Categorie archief: eeuwig leven

De werkelijke betekenis van de woorden (van Jezus) Ik Ben de Alfa en de Omega

Nu ik bezig ben de boeken van Helena Blavatsky te bestuderen, kwam ik in haar ‘Isis ontsluierd’ de esoterische betekenis tegen van de alfa en omega:

‘Meer dan één universele religie is er nooit gewest en kan er ook niet zijn, want er kan maar één waarheid over God zijn [die wij overigens nooit in dit leven op aarde kunnen ‘vatten’ of begrijpen; jw]. Als een onmetelijke keten, waarvan het bovenste punt, de alfa, voortdurend onzichtbaar emaneert [ontstaat] uit een godheid – ‘in statu abscondito’ [Lat.; jw] in iedere oorspronkelijke theologie – omcirkelt ze onze aardbol in alle richtingen; zelfs de donkerste hoeken laat ze niet onbezocht voordat het andere einde, de omega, op zijn weg terugkeert om weer daarin te worden opgenomen waaruit ze eerst emaneerde. Aan deze goddelijke keten werd de exoterische symboliek van ieder volk geregen. Haar verscheidenheid van vorm kan haar wezenlijke inhoud niet aantasten, en onder hun verschillende ideële denkbeelden over het heelal van stof, die haar bezielde beginselen symboliseren, is het onvervalste, onstoffelijke beeld van de geest van het zijn, die hen leidt, overal hetzelfde,’

In het gewone taalgebruik betekent ‘alfa en omega’ het begin en het einde, maar dat is onjuist als het gaat om de menselijke ziel, want die is onsterfelijk en oneindig/eeuwig bestaand en levend. Maar alleen geredeneerd vanuit de mens als stoflichaam bestaat er een stoffelijk begin in de vorm van de geboorte op aarde en stervensmoment dat de afsluiting van dat leven betekent. Daarom vind ik dit citaat zo mooi omdat daarin de levens’keten’ tot uitdrukking wordt gebracht, dus de keten van levens die noodzakelijk is om het aardse 3D-leven voorgoed te kunnen afronden en afsluiten vanuit de beroemde Rad van Wedergeboorte. Pas als je de geestelijke verlichting hebt bereikt, heb je de levensschool van de aarde afgesloten en heb je je diploma gehaald. En klaar voor de volgende ontwikkelingsfase.

Een tweede opmerking: in het citaat wordt onderscheid gemaakt tussen het heelal van stof en dus ook het heelal van de geest, het ‘onstoffelijke beeld van de geest van het zijn’. ik vond het nuttig dit met jullie lezers te delen.

Een nieuwe dispensatie: ‘jullie zijn hier altijd geweest’ (Kryons manier om te zeggen dat jullie geen begin hadden)

Marshmallow Boodschap

Uit Kryon Boek 10 “Een nieuwe dispensatie.”

geplaatst: 8 januari 2020 

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Binding van Engel tot Engel

Lieve mensen, jullie zijn engelen van de familie en jullie zijn mijn vrienden en vriendinnen. Ik ken jullie en jullie zijn hier altijd geweest. (Kryons manier om te zeggen dat jullie geen begin hadden) Kunnen jullie je deze binding van engel tot engel voorstellen? Kunnen jullie een begin maken met bevatten van hoeveel liefde en planning er zijn betrokken bij jullie aanwezigheid hier?

Als jullie op het oppervlak van deze planeet in dualiteit zijn, rondlopen in een lichaam, zien jullie de dingen niet in engeltermen. Voor ons is het zo dat als sommigen van jullie voelen dat zij moeten lijden en treurig moeten zijn om spiritueel te zijn, onze harten daardoor breken!

Misschien is het tijd dat jullie dit hele scenario van lijden eens opnieuw gaan onderzoeken.

Mijn reactie is dat ik blij ben met de bevestiging in deze boodschap dat de mens – als ziel – geen begin kent (en dus ook geen einde, als de mens het rad van wedergeboorte heeft overwonnen), maar als ziel doorleeft in nonduale sferen of werelden.

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal

Wat is leven? Trilling (Stanza 3; Blavatsky)

2. De trilling snelt voort, rakende met haar snelle vleugel (gelijktijdig) het gehele heelal en de kiem, die in duisternis toeft, de duisternis, die adem (beweegt) boven de sluimerende wateren des levens. (a)

Waarom deze uitspraak? De symboliek treft mij. Leven is Trilling en een of iedere Trilling die op een of andere manier in beweging komt, doorklieft het heelal, het hele uitspansel. De Kiem is een andere oorspronkelijke manifestatie van het Leven, en waar een kiem een broncode in zichzelf draagt om iets te worden, verblijft het wegens gebrek aan enig bewustzijn, in duisternis, maar dat later wel uitgroeit tot beginnend en uiteindelijk volledig bewustzijn, bewust van gedachten en bronkennis. Dit zijn dus elementaire bouwstoffen in het Leven dat eeuwig en oneindig is.

Een andere interessante en boeiende uitspraak is de volgende:

‘Wetenschap is slechts de tijdelijke weerkaatsing, de schaduw van het eeuwige, ideële oerbeeld in de Goddelijke Gedachte; let wel, dat het woord “Eeuwig” hier alleen in de betekenis van “Aeoon” staat, als blijvend gedurende de schijnbaar eindeloze, maar niettemin beperkte tijdkring van werkzaamheid die wij Manvantara noemen. Want wat is de werkelijke esoterische betekenis van de Manvantara, of beter een Manoe-Antara? Het betekent esoterisch “Tussen twee Manoe’s , waarvan er veertien zijn in elke Dag van Brahma”, terwijl zo’n “Dag” bestaat uit 1000 delen van vier tijdperken, of 1000 “Grote Tijdperken”, Mahayoegas. (…)

De blamerende paradox van het christendom (maar ook in alle andere religies!)

Wat mij deze ochtend – zonder dat ik in de gaten had op de 7e van de 7e maand – is overkomen is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Ik heb al één blog besteed (4 dagen geleden) aan het boek van Bram Moerland over ‘De katharen’ onder de titel ‘frappante verschillen tussen de (christelijke) katharen en de (Roomse) kerk. Wat ik in dit boek tegenkom is dat ik als christen met vele christelijke levens (en andere religies) achter mij liggend, óók mee heb gedaan aan barbaarse tijden waarin ik onder leiding van het Roomse gezag alle ‘ongelovigen’ en dus ook ketters heb afgeslacht, want niemand ontkomt aan dat soort levens hier op aarde, want iedereen moet het kwaad en de duivel in eigen persoon hebben meegemaakt. Dus dit mooie boek van Moerland lezend, stijgt het schaamrood mij naar de kaken (hoewel ik karmisch natuurlijk allang klaar ben met deze ‘historische’ achtergronden.

Maar er bekroop mij wel het gevoel dat ik er niet aan zou moeten denken dat ik ooit op deze aarde in zijn middeleeuwse tijdperken zou moeten terugkeren omdat je dan in deze 3D-omgevingen helemaal afgesloten bent van je Hoger Zelf en dus helemaal meegaat in de opvoedingspatronen van je ouders. Zo heeft iedere ‘oude’ ziel op aarde alle soorten levens, van de meest verschrikkelijke barbaarse levens tot aan heilige en kluizenaars, die zich wijselijk uit de wereld en leefgemeenschappen terugtrokken. Want in de leeggemeenschappen was je aan de collectiviteit overgeleverd.

Kortom, als je zo’n boek doorleest, dan voel je in al je cellen dat je die(zelfde) achtergronden ook hebt meegemaakt (en zelfs één van die beschreven personen in die boeken geweest kunt zijn) en dan schaam je je niet alleen te pletter maar is mijn hoop voor de toekomst dat ik met jullie allemaal in een nieuwe scheppingsfase bezig ben en als ‘we’ met deze mensheid (want we zijn één familie) die dan geascendeerd – we zijn dan opgestane meesters geworden – zelf nieuwe planeten en universa te scheppen, zonder de fouten vanuit deze aardse schepping!

Dan dus nieuwe scheppingen zonder de vrije wil en vrije keuze omdat je dan zeker weet dat je eigen erfenis volkomen te grabbel wordt gegooid. Vandaar ook dat Jezus aangaf dat er ‘al zoveel boodschappers’ op aarde zijn geweest, zoals alle profeten voor hem, maar dat de mensheid daar niets van geleerd heeft. Een feit is dat dus als je de diepste krochten op aarde gaat meemaken, maar het is ook een feit dat je dat dus allemaal zelf moet hebben meegemaakt – zowel als slachtoffer én als dader – want alleen dan groeit het innerlijk bewustzijn dat z’n nieuwe geestelijke DNA opbouwt, die je altijd met en bij je draagt, want we zijn onsterfelijk en eeuwig. Dit soort inzichten ontstaan alleen op de 7e / 7e!

Pfffff, wat een ge-waar-wording!

Na bezinking: Nu begrijp ik ook vanuit mijn innerlijk dat ik nu alles durf op te schrijven, zowel politiek als spiritueel, wat mij in alle voorgaande levens streng werd verboden en steeds meer moest inslikken wat ik werkelijk dacht. Wat een (geestelijk) criminele (en feitelijk) wereld is dit toch geweest! Maar mijn schrijfdrang is er alleen door versterkt en ik ben dus nu ‘onhoudbaar’ – niet tegen te houden – geworden, en toch voel ik geen woede over de Roomse kerk. Het was maar een levensfase met vele levenslessen! ffffffffffff

Wat betekenen de begrippen eeuwig en oneindig? Een tussentijdse stand van zaken van mijn bewustzijn

Deze twee begrippen lijken op elkaar maar zijn in mijn denken niet identiek. Waarom niet? Eeuwig wil natuurlijk zeggen en betekenen: zonder begin en zonder einde, zoals creatieve en scheppende Kracht en Macht binnen onze multiversa zonder begin en einde zijn, maar altijd bestaan hebben en ook altijd zullen blijven bestaan. Met een moderner begrip: tijd- en ruimteloosheid.

Want er bestaat alleen op aarde tijd omdat wij op een stoffelijke planeet wonen, met andere stoffelijke planeten in ons zonnestelsel, en vanwege de cirkels/ellipsen die alle planeten om de zon draaien, ontstaat er verschil tussen donker en licht en dus tussen dag en nacht.

Maar buiten onze aarde in de etherische en multidimensionale werelden/sferen bestaat dat verschijnsel niet. Daar bestaat alleen maar licht. Maar wel licht in verschillende gradaties omdat er verschillende kleuren licht bestaan zoals in verschillende kleurschakeringen. Alles kent schaduwzijden of onregelmatig licht want dat hangt van de omstandigheden af. Licht kan oogverblindend zin of net-ontwakend licht en dan maar heel flets zoals de opkomende zon die onze slaapkamers nog donker houden. En alle geschapen wezens kennen hun eigen energielichaam, waarin kleurschakeringen voorkomen naar de kwaliteit van de velden waarin die kleuren zichtbaar zijn en dat wordt bepaald door de energie van dat licht.

En zo valt er nog veel meer over te zeggen, maar dat in nu in het onderscheid tussen eeuwig en oneindig niet nodig.

Wat is oneindig? Waarom is dat niet identiek of hetzelfde als eeuwig. Hierom. Oneindig wil iets over de variatie zeggen van de schepping zelf. Er bestaat een oneindig gevarieerd leven dat geschapen is door die oneindige bron van leven, door die creatieve energie is geschapen.

Met oneindige variëteit bedoel ik levensvormen, die allemaal bezield zijn door de scheppende kracht zelf, en dus in die vormen individueel aanwezig zijn omdat ‘alles energie’ is.

Voor onze menselijke begrippen betekent dat dat wij op aarde verschillende levensvormen kennen, zoals het mensen-, dieren-, planten- en mineralenrijk (of moet ik mineraalrijk schrijven?).

Maar nu de kern van deze uitleg. Weinigen op aarde zullen zich realiseren dat, waar wij op aarde ooit een eindeloos aantal dieren en insecten en plantensoorten kenden, er ook een oneindig aantal mensenrassen bestaan, maar hier op aarde beperkt tot één overheersend mensenras, de homo sapiens. De rest leeft op andere planeten en andere zonnestelsels. Vandaar de aliens ofwel buitenaardsen.

En die zijn er de ‘oorzaak’ van dat al die miljarden en dus oneindig aantal menselijke rassen even gevarieerd zijn als onze mensheid op aarde. Dat zijn allemaal onze broeders en zusters want hetzelfde DNA, maar met onderlinge verschillen. Maar het zijn allemaal ‘mensenkinderen’ die zijn afgedaald naar de fijnstoffelijke en grofstoffelijke werelden om daar hun levenslessen te leren en hun bewustzijn te ontwikkelen ofwel ‘wakker’ te schudden. Want die zielen die in al deze mensenrassen wonen, die zijn even eeuwig en oneindig als wij zijn want dat is de enige scheppingssoort die de eigenschappen als creativiteit, geweten en intelligentie hebben meegekregen van de scheppende kracht zelf.

‘Oneindigheid’ is dus volgens mij wat anders dan ‘oneindig’ leven, want dat is wel eeuwig leven!

En omdat ik in navolging van Kryon vaker geschreven heb dat wij als aardemensen de laatste loten zijn ofwel de jongste groep die in ons universum aan het grofstoffelijke evolutietraject begonnen zijn, zijn wij ook de laagst ontwikkelden. Logisch met zulke zware aardse leefomstandigheden met onze Vrije Keuze en Vrije Wil, want die bestaat alleen op aarde binnen dit universum. Daarom duurt de ontwikkeling hier ook zo traag, wat op andere planeten heel anders is. En daarmee kom ik op de slotzin: waar de Hollywoodfilms suggereren dat alle Aliens ons vijandig gezind zijn, is dat een pure fantasie beeld geschapen door de scenaristen uit die industrie om geld te verdienen. Zij scheppen een vals beeld van de scheppingswerkelijkheid, namelijk dat ze ons altijd zullen helpen maar vanuit andere dimensies omdat zij veel verder zijn dan wij. En dat kan ik alleen hier schrijven omdat ik anders voor gek word versleten.

 

Is het levenselixer ontdekt?

Rotterdamse onderzoekers geven muizen een verjongingskuur

# Oud worden met de gezondheid van een tiener. Wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam zijn een stap dichter bij deze droom gekomen, nu het is gelukt om bij bejaarde muizen de klok terug te zetten. Een nieuwe behandeling maakt de beestjes veel jonger en fitter.

Bijna vanzelfsprekend is dit een puur medisch experiment en dus zijn er wetenschappers bij betrokken die onbekend zijn met spirituele levenswetten en dat dit levenselixer in de duale wereld volslagen onmogelijk is. De menselijke ziel is eeuwig en eindeloos levend, maar het fysieke lichaam van de mens op aarde zal nooit eeuwigdurend levende worden omdat de aarde (en dus de mens) een andere en een tijdelijke functie heeft op deze planeet. Maar deze esoterische kennis bezitten de medici niet en dus experimenteren zij in het laboratorium met onbekende data. Verjongingskuren zijn dus per definitie onmogelijk, tenzij de dit onderzoeksplan door de geestelijke wereld in ingegeven en geïnspireerd.

Peter de Keizer en Marjolein Baar met een bejaarde muis die is ‘verjongd’. ©rv

Tot nu toe kon bioloog Peter de Keizer van het Erasmus MC rustig weg om een kopje koffie te halen en dan zat zijn muis nog op precies dezelfde plek op tafel, sloom voor zich uit starend. Maar na een kuur met het nieuwe wondermiddel Proxofim gebeurde er iets wat De Keizer nog amper kan geloven: de bejaarde muizen – in mensenjaren ongeveer 80 jaar oud – kregen een vollere vacht, renden harder en hun nierfunctie verbeterde. En wat voor muizen geldt, geldt vaak ook voor mensen: ons genetisch materiaal komt voor 80 procent overeen met dat van de diertjes.

,,We hebben een vreugdedansje gedaan in het laboratorium. We werken al 15 jaar met muizen, maar ze waren altijd oud en suf. Nu moest ik ze in een kooi zetten omdat ze er anders vandoor gingen, net als jonge muizen”, zegt De Keizer, groepsleider op de afdeling moleculaire genetica. Deze middag wordt de ontdekking gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Cell.

Heeft u de bron van het eeuwige leven gevonden?

,,Dat zou prachtig zijn, maar dat durf ik niet te zeggen. We zien dat bij de muizen de tijd wordt teruggedraaid – ze worden daadwerkelijk jonger – maar we weten niet of ze hierdoor ook langer leven. Gemiddeld gaan ze na twee jaar dood, maar de meeste leven nu nog. Er is dus meer onderzoek nodig om die vraag te beantwoorden.”

Hoe werkt die verjongingskuur?

,,Onze cellen lopen elke dag schade op. Het gros repareren we zelf, maar dat lukt niet bij allemaal. Rond ons 65ste zijn steeds meer cellen blijvend beschadigd. In die ‘foute’ cellen zitten twee eiwitten aan elkaar gekleefd, die ervoor zorgen dat de cel allerlei rommel uitscheidt die weefsels sneller doen verouderen en onze organen aantasten. Vergelijk het met een auto: een beetje roest is niet erg, maar op een gegeven moment functioneren bepaalde onderdelen niet meer. Wij hebben Proxofim ontdekt, een stofje dat de verbinding tussen die twee eiwitten verbreekt en de foute cel doodt. Als gevolg daarvan herstelden sommige weefsels en werden de muizen fitter.”

Er zijn genoeg ouderen die dat wel zouden willen testen…

,,We kunnen niet zomaar ouden van dagen aan het infuus leggen. Er bestaat een risico dat zij een overdosis krijgen, waardoor ook gezonde cellen kapotgaan. Bovendien weten we nu nog niet of het stofje überhaupt bijwerkingen geeft. Dat moeten we goed uitzoeken, eerst op andere proefmodellen, zoals varkens, daarna in de kliniek. We hopen over een jaar of twee, drie het onderzoek uit te breiden naar patiënten met agressieve vormen van kanker. Later willen we dan onderzoek doen naar ouderdomskwalen.”

Waarom eerst kankerpatiënten?

,,Het stofje Proxofim lijkt ook goed te werken tegen bepaalde uitbehandelde vormen van kanker. De cellen van kankerpatiënten hebben vaak zo veel schade opgelopen door chemo- of radiotherapie, dat ze ook die twee eiwitten aanmaken die Proxofim opruimt. We hopen dat het de groei van bepaalde hersentumoren kan stoppen. Het gaat om patiënten die nog maar een halfjaar te leven hebben en zo ziek zijn, dat zij de mogelijke bijwerkingen zoals diarree en overgeven op de koop toenemen. Op deze manier kunnen we hopelijk de patiënten helpen, maar ook uitvinden welke bijwerkingen het middel heeft voordat we er een omaatje van 90 aan blootstellen.”

Het wonderstofje lijkt ook goed nieuws voor kale mannen. Krijgen zij hun haardos terug?

,,Tja, dat zou mooi zijn. We kijken nu of Proxofim ook in de vorm van een crème kan worden toegepast. Als je het stofje injecteert, komt het overal terecht, ook in je kleine teen, en daar wil je geen haargroei. Bovendien: wanneer er bijwerkingen zijn, is zo’n lokale toediening veiliger. Maar is haargroei het meest urgent, als je ook hersentumoren kunt behandelen?”

Stel dat we hiermee 130 kunnen worden, moeten we dat willen?

,,Iedereen denkt ook dat wij streven naar het eeuwige leven, maar ons hoofddoel is langer leven in goede gezondheid. Als we 100 worden en pas op ons 99ste ziek worden, zou dat al geweldig zijn. Dat maakt het leven een stuk leuker en het scheelt ook nog eens veel ziektekosten in die laatste levensjaren.”

Zelfs het ‘hoofddoel van langer leven in goede gezondheid’ is voor God de schepper spelen en dat is een te materialistische instelling, die onherroepelijk op mislukkingen uitloopt.

http://www.topics.nl/rotterdamse-onderzoekers-geven-muizen-een-verjongingskuur-is-het-levenselixer-ontdekt-a5246742ad/?context=playlist/m-beste-van-de-wetenschap-58ba46/&utm_term=&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_0000_20160220_20160324&utm_medium=email&utm_source=redactie&utm_content=link&ctm_ctid=2db5e80e741740d66220b8593e541543&utm_term=&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_0000_20160220_20160324&utm_medium=email&utm_source=redactie&utm_content=link&ctm_ctid=2db5e80e741740d66220b8593e541543

Kracht op zich is tweevoudig

Punt 52: Een nieuw begin

“Kracht op zich is tweevoudig. Er is enerzijds een uiterlijke kracht, die jou ter beschikking staat om dingen te doen in deze wereld. Anderzijds is er een andere kracht  die jou ook ter beschikking staat, maar deze keer om in de diepte van je leven te gaan en daar een weg af te leggen.

Deze weg is zonder einde, wat wil zeggen dat ermee gestart is zonder dat er ooit een einde aan zal komen. Er komt dus nooit een moment dat je zegt: “Dit is het laatste wat ik doe!” Want altijd zullen er handelingen zijn.

Het leven is eeuwig. Het was, het is en het zal zijn. Daarmee bedoel Ik: jouw leven is eeuwig. Er zijn dus oneindig veel handelingen. De innerlijkheid en de uiterlijkheid moeten samenkomen in het leven.”

Alle inzichten die je in de loop van dit boek verworven hebt, alle ervaringen die je opgedaan hebt, plaatsen wat je leest, doet, denkt, voelt en begrijpt in een nieuw perspectief.

Met dit nieuwe perspectief kun je dit basiswerkboek nog een keer herbergen vanaf het begin. De woorden van Meester Morya zullen op een nieuwe manier gekleurd zijn met je ervaringen en je zal er meer uit kunnen halen dan de eerste keer.

Met een nieuwe blik wordt elk punt weer anders en opnieuw interessant. Je herneemt de cirkel, maar dankzij het geleerde kom je ditmaal op een ander niveau. In een cyclisch verloop net als het leven, de natuur en de kosmos.

[Basiswerkboek Morya wijsheid, Meester Morya, p. 214]