger leven leiden. Als je net zoveel van alles wat bestaat houdt als van jezelf, zul je alleen maar liefde ontmoeten [door de combinatie met de wet van aantrekking].

Wordt vervolgd

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf 26 Juni 2020: ‘Niets gebeurt bij toeval’

‘Vergeet niet dat niets toevallig gebeurt en dat terwijl jouw ervaringen zo lijken te zijn, er vaak veel andere zielen bij betrokken zijn, sommigen vanwege karma en anderen die zich gewoon bij hen aansluiten. De Pandemie heeft veel mensen ruimschoots de tijd gegeven om na te denken over hun leven tot nu toe en te beslissen waar ze vanaf dit moment naartoe gaan. Het is een kans om na te denken over jouw leven tot nu toe en of het voldoet aan jouw ambities, want in veel opzichten raakt de tijd op en zal er een nieuw tijdperk aanbreken. De oude manieren hebben hun doel zeer goed gediend, maar een nieuwe weg vooruit is wenkend voor degenen die hun zinnen op Ascensie hebben gezet.

Alles wat op dit moment gebeurt is berekend om ervoor te zorgen dat de vooruitgang wordt gehandhaafd die elke inmenging van de duisteren die een onnodige vertraging van jullie vooruitgang zou kunnen veroorzaken, zal voorkomen. Wanhoop niet, ongeacht wat er in de huidige omstandigheden gebeurt, want het is een tijd van opheldering van alles wat in de toekomst geen plaats heeft. Tegelijkertijd moedigen wij de zielen die hun ogen op de Ascensie hebben gericht aan om zoveel mogelijk te proberen de chaos die om hen heen kan ontstaan te negeren. Dit wordt deels veroorzaakt door de negatieve groepen die nog steeds geloven dat ze macht kunnen verkrijgen door hun rivalen te doden. Ze begrijpen niet dat de toekomst al geschreven is en geen enkele sterveling de macht zal hebben om de uitkomst te veranderen.

Het feit dat er grote veranderingen plaatsvinden, kan nauwelijks worden genegeerd, vooral wanneer er wereldwijd weersveranderingen ontstaan die een aantal extreme omstandigheden aan het licht hebben gebracht. De zeespiegel stijgt en een aantal gebieden in het binnenland zullen verdwijnen, maar er wordt meestal ruimschoots voor gewaarschuwd om mensen de tijd te geven zich te verplaatsen naar veilige plaatsen. Alles is in beweging om klaar te zijn voor de laatste verandering die de beloften van een nieuwe Aarde in vervulling zal doen gaan. Misschien wel de belangrijkste veranderingen voor jullie zullen de vele zijn die ertoe zullen leiden dat jullie meer vrijheid hebben van jullie huidige dagelijkse taken. Het is misschien nog ver weg, maar uiteindelijk zul je alles wat je nodig hebt binnen handbereik hebben en veel meer tijd om jullie persoonlijke ambities te vervullen.

Denk groots en weet dat wat we jullie vaak gevraagd hebben te doen, en concentreer je op wat jullie voor jezelf voor ogen hebben, want jullie wensen zullen worden vervuld, maar zoals altijd kunnen jullie advies en hulp krijgen van jullie Gidsen, die er zijn om te helpen. Zij doen veel meer voor je dan je je kunt voorstellen en zijn altijd dicht bij je en bij de hand wanneer dat nodig is. Ze doen bijvoorbeeld hun best om ervoor te zorgen dat je je aan je levensplan houdt, omdat het betrekking heeft op ervaringen die je nodig hebt om verder te komen. Het hele doel van jullie incarnaties is om jullie te helpen ervaringen op te doen op een manier die jullie evolutie vooruit helpt. Wees er zeker van dat je niet alleen bent wanneer je de uitdagingen aangaat waarmee je geconfronteerd wordt en zeg maar – jouw in de juiste richting  wijzen.

We weten dat het moeilijk voor je is om jouw wereld waarin je gelooft te begrijpen omdat je het in gedachten tot bestaan hebt gebracht, en omdat het zijn doel heeft gediend, zal het snel “verdwijnen” als de mensheid verder gaat en zich voorbereidt op nieuwe ervaringen. Jullie hebben het succes verdiend dat ervoor zal zorgen dat jullie de derde dimensie achter je laten omdat deze zijn doel heeft gediend. Moeder Aarde zal blij zijn om zich te verheffen in de hogere vibraties en een mooie Aarde voor jullie zal creëren, één die vrij is van alle huidige negativiteit die er bestaat.

Buiten jullie zonnestelsel zijn er zoveel geavanceerde beschavingen die heel erg op jullie soort lijken met kleine verschillen en sommige die wel eens zouden kunnen doorgaan voor mensen met zeer gelijksoortige eigenschappen als jullie zelf. Inderdaad, er zijn er zoveel die op jullie lijken dat we er zeker van zijn dat jullie het leuk zouden vinden om ze te ontmoeten. Ze hebben jullie veel te bieden en er staat jullie allemaal een zeer spannende tijd te wachten.  Er is niets om bang voor te zijn en de negatieve Reptielachtigen zullen niet worden toegestaan om jullie vooruitgang te belemmeren, zoals ze dat in het verleden hebben gedaan.

Zoals gewoonlijk houden jullie regeringen het echte nieuws voor zichzelf terwijl ze jullie nog in een voorbije tijd laten leven. Sommige geheimen worden te groot om nog veel langer te verbergen, en het is waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst enkele openbaringen zullen zijn, maar dan wel op een moment dat het veilig is om dat te doen. Jullie zien vreemde vaartuigen in jullie luchten, maar toch niet zo vreemd omdat ze deel uitmaken van jullie Ruimtevloot. Ze zijn lang geleden ontwikkeld, voornamelijk door de back engineering van neergestorte vaartuigen, die al heel lang geleden zijn neergestort. Daarmee kwam er een grote sprong in jullie technologie, hoewel jullie in werkelijkheid ver achter de beschavingen staan die al duizenden jaren bestaan en die interstellaire vaartuigen hebben.

Er is ook de vraag over de intenties van de Mens, want tot nu toe is er geen suggestie dat hun ruimtereizen bedoeld zijn om vreedzame relaties te creëren, hoewel jullie met veel beschavingen handel drijven. Sommige verbeteringen zijn in jullie kennisgebied gekropen en daarom zijn jullie in relatief korte tijd zo snel gevorderd. Echter, jullie hebben niet het voordeel van hen allemaal gekregen anders zouden jullie bijvoorbeeld al vrije energie gebruiken. Het zal komen, maar niet voordat de duistere krachten zijn verwijderd en niet langer een bedreiging voor jullie vormen.

Jullie leven in ongekende tijden, waarin weinig eenvoudig lijkt, en er niet echt richting of doel lijkt te zijn als het om wereldgebeurtenissen gaat. Jullie worden geconfronteerd met jaren van opoffering, terwijl regeringen worstelen met de problemen die ze voor zich zien. Niets had hen kunnen voorbereiden op wat er is gebeurd en het toont de zwakte van uw monetaire systemen die hebben geworsteld met de eisen die aan hen worden gesteld. Er is altijd een uitweg uit de problemen, maar het resultaat van de pandemie heeft jullie monetaire systeem ernstig verstoord. We erkennen jullie benarde situatie en zullen ons best doen om jullie te helpen, maar het is aan jullie om de eerste stappen te zetten om jullie samenleving te herstellen. Meer kunnen we niet zeggen, want er zijn veel factoren waarvan zelfs wij nog niet kunnen zien welke kant jullie opgaan.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en de weg naar de voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hoger Zelf, mijn God Zelf en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Martien

https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/06/mike-quinsey-channeling-van-zijn-hogere_26.html?

Aartsengel Chamuël [6.1]

‘Het leven is uiteindelijk niets anders dan het verwezenlijken van een plan, en dit plan is weer niets anders dan jullie eigen opdracht aan jezelf. De wereld heeft mensen nodig die zich hier volledig van bewust zijn. Alle mensen die dat niet zijn hebben het heel moeilijk, want ze weten niet precies welk pad ze moeten gaan, en zodoende zwerven ze maar wat rond en hebben ze een zwaar leven.

*Hierbij twee aantekeningen. Wat de laatste zin betreft, blijkt uit dit ‘axioma’ – immers de zin is als uitgangspunt, feit geformuleerd en zo voelt het voor mij ook zo aan; het ‘resoneert’ op basis van mijn opgebouwde spirituele kennis – maar het betekent wel de zware opdracht aan de mensheid – alleen in dit universum – op aarde dat ze zelf moeten zien uit te vinden welke én hoe die paden lopen. En in de tweede plaats, vanwege ‘die’ paden, want ikzelf ben tot de conclusie gekomen op basis van logisch denken dat waar de schepping als geheel oneindig gevarieerd is, ook voor alle bestaande mens(heden) op alle planeten, sterren, universa en galaxy’s en dus kortom overal waar mensen aanwezig zijn – maar met verschillende DNA-structuren en in verschillende manifestaties en wel afhankelijk van de planetaire omstandigheden ‘gehuld’ – dat er ook oneindig veel paden en wegen bestaan.    

De eerste wet: de wet van spiritualiteit

Mijn aantekening hierbij is dat deze wet in andere bronnen overeenkomt met de wet van Een en de wet van Eenheid.

‘Alles is voortgekomen uit de geest. Aan alles wat er in onze werkelijkheid bestaat, gaat een gedachte vooraf: zonder gedachte is er geen schepping. De conclusie die hieruit volgt is dat de geest over de materie heerst. Er is dus geen toeval, geen noodlot en geen geluk of pech – alles is door gedachten gecreëerd. Aan net begin van alles wat er is, staat een gedachte. Zodoende is alles wat er is, ontstaan uit een enkele gedachte. En dat verklaart weer waarom alles onverbrekelijk met elkaar verbonden was, is en uiteindelijk altijd ‘’en zal blijven. Alles bij elkaar vormt een eenheid, en ieder afzonderlijk mens, elk dier, elke plant, elke steen enzovoort, is onderdeel van een groot geheel.

De grote geest – het zuivere bewustzijn – is de goddelijke, scheppende oerkracht, de bron van alles wat er is. Zodoende bestaat God niet als persoon; die scheppende oerkracht is ook in de mens aanwezig, en die kracht komt evenredig met de ontwikkeling van ons bewustzijn tot uitdrukking. Hoe hoger het bewustzijn van iemand is ontwikkeld, hoe bewuster hij met zijn scheppende kracht omgaat.  

Onze omgeving en de gebeurtenissen om ons heen beïnvloeden onze gedachtenstructuur. De manier waarop wij de gebeurtenissen om ons heen waarnemen en beoordelen, zal invloed hebben op de manier waarop wij denken en zodoende onze verdere toekomst scheppen. Door deze gebeurtenissen oordeelsvrij als waardevolle ervaringen te beschouwen, richten wij ons op positieve inzichten en proberen wij liefde te ontdekken in alles wat er om ons heen gebeurt. Daardoor is onze gedachtestructuur gericht op liefde, en zo scheppen wij automatisch nieuwe, daarmee overeenkomende ervaringen. Wanneer wij wat er in ons leven gebeurt beoordelen of veroordelen, ontwikkelen wij overtuigingen, angsten en aversies, en zo zullen wij door de programmering van onze gedachtestructuur werkelijkheden scheppen die daarmee overeenkomen. Wij scheppen de hemel en de hel zelf!

Iedereen die inziet dat hij zelf een situatie heeft gecreëerd, geeft de schuld niet meer aan iemand anders. Wij zijn al heel vroeg in onze jeugd door onze maatschappij geprogrammeerd – alles is erop gebaseerd dat mensen, handelingen en resultaten worden beoordeeld of grondig worden veroordeeld, zonder naar de achtergrond te kijken en zich van een beeld van de hele situatie te vormen. Omdat onze negatieve gedachtestructuur steeds weer voor een volgende situatie zorgt, houdt dit spelletje nooit op zolang we oordelen en veroordelen. We kunnen deze spiraal alleen doorbreken door neutraal naar alles te kijken, ook naar de verborgen krachten, zonder te oordelen en te veroordelen.

De tweede wet: de wet van aantrekking [resonantie]

‘Alles wat ons in ons leven overkomt, is een weerspiegeling van onszelf. De wet van aantrekking houdt in dat wij in de buitenwereld ervaren wat in ons innerlijk leeft. Onze woorden geven onze gedachten weer en worden onze daden; de energie van onze gedachten trekt gelijke energie aan. Wij gaan nu nog heel onvoorzichtig om met onze gedachten en beseffen niet dat wij hiermee doorlopend onze buitenwereld scheppen.

Het allergrootste doel is om de liefde voor alles wat er is tot uitdrukking te brengen. Als iemand niet van zichzelf houdt, kan hij ook geen liefde aantrekken! Wat je geeft ontvang je, en wie heeft geleerd om zijn eigen innerlijk te begrijpen, kent zijn eigen kracht. Door eerlijk naar onszelf te kijken, komen wij achter de oorzaken van de gebeurtenissen in ons dagelijks leven. Een negatieve instelling [bijvoorbeeld angst] leidt ertoe dat de gevreesde gebeurtenis zich zal voordoen. Dit geldt zonder enige uitzondering voor alle omstandigheden in het leven. Positief trekt positief aan en omgekeerd; onze medemensen zijn ons spiegelbeeld.

Een liefdevolle instelling houdt in dat je vanuit je hart wilt geven, en aangezien liefde er gewoon is en niets verwacht, wil je hier ook niets voor terugkrijgen. Als je verwacht dat anderen zullen veranderen zul je teleurgesteld worden, want elke verwachting loopt automatisch uit op een afwijzing. Een innerlijk gebrek leidt ertoe dat je de oplossing buiten jezelf zoekt. En als je die niet vindt, zul je automatisch anderen de schuld geven van de gevolgen doe je zelf hebt gecreëerd. Het is van doorslaggevend belang dat je je ware bedoelingen doorgrondt en ervoor zorgt dat je innerlijke wens overeenkomt met je intentie.

Leven vanuit je hart is de basis van een vervuld leven – werkelijk elke denkbare situatie die wij dagelijks opmerken, is een kans om de energie van ons hart te versterken door bijvoorbeeld bij een conflict liefde en vrede te sturen en te zien hoe de spanning zich oplost. In onze gedachten  en in ons hart hebben wij de kracht om de wereld radicaal te veranderen!

Wordt vervolgd

Aartsengel Chamuël [6]

Hfd 9: Het nieuwe recht

‘Er is een nieuwe wereld ontstaan, en die wereld is zo nieuw voor iedereen dat hij eerst nader moet worden bestudeerd voordat je er je weg in kunt vinden. Jullie zijn dan de enigen die het op de aarde voor het zeggen hebben; er zal zich nooit meer iemand met jullie leven bemoeien. Alles zal precies zo zijn als jullie het willen, voor zover er geen problemen door ontstaan.

Veel mensen zijn heel blij met de nieuwe wereld, maar in zo’n feeststemming ben je nog niet direct vertrouwd met de nieuwe wetten van het universum. Alles wat er op de aarde gebeurt, is gebonden aan de wetten van het universum. Het is belangrijk dat jullie je hier grondig in verdiepen, want deze wetten zijn heel helder gedefinieerd en ze werken altijd en ogenblikkelijk.

De nieuwe wereld heeft in de eerste plaats mensen nodig die ontwaakt zijn en die direct inzien dat er nieuwe wetten zijn. Die wetten waren jullie tot nu toe weliswaar niet bekend, maar ze zijn er altijd al geweest en ze zijn ook altijd van kracht geweest. Jullie hebben tot nu toe altijd gehoord dat er wetten zijn, ook al zijn die wetten jullie nooit bekendgemaakt, omdat ze er alleen maar waren om jullie gevangen te houden in een systeem dat niet toelaat dat er iets groters uit kan ontstaan dan de machthebbers willen. Jullie moeten hier nu tegen in opstand komen en je richten op jullie plicht, namelijk ervoor zorgen dat jullie leven zo fantastisch wordt als jullie nog nooit hebben meegemaakt. Stijg boven jezelf uit, stijg boven de wetten van de mensen uit, anders zal jullie leven niet zo fantastisch kunnen worden als het nu is gepland.

Een nieuwe wereld heeft ook een nieuwe manier van denken nodig. Niemand mag meer in het oude patroon terugvallen en niemand mag meer iets doen wat niet in overeenstemming is met het optimale welzijn van iedereen. Jullie moeten eerst beseffen wat er allemaal is gebeurd voordat jullie je op de nieuwe wetten kunnen concentreren. Jullie moeten alles wat uit de oude tijd stamt, naast je neerleggen: al je gewoontes, alles wat jullie tot nu toe gevangen hield in een systeem dat jullie eigenlijk helemaal niet wilden.

Het wordt tijd dat jullie je gaan bezighouden met wat de wetten van het universum jullie te willen zeggen. Het is tijd dat jullie je gaan concentreren op de interpretatie van die wetten, want er is heel veel kennis in aanwezig en die kennis is heel belangrijk voor jullie. Maak iedereen duidelijk dat deze wetten heel belangrijk zijn om je weg te vinden in de nieuwe wereld. Alle kennis die in deze wetten verborgen is, is van grote betekenis voor jullie en daarom willen wij graag dat jullie serieus nadenken over hoe jullie er het beste mee om kunnen gaan, want de consequenties zijn gecompliceerd en het is belangrijk dat jullie ervan op de hoogte zijn.

[Op de vraag van Fasching] of het voor veel mensen nog moeilijk kan worden om de volledige verantwoordelijkheid voor hun leven weer op zich te nemen en hoe die verantwoordelijkheid terig te krijgen, wordt het volgende antwoord gegeven:

‘Wat jij hier aansnijdt is wel het allerbelangrijkste waar een scheppende god over moet kunnen beschikken. Jullie moeten alle verantwoordelijkheden die jullie uit handen hebben gegeven weer terugnemen door erover na te denken wie jullie eigenlijk de opdracht heeft gegeven om jullie nieuwe wereld te scheppen. De nieuwe wereld heeft scheppers nodig die helemaal met zichzelf in harmonie zijn, mensen die hun rol als schepper helder en duidelijk vervullen. In de nieuwe tijd moeten jullie over alle kracht kunnen beschikken die jullie hebben gekregen – jullie hebben die kracht nodig, anders leven jullie maar half! Het nieuwe leven vraagt van jullie alles wat jullie in je hebben, anders kunnen jullie je opdracht niet volledig uitvoeren. Jullie moeten innerlijk totaal in balans zijn, en vol energie en trots op wat jullie in je hebben en kunnen benutten, voor jullie eigen creaties van het nieuwe leven op de aarde zorgen.

Jullie kunnen ervan op aan dat iedereen dit vermogen bezit, en jullie kunnen er ook van op aan dat jullie de steun krijgen die jullie nodig hebben om alles te realiseren wat in jullie vermogen ligt. Maar jullie kunnen er ook van op aan dat dit alleen mogelijk is als jullie hebben geaccepteerd dat jullie verantwoordelijk voor jezelf zijn. In deze tijd van vernieuwingen zullen jullie op je eigen mogelijkheden aangewezen zijn, maar dat kan alleen als jullie volledig de verantwoordelijkheid voor jezelf hebben. Geef die verantwoordelijkheid niet uit handen, maar wees diegene die jullie altijd al zijn geweest; een schepper van je eigen leven.

‘Wanneer jullie je hiervan bewust worden, kunnen jullie verklaren:

‘IK BEN een scheppende god. IK KAN mijn leven helemaal zelf vormgeven zoals ik dat wil, en daar heb ik niemand anders bij nodig. IK BEN bevrijd van al diegenen die tot nu toe over mij hebben beslist. IK HEB DE VRIJHEID om te kiezen hoe ik wil leven, en IK BEVRIJD MIJZELF van het systeem dat tot nu toe mijn leven heeft bepaald.’

Voorwoord bij de zeven kosmische wetten

De kosmische wetten zijn onfeilbaar en gelden vanaf het begin voor iedereen en overal in de kosmos. Wij bepalen ons leven door middel van de kracht van onze gedachten, ook al zijn niet veel mensen zich daarvan bewust. Onze innerlijke programmeringen sturen alles wat wij in de buitenwereld meemaken. Als het resultaat ons niet bevalt, kunnen wij de innerlijke programmering veranderen om andere resultaten in de buitenwereld te bereiken. Het wordt tijd dat wij dit beseffen, want wij scheppen ons eigen leven, en dat doen wij elke [binnen een leven in een halflichtlichaam is dat klaarblijkelijk ook nog het geval, jw] dag opnieuw!

Niemand kan het slachtoffer van toeval of van een samenloop van ongelukkige omstandigheden, ook al heb ik deze formulering voorheen bewust gekozen voor een opvallende vergelijking. Niemand is aan het zogenaamde noodlot of aan het toeval overgeleverd – iedereen heeft op elk moment in het hier en nu de mogelijkheid om zijn leven fundamenteel te veranderen door zijn gedachten te veranderen, zijn overtuigen te zoeken, zich bewust te worden van zijn ongewenste conditioneringen en deze te veranderen. Wij zijn scheppers, en hoe meer we ons daarvan bewust zijn, hoe meer we ons van ons leven kunnen genieten!

Wie de universele wetten kent, kan al zijn huidige levensomstandigheden verklaren en schikt over het vermogen om die direct te veranderen. Bewuste introspectie is de sleutel tot succes! Alles is mogelijk – alleen onze eigen grenzen beperken de mogelijkheden. Alles is mogelijk als wij het mogelijk achten en als wij geloven dat het mogelijk is.

Wij moeten onszelf telkens weer voorhouden dat wij op de aarde zijn om ons te ontwikkelen en een taak te vervullen. Is de bewering juist dat het op de hoogte zijn en het begrijpen van de zeven kosmische wetten en het naleven daarvan een essentiële voorwaarde is om ons zielenplan succesvol te verwezenlijken?

Wordt vervolgd

Aartsengel Chamuël [5]

Hfd 8: Alles is mogelijk

‘In de zeer nabije toekomst zullen er in jullie wereld veel mensen zijn die heel goed hebben begrepen wie zij zijn en weten waarom zij hier zijn. Zij zullen er alles aan doen om deze aarde fundamenteel te veranderen. Alles wat jullie nog onmogelijk achten, zal dan realiseerbaar zijn. Alles waar jullie naar verlangen, is van nu af aan realiseerbaar. Van nu af aan kunnen jullie echt al je dromen waarmaken. Jullie kunnen alle facetten en mogelijkheden van het leven genieten, en er is geen enkele reden meer om ook maar ergens bang voor te zijn of om je zorgen te maken dat er morgen omstandigheden zullen optreden waardoor je niet verder kunt leven. Bovendien moeten jullie je niet tot bekend terrein beperken, maar moeten jullie ook genieten van alle andere mogelijkheden en varianten waarmee jullie je leven interessant kunnen maken. Daaronder valt ook het contact met alles wezens die jullie nu [toekomst, jw] allemaal kunnen zien.

Jullie nieuwe leven heeft nog maar weinig overeenkomsten met wat jullie tot nu toe hebben ervaren. Jullie kunnen dan communiceren met alle wezens die deel van je leven uitmaken. Alles waarvan jullie tot nu toe misschien slechts een glimp hebben opgevangen of wat jullie altijd als niet bestaand of als fabelwezens hebben afgedaan, zal plotseling zichtbaar voor jullie zijn. Jullie zullen met deze wezens communiceren en wij zullen jullie vertrouwd maken met die mogelijkheden die jullie hierdoor krijgen. Jullie zijn dan niet meer alleen op de wereld, maar kunnen dan met ons samen je leven doorbrengen. Jullie hoeven dan niet meer alleen voort te ploeteren en proberen te overleven, maar dan leven jullie om samen met ons geweldige dingen te doen.

Er ontstaat een nieuwe wereld waarin de mensen het voor het zeggen hebben – niet slechts een paar, maar alle mensen samen vormen dan één groot team van scheppers die het leven samen onder de knie krijgen. Jullie zijn geïncarneerd om volledig bewust jullie opdracht te vervullen. Jullie zijn hier om de opdracht die jullie jezelf gegeven hebben uit te voeren, en wij zijn er allemaal om jullie hierbij te helpen. Dit is een heel nieuw uitgangspunt om jezelf te begrijpen, en dat maakt deze uitdaging ook zo interessant. Bovendien zal jullie leven worden veraangenaamd met veel details waar jullie nu nog helemaal niets van kunnen begrijpen, want het scheppende vermogen heeft bijzondere details die jullie eerst moeten ervaren. Verheug je er maar op, want dit vermogen kent geen grenzen [5D!jw].

Wordt vervolgd

Aartsengel Chamuël [4]

Hfd 7: Een wereld vol bedrog

‘Het is voor niemand prettig om in een wereld vol bedrog te leven, maar toch i dit bedrog, waaraan jullie langdurig waren blootgesteld, een belangrijk onderdeel geweest van wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Een wereld die alleen maar uit  bedrog bestaat is voor niemand erg leuk, maar voor jullie is het een essentieel onderdeel geweest van wat je je ervaringswereld zou kunnen noemen. Jullie hadden allemaal de opdracht om aan dit bedrog mee te doen, zodat jullie konden ervaren hoe het voelt om door en door bedrogen te worden en totaal niet te weten wat het echt is. Als je dit hebt ingezien, kun je die wereld vol bedrog niet meer verdragen, en dat is wat iedereen nu op dit moment ondervindt.

Wat zich nu afspeelt is een onthulling van alle grote leugens die jullie zijn verteld. Jullie zullen alles herkennen wat jullie altijd is verteld en wat niet met de waarheid overeenkomt. Jullie staan op het punt om te ervaren dat alles wat jullie zo lang als werkelijk hebben beschouwd, pure verzinsels blijken te zijn. Als jullie ogen en oren opengaan, zullen jullie dit in eerste instantie als een ramp ervaren – plotseling stort de wereld van bedrog als een kaartenhuis in elkaar en alles wordt met één windvlaag weggevaagd.

Hoe vergaat het iemand die zolang een rad voor ogen is gedraaid, en zo lang totaal niet heeft mogen weten wat hij werkelijk is, waar hij vandaag kom en hoe hij dit zichzelf allemaal heeft kunnen aandoen? Eerst is hij natuurlijk totaal overrompeld, omdat hij heel plotseling beseft dat wat hij tot nu toe allemaal heeft gezien, niet echt was. Vervolgens is hij dan natuurlijk teleurgesteld, maar aan de andere kant voelt hij zich ook bevrijd.

Hoe jullie zullen reageren, hangt af van welk gevoel er bij jullie overheerst. Hoewel jullie weliswaar een ontnuchtering zullen ervaren, hopen wij dat dit er niet toe zal leiden dat jullie degenen gaan veroordelen die jullie dit hebben aangedaan en dat jullie tegen hen zullen optreden, want dit is echt het verkeerde moment om wraak te nemen! Die wraak zou jullie fataal kunnen worden, want daardoor zouden jullie een heel stuk in jullie ontwikkeling kunnen achterblijven omdat het karma dat jullie hierdoor opbouwen, weer afgelost zou moeten worden.  

Uiteindelijk zou het alleen maar een gebrek aan vergevingsgezindheid zijn als jullie je huidige machthebbers zouden aanvallen. Wat er dan gebeurt, zou voor al diegenen die vergelding willen een enorme stap terug betekenen – niemand van hen zou mee kunnen naar de nieuwe wereld, omdat zij dan weer in de oude gedragspatronen worden teruggedrongen. Dit moeten jullie je in elk geval ter harte nemen, want dat zou voor heel veel mensen een fatale achteruitgang in hun ontwikkeling betekenen.

Op de vraag van Fasching over uitspraken eerder aan aartsengel Michael over thema’s als vaccinaties, melk, additieven, zoetstoffen, fluor, HAARP, chemtrails, kanker, alzheimer, chemicaliën in het milieu en nog veel meer, volgt het volgende antwoord van Chamuël:

‘Deze informatie moet natuurlijk niet op een al te heftige manier worden bekendgemaakt, want al die dingen roepen bij veel mensen een hevige afkeer op van diegenen die hier achter zitten. Jullie moeten je echter niet zo laten beïnvloeden door wat er tot nu toe allemaal in deze wereld is gebeurd. Er is nog veel meer gebeurd dan jullie je ook maar kunnen voorstellen. Jullie moeten echter voor ogen houden dat alles wat er is gebeurd, ook zo moest gebeuren, omdat het een van de ervaringen was die jullie allemaal wilden meemaken.  Alles wat er is gebeurd, was goed voor jullie ontwikkeling, en nu die ontwikkeling een sprong gaat maken, moeten jullie niet het gevaar lopen dat jullie buiten jezelf raken en het grote doel uit het oog verliezen.

Jullie leven is voor ons allemaal van de allergrootste betekenis. Daarom is het zo belangrijk dat alles helder en duidelijk wordt gezegd. Jullie moeten weten dat dit voor ons net zo belangrijk is als voor jullie, want niemand schiet er iets mee op wanneer dit experiment in de eindfase alsnog onbedoeld in de problemen komt. Reken maar dat wij alles zullen doen om te voorkomen dat dit experiment in gevaar wordt gebracht. Dat wil niemand, en we zullen alles doen wat we kunnen. Jullie moeten er natuurlijk ook bij betrekken zijn en samen met ons hetzelfde doel nastreven. Daar gaan we natuurlijk ook vanuit, want zonder mensen zou dit absoluut niet kunnen.

Wordt vervolgd

Aartsengel Chamuël [3]

Hfd 6: De aarde krijgt een nieuw gezicht

‘Als jullie je allemaal op de nieuwe tijd hebben voorbereid en allemaal weten hoe jullie willen leven, is de tijd aangebroken om die wereld ook daadwerkelijk te scheppen. Ik zal jullie nu gedetailleerd vertellen wat er dan gaat komen.

Jullie leven dan in een dimensie waar jullie nog niet eerder mee hebben kennisgemaakt. Die dimensie staat zo ver af van de oude wereld dat niets meer herinnert aan hoe het vroeger was. Jullie hebben dan het vermogen om met gedachtekracht alles te creëren wat er in je hoofd opkomt. De krachtcentrale voor je scheppende energie is volledig tot ontwikkeling gekomen in je hoofd, en het zal dan kinderspel zijn om alles te creëren wat er in jullie opkomt.

Dit creëren van nieuwe dingen op alle gebieden van je leven zal als volgt in zijn werk gaan: mensen die iets willen creëren, komen bij elkaar en geven nog een keer duidelijk aan wat ze precies willen creëren. Als jullie het hierover eens zijn geworden, hoeven jullie alleen nog maar samen uit te werken wat jullie voor ogen hebben. Het is heel eenvoudig, maar jullie moeten er wel op letten dat echt iedereen dezelfde voorstelling heeft van wat er moet ontstaan. Pas wanneer jullie het er helemaal over eens zijn, is het tijd voor de scheppingshandeling. Dan is de weg vrij voor jullie schepping, dan kunnen jullie samen alles scheppen wat er moet komen. Het enige wat jullie daarvoor nodig hebben, is je gedachtekracht.

Er is echter nog een belangrijk onderdeel dat onmisbaar is voor wat jullie samen tot stand willen brengen. Jullie hebben onze ondersteuning nodig bij het scheppen van iets nieuws. Jullie hebben onze hulp nodig omdat jullie in het begin nog niet zoveel ervaring hebben, en daarom is het  verstandig om een beroep op ons te doen. Wij zullen samen met jullie alles doen wat er nodig is om het gewenste te materialiseren, want daar hebben jullie nog iets belangrijks voor nodig.

Er moet namelijk ook leven in worden gebracht, want zoals jullie intussen wel weten, leeft alles  – alles is bezield – wat het ook is. Alles is trilling en die trilling is in alles aanwezig. Wat jullie als een ding zien, is uiteindelijk een levend wezen. Wij helpen jullie om alles wat jullie willen scheppen, tot leven te brengen. Jullie mogen scheppen wat jullie willen, maar houd er rekening mee dat het een levend wezen is dat jullie van nut zal zijn als het doet wat jullie ervan verwachten. Wanneer alles met elkaar in overeenstemming is – jullie voorstelling en de toestemming van een wezen uit onze velden – dan zal deze schepping tot stand kunnen worden gebracht. Dan is jullie schepping voltooid!

Pas wanneer jullie je hierin hebben geoefend, zullen jullie dit ook zonder ons kunnen klaarspelen. Jullie zullen niet alleen in staat zijn om materiele dingen te scheppen, maar kunnen ook levende wezens die jullie al kennen van vorm te veranderen als jullie te werk gaan zoals we net hebben besproken, maar daar hebben jullie toestemming van iemand anders voor nodig. De aarde – jullie moeder – spreekt daar een belangrijk woordje in mee; zonder haar toestemming kunnen jullie geen leven scheppen op deze planeet. Jullie hebben haar toestemming nodig omdat zij de hoogste instantie is op het gebied van het scheppen van levende wezens op deze planeet.

Jullie kunnen samen met Moeder Aarde een lijst maken van allerlei kennis die in de loop der tijden op de aarde is vergaard – jullie kunnen naar het verleden kijken en je nog eens in het scheppingsproces van het leven op de aarde verdiepen. Jullie kunnen daar veel van leren, want die kennis is enorm belangrijk bij het scheppen van leven. Jullie kunnen kristallen raadplegen als jullie informatie nodig hebben over hoe alles is ontstaan. Jullie zullen deze wereld veel beter begrijpen wanneer jullie alles wat er ooit is gebeurd nog eens in detail bestuderen, als dat jullie interesseert. Jullie kunnen over alle informatie beschikken, want alles wat zich ooit heeft voorgedaan, is opgeslagen. Jullie kunnen inzicht krijgen in jullie hele geschiedenis en ervoor zorgen dat alles wat jullie niet prettig hebben gevonden, in de toekomst niet meer zal gebeuren. Jullie kunnen ervoor zorgen dat alles wat er niet meer moet zijn, er ook nooit meer zal zijn.’

Wordt vervolgd

Jeshua: ‘Jezelf aarden buiten het massabewustzijn’ en de actualiteit van covid19

Wie of wat ben jij los van het collectieve bewustzijn dat nog wordt gedicteerd door angst en aanpassingsdwang? Wie ben jij los van ‘de massa’? Veel mensen vragen zich af wat hun zielendoel is. In de boodschap van deze maand zal Jeshua erop wijzen dat één van de voornaamste stappen in het herkennen van je zielendoel bestaat uit het loslaten van het angstgebaseerde, collectieve bewustzijn om je heen.


Dat is ook de start om in 5D te komen, aangezien er twee voorwaarden gelden: geheel in balans zijn en dus beschikken over een evenwichtige persoonlijkheidsstructuur én je onafhankelijk voelen van groepsdruk en aanpassingsdrang omdat je nog steeds denkt vanuit het oude denken dat je niets bent zonder die massa. Dat klopt niet want puur 3D-denken (of soms 1- en 2D).

Je wordt geroepen door je ziel, maar de stem van de ziel kan je niet horen als je denken en je emoties in beslag worden genomen door angsten en van buiten opgelegde oordelen.

In de eerste on line boodschap van Jeshua (april 2020) vergeleek hij het massabewustzijn met een ommuurde stad vol drukte en lawaai. Deze overgangstijd nodigt ons uit, en dwingt ons ten dele ook, buiten de stadsmuren te treden, nieuwe paden te betreden en op het onontgonnen terrein buiten de stad nieuwe wortels slaan: jezelf te aarden buiten het massabewustzijn.

Hoe doe je dat, hoe leer je de oorspronkelijke stem van je ziel te verstaan en in vertrouwen te zoeken naar jouw unieke plek ‘buiten de stad’, los van de druk en de verwachtingen van het oude collectieve bewustzijn? Hoe manifesteer je jezelf op een aardse manier terwijl je buiten de gebaande paden treedt?

Maria Magdalena: Relaties in de Nieuwe Tijd

Relaties in de oude tijd werden sterk gedefinieerd door de verschillende rollen die mannen en vrouwen vervulden in het gezin. Kostwinner-verzorgster, vader-moeder: samen vormden ze één geheel. In het traditionele romantische beeld vormen man en vrouw ook op emotioneel vlak twee aanvullende helften: hij krachtig en onvermurwbaar, zij gevoelig en zacht: samen compleet.

Het idee van aanvullende wederhelften is zeer invloedrijk en diep in onze psyche verankerd. Maria Magdalena zal in deze channeling ingaan op de werkelijke betekenis van liefdesrelaties: ze dienen niet om ons heel of compleet te maken, maar juist om onze zelfkennis en autonomie te vergroten zodat we meer gaan leven vanuit onze eigenheid, onze eigen ziel.

Relaties zijn zielsontmoetingen, en kunnen nooit innerlijke gaten in ons bewustzijn opvullen. Sterker nog, ze leggen die juist bloot: relaties triggeren oude pijn en dwingen je die aan te kijken en soms te herbeleven. Het succes van een relatie ligt spiritueel gezien in de verdieping die het je brengt, niet in het zolang mogelijk volhouden van de beginextase van verliefdheid en vervoering. Verdieping geeft meer begrip en compassie voor jezelf en de ander, en het is die voedingsboden die echt liefde mogelijk maakt: geen romantische versmelting van wederhelften maar een hartsverbinding die het unieke in de ander eert. Maria Magdalena zal spreken over de liefde van ziel tot ziel en hoe relaties in de Nieuwe Tijd daar vorm door krijgen.    

Wil je je opgeven voor deze on line bijeenkomst? Dat kan via Lichtwerkers Nederland. Zij organiseren dit maandelijkse event en opgave, informatie en betaling verlopen via hen.

De Aarde Spreekt

We zijn verheugd dat het boek “Ode aan de Aarde, Ode aan Jou” in nieuwe vorm is verschenen. De hard cover versie met fraaie natuurbeelden van Anna de Leeuw was uitverkocht en het boek is nu verkrijgbaar als handzame paperback (zonder illustraties) van € 15,99.

Het boekje heet nu “De Aarde Spreekt” en het bevat gechannelde boodschappen van moeder Aarde over de oorspronkelijke relatie tussen mens en aarde, het leren liefhebben van onze menselijke natuur en het hervinden van levensvreugde door minder te denken en te moeten.

Juist in deze tijd relevant omdat de grenzen van onze vervreemding van de Aarde steeds duidelijker voelbaar zijn.

“De Aarde Spreekt” is verkrijgbaar in/via alle boekhandels in Nederland en België. Als je bij bol.com bestelt betaal je verzendkosten, bij amazon.nl is dit niet het geval.

Een recensie:

“Toen ik het begon te lezen dacht ik dat het een recent boek was… omdat het zo klopt met deze tijd… ik word er blij van, rustig, ik herken me er helemaal in… het raakt me tot in de diepste vezels van mijn lichaam, én het heeft me nog meer doen luisteren naar de aarde, naar mezelf, het doet me verbinden met alles wat is. Als ik wandel door de bossen bij mijn huisje in Frankrijk (en oh, dat doe ik veel), dan hoor ik de aarde, de planten, de bomen, de dieren spreken… ik zie ze met mijn innerlijke ogen, ik voel ze met mijn hart… en we praten, veel, heel veel, met onze innerlijke stem. ‘De aarde spreekt’ heeft een deel van mij doen herleven, dat lang verborgen is geweest. Het is magie, het komt binnen in al mijn cellen. Ik koester het boek, het is een heilig boek… een wonder…

Oh een zo groot dankjewel dat Pamela deze boodschap deelt met ons..”