Categorie archief: spiritualiteit

Tussendoor 6: Buitenlichamelijke ervaringen in de oude mysteriescholen

Begroeting door de meesters

[Bron: Ute Kretzschmar (Meester Confucius, Meester Kuthumi), Vrij reizen in andere dimensies. Over buitenlichamelijke ervaringen. Uitg. Akasha, 2007; 11]

‘Dit boek bestaat voornamelijk uit de persoonlijke belevenissen van onze aardse leerling Ute die erop voorbereid werd onze boodschappen te ontvangen. Het was bepaald niet gemakkelijk om haar ervan te overtuigen deze ervaringen openbaar te maken. Ze stribbelde nogal tegen omdat zij dacht dat door haar ‘fouten’ en ‘langzame ontwikkeling’ het voor haar een enorme afgang zou betekenen.

‘Wij, de opgestane meesters, zien dat heel anders! Buitenlichamelijke ervaringen werden al in de oude mysteriescholen geleerd. Tegenwoordig is deze kennis, met name in de industriële landen, bijna volledig verloren gegaan. Daar staat tegenover dat jullie je in een aardse sfeer bevinden waarin het bewustzijn van de geïncarneerde mensen een enorme ontwikkelingssprong doormaakt. Het kan dus in de nabije toekomst zomaar gebeuren dat een aantal van jullie vergelijkbare ervaringen krijgt. Daarom vinden wij het van groot belang dit boek vanuit onze visie van commentaar te voorzien.

‘Spirituele ontwikkeling verloopt zelden in een rechte lijn. Wanneer je ontwaakt, volgt doorgaans een euforische fase waarin je het gevoel hebt dat je gedragen wordt door de licht- en liefdesenergie van je Hoger Zelf. Daarna volgt voor velen de val in de afgrond. Je doorloopt de donkere dat van de ziel en werkt jezelf langzaam, stap voor stap, door je persoonlijke schaduwkanten. Aan het einde van het dal ben je een compleet ander mens dan degene die de eerste stappen zette. Ook wanneer je geen buitenlichamelijke ervaringen nastreeft, zijn er toch duidelijke parallellen met de ontwikkelingsstappen die alle mensen op dit moment in jullie tijd zetten.

Wij wensen jullie een uitdagende, leerzame les en veel waardevolle inzichten.

Meester Confucius en Meester Kuthumi

Oudere ziel(en) in babylichaam en verschillende spirituele opvoedingspatronen per planeet via Omnec Onec #Tythania

‘Als een persoon spiritueel rijpt, ontdekt hij dat de conventionele godsdiensten hem niet langer tevredenstellen, omdat iets vitaals ontbreekt. Ik had hetzelfde probleem toen ik naar de aarde kwam. Ik was gefrustreerd omdat ik in zo’n jong lichaam zat maar een hooft vol kennis had voorbij het begrip van vele mensen. Ik vond het moeilijk om dingen te onderdrukken die voor mij erg natuurlijk waren, zoals het oppikken van gedachten van andere mensen. Er waren tijden waarin ik mezelf moest inhouden om niet aan al mijn vrienden en zelfs aan mensen in de straat te vertellen dat ze aan het slaapwandelen waren.

‘Omdat mijn spirituele opvoeding zo heel anders was dan de leringen die me op aarde werden geboden, accepteerde ik geen van die leringen terwijl ik hier was. Als kind in Tennessee groeide ik op binnen de protestantse kerk, die me erg primitief voorkwam. Ik raakte gedesillusioneerd en gekwetst door de beperkingen van de spirituele leringen in de godsdiensten die ik in dit land tegenkwam.

‘De Venusianen leven volgens spirituele en natuurwetten in plaats van volgens door de mens gemaakte wetten, op elk levensgebied. Dit is een heel elementair verschil tussen de andere planeten en de aarde. Persoonlijke ervaring is het ‘vitale iets’ dat ontbreekt in de conventionele godsdiensten en paden van de aarde.

‘Voordat ik Venus verliet werd me verteld over de beperkingen in de spirituele leringen van de aarde, en dat ik geen bevrediging zou vinden, maar mij werd beloofd dat ik op een dag in mijn leven de universele leringen zou vinden, die op Venus Om-Notia Zedia worden genoemd, de wetten van de opperste godheid. De naam zou anders zijn maar de lering is hetzelfde, en het zou naar voren worden gebracht wanneer de tijd geschikt was en de mensen er klaar voor waren. Het heeft op aarde bestaan sinds de planeet was gekoloniseerd, en is onderwezen onder vele verschillende namen, soms openlijk, en soms in het geheim van persoon tot persoon. Gedurende de tijd van Lemurië, en ook tijdens Atlantis, werd het in de openbaarheid gebracht, maar het grootste deel van de tijd was camouflage nodig vanwege de vrijheid en het bewustzijn dat deze lering biedt. Georganiseerde godsdiensten en heersers beschouwen het als gevaarlijk voor hun welzijn en zelfbehoud. Om deze reden wordt het meestal op een of andere manier door die autoriteiten onderdrukt.

‘Pythagoras was een meester van die lering die hij in het geheim doceerde onder de naam van filosofie. Jezus doceerde het al de wijsheid van liefde. Deze zeer oude leringen zijn in Tibet al duizenden jaren bekend. Ze zijn hier bekend sinds de eerste kolonisatie. Toen kwam er een tijd waarin het met succes werd onderdrukt door machtige godsdiensten en opnieuw naar de aarde moest worden gebracht. Verafgelegen plaatsen in de Himalaya werden gekozen om de basisteksten te bewaken waar ze vandaag de dag nog steeds zijn. Als er één factor is die meer verantwoordelijk is voor de vooruitgang van de mensen op Tythania, dan zou het deze wetenschap moeten zijn die we de wetten van de opperste godheid zouden kunnen noemen. Deze wetten hebben het voor ons mogelijk gemaakt de diepste geheimen te ontdekken van het universum, van tijd en ruimte, stof en energie. We hebben sommige van de diepste en meest diepzinnige geheimen ontdekt van de mens zelf, van de geest en van het bewustzijn. Dit alles wordt weerspiegeld in de wonderen van het leven op Venus, wonderen die sciencefiction naar de kroon steken, en in Utopia op de aarde.’

Wordt vervolgd

[Bron: Omnec Onec, pp.40-41]

Durf tegen de grote stroom van de massa in te gaan! Zowel tegen de ‘oerknal’ als tegen ‘rationalisme in geloofsbewegingen’, die verschillen in dimensionale ontwikkelingen maskeren

‘Is er een nieuw soort christendom aan het ontstaan?’ (Wolter Huttinga, Katern de Verdieping/Trouw, 7-7-20)

Stelling: Alleen als onderdeel van een universele religie in 5D; zonder oerknal en persoonlijk godsbeeld!

EEN DERDE WEG | Simpel geschetst kende het Nederlandse christendom lange tijd twee tegenpolen: orthodox en vrijzinnig. Maar is de tegenstelling nog wel houdbaar? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat zich een nieuwe stroming aandient, die zich niets meer van die oude tegenstelling aantrekt.

‘Een kleine twee maanden geleden verscheen het boek ‘Oer’, dat in Trouw lovend werd besproken. Het vertelt het verhaal van de kosmos vanaf de oerknal. De drie auteurs van het boek zijn van orthodox-christelijke huize en schuiven het verhaal van de evolutie en het verhaal van de Bijbel ineen. Een opmerkelijke keuze. Orthodoxe christenen waren toch altijd tegen evolutie? De populariteit van het boek is ook opmerkelijk: het beleefde reeds een achtste druk en belandde op de bestsellerlijsten. Dat past in een ontwikkeling die al langer gaande is. Met name jongere christenen met een orthodox-protestantse of evangelische achtergrond zijn niet meer herkenbaar aan klassieke kenmerkende standpunten, zoals een strikt letterlijk-historische opvatting van de Bijbel, of morele stellingname tegen homoseksualiteit of tegen de toelating van vrouwen in kerkelijke functies.’

Laat ikzelf nou in deze veranderende omstandigheden al jarenlang iemand zijn die strijd tegen het begrip ‘Oerknal’, omdat dat een typische uiting is van 3D-denken! Hoezo? In 5D bestaat er geen dualisme of dualiteitsdenken zoals het ‘begin’ en ‘einde’, nietwaar? Daar bestaat een eeuwigheid en oneindigheid, tijd- en ruimteloosheid. Daarom kan er nooit een oerknal hebben bestaan en in mijn visie bestaan er alleen ‘oerknallen’ (in meervoud) per universum, en dus bij iedere nieuwe geboorte bij een volgende en nieuw universum, die samen de schepping van universa betekenen. En wordt in veel boeken daarom van universa gesproken en dat is geen typefout. Wij zijn echter opgevoed met het begrip universum, en dus ‘ons’ universum omdat de wetenschappers tot nu toe nog niet hebben ontdekt of waargenomen dat er tal van universa bestaan en zelfs in de miljarden.

Hetzelfde misverstand geldt ook ten aanzien van het godsbeeld zoals dat op aarde bij alle religies bestaat. Ten tijde van de mensheid in wording zoals ten tijde van eerste beschavingen met goddelijke kosmonauten die naar de aarde kwamen die ons vanuit hun hogere evolutievormen ons kwamen leren dat er scheppende machten/krachten/energieën bestaan en die kennis wilden overdragen aan de mensheid op aarde. Maar zoals vaker wat in het kosmische plan besloten werd, liep dat in de praktijk anders. De aardse werkelijkheid was snel op de laagste trillingsfrequenties aanbeland omdat dat ook bewust zo uitgedacht werd om de mensen op aarde de maximale groeimogelijkheden te geven om uit te groeien naar het hoogste kosmische bewustzijn en daarom was de aarde beschikt om 3D te worden.

Maar dat laat onverlet dat een ‘persoonlijk’ godsbeeld en dito geloofsbeleving in werkelijkheid niet bestaat want het goddelijke is een Energetische vorm van het Goddelijk Hoogste Bewustzijn en dat is niet in materie uit te drukken, laat staan in materieel denken van het menselijk denken of rationaliteit. ‘Het’ goddelijke is dus een energie die in ieder schepsel op aarde, mens, dier, plant, mineraal en elfenrijken aanwezig is en leeft. Dat betekent ook dat daaruit, uit de goddelijke energie in ieder schepsel de aarde wordt bestierd. Maar ik ben mij bewust van het revolutionaire karakter van dit denken en dat ik nog decennia nodig heb om dit denkbeeld hier in dit leven ingevoerd te krijgen.

Namasté      

(…)

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/988/articles/1167162/28/1

De fasen van ontwaken – die ik ergens tegenkwam – tussen 3D en 5D zoals het ervaren kan worden, want iedereen ervaart het anders want ik heb er een eigen tekst van gemaakt

Fase 1:

‘Je leeft in een 3D werkelijkheid, in een matrix en ziet niet de condities en patronen die in jouw DNA verankerd zitten.

*Niet iedereen die in een 3D-werkelijkheid leeft, zit in een matrix. Dat is geen wet van meden en persen. Je leeft alleen in een matrix als je een onbewust leven leidt en geen mogelijkheden hebt gecreëerd om je leven zelf en eigenstandig vorm te geven. Je hoeft niet bij een multinational te gaan werken als je hoog opgeleid bent en veel verantwoordelijkheid kunt dragen. Inderdaad hebben alle bedrijven hun eigen vaste of minder vaste – half chaotische – regels, maar als het je ergens niet bevalt zorg je dat je een andere baan krijgt. Iedereen die bang is dat het je lot is om onvermijdelijk in dienst moet treden met een strak georganiseerde hiërarchie en vastomlijnde bedrijfsregels, heeft zich bang laten maken door de beruchte film The Matrix. Maar laat ik hen geruststellen: een fictief verhaal waarin de auteurs en regisseurs zich hebben laten leiden door hun eigen fantasieën zodat een spannend decor kon worden opgebouwd en daarmee een gegarandeerd filmsucces werd gegenereerd. Pure fictie. En niets anders. Een zelfde serie onzinnigheden staan hieronder vermeld:

‘Je leeft naar de maatstaven van de maatschappij en stelt geen of weinig vragen of het allemaal wel klopt.

Je beleeft jouw wereld vanuit een ik-perspectief’

*Die jou vanuit eenzelfde frame van de matrix wordt aangepraat.

Fase twee [‘het proces die je worden aangepraat vanuit de media of andere ‘influencers’]:

‘Je wordt door iets of iemand intens diep tot in jouw kern geraakt.

Je voelt zoveel emoties door jouw lichaam gieren en je voelt dat er binnenin jouzelf dingen aan het veranderen zijn, zonder dat je snapt wat er gaande is.’

Er begint een bewustwordingsproces bij jou op gang te komen, waarbij je alleen met persoonlijke doorzittingskracht schijnbaar onbeweeglijke zaken in beweging kunt brengen die leiden tot jouw persoonlijke veranderingsproces:

‘Je merkt dat oude overtuigingen niet meer passend zijn en dat jij wel eens héél anders kan zijn dan je dacht te zijn.

‘Je begint vragen te stellen en je denkt af en toe dat je van je padje af bent, maar ergens breekt er iets met enorme kracht in jou open.

‘Maar ook al is de beweging in gang gezet, jouw ego is nog steeds aan het roer en laat jou twijfelen aan alles wat in jou aan het verschuiven is.

‘Je wuift jouw intuïtie nog weg, al komt deze steeds sterker door.

‘Je houdt nog steeds vast aan oude patronen en gedachtegangen en ziet nog niet dat jouw ziel steeds meer ruimte maakt om in te dalen, want er zit nog veel troep dat opgeruimd moet worden.

‘Je probeert te leven zoals jij altijd al deed, maar het klopt niet meer voor jouw gevoel.

Fase drie:

‘Je zit tussen twee werelden in, de 3D wereld en de spirituele wereld (je zielsverlangen)

‘Je bent op zoek naar informatie om te weten te komen wat de roots zijn van jouw pijn en verdriet etc. dat naar de oppervlakte is gekomen.

‘Je voelt dat je erdoorheen moet en dat er zoveel in jou geopend is dat er geen weg meer terug is.

‘Jouw oude leventje werkt niet meer en klopt niet meer.

‘Er is een leven vóór en een leven ná….want dat blijkt te kunnen als je veranderingen in gang hebt gezet.

‘Je zet je af tegen de mensen in de buitenwereld; je wil de diepte in en kan niet zo veel met oppervlakkige gesprekken.

‘Op allerlei gebieden word jij losgekoppeld van vriendschappen, werk, omdat het niet meer bij jou past.

‘Je gaat aan de slag met jouw triggers en trauma’s, jouw innerlijke kind stukken en jouw schaduwkanten.

‘Jij gaat leren wat gezonde grenzen voor jouw betekenen, maar soms laat je jezelf nog uit jouw energie trekken.

‘Deze fase is hardnekkig en kan lang duren, omdat je steeds weer een laagje dieper gaat en je blijft opruimen en blijft werken aan jezelf.

‘Je verlangt naar rust en hebt het gevoel in kringetjes rond te draaien.

‘Het is een periode van eenzaamheid en je alleen voelen.

‘Het liefst draag je al het karma af, het moet maar eens klaar zijn!

‘Toch blijf je vertrouwen houden in jouw proces en durf je steeds meer in overgave te gaan en in het moment te leven.

Face 4: Eigen denkvermogens veranderen en gaan je leven leiden!

‘Je herinnert je steeds meer wie jij werkelijk bent en jouw gaven die in stadium 2 en 3 weer naar de oppervlakte komen, worden steeds sterker. 

‘Je ervaart synchroniciteit door de vele tekens op je pad.

‘Mensen lijken als vanzelf op jouw pad te komen om jou precies dát te geven wat nodig is voor jouw groei.

‘Je voelt de kracht van samen en eenheid met elk levend wezen.

‘Je brengt de balans terug tussen jouw mannelijke én jouw vrouwelijke kanten die jij belichaamt.

‘Je merkt dat jouw denken steeds minder ego gestuurd wordt en jouw emoties door jou heen stromen zonder je ermee te identificeren.

Je hoeft niemand meer te fixen, je hebt geen behoefte meer aan vinger wijzen, want je snapt dat iedereen precies daar is waar hij of zij zijn moet.

Fase 5: Op weg naar geestelijke volwassenheid

‘Je kan jouw ego eigenlijk niet meer vinden, het is opgelost.

‘Je voelt je enorm krachtig en liefdevol te voelen en begint eindelijk compassie voor alles en iedereen te voelen.

‘Je hoeft niets meer van anderen, je voelt je verbonden zonder gebonden te zijn.

 ‘Je begint jouw eigen heelheid te voelen en waar dat nog niet compleet is werk je eraan. Zo groeit het vermogen dat jij weet dat jou niets kan overkomen, en dat er hulp van hogerhand voor jou klaarstaat als je erom vraagt. Want je moet er wel om vragen.

‘Je weet ook dat de dood alleen een overgangsfase is van het een in het andere leven.

‘Je bent als mens zo enorm gegroeid dat jij jouw eigen creator bent geworden al gaat dat stapsgewijs en dat je zelf steeds meer verantwoordelijk bent voor alles in jouw leven gebeurt.

‘Je hoeft maatschappelijk nergens naar toe en je hoeft niets na te streven.

Je bent enkel aanwezig in het NU, je bent thuis in het NU in 3D-omgeving maar tegelijkertijd ál in 5D of érheen op weg, want voor mij geldt dat je pas volwaardig in 5D leeft als je een eigen lichtlichaam hebt en volkomen in evenwicht en balans bent. Er leven mensen op aarde die in een 3D-lichaam hier wonen, maar energetisch volledig in 5D kunnen manoeuvreren.

Psycho spreekt [8.1]

8.1 Vervolg van de broederschapsfilosofie: via Job, via strijd én vertrouwen naar de verlichting (maar met een nieuw accent):

De wereld is vol van mensen zoals Job, vol van mensen die zijn vastgelopen en die geen raad meer weten. Zij die het lijden niet aankunnen, die opstandig zijn. Als er nu eens veel dienende geesten waren die tot zelf-beleving zijn gekomen en die veel moeite hebben gedaan om iets meer van de hogere (geestelijke) wetten te kennen, waardoor zij werkelijk kunnen helpen, zou dat de aarde samenleving er al veel beter uitzien.

Maar de afwezigheid van het bewustzijn van (de macht van) het bestaande Licht en daarmee automatisch ingeboren worden in de cultuur van onbewustheid op aarde, maakt dat het Licht eerst ontdekt moet worden. Doordat de mens daarom in zijn ziel blijft zoeken naar eenheid en verlangen naar die menselijke eenheid met elkaar, komt na eindeloos zoeken het vinden van die eenheid altijd tot zijn recht, hetgeen zelfs als bewijs in 3D zou kunnen gelden dat het Goddelijke in de mens niet dood is.

Toegegeven, deze ontdekking is pas na zware aardse en fysieke strijd mogelijk, maar daarvóór zijn we ook op aarde. Dat kan – achteraf – troost bieden en vervolgens hoop en vertrouwen dat het laatste traject naar het licht na alle ellende snel gepasseerd zal worden. Waarom snel?

Als eenmaal contact is gemaakt met die de energieën om ons heen, en als het goed is met de energie in onszelf, afkomstig van het Hoger Zelf en Ik Ben, dan komt de rest vanzelf. En met die nieuwbakken ervaringen kan de nieuw-geboren mens anderen gaan helpen om hen over die drempel heen te brengen. En dat brengt een nieuw aspect aan het licht: er is sprake van een kettingreactie: 1. Áls er eenmaal contact is gemaakt (als eerste oorzaak op aarde bij een enkele persoon), dan komt 2. het vervolg in de vorm van andere mensen die wederom hierop worden gewezen. Hier wordt gesproken van ‘de nieuw-geboren mens’ en dat betekent dus dat de betrokken ‘ziel’ met zijn raadgevers heeft besloten om weer aan een volgend leven op aarde ingeboren te worden en te beginnen aan een volgende evolutiestap in zijn eigen cyclus om zich te bevrijden van het Rad van Wedergeboorte, omdat dát het doel is van de levens op aarde. Pas wanneer de dualiteit is overwonnen kan de ‘mens’ als ‘nieuw’ geboren lichtwezen de nondualiteit van 5D binnengaan.  

Het ‘eigen licht’ om anderen te dienen en te helpen dient dus uitgedragen te worden, aangezien alleen met dat úítdragen de mens een lichtwezen wordt, maar dat betekent ook in deze materialistische cultuur een volgende hindernis waar je tegenaan loopt. Je komt dan immers al snel als té zweverig, betweterig of zelfs prekerig over. En dus durven velen in dit leven niet voor hun innerlijke geloof of overtuiging uit te komen. Zij durven niet te spreken, ook niet als erom gevraagd wordt. En al helemaal niet als ‘wij’ door te spreken misschien slechts spot en hoon zullen oogsten. De vraag is dus hóe de mens wijs én sterk kan leren ‘zijn’ of ‘staan’? Om dit (proces/verschijnsel) te kunnen blijven volhouden.

En juist in dit opzicht is Jezus door zijn innerlijke kracht een groots voorbeeld onder de mensen hem blijven opzoeken en benaderen. Het zal de lezer ook duidelijk zijn dat ik hierbij geen kerkelijke dogma’s napraat, want daar ben ik op voorhand al wars van. Ik ben christen, maar zeker geen braaf gelovige, laat staan kerkelijk-gebonden figuur die alleen maar aanneemt wat het kerkleer mij voorschrijft wat te geloven. In tegendeel, zoals ik zal uitleggen.

Jezus heeft enerzijds wel veel gesproken toen daartoe de gelegenheid bestond, want hij wilde de mensen onderwijzen in de hogere levenswetten en deed dit met aardse voorbeelden, wat zeer leerzaam en belangrijk was om het de massa duidelijk te maken. Anderzijds was Jezus iemand van weinig woorden, sprekend in beelden die bij de mensen zouden neerdalen in hun geest.

Zie hem in de Hof van Gethsemane, zie hem bij het laatste avondmaal. Hij spreekt slechts enkele woorden, maar zij hebben een diepe betekenis. Het belangrijkste punt is dit. Waar woorden géén vat hebben, zullen daden het moeten doen, want Jezus wijst via zijn levenswandel duidelijk de weg. Men kan met elkaar belangrijke gesprekken voeren, die zeer zeker nuttig en nodig zijn, maar dat gebeurt onder ‘rustige’, docerende omstandigheden.

Maar waar een mens in ‘moeilijke’ situaties verkeert te midden van anderen, die bij wijze van invoelen afkerig zijn van dat als vijandig te interpreteren van dat ‘eenheidsgevoel’ en broederschapsideaal, dan sta je daar in ‘extreem’ moeilijke omstandigheden, zoals dat ook ten aanzien van Jezus beschreven staat als de vijand van de schriftgeleerden.

Wordt vervolgd

De Phoenix herrijst

4 juli 2020 / Door Martha Krul

Wij zitten in een snel stijgende golf van licht.

Het licht komt met liefdevol “geweld” binnen.

Dit licht is nodig.

Het heeft meerdere functies.

De spanning die heerst in de dualiteit op aarde stijgt.

Daar kunnen alleen licht en liefde zich tegen weren.

Doordat er veel licht is komt het duistere proces meer in de openheid.

De plannen worden doorzien.

De kracht van het duister is aan het veranderen.

Wij voelen en wij weten het.

Dit is nodig om de mens naar zijn eigen kracht, kennis en inzicht te brengen.

Een kruik gaat net zo lang te water tot die barst.

Alle processen vallen samen.

Het licht vermeerdert, zodat er velen ontwaken en de duistere plannen zichtbaar worden.

De mens is door gegaan naar de hogere dimensies, zodat die zich geheel zou zien zoals de mens werkelijk is.

Geen mak schaap.

Geen volger.

Een mens van vlees en bloed en met kracht en wijsheid.

Dat inzicht is nu letterlijk van levensbelang.

Dan kan de mens in zijn eigen kracht staan en zijn plek in het “spel” innemen.

Vanuit het universum is de leiding overgenomen.

Vanuit het universum is er overzicht op het “spel” dat klaar staat om de volgende fase binnen te gaan.

Het onderdeel van duister en licht is een onderdeel van een geheel plan.

De nieuwe wereld kan alleen verschijnen, wanneer de oude is “verwoest”.

Niet op de manier zoals het duister dat in het schema heeft staan.

Maar op de manier zoals het universum het plan heeft geschreven.

De Phoenix zal branden.

Verbranden om zodanig te herrijzen naar het nieuwe.

Alleen door volledige ineenstorting van het oude, kan er met schone lei begonnen worden.

Geen oude energie zal zich vermengen met de nieuwe.

Alles zal getransformeerd worden.

Van duister naar licht.

Zo is het plan in het universum vastgelegd.

De eerbied voor het leven zal terug komen.

Niet alleen voor de mensen onder elkaar, maar respect en liefde voor alles dat leeft.

Dit respect geldt in de eerste plaats voor Moeder Aarde.

Die gaat haar oude en oorspronkelijke plek terugkrijgen.

Haar schatten die ons in leven houden, zullen weer in liefde worden ontvangen en gekoesterd.

De balans die al heel lang uit het lood hangt, zal weer terugkomen in de oorspronkelijke stand.

Dat geeft de juiste opening voor de doorstroming van het universele licht.

Het licht dat ons verbindt met de BRON.

Dan zullen wij allen thuiskomen.

Dan zullen wij uiteindelijk onze plek in het paradijs op aarde hebben gevonden.

Dit is de weg die het universum ons laat zien.

Door ons in stilte met onszelf en zodoende met het universum te verbinden, zijn wij verbonden met dit universele plan.

Voel die energie.

Voel die liefde

Met intense blijdschap ontvangen wij iedere dag meer licht en liefde vanuit de kosmos.

Ik ben licht

Ik ben liefde

Ik ben

Ik ben verbonden met de Bron die mij mijn innerlijke krachten laat zien en voelen.

Namasté

Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/

Doordenkertje op deze zondagochtend over energie en materie

‘Vroeger had men twee afzonderlijke wetten: de wet van behoud van energie en de wet van behoud van materie, maar sinds men weet dat materie gestolde energie is, volstaat men meestal met één wet. In wezen komt dit dus neer op het feit, dat de thee in de theepot vermindert als ik een kopje volschenk. Hoe ligt dat nu bij de informatie? Als ik dit schrijf, draag ik informatie over op mijn lezers. Mijn eigen informatie wordt er echter niet minder door. Hieruit volgt, dat de informatie de materie wel gebruikt als instrument van de overdracht, maar er niet zelf aan gebonden is. U heeft deze Nieuwsbrief nodig om informatie over reïncarnatie te krijgen, maar die informatie verlaat de auteur niet en blijft bestaan als de Nieuwsbrief wordt vernietigd.’

[Bron: https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/71-nieuwsbrief-november-2009]

Aartsengel Chamuël [6.2]

De derde wet: de wet van trilling

‘Alles bestaat uit trilling. Elke gedachte is trilling, en trillingen beïnvloeden ons gevoel of onze emoties. Tonen, kleuren, geuren, symbolen, vormen, bewegingen – het zijn allemaal trillingen. Elk voorwerp heft zijn eigen trilling en neemt de trilling van zijn schepper en van zijn eigenaar aan. Dat betekent dat een voorwerp waar een harmonische vorm voor is uitgekozen en dat gemaakt is met veel liefde voor detail en met de intentie dat de toekomstige bezitter er zo veel mogelijk plezier aan beleeft, een dienovereenkomstige trilling heeft.

In de huidige geautomatiseerde wereld is alles gericht op massaproductie. Wij vervaardigen producten die uitsluitend een bepaald doel dienen en die liefst ook nog veel geld opleveren. Wij zijn dagelijks omringd door duizenden van dit soort nagenoeg levenloze en liefdeloze producten en zijn verbaasd dat onze directe omgeving zo weinig harmonie uitstraalt. Alles moet doelmatig zijn, waarbij het doel vaak helemaal niet het eigenlijke nut van het product is, maar heel andere, economische belangen. Er wordt meestal geen aandacht besteed aan de voor ons welzijn noodzakelijke trilling.

Hoe hoger de trilling van onze omgeving is, hoe harmonischer en liefdevoller wij leven en hoe dichter wij de uitdrukking van onze goddelijkheid benaderen. Muziek is bijvoorbeeld van grote betekenis. Hoe meer wij door harmonische klanken worden omringd, hoe beter wij ons voelen. Maar er zijn ook moderne muzieksoorten die ons trillingsniveau verlagen en onze ontwikkeling belemmeren!

In deze laatste tijd wordt ons trillingsniveau bewust laag gehouden om onze ontwikkeling te belemmeren; deze manipulatie is in alle levensgebieden aanwezig. Een daarvan is ons voedsel. Vooral de voedingsindustrie en het eten van vlees dragen bij aan de verlaging van ons trillingsniveau. Dr. Masaru Emoto heeft in zijn experimenten met water laten zien dat de waterkristallen van vorm kunnen veranderen, afhankelijk van de trilling waaraan zij zijn blootgesteld. Verreweg de mooiste kristallen ontstaan onder invloed van de trilling van liefde en dankbaarheid. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 70 procent uit water. Je kunt je voorstellen hoeveel beter wij ons voelen wanneer onze gedachten liefdevol zijn en ons werk gericht is op het optimale welzijn van iedereen.

*Op basis van het feit dat deze tekst oorspronkelijk gepubliceerd werd in 2012, kan nu met de wijsheid van de covid19-crisis achteraf worden vastgesteld dat hier eigenlijk sprake was van een hypothese met een vooruitziende blik: deze virusaanval – in het verlengde van voorgaande sars-virussen kan worden verklaard uit de conditie die al langer gaande was van een bedenkelijk voedselniveau, waarin steeds meer chemicaliën en toegevoegde bijproducten zoals smaakstoffen, die tot gevolg hebben dat het menselijke weerstandsvermogen en immuniteit steeds verder afnamen, vanwege deze ontwikkelingen. Dat geeft sterk te denken en dwingt bij de gehele voedselketen te herzien, omdat met deze slechtere kwaliteit de mensheid de gelegenheid wordt ontnomen om de transitie naar het hogere bewustzijn te verwezenlijken.

De wet van trilling doet ons ook inzien dat alles leeft – er is overal leven in de vorm van trilling, ook al kunnen we de meeste frequenties niet met onze ogen waarnemen. Alles leeft, en we moeten respectvol en liefdevol met alles omgaan. Trilling is leven. Alles leeft, zelfs de hardste steen draagt leven in zich. Elke plant, elk dier en ieder mens heeft zijn eigen individuele trilling. Liefde heeft de hoogste frequentie en is de enige energievorm die door alles heen dringt. Liefde leidt tot begrip en liefde geneest alles! Liefde is het meest fundamentele gevoel dat in alle schepsels aanwezig is. Hoe mooier en liefdevoller je omgeving ingericht is, hoe hoger de trilling is. Hoe liefdevoller iemand met zichzelf omgaat en hoe liefdevoller iemands gedachten ten opzichte van zijn omgeving en de hele schepping zijn, hoe hoger zijn persoonlijke trilling is en hoe liefdevoller zijn hele omgeving zal zijn, en daardoor zal hij een gelukkiger leven leiden. Als je net zoveel van alles wat bestaat houdt als van jezelf, zul je alleen maar liefde ontmoeten [door de combinatie met de wet van aantrekking].

Wordt vervolgd

HANAËL: DE ENGELEN VAN SIRIUS

In een mooi moment van heelwording kwam de Engel Hanaël bij mij en hij vertelde over Venus en Sirius. In dit bericht spreekt hij over de Engelen van de ster Sirius. 

Androgyn

Hanaël is een Engel met veel vrouwelijke energie, maar hij sprak met een mannelijke stem en zoals veel Engelen zijn zij beide, zowel mannelijk als vrouwelijk. Zij dragen de eenheidsenergie met zich mee. Androgyne energie betekend dat zij één zijn geworden met God, om één te worden met God mag elk wezen eerst zichzelf in eenheid brengen. Engelen bezitten die kwaliteiten en werken in de lagen die tussen de mens en God in besloten liggen. Hanaël betekend: DE KRACHT VAN GOD. Zijn daadkracht is zo sterk en voelbaar, dat jouw aardse pad meteen omgezet kan worden.

Lieve mensen hier spreekt de Engel Hanaël,

Ik ben verbonden met de Goddelijke straal die vanuit de ster Sirius en Venus komt. Deze beweging van de straal van Sirius, is bij vele nog onbekend. Nu de nieuwe aarde opengaat kan deze laag zich weer gaan tonen aan de mens. Wij maken nu de lijnen vanuit Sirius naar de aarde.

De laag waarin de Engelen van Sirius aanwezig zijn, is een onbekende en onzichtbare dimensie. Sirius bevat vele lagen en delen waar veel over gesproken is. Zoals Sirius A en B, daarnaast bevind zich nog een andere dimensie: De Engelensfeer van Sirius.

Deze bevat een “geheime” Engelencode:

“Om alle hogere kennis na de val van Atlantis te beschermen, zijn deze heilige codes naar  de besloten dimensies overgebracht en geheim gehouden. Deze hogere dimensies werden onzichtbaar gemaakt, om misbruik te voorkomen. Inmiddels is de nieuwe tijd aangebroken om dit alles te gaan ontsluiten. Zodat de aarde en de mens deze heilige codes weer tot zich kunnen nemen, deze horen bij de mens en de aarde”.

Hogere Goddelijke Kennis

De hogere kennis van Sirius is niet gelijk aan de hogere magie van Sirius. We maken nu de beweging om hoger in de trilling te gaan kijken en je ervaart nu de verbinding vanuit een hogere Goddelijke laag die verbonden is met Sirius. 

Hogere Goddelijke kennis wordt verbonden met het hogere hart, de thimus (chakra).

Je begrijpt als deze wordt geactiveerd dat er zeer veel kennis binnen kan komen.

Activatie van het hoger hart

De activatie van het hoger hart is één van de belangrijkste onderdelen die na de hartchakra zal plaats vinden. Jullie worden hier allen vooral geestelijk op voorbereid. De aankondiging van dit bericht kan al heel veel omzetting geven, daar waar het nodig is. In het hoger hart bevindt zich een balans die verder gaat dan welke eenheid op aarde ook. Het is de Goddelijke eenheid. Vele Engelen van Sirius komen naar jullie toe, om dit deel te activeren. Vooral bij degene die een sterke verbinding met de ster Sirius hebben.

Het oude Egypte vernieuwt zich

Degene die herinneringen bij zich dragen van het oude Egypte, zoals vorige levens. Kunnen nu overstappen naar een nieuwe verbinding. De volle maan van juni gaat samen met de kracht van de hogere kennis. Deze gaat samenwerken en doorwerken naar de volle maan van juli 2020. De Leeuw. Ook hier speelt Sirius weer een rol. De maan van juli staat voor de keelchakra, het spreken. Het spreken volgens de nieuwe codes vanuit het hogere hart en de hogere Goddelijke kennis. Het wordt een bijzondere tijd en je zal deze activaties gaan ervaren en dit alles veroorzaakt een grote omzetting.

Engelen van Sirius en Venus

De balansbrengers vanuit Venus vormen de hogere *planetaire kennis van de eenheid van het vrouwelijke (blauw) en mannelijke (rose/rood). Deze twee vormen een eenheid met elkaar. De regenboogkleuren zijn verbonden met de Engelen van Venus, zij komen hieruit voort. Zij gebruiken de paarse eenheid via een planetaire energie en voeden zo moeder aarde via de kosmische kennis. Een planeet heeft een andere functie dan een ster.

De Engelen van de ster Sirius werken met verschillende stralen, maar deze vernieuwing is met de kleur lila en paars verbonden en met de hogere *stellaire kennis.

De ster Sirius heeft een zeer hoge trilling, vooral in het Goddelijke deel. De paarse en lila regenbogen dragen een hele hoge trillingen met zich mee. Dit is de eenheidskleur die nu geopend wordt voor de kristallijne aarde. Deze worden aangevuld met de zilveren en de gouden straal. Deze staan immers ook voor het hogere kosmische duo: 

Het kosmische vrouwelijke, levende water (zilver) en het kosmische mannelijke, levende zonlicht (goud).

Hoger kosmisch vrouwelijk en mannelijk van Sirius

Het hogere kosmische vrouwelijke en mannelijke deel worden zo opnieuw wakker geschud in de mens. Steeds weer opnieuw vanuit een hogere trillingen van zilver en goud. De Goddelijke aanraking wordt nu een feit en de hogere kennis zal geopend worden via de Engelen van Sirius. De oude hogere kennis op aarde, zoals in de piramides van Egypte, gaan ook verder open om de ontstane blokkades op te heffen. Deze worden direct vernieuwd in de laag van de nieuwe aarde. De kennis van het oude Egypte zal een basis vormen, maar deze basis waarop de nieuwe aarde opengaat wordt een totaal nieuwe beweging. De paarse kristallijne beweging.

Een Goddelijke groei zal plaats vinden en vele die hiermee verbonden zijn, staan op in dat nieuwe Goddelijke concept. Jij wordt opnieuw geboren vanuit deze fysieke aardse laag. Deze bijzondere beweging gaat gewoon door alles heen en jij kunt het dragen, omdat de nieuwe aarde het Aquarius Tijdperk binnengaat. Dit hoort bij Aquarius, dit is de kennis die bij het hogere hart behoort. De transmutatie van het oude gaat over in een nieuwe vorm. Wees niet bang en laat het oude los.

Paarse creatiespiraal

De creatiespiraal komt nu in beweging en wanneer jij dit altijd diep in je hart hebt gevoeld, dan komt deze bij je. Het opent in jou de creativiteit die je zo hebt gemist en die jij ooit hebt verbannen uit je leven. Deze spiraal van creatie is verbonden met de hogere kennis en de eenheid. Misschien heb je hier op gewacht, kon je daarom nooit beginnen met je creatieve vermogens? Is jou verbinding heel diepgaand en Goddelijk met deze Engelen van Sirius? Misschien ben jij één van hen.. maak dan de verbinding en geef deze energie door aan de aarde en de mens. Jij bent uniek in alles wat je doet. Vaak voel je je eenzaam op aarde. Maak de nieuwe dans van Aquarius en maak de kleuren heel. Laat je niet langer verstoren en zet je nieuwe begrenzing neer.

Deze paarse regenboogspiraal gaat goed samen met de kleuren van Aquarius, aqua bevat de regenboogkleuren van de blauwen en aqua kleuren. Het versterkt elkaar in de zuiverheid.

Co-creëren

Laat de paarse regenbogen als bloemen uit je handen stromen, maak je eigen dans op de nieuwe klanken en laat de nieuwe kleuren vanuit je stem stromen. Deze spiralen zullen het leven omarmen en het leven opnieuw inblazen in je hoger hart. 

Deze speelse en kinderlijke energie van het kleine jongetje en meisje, bevat heel veel zuivere liefde. Tegelijkertijd omarmt de moederlijke empathie en de vaderlijke bescherming het kind. Omarm jezelf met de energie van de Engelen van Sirius en ervaar hoe mooi deze is. Opnieuw gaan zij ontstaan op de aarde en brengen een totaal nieuwe vorm, jij mag mee gaan creëren: “in co-creatie met de Goddelijke beweging”.

Onrustig gevoel

Ben je op zoek naar iets nieuws of voel je vanbinnen dat er iets staat te gebeuren: Dan kan dit weleens de connectie zijn met de Engelen van Sirius. Deze energie is anders en heel opgewekt. Valt er vandaag of morgen een mooi veertje voor je voeten of een bijzondere bloem? Dan is dit een uitnodiging vanuit de nieuwe energie. Een zuivere paarse Lichtstraal vanuit een nieuwe spiraalvormige beweging komt dan op je pad.

Deze vernieuwde paarse regenbogen gaan samenwerken met de violette vlam en de de paarse kristallen. Alle paars gekleurde energieën komen samen en worden vernieuwd. Alles raakt deze energie aan en vernieuwen de heilige codes.

Mens en dualiteit

De meeste mensen denken dat zij net als Engelen eerst ” in een perfecte eenheid” moeten zijn om met God contact te maken. Mensen in de duale wereld mogen ten alle tijden contact maken met God, daar zijn geen voorwaarden aan verbonden.

Hoop, wanhoop en de roep

De enkeling welke diep is gezonken in een lagere wereld van mist, kan op een bepaald moment zo wanhopig roepen om de hulp van God, dat deze direct een openbaring krijgt. Een directe Lichtstraal wordt in hen geopend en de verbinding die dan ontstaat is zo puur en liefdevol, alsof zij door een bliksemflits geraakt worden.

Kracht van het geloof

Bijna geen enkele mens op aarde is permanent perfect in balans, want de dualiteit speelt een grote rol. Deze brengt vaak onbalans, storingen en pijn. Wat is perfectie en waar draait het om? Het gaat om de kracht van het geloof. De passie om te geloven in een grote krachtige liefdesbron waaruit jullie allen zijn geboren is niet voor iedereen zo simpel. Daarom zijn er Engelen, om jou te helpen.

Engelencodes van Sirius zijn heel krachtig en liefdevol

Beelden gaan spontaan in je open, tijdens een meditatie of droom. En zelfs gewoon overdag. Deze beelden zijn de nieuwe taal en op die manier wordt alles vernieuwt. De toon van de paarse vernieuwing wordt ingezet. Het tilt je op naar een andere werkelijkheid. Langzaam kunnen je ogen wennen aan de nieuwe waarneming. Je neemt anders waar, je geest registreert alles anders. Dit is heel nieuw voor jou als mens en tegelijkertijd verteld je ziel: “Hier heb ik op gewacht”. Tijdens de omzetting, kan je overvallen worden door een diepe slaap of een intense moeheid. Geef er maar aan toe, het is belangrijk dat je deze gevoelens volgt. Je hebt je rust hard nodig, want deze omzettingen kunnen best pittig verlopen.

Dit was de Engel Hanaël vanuit de Engelen-sfeer van Sirius en Venus

Ik groet de vernieuwing in je hoger hart

Via Arthura

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector   www.ashtarcommandnederland.com  

©All rights reserved ART-hura/ Ashtar-Rose