Categorie archief: Kwantumveld

Het verband tussen multidimensionaliteit en kwantumfysica

https://youtu.be/Uv5TrBERgJ0 ‘Kryon Explains How Jesus Controlled Physics’ (ModernGalaxy, Gepubliceerd op 12 jan. 2018)

Op deze tweede pinksterdag blijkt mij (wederom) waarom het zinvol is om de christelijke feestdagen in tweeën te verdelen, ook al is dat in een geseculariseerde wereld de onze niet meer uit te leggen. Maar voor een spiritualist (‘wetenschap des geestes’) als ik ben kwam ik deze vermoedelijk oude Kryon-opname (omdat ik deze beluisterde onder de kop ‘Kryon voor beginners’) kwam ik bij de uitleg over de betekenis van multidimensionaliteit, het woord kwantum tegen dat dus (ongeveer) hetzelfde moet betekenen en dus werd genoemd. Ik voelde de inspiratie om mijn Latijnse woordenboek uit de kast te halen (overigens ben ik maar twee jaar gymnasiast geweest) om te lezen of dat woord ook in die klassieke taal voorkomt. En jawel, want dat kon niet missen. Kwantum ofwel quantum betekende toen : 1. hoe grote hoeveelheid, 2. Zo’n enorme hoeveelheid als … 3. Voor zoverre: quanti (pretti) zo duur als, zoveel waard als (esse), zo’n kleine hoevelheid als, (tanti … quanti): zo duur als. (etc).

Kortom, de oude Romeinen wisten al van het geheim van quantum: de grote hoeveelheid die onze kennis (van de fysica) op aarde overstijgt, en dus geeft het woord quantum dat precies aan: de hoeveelheid dat onze eigen aardse wetenschap (toen en nu) overstijgend is want, zo voeg ik eraan toe: multidimensionaal ofwel multidimensionale kennis.

Vandaar dus dat deze Latijnse betekenis van quantum volledig ingeburgerd is geraakt in de kringen die zich met multidimensionaliteit bezighouden.

Een vloek in de digitale kerk – Interview Paravisie

Yfke Laanstra

Kun je het je nog voorstellen? Een wereld zonder computers en mobiele telefoons? Waarschijnlijk niet. De stormachtige technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben onze wereld diepgaand en definitief veranderd. Het heeft onze levens in zekere zin vergemakkelijkt, denk alleen al aan de draadloze communicatie waardoor we op elk gewenst moment met elkaar in verbinding kunnen staan. Maar ondertussen betalen we een prijs. Een hoge, zo wordt steeds duidelijker. Want dreigen we onszelf niet te verliezen in een oceaan van bits en bytes? Of erger: staan straks robots en machines in plaats van mensen aan het roer?

Deze stellingname is een interessante, aangezien de technologische ontwikkeling de mens een prijs laat betalen zoals hier wordt gesuggereerd, te weten dat we onszelf gaan verliezen in die oceaan van computerbits en –bytes, en die machines het gezag over ons laten verkrijgen en het roer overnemen…. In plaats dat de technologie de mens van zijn evolutie afbrengt.

Vanuit mijn visie zal de evolutie de mens zelfs met alle technologische ontwikkelingen gewoon verder tot ontwikkeling laten komen op zijn eigen evolutiepad, mits maar de mens bereid is zijn angst voor computers en robots te laten varen. Die angst wordt historisch al ingegeven door het Paard van Troje, als instrument om een gecamoufleerde Griekse legermacht aan manschappen in het antieke Troje binnen te smokkelen, om zo Griekenland machtiger te maken. Lees het op Wiki.

Mijn sociologische visie is dat de computer en computertechnologie – als gevolg van de industrialisatie – met alle big data die erbij horen, instrumenten zijn die de mens hulpvaardig (kunnen) zijn als die computers daartoe geprogrammeerd worden. Ze moeten immers niet geprogrammeerd worden als robotsoldaten, die willekeurige massa’s slachtoffers zullen gaan neermaaien.

En programmeren in de ICT is hun eeuwige kenmerk omdat die computers en robots alleen door die programmering kunnen werken. En daarmee zijn ze – zowel de computers als machines als de programmeurs die de instrumenten verder tot ontwikkeling brengen – ‘iets’ wezenlijks anders dan de Mens, dus mensen die bezield zijn geboren en hun evolutieweg naar hoger geestelijk bewustzijn proberen te (ver)volgen, die hen ertoe brengt zelf een creatieve bronenergie te worden, en dat zal de onbezielde computer, zelfs als robot nooit kunnen bereiken, want simpelweg een machine. Een moderne stoommachine bij wijze van spreken. Niets om je angstig over te maken dus, mits er maar geen Paarden van Troje worden ontwikkeld door de militaire machthebbers van deze wereld, aangezien we dan een nieuwe technologische oorlogsmethoden op de markt brengen die dan automatisch uitdraaien op een alles vernietigende wereldoorlog. Kortom, die Paarden vreten elkaar op en daarvan heeft de gewone burger geen last, behalve een oorlogseconomie. Maar zelfs dat gebeurt niet omdat anders dat in de aanloop van WO2 er geen onderling verweven bancaire bestel aanwezig is de dus rijke industriëlen het toen voor het zeggen hadden. Nu heb je multinationals die al alles van elkaar weten en die gaan dat risico niet aan.

Dat zal naar mijn stellige overtuiging zelfs ook door ons universum verhinderd worden omdat het een risico op een menselijk drama op aarde oplevert met ook enorme consequenties voor de harmonie, vrede en eenheid binnen ons universum. Alles hangt immers met alles samen en de aarde is geen autonoom eilandje in het kosmische samenspel. Maar omdat de mensheid zich hiervan niet bewust is, en moet dus deze kennis onbenut laten; en zo worden angstsyndromen de wereld in geholpen. De menselijke beschaving is aldus geredeneerd niet verder gekomen dan een kleuterschool die volkomen onbewust is van de bestaande kosmische wetten en universele feiten, die door de grote mogendheden ook geheim worden gehouden. Vandaar die geheimzinnigdoenerij over de buitenaardse activiteiten op aarde en de ufo’s.

Hoog tijd voor een discussie over de schaduwzijde van de digitalisering, zo vond Yfke Laanstra. Ze schreef ‘Bits, bytes & bewustzijn, over het snijvlak van computertechnologie en menselijk potentieel’. Yfke: “We staan aan de vooravond van een virtuele big bang. Of dat uitdraait op een kwantumsprong in onze evolutie of juist het einde inluidt van de mensheid zoals we die kennen, is aan ons.”

Mijn reactie hier is dus de vraag of er schaduwzijden van de digitalisering bestaan? Ik gaf al aan dat er ons angstsyndromen worden aangepraat, omdat alleen langs die weg weer nieuwe budgetten worden vrijgemaakt voor een hernieuwing wapenpotentieel door het militair-industriële complex. Daar schiet de mensheid niets mee op. Alleen bewijst Noord-Korea dat zij met alleen technologische ICT-kennis heel ver kunnen komen en dat daarop moet verstandig gereageerd kunnen worden door de betrokken grote mogendheden, lees de Navo, want die wordt door de belangen van staatslieden gedirigeerd.

En de kwantumsprong is een begrip dat door niemand goed kan worden omschreven of gedefinieerd aangezien kwantum een multidimensionaal begrip is waarin alles door elkaar loopt en daarom onbruikbaar gezien onze huidige stand van wetenschapsbeoefening. Dus een zinloos debat ofwel een debat met een noodzakelijk open einde, omdat niemand precies de details kent; ik ook niet. Je kunt er pas over spreken als we zelf in 5D zitten en dat duurt nog wel eventjes… oke, de aarde zit al in 5D, maar zolang onze ogen nog niet geactiveerd zijn voor 5D schieten we daarmee niets op.

Lees online en/of print het hele artikel via deze link of klik op de cover:

Een vloek in de digitale kerk.

Tekst: Niels Brummelman, hoofdredacteur Paravisie

‘Ik geloof dat de mens geheel zelfstandig, dus zonder afhankelijk te zijn van technologie, tot zelftranscendentie in staat is’

Natuurlijk is de mens daartoe in staat aangezien zelftranscendentie in het geheel niet afhankelijk is van techniek. Er bestaat zelfs geen enkele relatie tussen transcendentie en techniek. Techniek is dus een bijzaak in het menselijk leven, alleen een evoluerend instrument die de welvaart dient en indien die (laat)industriële revolutie goed op stoom is gekomen, zoals dat heden het geval is, zelfs trancendentievijandig zal zijn, respectievelijk is geworden omdat groeiende welvaart in de praktijk geestelijke bewustzijn tegenwerkt. Welvaart en groeiend materialisme staan haaks op geestelijke ontplooiing of transcendentie.

Actueel

Kun je het je nog voorstellen? Een wereld zonder computers en mobiele telefoons? Waarschijnlijk niet. De stormachtige technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben onze wereld diepgaand en definitief veranderd. Het heeft onze levens in zekere zin vergemakkelijkt, denk alleen al aan de draadloze communicatie waardoor we op elk gewenst moment met elkaar in verbinding kunnen staan. Maar ondertussen betalen we een prijs. Een hoge, zo wordt steeds duidelijker. Want dreigen we onszelf niet te verliezen in een oceaan van bits en bytes? Of erger: staan straks robots en machines in plaats van mensen aan het roer? Hoog tijd voor een discussie over de schaduwzijde van de digitalisering, zo vond Yfke Laanstra.

Ze schreef Bits, bytes & bewustzijn, over het snijvlak van computertechnologie en menselijk potentieel. Yfke: “We staan aan de vooravond van een virtuele big bang. Of dat uitdraait op een kwantumsprong in onze evolutie of juist het einde inluidt van de mensheid zoals we die kennen, is aan ons.”

Er is zoals ik hierboven aan het begin uiteen heb gezet geen sprake van een ‘virtuele big bang’, omdat aangezien we dan die virtuele techniek veel belangrijker maken dan het feitelijk is of aan de orde zal zijn omdat het slechts te vergelijken is met de eerste industriële revolutie (ontdekking van en ontwikkeling van stoommachine en machinebouw), de tweede (elektriciteit, gloeilampen en radio, staal, chemicaliën en spoorwegen), de derde (atoomenergie) en de vierde (computerisering en bigdata). Met als totaal resultante dat de samenleving of maatschappij sterk gemoderniseerd en geïnnoveerd zijn, maar het heeft geen bijdrage geleverd aan het geestelijk of spiritueel bewustzijn of zelftranscendentie. Er staat ons via deze ontwikkelingen dus geen kwantumsprong te wachten als iemand daarvan een uitleg van dat begrip kan geven. Daarvan heb ik ook aan het begin beschreven dat iemand alleen over dat begrip kan spreken als hij multidimensionaal kan denken. Dat is alleen bij een hoger geestelijk bewustzijn mogelijk waartoe de huidige mensheid niet in staat is. Zelfs niet door kwantumfysici, die menen het begrip te begrijpen, maar dat is een misverstand. Het is een fantasiebegrip.

Tekst: Niels Brummelman

‘Leraren waarschuwen voor gebruik smartphone: slechte concentratie en lagere cijfers’, ‘Koppijn en hartkloppingen van wifi’, ‘Killer robots kunnen de mensheid vernietigen’, ‘Zendmast in Lombok veroorzaakt oorpijn’, ‘Verhoogde bijziendheid door smartphone gebruik’… Zomaar wat krantenkoppen van de afgelopen maanden. Het mag duidelijk zijn: er is aandacht voor de nadelige effecten van de telecom-revolutie. Toch blijven veel wetenschappers sceptisch. Klachten die mensen ervaren bij gebruik of in nabijheid van stralingsvelden veroorzaakt door communicatieapparatuur, zouden niet zelden tussen de oren zitten.

Hier worden stralingsveranderingen en stralingsvelden genoemd en dat is geheel juist opgemerkt maar noch technici, noch wetenschappers hebben enig idee wat er precies aan de hand is en waardoor die stralingen een negatief effect op de mens kan hebben. Laat staan dat medici weten hoe ze daarop moeten reageren met hun adviezen. En het zal nog wel enig tijd duren voordat de wetenschap gaat ontdekken hoe een en ander volledig verklaarbaar wordt. Die tijd zal pas aanbreken als de natuurwetenschappen zich zullen bevrijden van de huidige geldende paradigma van driedimensionaliteit ofwel lineariteit. Kwantum is zoals aangegeven multidimensionaal.

En wat te denken van de commerciële belangen die ermee gemoeid zijn? In het spel om de knikkers overhaast door overheden afgesloten miljardendeals met megaconcerns, zeg je immers niet snel af. Wiens agenda wordt hier eigenlijk gediend? Zijn wij werkelijk gebaat bij nog meer techniek, nog meer draadloos en nog meer ‘handige’ gadgets? Of spelen er soms heel andere, meer duistere motieven mee? Yfke Laanstra dook in de wereld van de computertechnologie en viel van de ene verbazing in de andere. Gefascineerd, verbijsterd en ook een beetje geschrokken zette ze zich vorig jaar aan het schrijven. Het resulteerde in een boek dat vooral de discussie wil aanzwengelen over de toenemende verwevenheid tussen mens en machine. Tussen biologie en technologie. Tussen echt en kunstmatig. Tussen – zoals de titel luidt – bits, bytes en bewustzijn. We interviewen Yfke, ironisch genoeg, via Skype.

Yfke, ons viel het op dat je onder de noemer ‘Soulvalley’ als verlengstuk van en aanvulling op jouw boek een online platform en een app hebt gelanceerd. Dat terwijl je waarschuwt tegen de gevaren van overmatig gebruik van computer en telefoon. Hoe zit dat?

Yfke: “Ik pleit in mijn boek voor een evenwichtige benadering van de problematiek. De technologieën waarover we het hebben, zijn niet meer uit onze levens weg te denken. Ze zijn er om te blijven en gaan niet meer verdwijnen. Die geest is allang uit de fles. De uitdaging voor ons is nu om bewust om te gaan met dat wat er is. Balans is daarbij wat mij betreft het sleutelwoord.

Dat ‘De technologieën waarover we het hebben, zijn niet meer uit onze levens weg te denken’ is geen absolute waarheid maar wel een relativistisch gegeven aangezien we voor deze mogelijkheden afhankelijk zijn van een elektromagnetisch veld om de aarde heen die alleen kan functioneren als de omstandigheden zijn zoals die nu zijn en door ons via Newton verklaard kunnen worden. Maar wat als er een fotonengordel door ons zonnestelsel of universum reist of ‘waait’ die alle magnetische velden in verwarring brengt of sterker, uitschakelt? Dan doet geen enkel elektrisch apparaat het nog. Weg communicatie en techniek.

Laten we wel wezen: de zegeningen van de moderne techniek zijn talrijk. Hoe fijn en handig is het bijvoorbeeld, dat we via Skype contact kunnen maken met familie aan de andere kant van de wereld? Maar hoe vervelend wordt het wanneer een collega van twee kantoordeuren verderop je via hetzelfde medium benadert? Ik bedoel maar: schermen zijn in staat om afstanden > [te verkleinen]

Actueel

‘Een nieuwe religie is aan het ontstaan, waarbij de verlosser zich aandient in bits en bytes’

Big BANG

Volgens Yfke staan we aan de vooravond van ongekende ontwikkelingen.

Ze voorspelt een exponentiële groei of zelfs een kwantumsprong, die ze de ‘virtuele big BANG’ noemt. Het zal gaan om de volledige, zichtbare en onzichtbare samensmelting van biologie en computertechnologie door de komst en de verregaande ontwikkeling van de artificiële varianten of manipulatie van Bits en bytes (computertechnologie zoals kunstmatige intelligentie en virtuele realiteiten), Atomen (nanotechnologie, kunstmatig ingrijpen op atomair niveau), Neuronen (neurowetenschap, kunstmatig ingrijpen op neuraal niveau) en Genen (genetische technologie, kunstmatig ingrijpen op genetisch niveau). Singulariteit, ofwel het moment dat we als mensheid ingehaald worden door computertechnologie, dreigt. Yfke: “Nu nog kunnen we nadenken over de implicaties. Straks is het misschien te laat. Vandaar dat ik mijn boek Bits, bytes & bewustzijn naast met enige trots ook met een zekere urgentie presenteer.”

Ook bij deze alinea vallen de nodige kanttekeningen te plaatsen.
1. Zolang er geen onderscheid wordt aangebracht tussen de ‘bezielde mens’ en het ‘onbezielde instrument dat computer heet, zal de mens zich ook niet bewust worden dat er geen angst over of ten aanzien van de computer nodig of noodzakelijk is of vanzelfsprekend wordt opgeroepen. Allemaal onzin omdat de toekomstige uitwerking van de huidige innovatie nog niet bekend is. Zo goed als er veel sensationele films in Hollywood worden gemaakt over buitenaardse invasies, die het effect sorteren dat dit alles waarheid kan zijn en dus ook worden, weet de geestelijk onbewuste mens niet dat een dergelijke invasie geheel tegen de universele Bronplan ingaat en dus geen werkelijkheid gaat worden. Zelfs galactische oorlogen zijn niet mogelijk met galactische beschavingen die in de multidimensionale 5D-werkelijkheid leven zonder dus oorlog en chaos of afwezigheid van vrede en eenheidsbewustzijn. Er is dus niets om ons zorgen over te maken – tenzij wij niet in onze eigen kracht staan en geen contact hebben met onze innerlijke Bronkracht die direct met de AlBron in contact staat.

Wordt vervolgd

Actueel te overbruggen, maar óók om deze te creëren. Weer die balans.

En weer die eigen keuze en verantwoordelijkheid. Hoe ga ik als individu met de geboden mogelijkheden om? En wat mijn app betreft: als compensatie koos ik ervoor om géén e-versie van mijn boek op de markt te brengen.”

Je hebt je weleens laten ontvallen dat je zelf behoorlijk verslavingsgevoelig bent als het op schermgebruik’ aankomt.

Hoe ga je daarmee om?

Yfke: “Ik resoneer als een dolle op al die apparatuur. Het zijn bijna vriendjes van me. Ervan afblijven blijft vooralsnog een leerproces dat met vallen en opstaan gepaard gaat. Paradoxaal genoeg bestaat er soft- en hardware om me juist daarbij te helpen. Zo is er de Light Phone, een heel basale telefoon die gemaakt is om zo min mogelijk gebruikt te worden. En er is software die ervoor zorgt dat je maar beperkt bij je social media kunt. Zo hol je het systeem dat je verslaafd dreigt te maken of te houden met behulp van z’n eigen middelen van binnenuit uit.

Doet me trouwens denken aan de meditatie-apps die ik jaren geleden ontdekte. Dergelijke toepassingen kunnen je helpen de discipline, benodigd voor meditatie, terug in je leven te brengen.

En daarmee de controle, zodat diezelfde apps uiteindelijk overbodig worden. Want het gaat het er natuurlijk wel om dat je zélf de baas bent en niet één of andere app.”

We spreken in het geval van techniek dus niet over goed of slecht, over voor of tegen, over zwart of wit. De vraag is telkens in hoeverre een stukje technologie ons ‘mens-zijn’ ondersteunt of juist ondergraaft. In die zin stel je je in ‘Bits, bytes & bewustzijn’ nadrukkelijk neutraal op. Behalve als het gaat om het zogenaamde transhumanisme. In het boek geef je zelf een omschrijving daarvan:

‘Transhumanisme is een stroming waarbij technologie ingezet wordt als middel om onze evolutie te versnellen. Door middel van het overstijgen, transcenderen van onze biologie. In de vorm van het upgraden van onze biologie, het geleidelijk samensmelten met technologie of zelfs het uiteindelijk hierin daadwerkelijk transformeren. Technologie wordt onder andere ingezet om veroudering tegen te gaan of zelfs het fysieke sterven te overwinnen, ziektes en pijn uit te bannen en bovengemiddelde of zelfs bovenmenselijke kwaliteiten en vaardigheden te vergaren.

Denk aan kunstmatige intelligentie, synthetische biologie, genetische manipulatie en nanotechnologie.’

Waarom ben je hier zo fel op tegen?

Yfke: “Dat komt omdat ik niet geloof in het mensbeeld dat aan transhumanisme ten grondslag ligt. Zij zien de mens als een soort geciviliseerde holbewoner, met beperkte intellectuele vermogens en een instinctieve overdrive. Als een ras dat beperkt wordt door een Darwiniaans brein en een te kwetsbaar fysiek omhulsel.

Onze kwetsbaarheid veroorzaakt een lijdensweg die ons wat de transhumanisten betreft bespaard kan blijven door de hedendaagse computertechnologische ontwikkelingen. Ons lichaam, onze biologie, is iets wat overstegen dient te worden. Ons humanisme, ons ‘mens-zijn’ moet letterlijk en figuurlijk getranscendeerd worden. Zelf geloof ik daarentegen dat de mens een fantastisch kosmisch wezen is.

Een wezen dat geheel zelfstandig, dus zonder afhankelijk te zijn van externe middelen of instrumenten, tot zelftranscendentie in staat is. Hoe? Door het aanboren van zijn onbegrensde potentieel, zijn innerlijke wijsheid en zijn multidimensionale natuur. Dat pad is niet gemakkelijk, spirituele zoekers van alle eeuwen kunnen daarvan getuigen. In plaats van onze donkere kanten weg te drukken en ongemakkelijkheden te ontkennen, moeten we dwars door de zelfconfrontatie, het verdriet en de pijn heen. Het is de reis van de held die op het eind zijn pot met goud vindt. Transhumanisten realiseren dit liever door artificiële upgrades en kunstmatig ingrijpen. Ware kracht echter, zit in kwetsbaarheid en openheid. Niet in macht, manipulatie en controle.”

De filmtrilogie The Matrix is een grote inspiratiebron voor Yfke, getuige de vele citaten daaruit in haar boek. In deze films blijkt de mensheid te leven in een door computers gegenereerde schijnwereld: de Matrix. Deze computersimulatie is bedoeld om mensen onder de duim te houden, terwijl zij ondertussen – zonder het zelf te weten – door machines die de wereld hebben overgenomen als herbruikbare energiebronnen misbruikt worden.

De hoofdpersoon krijgt twee pillen aangeboden: een rode om te ontwaken en te ontsnappen uit de matrix en een blauwe om alles te vergeten en ‘lekker’ verder te slapen. Vergezocht? Het idee achter The Matrix is gebaseerd op onder andere het jodendom, het gnosticisme, het boeddhisme en westerse filosofen als Plato. Allen erkennen het bestaan van een echte – goddelijke – wereld en een schijnwereld, ook wel ‘Maya’ genoemd. Wie zegt ons in welke wereld we leven? Goddelijk lijkt ze in elk geval niet! Momenteel zijn er al technieken die ons in een volledige, levensechte artificiële omgeving kunnen plaatsen. Leuk als vermaak misschien en in de gezondheidszorg mogelijk toepasbaar als pijnbestrijding, maar wenselijk als digitale ontsnappingsclausule bij levensmoeheid? Liever een Smartphone maakt dom Het concentratievermogen van de mens is met acht seconden een volle seconde korter dan dat van de goudvis. Dat blijkt na onderzoek van Microsoft. De oorzaak? De obsessie voor de smartphone.

Een kortere concentratiespanne is overigens niet de enige zorgwekkende conclusie. Volgens onderzoekers lijkt het gedrag van sommige van de tweeduizend ondervraagden op een echte verslaving.

Bedreiging uit de lucht? Smart dust! De fysieke omvang van sommige van de nieuwste technologieën is werkelijk verbijsterend. In het geval van de smart dust gaat het om nauwelijks zichtbare stofdeeltjes. Deze deeltjes zijn in werkelijkheid synthetische computertjes die op afstand bestuurd worden of al een ingebouwd programma hebben.

Deze fijnstof kun je simpelweg inademen, waarna het zich door je hele lichaam verspreidt. Beangstigend, want volgens sommigen worden deze deeltjes zonder onze toestemming al via de lucht verspreid. Yfke: “Wanneer deze smart dust zich eenmaal in je lichaam bevindt, dan kun je op afstand neuraal beïnvloed worden. Hiermee lijk je in een slechte sciencefiction horrorfilm te belanden.”

PARAVISIE Februari 2018

De zegeningen van virtual reality Virtuele werkelijkheid of schijnwerkelijkheid (virtual reality in het Engels, afgekort: VR) simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker zintuiglijk onder te dompelen in een ervaring. Niet alleen gamers zijn fervente gebruikers. De toepassing heeft ook z’n intrede in de gezondheidszorg gedaan: patiënten lijken de pijn minder te voelen als hun focus elders, dat wil zeggen in de VR, is. Maar er zijn meer mogelijkheden.

Een gevangenis in de Amerikaanse staat Colorado zet VR in om gedetineerden te laten wennen aan het leven buiten. En dichter bij huis is het GVB Amsterdam geïnteresseerd in de toepassing om hun conducteurs, via levensechte rollenspellen in de VR, beter om te leren gaan met agressie van passagiers.

Bits, Bytes & Bewustzijn
Yfke Laanstra
Uitgeverij Edicola
ISBN 9789492500151
Voor meer informatie over YfkE:
http://www.yfkelaanstra.nl
Actueel

‘nep’ leven dan een weliswaar moeilijk, maar niettemin ‘echt’ leven? Het collectieve bewustzijn is als gevolg van het maakbaarheidsideaal aan het verschuiven, de weerstand is door het continue bombardement van nieuwe, als handig gepresenteerde (computer)technologieën aan het eroderen. En Yfke waarschuwt ervoor. Omdat het niet mooier of beter te formuleren is, uit haar boek:

‘Onze eeuwenoude zoektocht naar het goddelijke, naar spirituele transformatie, naar ascensie, transcendentie en verlichting bevindt zich voor een groeiende groep mensen inmiddels in een computertechnologisch jasje. In een samensmelting van biologie en technologie. Een nieuwe religie is aan het ontstaan waarbij de verlosser zich aandient in bits en bytes, die ons via nulletjes en eentjes toegang verschaft tot goddelijk potentieel. De religie van data, algoritmes, kwantificeerbaarheid, rationaliteit, systemen, structuur, efficiency en logica. Mensen als Ray Kurzweil van Google lijken de hedendaagse goeroes waarbij exponentiële technologische groei de nieuwe religie is. Een holistische visie op welzijn en gezondheid, de kracht van het hart en het bestaan van een ziel, wordt veelal afgedaan als zweverige new-age nonsens. Als vloeken in hun databank, in de digitale kerk.’

Naar aanleiding van bovenstaand citaat: geloof jij, Yfke, in een complot om de mensheid, onder andere via de techniek, te onderwerpen?

Yfke: “Ik denk zeker dat er een agenda achter zit. Maar dat element heb ik heel bewust maar mondjesmaat in mijn boek benoemd. Wanneer ik hier te veel over uitweid, dan loop ik het risico meteen weer in het hokje van de complotdenkers geplaatst te worden en bij het oud papier te belanden. Ik vind het nu eenmaal belangrijker dat dit boek en de boodschap daarin breed worden opgepakt. Dat het een aanzet tot discussie en debat is.

Want de besproken onderwerpen – wat maakt ons tot mens, waar liggen de grenzen van privacy, in hoeverre willen we leven in een volledig maakbare realiteit et cetera – gaan ons allen aan. Of we dat nu willen of niet.”

In je boek zet je het menselijk potentieel tegenover de beloften van de technologie en pleit je voor een verantwoorde, weloverwogen samenwerking daartussen.

Tijdens je lezingentoer na verschijning van het boek bleek dat de aandacht met name uitging naar de duistere kanten van de techniek. Jammer?

Yfke: “Toch wel. Ik kreeg het gevoel dat ik vooral mensen schrik aanjoeg met mijn verhaal. En dat is juist het tegenovergestelde van wat ik wil bereiken. Natuurlijk mag men zich best even achter de oren krabben bij de realisatie van wat er op technologisch gebied allemaal al mogelijk is en hoe snel de ontwikkelingen gaan. Dat is de broodnodige wake-up call. Maar daarna moet de focus toch vooral komen te liggen op de geweldige mogelijkheden van ons mens-zijn en hoe technologie ons hierin eventueel kan ondersteunen in plaats van overrulen.

Want geloof mij maar: veel van de nu ontworpen technieken zijn overbodig op het moment dat we ons volledige potentieel weer gaan benutten. Ik hoop dat die boodschap enthousiasmerend werkt en aanzet tot actie. Welke krachten en talenten heb jij te ontwikkelen? En laten we ondertussen vooral de vraag niet vergeten hoe technologie te omarmen zonder gewurgd te worden. Mijn droom? Een wereld waarin de technologische ontwikkeling de menselijke bewustzijnsevolutie op een natuurlijke, verantwoorde wijze stimuleert en ondersteunt. Het kan, maar het is wel twee voor twaalf.”

En dus wordt de vraag met de dag relevanter: welke pil neem jij? •

Het geheim van de ‘kwantumfactor’, dat de wetenschap nog moet ontdekken

https://youtu.be/hwtL6tZL7uM https://youtu.be/hwtL6tZL7uM ‘Kryon 2017 December – How to Create Lucky Coincidences All The Times’

De wetenschap mag nu wel denken dat kwantumfysica en –mechanica nu is ingevoerd en gemeengoed is geworden, maar daar is geen sprake van. Nikola Tesla is de ware uitvinder van de kwantumenergie, een geheel nieuw concept want denken in kwantum is denken in scheppende energie en de creatieve ‘soep’ waarbij interdependente onderdelen en factoren samenwerken. En bij ‘scheppende energie’ kan gedacht worden aan ‘intelligent design’ zoals in evangelische wetenschappelijke kringen is opgeworpen, maar dat zou onjuist zijn want het gaat om welwillend (benevolent) design op basis van kosmische intelligentie dat alles heeft ontworpen. Waar astronomie nog vanuit lineaire wiskunde en dus 3D-paradigma’s uitgaat, is kwantumenergie een nieuw want 5D-paradigma. Het verschil is ook dat fyssica niet alleen 3D is vanwege de vaste natuurkundige wetten zoals de wet van Newton, maar dat ieder universum zijn eigen natuurwetten kent die onderling van universum tot universum licht tot flink kunnen verschillen. Dat is op dit moment volledig strijdig met de bestaande fysica-logica. De nieuw kosmologie zal ook gaan ontdekken dat ieder universum een nieuw universum schept en dat er dus sprake is van een zich herscheppend mechanisme, zoals in de mensen en zoogdieren zichzelf kunnen voortplanten. Dit zijn dus revolutionaire veranderingen van inzicht die in de nabije toekomst zullen worden geïntroduceerd.

‘Het kwantumveld van ons DNA’ is universeel in ons galaxy

Uit de video https://youtu.be/Y3C7UXKoJms (‘Kryon – The Quantum Field around DNA’) kan men opmaken dat het universum één grote menselijke familie vormt met dezelfde DNA als wij hebben, maar dan met verschillende informatie die aanwezig is. Dat houdt volgens mij verband met de oneindigheid van de kosmos (en zelfs kosmossen; bron: ‘Het boek van de Kennis, De Sleutels van Enoch’) en dus met de oneindigheid van het bestaan van menselijke rassen. Er bestaan miljarden mensensoorten.

Ook wordt op deze video duidelijk gemaakt dat er een soortgelijke opstanding uit de dood van Jezus en de profeet Elia (overigens is Jezus in mijn ogen ook profeet, leraar en healer geweest en dus geen God-mens zoals de christelijke kerken dat leren) heeft bestaan. In een boek heb ik ooit ook gelezen dat Jezus de reïncarnatie van Elia was en voor mij bestaat er een verband tussen die feiten. Het één heeft verband met het ander: de kruisdood van Jezus betekende geen lichamelijke dood, maar een directe opstanding vanuit het lichaam, zoals Elia dat al had meegemaakt. Het was dus een voorbereiding, maar wel in heel andere tijden.