Atlantiërs en buitenaardse invloeden

De erfenis van Atlantis (1/2) / 28 maart 2019 / Pamela Kribbe

Posted: 29 Mar 2019 02:50 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 30-3-19]

De erfenis van Atlantis (1/2)

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua, ik sta voor jullie en stuur jullie mijn energie in liefde.

Ik wil jullie tot steun zijn in deze moeilijke tijden.

Er is een overgangstijd op aarde waardoor al het oude weer naar de oppervlakte komt. Oude energieën uit lang vervlogen tijden, waarin ook jullie manifest waren, en levens leidden, waarin jullie zovele ervaringen opdeden.

Al die oude lagen komen nu naar de oppervlakte.

Daarover wil ik vandaag uitgebreid spreken, om jullie tot een dieper begrip te brengen van wie je bent in het hier en nu. Jullie zijn oud, zeer oud, en dragen veel ervaring in je mee. Lange reizen door ruimte en tijd hebben jullie gemaakt en niet alleen op aarde.

Ik wil jullie meenemen naar het begin. Er was nooit een begin, maar voor dit verhaal spreek ik van een begin in de tijd, omdat er wel een startpunt was van de grote cyclus van levens waarin jullie nu nog verkeren.

Ik neem jullie terug naar de geboortetijd van jezelf als ziel, de periode waarin jullie je formeerden tot individuele ziel, tot een afgescheiden ‘ik’. Het ‘ik-zijn’ dat jullie nu zo bekend is, was een heel nieuw verschijnsel in het universum. Het apart staan, het afgescheiden zijn, geeft je de mogelijkheid tot een veelheid aan ervaringen, en ja, ook misvattingen en illusies. Daarom is het echter niet minder waardevol. Juist in ‘ik-zijn’, het afgescheiden zijn van het geheel, en de illusies die ermee gepaard gaan, kun je ontdekken wat niet is. Je kunt een illusie ontdekken en van binnenuit ervaren. Eerst was dat niet mogelijk. Aanvankelijk was er het Ene en niets daarbuiten, een ongedifferentieerde oceaan van liefde en eenheid. Probeer dan maar eens angst en onwetendheid te ervaren!

Maar, juist in het blootstaan en ondergaan van illusie, doe je onnoemelijk veel ervaring op en ga je pas werkelijk begrijpen wat eenheid betekent, wat liefde is op ervaringsniveau. Wat diepe, gevoelde liefde is, niet als abstracte eenheidservaring, maar als een volle, doorvoelde energie die je hart in vervoering brengt, die je blij en gelukkig maakt, vol scheppingsdrang en vreugde. Dát is de eindbestemming van jullie reis, dát is de thuiservaring waar je naar zoekt: God te zijn in jezelf, de eenheidservaring terug te vinden vanuit je ‘ik-zijn’. Dat ‘ik’ moet je niet willen opgeven. Het is in de verbinding van het ‘ik’ met het geheel, waarin jullie vreugde ligt en waarin jij, als unieke godsvonk, iets nieuw en kostbaars toevoegt aan het geheel van de schepping.

Ik vraag jullie nu dus terug te gaan naar de tijd waarin dat ‘ik-zijn’ voor jullie voor het eerst vorm kreeg. Jullie waren toen, of werden geschapen als, engelen. Kun je de teerheid en de onschuld van die oorspronkelijke energie voelen, dat verre begin waarin je voor het eerst ‘gevormd werd’, kennis maakte met vorm? Dat jij plots ‘jij’ was en dat er anderen buiten jou stonden, en je het wonder ervoer van het ‘ik’ zijn.

Jullie stonden toen nog zo dicht bij de bron van het goddelijke licht, dat jullie vol waren van liefde en overliepen van vreugde en scheppingsdrang. Er was een ongelooflijke drang om te ervaren, te weten, te voelen en te creëren.

Voel even dat het waar is, dat het klopt, dat je een engel bent in ’t diepst van je wezen…

Ik neem nu een sprong in de tijd omdat ik dit verhaal hier alleen in grote lijnen kan vertellen. Ik neem jullie nu mee naar het begin van de aarde als planeet. Jullie waren daar namelijk bij, jullie zijn ouder dan de aarde. Het begin van jou als ‘ik’, waarover ik sprak, ligt veel verder terug dan het ontstaan van de aarde als planeet.

Stel je nu eens voor dat jij betrokken bent geweest bij het ontstaan van het leven op aarde.

Langzaam ontstond het leven op aarde doordat daar materiële stoffen aanwezig waren, die de voorwaarden vormden voor bewustzijn om te incarneren, te ‘wonen’ in materiële vormen of lichamen: planten, mineralen, en later dieren.

En jullie waren bij dit alles betrokken. Hoe?

Jullie waren de engelen en de deva’s die het plantenrijk voedden, die het ‘weefsel van leven’ op aarde van binnenuit kenden en ondersteunden. Jullie hebben ook de dieren omringd met liefde, zorg en etherische voeding.

Herinneringen die jullie innerlijk meedragen van het paradijs, de Tuin van Eden, en de harmonie die daarbij hoort, stammen uit deze tijd. Jullie herinneren je je betrokkenheid bij de aarde als engel en het levensgevoel dat hoorde bij het etherische engelbewustzijn.

Voel ook eens even het kinderlijke aspect in de energie die jullie toen hadden. Jullie lachten veel, jullie speelden veel, jullie waren avontuurlijk. Als kinderen probeerden jullie van alles uit en alles gebeurde in liefde en respect voor het leven op aarde, het zich ontwikkelende leven op deze planeet.

Jullie zijn dus ook een beetje de vader en moeder geweest van het leven op deze aarde. Dat verklaart waarom jullie zo diep geschokt kunnen zijn door de verstoringen van de natuur en het leven op aarde door technologieën, industrie en in het algemeen misbruik van de natuurkrachten.

Waarom raakt dat jullie zo diep? Het is omdat jullie zelf deze energieën gekoesterd en gevoed hebben. Vanuit jullie wezen zijn jullie daarmee verbonden, zoals een ouder met een kind en een schepper met zijn schepping. En jullie wisten zelf nog niet waarom jullie dit deden! Jullie waren als kinderen die aangetrokken werden door de lokroep van het nieuwe en zich daarbij lieten leiden door dat wat goed voelde. Jullie plantten je energie daar waar jullie voelden dat het welkom was.

Jullie waren dus betrokken bij het ontstaan van het paradijs op aarde: de overvloed aan leven, de diversiteit van levensvormen en de ongedwongen ontwikkeling daarvan op aarde. Hou dit beeld even vast, herinner je wie je bent…

Ook al lijkt het groots en onmogelijk als ik jullie dit vertel, probeer het gevoel even vast te houden dat jij die engel was, speels, onschuldig, gevend en koesterend.

De eerste ervaringsval

Op de planeet aarde hebben in de loop van miljoenen jaren vele ontwikkelingen plaats gevonden, uiteraard kunnen we dat slechts summier beschrijven. Op een gegeven moment ontstond er in die paradijselijke fase, waarin jullie je ontplooiden als hoeder en schepper van het leven, een invloed op aarde, die van buiten kwam en die je een donkere invloed kunt noemen.

Er waren vanuit andere dimensies in de kosmos wezens die zich gingen bemoeien met de aarde en die uit waren op macht en invloed over het zich ontwikkelende leven op aarde. Deze gebeurtenis, deze inmenging van duistere energie, machtsenergie, schokte jullie in jullie engelwezen. Jullie waren daar niet op voorbereid. Het was jullie eerste kennismaking met ‘het kwaad’. Jullie wereld wankelde op haar grondvesten. Jullie voelden je niet veilig meer en voor het eerst maakten jullie kennis met menselijke emoties: schrik, angst, kwaadheid, teleurstelling, onrust, onbegrip, wat is dit, wat gebeurt hier?

Voel hoe de schaduw over je heen viel in die eerste kennismaking met het donker, de donkere zijde van dualiteit.

Langzaam nam het machtsstreven, waarvan jullie zo schrokken en dat jullie zo uit je evenwicht bracht, langzaam nam het van binnenuit bezit van jullie, omdat jullie uit verontwaardiging de aarde wilden beschermen en terugvochten tegen deze vreemde macht.

Ik spreek hier over een buitenaardse invloed, een bepaald ras zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst er nu niet zo toe doet. Het gaat er om dat jullie deels de energie van deze wezens absorbeerden en zo een val maakten. Ik spreek niet van een zondeval, maar een ervaringsval, een val in het duister, die in wezen ‘voorbestemd’ was omdat jullie deel uitmaakten van een wereld van dualiteit.

Met het ‘ik’ zijn en de ervaring van apart staan ten opzichte van het geheel, ontstaat de kiem van alle dualiteit en ligt het besloten in de logica van de schepping dat je alle uitersten van dualiteit gaat verkennen en ervaren.

Jullie werden nu zelf ook strijders, jullie wilden ook macht verwerven om jullie ‘territorium’ te beschermen. Er treedt dan een fase op in jullie geschiedenis, waarin jullie verwikkeld raken in verschillende galactische ‘oorlogen’. Voel even die gebeurtenis, de val vanuit de speelse energie van de kind-engel naar de hardvochtige en gepijnigde energie van de galactische strijder.

Het lijkt misschien groots en onwaarschijnlijk dat jullie dit alles hebben meegemaakt, toch vraag ik jullie je even te laten gaan in je voorstellingsvermogen en met mij mee te reizen.

Jullie raakten verwikkeld in een hevige strijd. Een deel van de science-fiction literatuur die jullie bekend is, beschrijft deze verwikkelingen en is geïnspireerd door al deze gebeurtenissen in het verre verleden. Het is niet alleen fantasie, niet alleen fictie. Heel veel is echt gebeurd en jullie waren er diep bij betrokken. Jullie verloren jezelf in de strijd om macht en gedurende deze periode hebben jullie de energie van het ego uitvoerig beleefd en doorvoeld.

Ik heb hierover eerder gesproken in de Lichtwerkersserie en ik wil nu wederom een grote stap verder zetten en jullie vertellen wat er daarna gebeurde.

Na lange, lange tijd raakten jullie vermoeid van het vechten. Het was jullie genoeg. Jullie raakten bedroefd en een zeker heimwee bekroop jullie harten. Jullie waren heel lang geobsedeerd geweest door de strijd die jullie voerden. De illusie van macht kan een hypnotische werking uitoefenen op een ongeoefende, onbeproefde geest. Jullie waren onbeproefd toen jullie je eerste val in de duisternis maakten.

Maar op een gegeven moment ontstond er dan in jullie een ontwaken, een energetisch ‘wakker worden’ en een vage herinnering aan de begintijd, die oertijd van onschuld en vreugde. Jullie verlangden daarnaar terug en waren het vechten moe. Je kunt zeggen dat de energieën van het ego uitgeput waren door de volledige ervaring ervan, door het tot op de bodem hebben doorleefd van de strijd. Jullie waren gedesillusioneerd geraakt en ontdekten dat macht je niet werkelijk geeft wat het belooft: liefde, geluk, vervulling. Jullie werden wakker uit een hypnotische sluimer en keken reikhalzend uit naar iets nieuws.

Toen jullie boven de energie van strijd uitstegen, en dus contact maakten met de energie van het hart, waren jullie daarin opnieuw heel onwennig, heel ‘onbeproefd’. Jullie waren als kinderen die je hoofd boven de muur staken en rondkeken in een nieuw land, waarin het handelen niet wordt geleid door strijd of macht, maar door liefde  en verbinding. Jullie volgden de lokroep van je ziel en klommen over de muur. En jullie zochten elkaar weer op en herkenden in elkaar zielsverwanten, leden van dezelfde familie. Eens hadden jullie samengespeeld als engelen in de Tuin van Eden.

De leden van de lichtwerkersfamilie, die behoren tot één geboortegolf van zielen, begonnen elkaar op te zoeken en zij ervoeren dat zij zich aangesproken voelden door een nieuwe lokroep van de ziel, een missie die hen onderling verbond. Jullie wisten dat je iets moest doen om de stap naar het hartbewustzijn in jezelf, de terugkeer naar het Paradijs, werkelijk te kunnen verwezenlijken. Jullie voelden dat jullie naar de aarde moesten terugkeren, dit keer als mens, geïncarneerd in een mensenlichaam, om van binnenuit te ervaren wat er op aarde was gebeurd als gevolg van de galactische oorlogen, als gevolg van jullie misbruik van macht. In jullie machtsstrijd was de aarde namelijk steeds het brandpunt van de twist geweest. Er werd gestreden om de aarde door vele ‘galactische partijen’ en daarin werd de aarde, het leven op haar en de collectieve ziel van de zich ontwikkelende mensheid negatief beïnvloed.

Waarom de aarde zo’n belangrijk doelwit was voor al die strijdende partijen is ook niet zomaar uit te leggen. Maar kort gezegd is de aarde het beginpunt van iets nieuws, een energetisch ‘plateau’ dat vele dimensies, vele soorten werkelijkheden samenbrengt en daarom een kruispunt vormt naar de toekomst toe. Heel veel energieën voegen zich samen op de aarde – in het dierenrijk, plantenrijk en vooral het mensenrijk – en ontmoeten elkaar. Dit is heel bijzonder. Als er vreedzame coëxistentie bereikt kan worden tussen de verschillende energieën op aarde, zal dit een enorme explosie van licht teweeg brengen voor de kosmos, voor de omringende universa. Dat is waarom de aarde een sleutelpositie inneemt en waarom ze ook het doelwit was en is van een grote machtsstrijd.

Jullie waren in die strijd ooit ook aanwezig als daders, als degenen die op manipulatieve, agressieve wijze het leven en bewustzijn op aarde naar jullie hand wilden zetten. Daarbij hebben jullie ook schade toegebracht aan de zich ontwikkelende mens op aarde. De jonge mensheid verkeerde toen in haar ‘fase van onschuld’. Zij werd ‘bewoond’ door een andere groep of geboortegolf van zielen dan jullie. We hebben hen eerder de ‘aardezielen’ genoemd (zie Lichtwerkersserie). Het betrof een groep zielen jonger dan jullie zelf, die zich op aarde had gemanifesteerd en daar te maken kreeg met manipulaties van buitenaf: buitenaardse invloeden die het menselijk wezen beklemden en die bepaalde angsten en minderwaardigheidsgevoelens implementeerden in het ontvankelijke bewustzijn van de mens.

Ik keer nu weer terug naar jullie besluit om als mens te incarneren op aarde. Jullie intentie was toen tweeërlei. Ten eerste voelden jullie dat jullie innerlijk aan verandering toe waren. Jullie wilden de strijd van het ego loslaten en toegroeien naar een andere wijze van ‘zijn’. Jullie wisten niet precies wat dat inhield en konden het nog niet ‘vatten’, slechts voorvoelen. En jullie voelden dat het incarneren op aarde jullie mogelijkheden zou bieden om je te ontplooien in die zin.

Ten tweede wisten jullie dat jullie iets goed te maken hadden op aarde, dat jullie je daar wilden manifesteren omdat jullie een oude band hadden met de aarde, die van oorsprong was gebaseerd op liefde en respect, maar die gecorrumpeerd was geraakt toen jullie je begaven in oorlog en strijd om die kostbare aarde. De twee uitersten in jezelf, van engel en strijder, vroegen erom samengebracht en getransformeerd te worden tot één wezen. Welke plaats kon daar meer geschikt voor zijn dan de aarde? Jullie voelden je diep verbonden met haar en ervoeren ook een ‘karmische plicht’ om de ontwikkelingen op aarde ten goede te laten keren. Jullie wilden de situatie op aarde, die mede door jullie toedoen was ontstaan, verbeteren. Zo werden jullie ‘lichtwerkers’. 

Jullie incarneerden op aarde in de tijd van Atlantis.

Atlantis was een beschaving die ver terug ligt voor de jullie bekende tijdperken. Atlantis besloeg de periode van ongeveer honderdduizend jaar tot tienduizend jaar geleden. En het begin gaat nog verder terug dan honderdduizend jaar. Atlantis begon toen er buitenaardse beschavingen op aarde ‘landden’ in de vorm van zielen die daar incarneerden en die over een hoog mentaal ontwikkelingsniveau beschikten.

In die tijd bestonden er op aarde beschavingen of samenlevingen van aardezielen, die  doorgaans ‘primitieve samenlevingen’ worden genoemd, en die jullie wel bekend zijn uit de officiële geschiedschrijving, uit de archeologie.

Er bestonden vóór Atlantis reeds vele invloeden vanuit andere planeten op de aarde, vanuit galactische rijken die op uiteenlopende wijzen gedachtevormen naar de aarde toestuurden. Gedachtevormen zijn energieën die zich op etherisch niveau aan de aura van mensen kunnen vasthechten en zo het gedachten en gevoelsleven van mensen kunnen beïnvloeden. Dit gebeurt continu via de ideeën en overtuigingen die je absorbeert vanuit je (sociale/maatschappelijke) omgeving. Maar het kan ook gebeuren vanuit de astrale, onzichtbare sfeer om je heen. De gedachtenvormen die werden uitgezonden door de galactische strijders waren over het algemeen heerszuchtig en manipulatief, terwijl er ook invloeden van licht en liefde waren die zacht en koesterend waren. De mens bepaalt zelf wat hij toelaat. Op een gegeven moment wilden verschillende ‘galactische partijen’ zich dieper laten gelden op aarde en was er de mogelijkheid voor hen om daadwerkelijk menselijke lichamen te bewonen en incarnaties op aarde aan te gaan. Dit paste in hun innerlijke ontwikkelingsweg. Jullie waren één van die partijen. Degenen die op deze manier ‘van de sterren komen’ worden in de spirituele literatuur ook wel sterremensen of sterrekinderen genoemd.

Atlantis vloeide dus voort uit een samenkomst van de aarde-samenlevingen die al bestonden en een incarnatiegolf van zielen die van buiten kwamen. Jullie incarneerden op aarde omdat jullie daar verandering wilden brengen en omdat jullie jezelf verder wilden ontplooien in het proces van ontwikkeling van ego naar hart.

Toen jullie aankwamen, voelde het aanvankelijk heel onwennig om je in aardse lichamen te manifesteren. Het beklemde jullie, want het menselijke lichaam was veel beperkter dan de jullie bekende manifestatievormen. Jullie waren gewend aan meer vloeibare, effectieve lichamen, die over een grote psychische kracht beschikten. In de hogere (minder dichte of materiële) dimensies heeft je psychische energie een meer directe invloed op je omgeving. Met je denken en willen kun je veel sneller effecten sorteren in je omgeving. Je geest schiep dingen veel sneller dan men op aarde gewoon is. Op aarde kun je zeggen dat de reactietijd van de materie veel trager is. Dus je als je hier voor het eerst bent, heb je het gevoel dat je enigszins opgesloten zit in een vast en stug lichaam en je raakt onzeker omdat wat je wilt en wenst helemaal niet meteen werkelijkheid wordt; je greep op de materiële omgeving is gering.

Er was dus verwarring in jullie vanwege de onwennigheid met de aardse realiteit. Tegelijk beschikten jullie vanuit je vorige galactische levens over een sterk ontwikkelde geest. Om gedachtevormen uit te zenden en er een ander levend bewustzijn mee te doordringen, moet je over een behoorlijke psychische kracht beschikken. Jullie geest was als een set geslepen messen, die zich nu in een heel nieuwe omgeving moest waarmaken. Jullie getrainde mentale vermogens waren jullie verworvenheid, en vanuit de onwennigheid en beklemming die jullie ervoeren op aarde, trachten jullie vanuit die oude verworvenheid een pad te banen voor jezelf. Jullie gingen dus die geestkracht toepassen op de aarde omgeving. Terwijl in werkelijkheid jullie bedoeling was om vanuit het hart contact te maken met de aardse realiteit. Immers, ondanks jullie formidabele psychische vermogens, lag het gebied van jullie harten braak en vroeg het om nieuwe zaadjes, kiemen van licht. Dit ‘vergaten’ jullie echter, omdat de duik in het diepe jullie het licht (je bewustzijn) ontnam.

Op aarde werden jullie geconfronteerd met de aardezielen, zoals die als mensen leefden, en jullie begrepen hen niet. Jullie vonden hen heel instinctief en barbaars. Jullie begrepen hun directe, spontane emoties niet goed. Zij waren primitief in jullie ogen, het waren natuurmensen. Jullie hadden vermogens en gaven die afweken van waar de mensen op aarde over beschikten.

Er kwam dan ook als vanzelf een tweedeling op aarde omdat jullie mentale vermogens superieur waren. Jullie beschikten over natuurlijke talenten waarmee jullie allerlei technologieën ontwikkelden die voorheen onbekend waren. Dit alles ging natuurlijk langzaam en geleidelijk. We spreken over duizenden, tienduizenden jaren.

Zonder in détail te gaan, wil ik jullie vragen de essentie te voelen van wat er gebeurde. Kun je je verplaatsten in die gewaarwording: je belandt ergens waar je je niet helemaal thuis voelt, je voelt: ik heb hier iets doen, maar wat was het toch? Laat eens kijken, ik heb bepaalde vermogens, ik kan méér dan de anderen en ik wil mij daarin laten gelden…… Herken je die trots en ambitie in jezelf? Dat is een kenmerkende Atlantis energie.

Langzaamaan groeide er op aarde een cultuur, een beschaving, die een ongekende technologische ontwikkeling voortbracht op allerlei gebieden van de samenleving.

Graag wil ik even iets zeggen over het soort van technologie dat in Atlantis de boventoon voerde. Wat jullie als sterremensen nog vers in het geheugen zat, ondanks jullie sprong in de materie, is dat je met je derde oog invloed kunt uitoefenen op de materie. Het derde oog is het centrum (chakra) van intuïtie en psychische energie dat zich je achter je voorhoofd bevindt.

De krachten die bij het derde oog horen waren nog sterk aanwezig in jullie zielen, in die eerste incarnaties op aarde. Jullie snapten ook ‘hoe het werkte’. Jullie wisten dat materie in wezen bewustzijn is in een bepaalde vorm of zijnstoestand. Door dit wezenlijke inzicht in de eenheid van bewustzijn en materie, konden jullie de materie ‘vormen’, namelijk door innerlijk contact te maken met het bewustzijn in die materie. Op die manier konden jullie materie letterlijk in beweging zetten, verschuiven, manipuleren. Jullie kenden dus een geheim wat in modernere tijden vervlogen is geraakt.

Tegenwoordig zien jullie de materie als onderscheiden van de geest. Jullie zijn, onder invloed van de moderne wetenschap, vergeten dat alles in wezen bezield is en dat, als je contact maakt met de ziel in een stuk materie of in een plant of in een dier, je een creatieve samenwerking kunt aangaan met dat bewustzijn. Dit weten was in die oude tijd vanzelfsprekend voor jullie. Echter, in die Atlantische tijd, waarin jullie harten nog niet echt ontwaakt waren, werd jullie derde oog vooral geleid door de energie van de zonnevlecht: het centrum van de wil of het ego. Jullie stonden op de drempel van het nieuwe, van een opening naar het hart, maar door de schok van het ondergedompeld worden in de zware, massieve realiteit van de aarde, raakte die prille inspiratie tijdelijk zoek en lieten jullie je toch verleiden tot het overmatig gebruiken van je wil in combinatie met het derde oog. Jullie kenden wel de drijfveer om dingen te verbeteren op grotere schaal (‘lichtwerk’), maar het gebeurde op een dwingende manier. Door jullie werkwijze kregen jullie een dominerende invloed op de aardezielen en ook op de natuur.

In de bloeitijd van Atlantis waren er ongelooflijke mogelijkheden en was de technologie hoogontwikkeld, op sommige aspecten nog veel verder dan jullie huidige technologie, omdat er beter gebruik werd gemaakt van de krachten van telepathie en psychische manipulatie met het derde oog. Er kon spontane communicatie plaatsvinden tussen mensen op verschillende plekken, onmiddellijk contact door gebruik van telepathie. Het was mogelijk bewust uit te treden. Jullie zochten en maakten daadwerkelijk contact met buitenaardse samenlevingen.

Er werd dus heel veel mogelijk ten tijde van Atlantis, maar er ging ook veel mis. Er was in het algemeen een tweedeling tussen de elite en het gewone volk, waarvan de aardezielen het leeuwendeel uitmaakten. Zij werden als minderwaardig beschouwd en o.a. gebruikt voor genetische experimenten die deel uitmaakten van het Atlantische streven om het leven op biologisch niveau te manipuleren zodat er meer superieure levensvormen gecreëerd konden worden.

Een positief aspect van de Atlantische maatschappij was trouwens de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in dit tijdperk. De machtsstrijd tussen man en vrouw, waarin vrouwen gedurende de laatste (jullie bekende) fase heel sterk onderdrukt werden, was niet aan de orde in Atlantis. De vrouwelijke energie werd daar veel meer voor vol aangezien, mede omdat de vrouwelijke energie in direct verband staat met de krachten van het derde oog (intuïtie, helderziendheid, geestelijke vermogens).

Pamela Kribbe

http://pamela.jeshua.net/

https://www.lichtwerkersnederland.nl even vast

Kind in de spiegel

Gepubliceerd 22 maart 2019 | Door Ans Hoornweg

Een jonge moeder stond met haar eenjarige dochtertje op de arm voor de spiegel. Haar kleine meid had nieuwe kleertjes aan, en samen stonden ze te kijken hoe mooi die haar stonden.

Deze moeder had twee jaar eerder haar eerste kindje – een zoontje van nog geen vier jaar oud – verloren door een ernstige ziekte, en haar verdriet daarover was nog steeds voelbaar.

Toen ze zo voor de spiegel stonden begon haar dochtertje opeens vrolijk te lachen terwijl ze met haar kleine vingertje naar ‘iets’ rechts in de spiegel wees. De moeder keek ook in die richting en zag, tot haar verbijstering, haar overleden zoontje in de spiegel staan?!

Het knulletje lachte blij en vrolijk naar z’n moeder, maar die was zó geschrokken dat ze snel de kamer uitliep. De jonge vrouw was bang dat ze gek begon te worden, want hoe kon het dat ze haar zoontje – die al 2 jaar dood is – zojuist had zien staan?!

Maar wat ze wel vreemd vond was dat haar dochtertje hem óók gezien moest hebben, want zij had naar hem gewezen en gelachen. Volledig overstuur belde ze haar man op z’n werk, en vertelde hem wat haar zojuist was overkomen, waarna hij zo snel mogelijk naar huis kwam om z’n vrouw te kalmeren en troosten.

Op advies van haar man maakte zij een afspraak met een helderziende vrouw bij hen in het dorp, om haar te vragen of dit soort verschijningen van overledenen wel vaker voorkomt.

De helderziende legde haar uit dat dat inderdaad vaker gebeurt en dat dat eigenlijk heel gewoon was.

Ze vertelde haar ook dat er al heel veel over dit soort zaken is geschreven, dus adviseerde ze de moeder om – mocht ze er meer over willen weten – zich te verdiepen in die materie. Nou, dat heeft ze gedaan; ze verslond het ene spirituele boek na het andere!

En in die boeken las ze dat het inderdaad regelmatig voorkomt dat iemand ná z’n overlijden kan verschijnen aan zijn of haar dierbaren. De jonge moeder begreep nu ook dat haar zoontje niet echt dood was, maar dat hij, op een andere manier in een andere dimensie, verder leefde.

Maar dat hij heel af en toe nog even terug naar hun huis kwam, opdat hij zich langzaam los kon maken van z’n Aardse familie en leven.

Inmiddels was deze moeder er 100% van overtuigd dat zij, samen met haar dochtertje, haar overleden zoontje in de spiegel had gezien, en dat gaf haar niet alleen een blij gevoel maar ook heel veel troost.

Veel liefs, Ans

https://www.anshoornweg.nl/ ffffffffffffff

Poort naar andere Wereld

Gepubliceerd 27 maart 2019 | Door Ans Hoornweg

Drie ongetrouwde zussen woonden gezamenlijk in hun ouderlijk huis. Op een dag ontdekten zij een groot geheim dat verstrekkende gevolgen had voor hun verdere leven.

Tijdens het opruimen van hun oude schuur zagen ze helemaal achterin die schuur een streep licht? Nieuwsgierig waar dat licht vandaan zou komen liepen ze er samen naartoe.

Op het moment dat de zussen vlakbij dat licht waren werden ze er alledrie tegelijk door ‘opgenomen’, en stonden ze, tot hun eigen schrik en verbazing, opeens in een totaal andere wereld?!

‘Een Stem’ vertelde de zussen dat de locatie waar hun schuur stond een hele sterke Krachtplek was, omdat precies dáár meerdere Leylijnen elkaar kruisten, waardoor het een Poort naar een andere Wereld leek te zijn.

D.m.v. die Dimensiepoort waren zij a.h.w. ‘getransporteerd’ naar een andere Wereld.

De Stem vertelde hen ook dat de zussen, als ze dat wilden, in de toekomst heel goed werk konden verrichten door mensen die vluchteling of ontheemd waren op te vangen, en ze door die Dimensiepoort heen te loodsen, waardoor die mensen eindelijk een goed leven zouden krijgen.

De zusters moesten dat idee even op zich in laten werken, maar ze vonden het een prachtig plan waar ze heel graag aan mee wilden werken.

Vanaf dat moment vingen ze zo veel mogelijk vluchtelingen op, en loodsten ze hen door de Dimensiepoort in hun schuur naar de andere Wereld.

Heel soms gingen de zussen zelf ook mee naar die andere Wereld, en konden ze zien hoe goed de ontheemde mensen daar werden verzorgd, en hoe prachtig ze daar woonden; eindelijk hadden deze mensen een mooi en zorgeloos leven.

Maar dat was niet het enige doel van hun verblijf in die andere Wereld.

Al deze mensen werden daar nl. ‘opgeleid’, en zullen ooit door diezelfde Dimensiepoort weer terugkeren naar de Aarde, met de bedoeling om daar Licht te brengen op de duistere plekken, en de Aardse mens op een hoger plan te brengen.

De locatie van deze schuur en Dimensiepoort wordt strikt geheim gehouden.

Mocht iemand hem per ongeluk tóch ontdekken dan zal dat uit z’n geheugen worden gewist, want dit prachtige plan om de mensheid te dienen moet en zal voorlopig geheim blijven!

Veel liefs, Ans

https://www.anshoornweg.nl/poort-naar-andere-wereld/

Live Kryon Channeling 196: Instructies voor helers

Instructies voor helers. Santa Fe, New Mexico

Deel 1

 24 februari 2019 /Lee Carroll

Geplaatst:  27 maart 2019

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Santa Fe, New Mexico.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Als jullie kijken naar de verschillende plaatsen op de planeet, hebben sommige daarvan heel andere soorten energieën. Dit is moeilijk uit te leggen omdat jullie deze energieën die daar zijn niet kunnen zien, maar jullie kunnen hen zeker voelen.

Vaak kan de samenwerking tussen de mensheid en Gaia op een bepaalde manier plaatsen scheppen waar mensen bijeen komen en leven omdat de aldaar aanwezige energie zal verhogen wat zij doen. In het geval van het bovennatuurlijke bevinden jullie je nu op een van deze speciale plaatsen.

Deze stad, Santa Fe, staat al honderden Jaren – zelfs nog voordat jullie cultuur er was – bekend als een plaats voor heling. Het is een interessant fenomeen waar Gaia de mens steunt bij het helingswerk en met diepgaande energieën is verbonden met het land. Over de hele planeet zijn er plaatsen zoals deze en het interessante voor jullie is dat zij niet altijd op ongerepte plaatsen zijn.

Sommige zijn op doodgewone plaatsen die heel aparte energie hebben. Wat ik nu wil zeggen draag ik op aan de aanwezige metafysische werkers, degenen die zich bevinden op deze plaatsen met unieke zaken.

In deze gebieden hebben genezers de neiging om samen te klompen [komen of klampen?]. Niet alleen in jullie land, maar over de hele planeet. Ik wil het dus speciaal hebben tegen degenen die dit werk doen. Multidimensionale energieën op deze planeet zijn aan het veranderen.

Een deel van de relatie met licht/donker is aan het veranderen en dit betreft iedereen hier en daar hebben wij het vanmorgen al over gehad.

De energie gaat omhoog en de ratio van licht ten opzichte van het donker gaat veranderen en beïnvloedt alles hier. Wij hebben alleen “op het oppervlak gekrast” zoals jullie zeggen, in onze pogingen om de hoeveelheid veranderingen te beschrijven die zich hierdoor voordoen. Wij begonnen te spreken over een opwaardering van bewustzijn en de manier waarop mensen anders gaan denken, maar er is zoveel meer.

Gisteren beschreven wij hoe de verschillende weerspiegelingen die jullie uit jullie verleden kunnen hebben, nu ontworpen en veranderd kunnen worden. Jullie hoeven niet langer meer te leven met de zorgen en het lijden onder moeilijke herinneringen…. alleen maar omdat die zich hebben vastgezet in jullie geest. In plaats daarvan hebben jullie een nieuw soort controle over deze dingen door de nieuwe balans tussen licht en donker. Het menselijk verleden, lieve mensen, was vaak heel zwaar. Het was zwaar door het duister dat altijd leek te winnen en dit was “de manier waarop het was” voor bijna alle lichtwerkers, helers, paragnosten en mediteerders. Het is door de eeuwen heen zwaar geweest.

Bijna elke heler die hier is, later leest of mijn stem hoort, is zich waarschijnlijk bewust van wat ik bedoel met een “expressie!” Laat mij dit even uitleggen. Een expressie is een volgende reis naar de Aarde door dezelfde ziel (reïncarnatie). Wat ik probeer te zeggen is dat hetgeen jullie nu ervaren niet de enige keer is dat jullie dit hebben gedaan. Jullie zijn in deze wereld vele malen ontwaakt als lichtwerkers.

Het lijkt intrinsiek aan de Akasha dat sjamanisme of het begrijpen van multidimensionale energieën door de sluier heen lijken te zeilen en steeds weer in het volgende leven van een mens over gaan. Helers blijven dus helers en zij worden elk leven weer wijzer. Maar het slechte nieuws is dat de Akasha herinneringen in zich draagt van “tijden waarin dit niet werkte” vanwege oude energie in tijden waarin jullie werden vervolgd voor wie jullie waren. Velen van jullie moesten het land ontvluchten….of erger!

Er waren expressies waarbij zij jullie op staken verbrandden omdat zij bang waren voor de energie die jullie dragen en waarvan jullie nu weten dat die alleen bestaat uit licht en liefde. Zij waren bang omdat jullie licht gewoonweg te sterk was op een donkere plaats en zij vatten dit ten onrechte op als een gevaar voor hen.

Velen van jullie helers die dit lezen of nu naar mij luisteren op deze speciale plaatsen op de planeet weten waarover ik spreek. De licht/donker-balans op de planeet begint te veranderen en dit veroorzaakt vele soorten van reacties. Ik wil daar even over spreken.

Nummer Een

Deze planeet heeft jullie nodig. Jullie hebben een stamlijn van heling, meditatie, van vergemakkelijking, en jullie kunnen zijn wat men een BIDDENDE STRIJDER noemt waarbij meditaties dingen om jullie heen veranderen. Jullie begrijpen wat het is om samen te werken met de planeet. Velen van jullie doen verschillende dingen die de planeet op plaatsen zoals deze helpen. Jullie zijn uniek, en daar spreek ik nu tegen: unieke energiewerkers van deze Aarde. Jullie zijn de unieke mensen die deze gaven nu hebben en jullie hebben die al eonen lang.

Soms wordt een heler wakker en wordt weer heler en zoekt dan zijn familie en vrienden uit. Toch zal een heler meestal ontwaken en een heremiet (Kluizenaar. Henk) worden. De reden hiervoor mag duidelijk zijn. Dit komt omdat het niet werkte en omdat hoe meer mensen om je heen een steeds kleinere kans op overleven geeft.

Zelfs in de tijd van de stammen woonde de heler buiten het dorp en de leden van de stam kwamen een voor een naar deze helers. Ongelukkigerwijs werden jullie ook gezien alsof jullie op de een of andere manier waren verbonden met het weer. Als het weer niet op de juiste tijd veranderde kwamen de leden van de stam naar jullie toe om te vertellen dat jullie daardoor in de problemen zaten.

Het liep dus allemaal door elkaar in de tijden van oude energieën en meer duisternis. Het beïnvloedde ook wie jullie toen waren en wat jullie deden en hoe goed jullie dit deden. Dit waren oude tijden maar jullie dragen deze energieën nog steeds met je mee. Dit is nu aardig rechtgetrokken, maar jullie Akasha draagt nog steeds angst, duisternis en herinneringen in zich van de dingen die met jullie gebeurden.

Het allereerste wat ik jullie wil vertellen is dat er vandaag de dag licht is dat er voorheen niet was. Zelfs de Akasha die jullie dragen en waar jullie bang voor zijn kan nu licht hebben waar er voorheen alleen maar duisternis was. Met andere woorden, de huidige donkere herinneringen hebben verschillende herinneringen en percepties (zienswijzen. Henk) omdat jullie vandaag de wijsheid hebben om op een wijzere manier naar terug te gaan. 

Jullie kunnen nu tegen deze donkere energieën zeggen: “Dit was een oude energie en die is vandaag voor mij niet representatief. Hij vertegenwoordigt mijn kracht van vandaag niet. Vandaag heb ik de wijsheid om terug te gaan en deze donkere dingen in het licht te zien!” Dit is heel anders dan een paar jaar geleden want daarvoor waren jullie alleen in staat om terug te gaan en de dingen die jullie elke dag beïnvloedden als verschrikkelijk te zien.

Zo gaat dit met wijsheid! Je zou kunnen zeggen dat wijsheid een zacht licht is dat alles bedekt en jullie in staat stelt om situaties en gebeurtenissen anders te zien.

Vandaag kunnen jullie zachte beslissingen nemen die gebaseerd zijn op een wijzere gelaatsuitdrukking. Er zijn geen reflexmatige reacties. Vandaag zijn jullie in staat om de juiste dingen te zeggen en zelfs zo wijs om tegen je eigen Akasha en je eigen leven te spreken. Dit is een geschenk voor de helers van de nieuwe energie. Zij gaan zichzelf zien voor wie zij werkelijk zijn en zij zien zichzelf in een ander licht. Dit is het eerste wat ik jullie wil geven. Als heler, mediteerder, biddende strijder, vergemakkelijker of helper van menselijke wezens, hebben jullie dit altijd met je meegedragen. Deze talenten worden leven na leven door de sluier heen meegedragen. Het is nu echter tijd om het verleden te laten vallen dat jullie toekomst gekluisterd hield.

Dit is alleen maar het eerste. Jullie licht laat jullie anders naar het verleden kijken. Het verlicht de last.

Nummer Twee

Ik spreek nu voor een groep lichtwerkers en oude zielen die op het punt staan om hun mogelijkheden op deze planeet te laten exploderen. Exploderen betekent dat zij niet alleen opgemerkt gaan worden, maar ook dat zij opgezocht gaan worden vanwege het werk dat zij hebben gedaan. Dit zal een begin zijn van een waarlijk nieuwe paradigmaverhoging waarin zelfs de medische wereld zegt: “Er zijn dingen die wij nog niet begrijpen, maar wij zien dat zij werken en wij accepteren dit!”

In bepaalde landen worden de inheemse leiders al uitgenodigd om de beste helers van hun stammen te zoeken voor de belangrijkste medische instituten. Deze inheemsen komen naar ziekenhuizen en zij zijn daar welkom! De reden hiervan is: het werkt!!!

Het is belangrijk om je te herinneren dat op het kernniveau de dokters en verpleegsters op plaatsen zijn waar dit nodig is. Dit is hun passie – mensen helpen die ziek en gewond zijn. Zij willen echt genezing scheppen. Soms heeft de medische industrie een slechte naam vanwege alle politiek en chemie en de andere disfunctionele dingen die daarmee gepaard gaan, maar op het kernniveau willen medische professionals mensen helpen.

Als de alternatieve helers zich gaan laten zien en mensen op niet uit te leggen manieren genezen, zullen deze dokters en verpleegsters dit opmerken.

Een ouder paradigma vertelt jullie dat zij zouden zeggen: “Wacht even. Jij mag hier niet komen! Jij bent niet gekwalificeerd en wij begrijpen niet wat jij doet.” Geloof mij…. als zij steeds weer resultaten zien zullen zij gaan zeggen: “Kom alsjeblieft binnen en werk met deze mensen! Wij zullen het later wel hebben over waarom jullie methoden werken!” Misschien bouwen zij er zelfs wel een aparte vleugel aan het ziekenhuis voor. Deze verandering in houding komt omdat de helingstechnieken waar jullie mee werken ook helpen. Dit komt eraan, lieve mensen, maar niet eerder dan als jullie exploderen met deze nieuwe, prachtige kwaliteiten die zich in jullie allen vestigen.

Ik heb heel veel suggesties, maar het eerste dat jullie van mij zullen horen is: LAAT DE ANGST VOOR HET VERLEDEN VALLEN. Zeg tegen jezelf: ”DAT WAS TOEN EN DIT IS NU!” Ik heb jullie zojuist verteld dat dit jullie tijd is. Ik heb jullie ook zojuist verteld dat jullie in je volgend leven terugkomen als helers, als jullie dit willen, en dan zal het een stuk anders zijn dan jullie tot nu toe hebben ervaren.

In het volgende leven zullen jullie ontwaken met een herinnering van de manier waarop jullie buitengewone dingen kunnen doen. Jullie zullen op een natuurlijke manier weten hoe jullie moeten werken met multidimensionale energie die anderen nog niet kunnen bevatten.

Maar jullie zullen het dagelijks gebruiken. Dit is het begin van een revolutie van oude zielen waarbij deze helingsattributen het eerst gezien zullen worden…. boven al het andere dat jullie misschien wel hebben.

Denk je eens in: Dit is wat het publiek wil! Als vele mensen dit gaan doen in een tijdperk van directe informatie, zullen duizenden dit weten en zullen de sluizen naar nieuwe en efficiënte heling open gaan.

Stel je eens voor dat je een patiënt bent die bij een heler in de toekomst komt. Zij brengen niet alleen je lichaam in balans maar de ziekte gaat zich uit je cellen verwijderen! De ziekte heeft geen keus omdat het lichaam zelf de “instructies” krijgt over de manier waarop het de ziekte kan elimineren. 

Kunnen jullie je ook voorstellen dat jullie in de jaren daarna in de spiegel kijken en zien dat jullie niet zo snel meer ouder worden? Gezondheid en balans doen dit!!!

Dan gaan jullie je realiseren dat je lichaam niet alleen is genezen…. het ontving ook een INSTRUCTIESET van de baas. (jullie)! Multidimensionale heling is bijna als bewustzijnshomeopathie waarbij het lichaam de informatie ontvangt waardoor het de dingen zelf kan regelen.

Multidimensionale energieën spreken ook tegen de Akasha van de ziel en ook tegen het innerlijk aangeborene van een individu. Een volledige genezing van een lichaam betekent niet alleen alle organen en de mentale processen, het betekent ook omgaan met de zienswijzen van het verleden.

Stel je zoiets eens voor! Dit zijn de sterke krachten in degenen waartegen ik spreek en sommigen van jullie glimlachen nu omdat jullie dit hebben verwacht. Voor de anderen: luister!

Er is een kleinere groep met zeer diepgaande helers die gestopt zijn met genezen. Jullie zijn met helen gestopt omdat jullie “het signaal” niet meer ontvingen. Als ik “signaal” zeg zal alleen een heler dit begrijpen. Helers, luister: Er is een bepaalde multidimensionale zienswijze of gevoel als jullie een situatie op een patiënt benaderen. Het is een gevoel dat een speciale persoonlijke energie heeft, een samengaan van samenzijn met je eigen bewustzijn. Dan WETEN jullie gewoon wat jullie moeten doen. Het is een WETEN, een geschenk. Anderen begrijpen dit weten niet omdat zij niet dezelfde zienswijze als jullie hebben. Dit gebrek aan begrip was het grote probleem in de geschiedenis. Het publiek begreep jullie niet en jullie werden op een donkere, angstwekkende manier bekeken.

Wordt vervolgd

Gepost door Martien op 08:30

De angst voor de dood voorbij

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 8 “Het ijkpunt voorbij”

[de angst voor de dood voorbij]

geplaatst: 26 maart 2019

Posted: 25 Mar 2019 09:43 AM PDT [via wakkeremensen.blogspot.nl, 26-3-19]

Marshmallow Boodschap – Uit Kryon Boek 8 “Het ijkpunt voorbij”

geplaatst: 26 maart 2019 

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Eeuwig twee kanten op

Lieve familieleden, jullie zijn, net zoals wij, eeuwig. Jullie zijn eeuwig in TWEE richtingen. Er was geen begin van jullie bestaan en er zal geen einde zijn. De goddelijke vonk die binnenin jullie is weet dit heel goed!

Er zal voor ieder van jullie een tijd komen waarop jullie, aan het einde van het bestaan in deze incarnatie, de kans hebben om de angst te voelen voor wat jullie de dood noemen.

Toch zullen velen in deze zaal ernaar knipogen en het herkennen als iets waar zij al eonen lang doorheen zijn gegaan. Er zit geen angel in de dood. Het is gewoon een transformatie van energie – van de ene energie naar de andere. Als jullie dit weer voelen zullen jullie ogenblikkelijk weten dat er een “welkom thuis” zal zijn.

Wij vertellen jullie dit, familieleden, omdat wij willen dat jullie begrijpen hoe diepgaand jullie werk op deze planeet is.

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal 000000

Als we echt iets aan klimaatverandering willen doen: geen productie van elektrische auto’s #Tsjernobyl

24 maart 2019 / http://uitjebewust.nl/

De hetze over het klimaat loopt hoog op. Iedereen is bang dat zijn of haar toekomst of die van hun (toekomstige) kinderen in gevaar is door wat er zich nu in de wereld afspeelt. Klopt helemaal! Als we zo doorgaan met ons door de maatschappij aangewakkerde consumptiegedrag, dat gebaseerd is op hebben, hebben, hebben ten koste van alles en iedereen, zullen dieren die we als mens een waarde hebben gegeven (waaraan geld te verdienen is) en de mensheid de planeet gaan verlaten. Daar waar geld verdienen de basis vormt, is de mensheid bereid plunderingen uit te voeren. Ook al verdwijnen hierdoor levensvormen die de balans van het mega grote ecosysteem Moeder Aarde in stand houden. Moeder Aarde zal voortleven en zichzelf herstellen. En heel eerlijk gezegd, heeft ze hier meer kans toe zonder de mens dan met.

Het beeld dat is gekweekt als het om milieuvriendelijkheid gaat en de maatregelen die daaraan geplakt zijn, geven de mens het gevoel dat ze goed bezig zijn. Bijvoorbeeld door de elektrische auto, zonnepanelen, windenergie, enz. Hier moet een en ander rechtgezet worden.

Als we echt iets aan klimaatverandering willen doen, dan zal er gebruik gemaakt moeten worden van wat er al in zijn natuurlijke vorm is en waarbij Moeder Aarde NIET verder geplunderd hoeft te worden.

Accu’s

Als er iets niet natuurlijk is, dan is het een accu. Er verschijnen nu steeds meer producten waarbij een zwaardere accu nodig is dan voorheen. Daarnaast komen er nieuwe producten op de markt die allen een accu nodig hebben om ze te laten functioneren. De elektrische auto, de elektrische fiets, speelgoed, gadgets als smartwatches, enz. Een accu is niets anders dan een batterij. Als we iets aan klimaatverandering willen doen, dan moeten we als mensheid deze nieuwe producten NIET KOPEN. Ten eerste wordt Moeder Aarde enorm geplunderd van grondstoffen, zoals zout en andere zeer schaarse (edel)metalen. Haar ecosysteem heeft niet voor niets zoutvlakten. Die hebben een functie in het geheel. Massaal verdwijnen deze nu doordat de mensheid is voorgespiegeld dat elektrisch rijden fantastisch is tegen klimaatverandering. Niets in minder waar dan dit. De productie van de elektrische auto is vele malen vervuilender dan wat er nu rondrijdt. Als je de hele keten doorloopt van het winnen van grondstoffen, het water dat verspild wordt en de fabricage dan is de footprint ronduit schandalig te noemen. En de mens maar denken dat hij goed bezig is.

Ten tweede kunnen we niets met de afgedankte accu’s. We weten niet wat we met de zuren moeten doen. We kunnen ze niet teruggeven aan de natuur, want die wordt hierdoor compleet verwoest. Voor hergebruik is geen alternatief voorhanden. Het enige dat overblijft is afval, dat schadelijk is voor alles wat leeft. Moeder Aarde raakt dus steeds verder leeg en kaal, zonder dat daar iets voor in de plaats komt. Zoutvlaktes liggen op plaatsen waar zij bijdragen aan het ecosysteem. Als deze vlakten verdwijnen, heeft dat klimatologisch verstrekkende gevolgen en we zijn hard op weg.

De mensheid beheerst de kunst sneller iets te kunnen afbreken dan dat de natuur het weer kan herstellen.

In stand houden

De enige reden waarom deze ontwikkelingen met veel enthousiasme aan de man worden gebracht, is omdat er oude systemen achter zitten die alleen het oogmerk geld verdienen hebben ten koste van alles en iedereen. Stel dat we zelf onze energie zouden kunnen opwekken? Dan hebben de energiemaatschappijen geen inkomen meer en dus geen bestaansrecht. Paniek in de tent. Hoe houden we wat we hebben in stand? Door zogenaamd milieuvriendelijke oplossingen te lanceren waardoor de mensheid in ieder geval evenveel of het liefst nog meer energie gaat gebruiken. En waar moet die energie vandaan komen? Gewoon van de vervuilende, ziekmakende, plunderende kolencentrales, zodat die actief blijven en kunnen doorgaan met het verzieken van de planeet.

Windmolens

.Is wind de oplossing om energieneutraal bij de dragen? Op zich is er niets mis met windenergie. Wind is van nature aanwezig en daar mogen we gebruik van  maken. Wat de mensheid is vergeten of misschien nog niet kán weten, is dat windmolens aan de ene kant wind vangen en het aan de andere kant weer afgeven alleen dan een tandje zwaarder als het om thermiek gaat. Denk aan de motor van een vliegtuig die aan de ene kant lucht aanzuigt om uiteindelijk de voortstuwende kracht te krijgen om op te stijgen. Wat gebeurt er met het klimaat als windenergie ons winden oplevert waar het land van uitdroogt en het water verdampt? Als je de was buiten hangt is die in de wind zo droog toch? Grote windmolenparken beïnvloeden het weer. De wolkvorming, de regenval, of juist droogte.

Worden we voorgelogen door de industrie en experts? r

Hogedruk- of lagedrukgebieden worden intenser doordat deze nu ook laag in de atmosfeer beïnvloed raken. Het weer wordt nog onstuimiger, intensiever en onvoorspelbaarder. Dit kan door windparken op het land of in zee desastreuze gevolgen hebben.

Zonnepanelen

Voor zonnepanelen geldt eigenlijk hetzelfde als voor accu’s. De grondstoffen die hiervoor gebruikt worden, plunderen de aarde. Daarnaast is er nog een neveneffect. Zonnepanelen (en warmtepompen met hun brommende aandrijving ook) beïnvloeden het energetische ZIJN van mens en dier. De straling die van deze panelen afkomstig is, is zeer schadelijk. Daar is de mensheid nog niet achter, maar het duurt niet lang meer of de relatie zal gelegd worden tussen ziektes en zonnepanelen in de directe omgeving. Onze daken zijn niet bestand tegen deze straling, die dwars overal doorheen gaat en als het regent, spoelt er van alles de aarde in. Het is net als in Tsjernobyl. Daar bloeit de natuur gewoon door, maar geen mens of dier kan er leven door de onzichtbare, maar inmiddels wel meetbare radioactiviteit. Door zonnepanelen toe te passen, dragen we dus totaal niet bij aan het behoud van ons leven op deze planeet. Het wordt er eerder steeds meer onmogelijk door. 

Van plastic naar papier?

Papier komt van bomen. Bomen zijn de longen van Moeder Aarde en zetten CO2 om in zuurstof, waardoor alles wat leeft kan ademen. Bomen (en planten) zijn prachtige natuurlijke fabrieken. Ze maken ons leven en dat van alles wat zuurstof nodig heeft, hier op aarde mogelijk. Lees goed. Bomen hebben CO2 nodig!

In een wereld zonder CO2, overleven bomen en planten niet. Het gaat om de balans en die is ver te zoeken. Zeker nu er ook massaal gezonde bomen gekapt worden om het 5G-netwerk uit te kunnen rollen. Te veel CO2en te weinig bomen is ongezond. Andersom niet. Bij te veel bomen en te weinig CO2 vindt natuurlijke selectieproces plaats, waarbij de zwakste bomen het niet zullen redden.

Bomenkap voor welk doel dan ook, moet op deze aarde zoveel mogelijk voorkomen worden. Als we plastic bannen, is het meest logische alternatief om te verpakken papier of karton. Wat de vraag naar bomenkap stimuleert. Geen best alternatief. Tenzij we leren al het papier en karton dat al op onze planeet aanwezig is te recyclen en te hergebruiken, totdat dat niet meer mogelijk is. Op dat moment kan het dienen als brandstof die ingezet kan worden voor diverse doeleinden.

Plastiminderen (link: http://uitjebewust.nl/definitie-plastiminderen/ )

Toch moeten we plastiminderen met zijn allen. Daar waar plastic geen toegevoegde waarde heeft, het gewoon weglaten. De maatschappij is wat betreft plastificeren koekwous geworden en daar zijn we het met zijn allen over eens, alleen we blijven gewoon kopen. Papier hoeft vaak niet de verlossende vervanger te zijn. Er zijn zoveel meer milieuvriendelijke alternatieven mogelijk. Denk aan her te gebruiken zakjes, potten, blikken, enz.

Afval re-re-recyclen

De mensheid zou zich nog veel meer mogen toeleggen op recycling. Niet 1 ronde, maar meerdere. Dus maak je van plastic een bank, wat gebeurt er met die bank, nadat deze zijn functie niet meer kan vervullen. Maak je schoenen van plastic, wat gebeurt er met die schoenen als de zolen versleten zijn? Gaan ze dan terug de keten in om te worden gerecycled? Of liggen ze alsnog op de afvalhoop? De mensheid wordt gevraagd om verder te denken dan 1 ronde en hier passende oplossingen te bedenken. Omdat bedrijven vooral zijn gefocust op het gewin van de eerste ronde, nemen ze hun verantwoordelijkheid niet voor de volgende. Terwijl die juist mede verantwoordelijk is voor de grote impact op het klimaat en de gevolgen daarvan.

Vergeten

Op deze planeet is zoveel afval aanwezig dat we er geen raad meer mee weten. We zijn helemaal vergeten dat we vroeger helemaal een afval kenden. Natuurlijke materialen werden gebruikt, hersteld en hergebruikt, totdat er geen gebruiksfunctie meer was. Op dat moment kon het item teruggegeven worden aan de natuur, want daar kwam het ook vandaan. Om een voorbeeld te geven: van elk dier werd alles gebruikt. Het vlees als voedsel voor mens en dier. De huid werd verwerkt tot onderdak, kleding, schoeisel, beddengoed, kussens, enz. De ingewanden werden niet weggegooid. Er werden trommels van gemaakt of ballonnen voor de kinderen. Botten, hoorns en hoeven deden dienst als messen, versierselen, kookgerei, naalden, enz. Er was geen wegwerpmaatschappij, want je was blij met en dankbaar voor alles wat Moeder Aarde jou gaf.

Door de intrede van geld en technologie en daaraan verwant chemie is hier verandering in gekomen. Ontwikkeling is nooit slecht, alleen zijn we helemaal kwijt dat er een natuurlijke keten in stand gehouden dient te worden die circulair is. Dat zoveel betekent als je onttrekt iets uit het systeem, maar je geeft er ook iets aan terug. Kanttekening hierbij is dat dat ‘iets’ dan iets moet zijn waar de keten baat bij heeft. Onder keten wordt de natuur verstaan, want natuur is de basis van ons hele bestaan.

Hoe het er nu aan toe gaat op de wereld is dit volledig uit balans geraakt. Er zijn zoveel kunstmatige producten die wel teruggegeven worden aan de natuur, maar waar zij helemaal niets mee kan. Een soort stank voor dank eigenlijk. Daar zien we nu op grote schaal de resultaten van. Het is de reden waardoor de grote rivieren overal ter wereld waar volken nog in de gedachtenpatronen van weleer leven enorm vervuild zijn geraakt. In hun natuurlijke oer zit dat wat je niet meer nodig hebt terug de natuur in kan. Traditiegetrouw geven zij hun afval aan de rivier.  Zich niet beseffende dat door de wijziging van materiaalsamenstelling zij hun hele eigen ecosysteem verwoesten, want de natuur kan niets met kunstmatige materialen. En zo is het ook met alle bedrijven die klakkeloos chemicaliën en ander afvalwater lozen op de aderen van Moeder Aarde.

In de westerse wereld gaat het wat dat betreft er iets beter aan toe. Ons afval wordt verzameld en dan is het weg. Althans weg van jouw directe leefomgeving. En als iets weg is, dan hoef je daar geen zorgen meer om te maken toch? Opgeruimd staat netjes. Eh? Als je ziet wat er bij afvalstations wordt weggebracht, zouden we ons als mensheid de ogen uit de kop moeten schamen. Het gaat hier niet alleen over plastic, of restafval van het huishouden. Ook daar valt natuurlijk heel veel winst te behalen door hier anders mee om te gaan, maar hier gaat het over gewoon goede producten waarvan het kleurtje uit de mode is, waarvan de eigenaar vond dat het tijd werd voor iets nieuws, waarvan er inmiddels zoveel van zijn geproduceerd, dat je ze aan de straatstenen niet meer kwijtraakt. Dat geldt ook voor inboedel waarvan de eigenaar is overleden. Afgedankt, om wat voor reden dan ook en al deze spullen worden vernietigd. Hè, we zouden toch iets teruggeven aan de keten? Want zo klopte de balans toch weer?

We nemen alleen nog maar

Doordat geld ons ruilmiddel is geworden, nemen we alleen nog maar. Dat betekent dat tot in den treure grondstoffen, halffabricaten en soms ook complete producten, dieren en gewassen worden onttrokken aan Moeder Aarde, die al dan niet geheel verwerkt worden tot alles wat wij nodig hebben. We rekenen af, gebruiken totdat het onze interesse verliest en gooien het dan weg en kopen iets anders dat onze hebzucht op dat moment denkt nodig te hebben. Waar is hier de balans? Waar wordt de natuur gevoed? Waar wordt Moeder Aarde herstelt?

Lief mens, je kunt niet alleen maar nemen in het leven. Als hebzucht jouw drijfveer is en blijft, zul je nooit ontdekken waar het in het leven echt om draait. Jij bent onderdeel van een veel groter geheel, de circle of life. Geven en nemen. Waarbij geven eerst komt en dan pas nemen. Onder nemen wordt in dit geval bedoelt: nemen wat je nodig hebt. Niet meer, niet minder. Het is nu niet eens andersom. Het grote onverzadigbare nemen van alle huidige systemen (overheid, bedrijven, banken en verzekeraars) en van de mensheid leidt tot de eindigheid van ons bestaan op deze planeet. De zeeën raken leeg, de oogsten gaan mislukken, water droogt op of is niet meer drinkbaar. Het is aan jou om nu te starten met geven. Want geven is voor velen moeilijker geworden, omdat het in een systeem van geldelijke verrijking niet past. Als gevolg daarvan is het bewust de vergetelheid in gedrukt.

Geven en ontvangen

Nemen kunnen we beter vervangen door ontvangen. Geven en ontvangen wordt dan het gezegde. Zo is het van oorsprong ook bedoeld, maar misschien is het in de loop van de tijd verandert in nemen. Als je geeft, ontvang je altijd, op welke manier dan ook. Daar zorgt het universum voor.

Bewust leven

Als we iets aan klimaatverandering willen doen, dan zal elk mens moeten gaan geven aan Moeder Aarde. Zich in moeten zetten, hoe klein dan ook. Bewust leven verkiezen boven hebzucht, want uiteindelijk heeft dat je tot nu toe alleen kortstondige blijdschap gebracht en de behoefte naar meer, meer, meer alleen maar in stand gehouden. Keuzes maken om bij te dragen. Niet zomaar nieuw kopen en weggooien, maar (uit)delen, repareren, opnieuw gebruiken in dezelfde of een andere toepassing. Materialen kiezen die Moeder Aarde geen schade aanrichten en waarvan je zeker weet dat er ook iets voor in de plaats komt of je het uiteindelijk aan haar kan teruggeven, zodat het weer een bron is waar ander leven profijt van heeft.

Als we dit massaal zouden doen, dan is er geen plaats meer voor oude systemen. Systemen die ons het liefst zien als we in angst leven, met verdriet, boosheid en onmacht. Die het nooit hebben over liefde, compassie, respect en dankbaarheid. Als je het grote plaatje ziet, dan weet je dat jij in charge bent over jouw leven en de levens die hierna kunnen plaatsvinden als jij nu andere keuzes maakt.

Onzin?

We zijn toch goed bezig met al die voorzieningen? Als je werkelijk geïnteresseerd bent en Moeder Aarde een warm hart toedraagt. Lees je dan is in over elektrische auto’s, zonnepanelen en windenergie. Al dit stimuleert juist klimaatverandering in plaats van andersom. Wordt wakker en zie wat er werkelijk gaande is. Daarna is de keuze om het anders te doen veel eenvoudiger. 

Wil jij weten hoe je zelf kunt bijdragen? JeZELF gezond kan houden en daarmee ook Moeder Aarde? Misschien is dan de Levensstijlgids How to survive as HSP’er (LINK: http://uitjebewust.nl/publicaties/levensstijlgids-how-to-survive-as-hsper-a-guide-for-the-builders-of-the-new-world/) iets voor jou.

http://uitjebewust.nl

“JEZUS’ TERUGKOMST OP AARDE” [omdat de aarde 5D is geworden]

22 maart 2019 / Berichten aangeboden door Astrid

Aangeboden door Jezus: “Zoals ik jullie al Eerder vertelde zullen jullie mij terugzien.

De Voorbereidingen zijn reeds gaande en binnen afzienbare tijd zal mijn Aanwezigheid bij/onder u Duidelijk(er) te Voelen en te Zien zijn.

Er wordt niets aan de Verbeelding overgelaten want daar is Eenvoudigweg géén Ruimte meer voor.

Het is nú Alles of Niets en zij die willen léven kiezen voor Alles!

De Gelovigen onder ons, dat wil zeggen zij die mij de Ruimte willen geven om mijn Verhaal te doen, zullen mij stééds vaker gaan ontmoeten, dit in alles waarbij zij uit hun Hart léven.

Dan kàn ik jou niet ontgáán want dan bewandelen wij dezelfde Weg!

De Weg van Liefde, waardoor van Hartstocht, Vreugde en Duidelijkheid!

Er valt níets meer te verlíezen, alléén nog maar te wínnen: de Talrijke Ontmoetingen bakenen alles àf wat verre van ons moet blijven zodat wij altijd Veilig zullen zijn.

Het is níet zo dat ons Leven gemakkelijk wordt.

Maar de Duidelijkheid in Woord en Daad die deze Dagen ontstaat wijst ons de Weg langs de vele Hindernissen die ons in dit Leven zullen passeren.

Niets is onmogelijk; onthoud dat!

De mens leeft op een Speldenknop en denkt derhalve dat er niet méér is dan dàt.

Hóe kunnen wij dan Vólgen en zódoende uit ons Beklemmende Bestaan bevríjd raken?!

Inzichten creëren doen we sámen.

Want Alles wat leeft draagt een Puzzelstukje van Leven = Kennis ín zich welke een Wereld op Zich is die ons kan doen Ontwaken als wij er kláár voor zijn.

Dit zullen wij met zijn allen waar moeten maken.

We zijn tenslotte niet voor niks tesamen op deze Wereld terecht gekomen.

Ik ga u vóór.

In de zin van ík begeleid u.

Ik sta náást u als u de Zin van het Leven even ontbreekt.

Want hoe Overtuigd we ook zullen ráken er zijn altijd Angels en Valkuilen die ons zullen proberen te weerhouden van onze Liefde voor GOD en daarmee doen wij dan onszelf de das om.

Ik als mèns kan u volgen zodat u míj volgen kunt.

Er is géén Afstand tussen ons omdat mijn Ziel de uwe raakt door H(Erkenning) in het Falend Mens-zijn wat ons beide op de been houdt.

Ik heb er zólang alléén voor gestaan .. dit door het Onvermogen van de mens mij als mens te (h)erkennen en dat heeft mij enórm veel PIJN gedaan!

Nu komt er ook voor míj een Nieuwe Kans van Leven onder de Mensheid die mij zó Verrijken kan!

Ik bèn niet verloren gegaan.

Ik ben àltijd bíj jullie gebleven, in een poging mij kenbaar te maken, wat slechts ten dele gelukt is.

Maar nú breken er Andere Tijden aan.

Tijden van Hoop en Transparantie waar het míj betreft.

De Deur naar de Zelf-liefde bréékt nu open.

Want als je míj aanváárdt kom je jezèlf tégen en zíe je; zie je door àlle Pijn en Verdriet héén dat je mèns bent gebleven en dàt betekent Voortgang, hóe dan óók, en omringd door de Zuivere Liefde van GOD, Die Alles regéért.

Er wordt níet veel van u gevráágd: u kunt het allemaal áán.

Dat wat u níet aankunt is NIET uw Opdracht.

Dit reikt vèr, dat wéét ik, maar GOD vergíst Zich nóóit.

Àl wat Híj u biedt verrijkt u, hóe groot de Pijn en het Verdriet ook, want Pijn en Verdriet houden een mens klein als u uw Eigenwaarde níet onder ogen ziet.

In deze Tijd zullen hierin Grote Veranderingen optreden; het Deksel zal niet meer op de Beerputpassen dus wij móeten hier iets mee.

De Rijkdom die aan uw Voeten ligt kunt u alléén ZELF oprapen; geen mèns kan dit vóór u doen aangezien het úw Opdracht is!

Door te (leren) Gelóven in uw Zelf-Vertrouwen ziet u óns weer stáán en kunnen wíj u (weer) begeleiden naar een Wereld die Liefde heet.

Dáárin kunnen wij elkaar ontmoeten en er voor elkaar zíjn.

Want GOD ’s Wereld is GROOT en er is voor Iedereen Onderdak; Niemand wordt vergeten en Eenieder kan Hier terecht.

Een lieve groet van Jezus: gún uzelf dè Kans van Léven.

Amen.”

P.S.: Ik heb in de titel zelf toegevoegd: Alleen omdat de aarde 5D is geworden. Ware het nog niet zover gekomen, dan was de wederkomst van Jezus niet mogelijk geweest omdat hij geen fysiek lichaam meer kan dragen; hij komt dus terug in zijn lichtlichaam en dat kan alleen zichtbar worden voor hen die zelf in 5D ‘zitten’ ofwel leven.

22.03.19

12.34 uur – 13.27 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”

https://bureaunurlaila.nl/

Gepost door wakkeremensen op 11:10:00

Wat doet het vegetarisch zijn met de mens?

Ontvangen door Berry Vincenta, 23 maart om 13:44

Verschillende mensen op uw aarde zijn mensen, die een heel gevoelig stoffelijk niveau hebben. Een heel gevoelig stoffelijk lichaam. Dit lichaam verdraagt niet altijd alles wat een ander mens, die niet zo gevoelig in het lichaam is, wel verdraagt.

Wanneer een mens geen vlees verdraagt, wanneer een mens de energieën vooral van vlees niet verdraagt, is dit iets wat innerlijk heel duidelijk traceerbaar is.

Het is belangrijk dat juist een mens, die daar ook innerlijk weerstand tegen voelt, zijn hart en gevoel daarin volgt. Want de trilling die dan anders tot zich wordt genomen, is dan niet in overeenstemming met dat wat dat lichaam nodig heeft. Een mens die vegetarisch is, is een mens die kiest om dat niet in zijn lichaam te brengen, omdat die energieën niet in overeenstemming zijn en die mens daar alleen maar ziek van zou kunnen worden.

Daarin zit een enorme drang tot een soort van schoon worden in dat lichaam. En dat kan een onderdeel zijn van het leven wat die mens dan leidt. Dus is het voor ieder mens zijn eigen innerlijke ervaring hoe hij of zij reageert op het voedsel wat in de incarnatie van dat leven tot hem komt.

Dat voedsel, of het verdragen wordt of niet, zal daarin door het lichaam heel duidelijk worden gevoeld. Het is belangrijk voor een ieder die juist vanuit het vegetarisch zijn in het leven is, die vanuit een enorme sensitiviteit ook onder zoveel prikkels vaak gebukt gaat in het leven, dat die mensen extra aandacht hebben voor allerlei extra’s, die zij zich anders dan aan het lichaam aan gaan bieden. Het is belangrijk omdat er anders toch tekorten zouden kunnen ontstaan, die heel veel energie dan weghalen van dat wat een mens in zijn levensenergie van overdag nodig heeft. Dus altijd zal daar een soort van extra aan toegevoegd dienen te worden.

Het is belangrijk voor u allen om te weten, dat u daarin ook zuinig dient te zijn op uw eigen stoffelijke lichaam. Maar ieder lichaam is anders en zal ook anders reageren. Een mens die wel of geen vleesproducten eet, een mens die wel of niet vegetarisch is, zijn mensen die het allemaal vanuit en andere belevingswereld kiezen. Deze keuzes kunnen alleen maar in respect worden bekeken. Een ieder heeft nodig voor zijn lichaam wat nodig is in dit leven. Daarin is een mens vrij en vooral ook is een mens heel erg verbonden en ook heel sterk verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam daarin, die toch de tempel is van zijn eigen ziel in dit leven.

Dit leven wat bezield wil worden door u allen. Dit leven wat nu in deze nieuwe tijd op een hele nieuwe manier bezield kan gaan worden als u bereid bent te kijken naar dat wat ik u bijvoorbeeld allemaal heb aangereikt.

Juist deze bezieling is een bezieling, die zo rechtstreeks uit het hart komt dat deze bezieling direct ook wortel zal schieten in de Aarde. De Aarde waar u deel van uitmaakt. De Aarde waar u deel aan hebt. Waar u op loopt en waar u ook steeds opnieuw weer de energie van aangeboden krijgt om aan te groeien. Dat is de bezieling, die op dit moment vanuit een enorm lichtveld in uw leven kan zijn.

Een lichtveld die ook maakt dat de zwaarte uit het leven kan verdwijnen.

Dat u opnieuw weer terug durft te keren naar de onbevangenheid in uzelf.

Dat de onbevangenheid, dat wat u ooit heeft gekend in uw leven, weer een rol mag gaan spelen.

Dat u vanuit die onbevangenheid weer impulsief durft te zijn in het leven. In de keuzes die er worden gemaakt. Daarin zal er dan zo’n lichtvoetigheid ontstaan, dat juist de blijdschap, de blijheid, in het leven weer een enorme hoofdrol krijgt. En deze blijdschap, die zo’n contact maakt met uw eigen autonome wezenskracht, zal dan werkelijk zijn plek gaan vinden op deze nieuwe Aarde.

Mijn zegen.

berryvincenta.com

Welkom bij Berry Vincenta ~ voor Kosmische Teksten en Kunst

Het doel in mijn leven is  mensen wakker te maken in hun eigen bewustzijn. Vanuit mijn grote liefde voor de Mens en de Schepping inspireer ik een ieder die dit wil…Om te groeien in  het eigen leven en de levenskracht . Ik heb me ontwikkeld als medium , alsook doorgever van leerzame Kosmische tek… \lsdloc

Wat te doen in een wereld waarin we weten dat de mensheid oververhit is geraakt door supraconsumentisme maar de consequenties niet wil aanvaarden door te consuminderen?

De kiezers in Forum rekenen nergens op, ze verlangen naar ons Pimmetje (Toine Heijmans, de Volkskrant, 24 maart 2019, 21:12)

‘Veel beloven weinig geven, doet een gek in vreugde leven’, is het eerste wat Bram zegt. Hij werkt in de logistiek van een zuivelfabriek, inkomende en uitgaande goederen, zwaar, koud, nat werk in ploegendiensten, vannacht nog. Hij is net 65 geworden. ’Ik heb pas 48 jaar gewerkt dus moet er nog twee – haha.’

Wilders leverde niet, zegt hij, die is ‘te boos’ om iets te bereiken – ‘als je dan een andere stroming hebt die die kant op gaat, dan proberen we dat eens een keer. Ik hoop dat ze de kans krijgen het waar te maken.’

De politiek rotzooit er kortom rustig op los en daarom maakt dit bestel zichzelf onmogelijk. Dat geldt overal, geen land uitgezonderd. Het hoort bij de grote transitie van de politiek zelf die nu op weg is naar ware visie en zuiverheid/waarachtigheid van denken.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-kiezers-in-forum-rekenen-nergens-op-ze-verlangen-naar-ons-pimmetje~b0fcf0b5/